Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 101

Ginadan si Jesus

Ginadan si Jesus

HILINGA! Grabe man ini! Piggagadan ninda si Jesus. Ibinitay siya sa sarong harigi tapos ipinako an saiyang mga kamot asin bitis. Ta’no man ta ginibo ini saiya?

Igwa kayang mga anggot ki Jesus. Aram mo kun sairisay sinda? An saro sainda iyo an maraot na anghel na si Satanas. Siya su nagtentar ki Adan asin Eva na dai magsunod ki Jehova. Siya man an nagsutsut sa mga kaiwal ni Jesus na gibuhon an marauton na krimen na ini.

Dawa kan dai pa ipinapako sa harigi si Jesus, grabe na an pigparagibo saiya kan mga kaiwal niya. Natatandaan mo kan dakupon ninda siya sa Getsemane? Sairisay an mga kaiwal na idto? Mga lider sinda nin relihiyon. Hilingon ta an sunod na nangyari.

Pagkadakop ki Jesus, nagdurulag an mga apostol. Sa takot ninda, binayaan ninda si Jesus sa mga kaiwal. Pero dai nagrayo si Pedro asin Juan. Nagsunod sinda para mahiling kun anong mangyayari ki Jesus.

Dinara kan mga saserdote si Jesus sa gurang na lalaking si Anas, na dating halangkaw na saserdote. Dai sinda naghaloy duman. Sunod, dinara ninda si Jesus sa harong ni Caifas, na iyo na an halangkaw na saserdote. Dakul na lider nin relihiyon an nagtiripon sa harong niya.

Duman, pig-imbestigaran si Jesus. May mga nagtestigo nin bakong totoong mga bagay laban ki Jesus. Sinabi kan mga lider nin relihiyon: ‘Dapat gadanon si Jesus.’ Linutaban ninda siya sa pandok, * asin pigparasuntok siya.

Miyentras na nangyayari ini, nasa luwas kan harong si Pedro sa may natad. Malipot an banggi kaya nagpalaad an mga tawo nin kalayo. Mantang nagpapaimbong sinda sa may kalayo, sarong suruguon na babayi an naghiling ki Pedro asin nagsabi: ‘Kaiba ni Jesus an tawong ini.’

‘Bako ’yan totoo!’ an sabi ni Pedro.

Tulong beses na sinabi kan mga yaon duman na kaiba ni Jesus si Pedro. Tulong beses man na nagnigar si Pedro. Kan ikatulong pagnigar niya, nagkiling saiya si Jesus. Grabe an pagbasol ni Pedro sa ginibo niya, kaya ruminayo siya saka nagparahibi.

Kan amay na aga nin Biyernes, dinara kan mga saserdote si Jesus sa mahiwas na tiripunan ninda, an Sanhedrin. Digdi, nag-urulay sinda kun anong gigibuhon saiya. Dinara ninda siya ki Poncio Pilato, an tagapamahala sa Judea.

‘Maraot na tawo ini,’ an sabi kan mga saserdote ki Pilato. ‘Dapat siyang gadanon.’ Pagkatapos haputon si Jesus, sinabi ni Pilato: ‘Wara akong nahihiling na maraot na ginibo niya.’ Ipinagbuot ni Pilato na darahon si Jesus ki Herodes Antipas. Si Herodes an tagapamahala sa Galilea, pero yaon siya kaidto sa Jerusalem. Mayo man nahiling si Herodes na maraot na ginibo ni Jesus, kaya pinabalik niya ini ki Pilato.

Gusto ni Pilato na palibrehon si Jesus. Pero gusto kan mga kaiwal ni Jesus na ibang preso na sana an palibrehon. An presong ini iyo an parahabon na si Barabas. Udto na kan darahon ni Pilato si Jesus sa luwas. Sinabi niya sa mga tawo: ‘Hilinga! An saindong hadi!’ Pero nagkururahaw an mga saserdote: ‘Habo mi saiya! Gadanon siya! Gadanon!’ Kaya pinalibre ni Pilato si Barabas, asin dinara ninda si Jesus ’nganing gadanon.

Biyernes na hapon kan ipako si Jesus sa sarong harigi. Igwa man nin duwang kriminal na nasa wala asin tuo ni Jesus na nakapako sa harigi, pero mayo sinda sa ritrato. Kan madali nang magadan si Jesus, saro sa mga kriminal an nagsabi saiya: ‘Girumdumon mo ako pag yaon ka na sa kahadian mo.’ Nagsimbag si Jesus: ‘Ipinapangako ko saimo na makakaibanan taka sa Paraiso.’

Magayunon na pangako iyan ano? Aram mo daw kun anong paraiso an pigsasabi ni Jesus? Sain ngani su paraisong ginibo nin Diyos kaidto? Iyo, digdi sa daga. Kaya sa panahon kan paghadi ni Jesus sa langit, bubuhayon niya liwat an lalaking ini sa bagong Paraiso digdi sa daga. Makaugmahon na maaraman iyan, bako daw?

^ par. 8 Lalawgon.