Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 4

Kun Ta’no ta Nawara Ninda an Saindang Istaran

Kun Ta’no ta Nawara Ninda an Saindang Istaran

HILINGA. Pinapalayas si Adan asin Eva sa magayon na hardin nin Eden. Aram mo kun ta’no?

Pa’no, may ginibo sindang maraot. Kaya pinadusahan sinda ni Jehova. Aram mo kun ano su ginibo ninda?

May ginibo sinda na habo ni Jehova. Sinabi sainda nin Diyos na puwede sindang magkakan nin bunga kan mga kahoy sa hardin. Pero sinabihan sinda nin Diyos na dai pagkakanon an bunga kan sarong kahoy, ta kun magkakan sinda, magagadan sinda. Para sa Diyos sana an kahoy na idto. Aram ta bagang sala na kuanon an sarong bagay na sadiri kan iba. Ano kayang nangyari?

Sarong aldaw, kan solo si Eva sa hardin, sarong halas an nakipag-ulay saiya. Grabe ano? Sinabi kaiyan ki Eva na magkakan kan bunga na ipinagbawal nin Diyos. Kan gibuhon baga ni Jehova an mga halas, dai man niya sinda ginibo na nakakataram. An buot sabihon lang kaini, may saro na nagpapataram kan halas na idto. Si’say daw?

Bako si Adan. Kaya siguradong saro ini sa mga anghel na linalang ni Jehova. An saro sainda nagin halangkawon an hiling sa sadiri. Inisip niyang dapat siyang magin tagapamahala arog nin Diyos. Saka gusto niya, siya an sunudon nin mga tawo imbes na si Jehova. Siya an anghel na nagpataram kan halas.

Sinabi kan anghel na ini ki Eva na magigin arog siya nin Diyos kun makakan siya kan bunga. Nadaya si Eva kaya nagkakan siya, tapos nagkakan man si Adan. Dai sinunod ni Adan asin Eva an Diyos, kaya nawara ninda an saindang istaran.

Pero sisiguraduhon nin Diyos na sa maabot na panahon an daga magigin kapareho kagayon kan hardin nin Eden. Sa pagbasa mo kan librong ini, maaaraman mo kun paano ka makakatabang diyan. Pero aramon ta nguna kun ano an nangyari ki Adan asin Eva.

Genesis 2:16, 17; 3:1-13, 24; Kapahayagan 12:9.