Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 53

An Pangako ni Jefte

An Pangako ni Jefte

NANGYARI na daw saimo na nangako ka pagkatapos nasakitan kang utubon iyan? Arog kaiyan an kamugtakan kan lalaking nasa ritrato, kaya munduon siya. An pangaran niya Jefte, sarong hukom nin Israel na makusog an buot.

Kan panahon ni Jefte, an mga Israelita dai na nagsasamba ki Jehova. Maraot na naman an piggigibo ninda. Kaya pinabayaan ni Jehova na apihon sinda kan mga taga Ammon. Dahil kaini, nag-agrangay an mga Israelita ki Jehova: ‘Nagkasala po kami saimo. Nakikimahirak kami, iligtas mo kami!’

Pinagbasulan kan banwaan su mararaot nindang gibo. Nagsamba na giraray sinda ki Jehova. Kaya tinabangan niya sinda.

Si Jefte an pinili kan banwaan para labanan an maraot na mga Ammonita. Gustong-gusto ni Jefte na tabangan siya ni Jehova. Kaya nangako siya ki Jehova: ‘Kun tatabangan mo po akong madaog an mga Ammonita, an inot na magluwas sa harong ko para sabaton ako hali sa ralaban itatao ko saimo.’

Naugma si Jehova sa pangako ni Jefte, kaya tinabangan niya siyang manggana. Pag-uli ni Jefte sa harong ninda, aram mo daw kun si’say an inot na nagluwas para sabaton siya? An saiyang aking daraga, an kasaro-sarui niyang aki. ‘Ay, aki ko!’ an sabi ni Jefte na napapahibi. ‘Grabe an kamunduan ko dahil saimo. Alagad dai ko na mababawi an pangako ko ki Jehova.’

Kan maaraman kan aki ni Jefte an manungod sa pangakong ini, namundo man siya kan primero. Kaipuhan niya kayang bayaan an saiyang ama asin mga amiga. Gagamiton niya an bilog niyang buhay sa paglilingkod sa tabernakulo ni Jehova sa Shilo. Kaya sinabi niya ki Jefte: ‘Kun nangako kamo ki Jehova, dapat nindong utubon iyan.’

Kaya, nagduman sa Shilo an aki ni Jefte, asin naglingkod siya ki Jehova sa tabernakulo sa bilog niyang buhay. Apat na aldaw kada taon, an kababaihan sa Israel nagdadalaw saiya duman, asin nag-uurugma sinda. Padangaton kan banwaan an aking babayi ni Jefte dahil maray talaga siyang lingkod ni Jehova.

Hukom 10:6-18; 11:1-40.