Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 51

Ruth asin Noemi

Ruth asin Noemi

SA Bibliya, may libro na an apod Ruth. Iyan istorya manungod sa sarong pamilya kaidtong panahon kan mga hukom sa Israel. Si Ruth sarong hoben na babayi na taga Moab; dai siya kabilang sa nasyon nin Diyos, an Israel. Pero kan manudan ni Ruth an manungod sa tunay na Diyos na si Jehova, namutan niya Siyang marhay. Si Noemi sarong may edad na babayi na nagtabang ki Ruth na mamidbid si Jehova.

Israelita si Noemi. Sinda kan saiyang agom asin duwang aking lalaki naglipat sa Moab kan magkaigwa nin tiggutom sa Israel. Dangan, nagadan an agom ni Noemi. Paghaloy-haloy, an mga aki ni Noemi nag-agom nin duwang Moabita, si Ruth asin Orpa. Pero pakalihis nin mga sampulong taon, nagadan man an duwang aki ni Noemi. Munduon si Noemi asin an duwang babayi! Ano na daw an gigibuhon ni Noemi?

Sarong aldaw, nagdesisyon si Noemi na magbaklay pabalik sa sadiri niyang banwaan. Nag-iba saiya si Ruth asin Orpa. Pero kan huruharayo na sinda, sinabi ni Noemi sa duwa: ‘Bumalik na kamo sa mga magurang nindo.’

Hinadukan sinda ni Noemi bilang pamamaaram. Nagpuon na maghibi an duwang babayi dahil padabaon ninda si Noemi. Sinabi ninda: ‘Dai po! Maiba kami saimo sa banwaan mo.’ Pero sinabi ni Noemi: ‘Magbalik na kamo, mga aki ko. Mas maray na duman kamo sa pamilya nindo.’ Kaya nagbalik si Orpa, pero si Ruth dai.

Sinabi ni Noemi ki Ruth: ‘Naghali na si Orpa. Mag-iba ka na saiya.’ Pero nagsimbag si Ruth: ‘Dai mo ako pagpiriton na bayaan ka! Paibanon mo ako saimo. Kun sain ka magduman maduman ako, kun sain ka mag-istar maistar ako. An saimong banwaan magigin sakuyang banwaan, asin an saimong Diyos sakuyang Diyos. Kun sain ka magadan duman man ako magagadan, asin duman ako ilulubong.’ Pagkasabi kaini ni Ruth, dai na siya pinirit ni Noemi na mag-uli.

Nakaabot man giraray sa Israel an duwang babayi asin duman na sinda nag-istar. Dahil panahon nin pag-ani, nagtrabaho tulos si Ruth sa tanuman nin sebada. Tinugutan siya nin sarong lalaki na an pangaran Boaz na mamurot nin sebada sa tanuman kaini. Midbid mo kun si’say an ina ni Boaz? Si Rahab na taga Jerico.

Sarong aldaw, sinabi ni Boaz ki Ruth: ‘Nadangog ko an gabos manungod saimo, an kabuutan mo ki Noemi. Aram kong binayaan mo an saimong ama asin ina pati an banwaan mo para mag-istar kaiba nin mga tawong dai mo kaano-ano. Magin mabuot lugod saimo si Jehova!’

Nagsimbag si Ruth: ‘Mabuuton ka po sakuya. Naggian an pagmati ko sa mga sinabi mo sako.’ Nagustuhan ni Boaz si Ruth, asin dai naghaloy nagin mag-agom sinda. Ugmahon kaini si Noemi! Lalo pa siyang naugma kan mamundag an inot na aki ni Ruth asin Boaz, si Obed. Si Obed an lolo ni David. Sa masurunod na istorya, dakul pa kitang maaaraman manungod ki David.

An Libro nin Ruth 1-4 sa Bibliya.