Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 31

Uminatubang ki Faraon si Moises Asin Aaron

Uminatubang ki Faraon si Moises Asin Aaron

PAGBALIK ni Moises sa Ehipto, inistorya niya sa tugang niyang si Aaron su gabos na milagro. Kan ipahiling ninda sa mga Israelita an mga milagrong ini, an bilog na banwaan nagturubod na tinatabangan sinda ni Jehova.

Nagduman ki Faraon si Moises asin Aaron. Sinabi ninda: ‘Si Jehova na Diyos kan Israel nagsabi, “Tuguting maghali nin tulong aldaw an banwaan ko, ’nganing sambahon ako sa kaawagan.”’ Pero nagsimbag si Faraon: ‘Dai ako nagtutubod ki Jehova. Dai ko papahalion an Israel.’

Naanggot si Faraon ta gusto kan mga Israelita na dai nguna magtrabaho para sambahon si Jehova. Kaya lalo niyang pinagabat su trabaho ninda. Binasol kan mga Israelita si Moises sa nangyari, kaya namundo siya. Pero sinabi saiya ni Jehova na dai maghadit ta magibo Siya nin paagi ’nganing mapiritan si Faraon na pahalion sinda.

Nagduman liwat si Moises asin Aaron ki Faraon. May milagro sindang ginibo. Inapon ni Aaron an sugkod niya, tapos nagin dakulang halas ini. Inapon man kan mga salamangkero ni Faraon an mga sugkod ninda asin nagin mga halas man ini. Pero hilinga! Pighahalon kan halas ni Aaron su mga halas kan mga salamangkero. Alagad habo pa man giraray ni Faraon na pahalion an mga Israelita.

Kaya nagdesisyon si Jehova na tawan nin leksiyon si Faraon. Aram mo kun anong ginibo niya? Nagpaabot siya sa Ehipto nin sampulong damat, o marauton na mga pangyayari.

Pagkatapos nin pirang damat, sinabi ni Faraon ki Moises: ‘Ipundo nindo an damat ta papahalion ko na an Israel.’ Pero pagpundo nin damat, minabago an isip ni Faraon. Habo niya na sindang pahalion. Alagad pagkatapos kan ikasampulong damat, pinahali man giraray ni Faraon an mga Israelita.

Aram mo daw kun ano su sampulong damat? Bukasi sa sunod na pahina para maaraman ta.

Exodo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.