Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 22

Napreso si Jose

Napreso si Jose

DISISIYETE anyos pa sana si Jose kan darahon siya sa Ehipto. Duman ipinabakal siya sa lalaking an ngaran Potifar. Nagtatrabaho si Potifar sa hadi kan Ehipto na inaapod na Faraon.

Mahigos na nagtrabaho si Jose sa saiyang amo, si Potifar. Kaya dai nahaloy siya an ginibo ni Potifar na tagapamahala kan gabos kaining pagsadiri. Pero, ta’no ta nasa presuhan si Jose? Dahil sa agom ni Potifar.

Guwapuhon si Jose kan magsoltero siya, kaya inakit siya kan agom ni Potifar na makidurog saiya. Pero aram ni Jose na sala ini, kaya dai siya nagtugot. Angguton an agom ni Potifar. Kaya pag-uli ni Potifar nagputik an agom kaini saka nagsabi: ‘Pigpipirit ako kan pasaway na Joseng ini na makidurog saiya!’ Naniwala man si Potifar sa agom niya. Sa grabeng kaanggutan, ipinapreso niya si Jose.

Nahiling kan tagapamahala kan presuhan na maray na tawo si Jose, kaya saiya niya ipinaasikaso an ibang mga preso. Pakalihis nin panahon, naanggot si Faraon sa saiyang tagaserbi nin arak saka panadero, kaya ipinapreso sinda. Sarong banggi, pareho sinda nagkaigwa nin pambihirang pangaturugan, pero dai ninda aram an kahulugan kaiyan. Kan sunod na aldaw, sinabi ni Jose: ‘Isaysay nindo sako an mga pangaturugan nindo.’ Sa tabang nin Diyos, ipinaliwanag ni Jose an kahulugan kan pangaturugan ninda.

Sinabi ni Jose sa tagaserbi nin arak: ‘Tulong aldaw pa, papaluwason ka sa presuhan tapos malingkod ka giraray ki Faraon.’ Sinabi pa ni Jose: ‘Pagluwas mo, sambiton mo ako ki Faraon para makaluwas man ako.’ Pero sa panadero, sinabi ni Jose: ‘Tulong aldaw pa, papapugutan ka ni Faraon.’

Pakalihis nin tulong aldaw, nangyari man nanggad an sinabi ni Jose. Pinapugutan ni Faraon su panadero, pero pinaluwas niya sa presuhan su tagaserbi nin arak para maglingkod giraray saiya. Alagad nalingawan si Jose kan tagaserbi nin arak! Dai niya sinabi ki Faraon an manungod ki Jose kaya nagdanay ini sa presuhan.

Genesis 39:1-23; 40:1-23.