Petera Faharoa 1:1-21

  • Fiarahabana (1)

  • Ataovy izay hahazoana antoka hoe voantso ianareo (2-15)

    • Toetra fanampiny ilaina ankoatra ny finoana (5-9)

  • Lasa azo antoka kokoa ny teny faminaniana (16-21)

1  Avy amin’i Simona Petera, mpanompo sy apostolin’i Jesosy Kristy. Ho an’izay efa nahazo finoana sarobidy* hoatran’ny anay, tamin’ny alalan’ny fahamarinan’ny Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Mpamonjy,  Enga anie ianareo hanehoana hatsaram-panahy miavaka* sy hahazo fiadanana betsaka kokoa, noho ianareo mahalala tsara+ an’Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika!  Ny herin’Andriamanitra mantsy no nanome antsika* ny zavatra rehetra izay manampy antsika hahafoy tena ho an’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika, noho isika mahalala tsara an’Ilay niantso antsika+ tamin’ny alalan’ny voninahiny sy ny hatsaran-toetrany.  Tamin’ny alalan’ireo no nanomezany antsika* fampanantenana sarobidy sady tena lehibe,+ mba ho amin’ny alalan’izany fampanantenana izany no hahatongavanareo ho fanahy tahaka an’Andriamanitra.+ Fa efa nandosiranareo ny ratsy fanaon’izao tontolo izao, izay avy amin’ny fanirian-dratsy.*  Noho izany àry, dia ataovy izay rehetra azonareo atao,+ ka ny finoanareo ampio hatsaran-toetra,+ ary ny hatsaran-toetranareo ampio fahalalana,+  ny fahalalanareo ampio fifehezan-tena, ny fifehezan-tenanareo+ ampio fiaretana, ny fiaretanareo ampio fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra,+  ny fahafoizanareo tena ho an’Andriamanitra ampio fitiavan-drahalahy, ary ny fitiavanareo ny rahalahy ampio fitiavana ny olona rehetra.+  Fa raha anananareo ireo toetra ireo sady anananareo betsaka, dia tsy havelan’ireo hipetra-potsiny na tsy hahavokatra+ ianareo, fa hampihatra ny fahalalana tsara azonareo momba an’i Jesosy Kristy Tompontsika.  Fa izay tsy manana an’ireo toetra ireo, dia jamba ka manakimpy ny masony mba tsy hahita ny mazava,*+ sady manadino fa efa nodiovina ho afaka tamin’ny fahotana+ nataony taloha izy. 10  Vao mainka àry ianareo, ry rahalahy, tokony hazoto hanao izay rehetra azonareo atao mba ho azo antoka foana hoe voantso+ sy voafidy ianareo. Tsy ho lavo mihitsy ianareo, raha manao an’ireo zavatra ireo foana.+ 11  Raha manao an’ireo ianareo, dia havela hiditra amim-boninahitra* ao amin’ilay Fanjakana mandrakizay,+ dia ny Fanjakan’i Jesosy Kristy+ Tompontsika sy Mpamonjy antsika. 12  Izany no mahatonga ahy ho vonona hampahatsiahy anareo foana an’izany zavatra izany, na dia efa fantatrareo aza izany ary na dia efa miorina tsara amin’ny fahamarinana nianaranareo aza ianareo. 13  Raha mbola ato amin’ity tranolay*+ ity anefa aho, dia heveriko fa mety ny mampahatsiahy+ anareo an’izany mba hanaitaitra anareo. 14  Fantatro mantsy fa tsy ho ela dia hesorina ny tranolaiko, araka ny nampahafantarin’i Jesosy Kristy Tompontsika tamiko.+ 15  Hanao an’izay rehetra azoko atao foana aho mba hampahatsiahivana an’izany zavatra izany aminareo, amin’izay dia ho tadidinareo izany rehefa lasa aho. 16  Tsy nanaraka tantara tsy marina noforonina tamin-kafetsena izahay, rehefa nampahafantatra anareo ny hery sy ny fanatrehan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa tena nahita maso ny voninahiny kosa.+ 17  Nomen’Andriamanitra Ray haja amam-boninahitra mantsy izy rehefa nilaza taminy an’ireto teny* ireto ilay be voninahitra: “Io no Zanako malalako, ilay ankasitrahako.”+ 18  Naheno an’izany teny avy any an-danitra izany izahay, tamin’izahay niaraka taminy tany an-tendrombohitra masina. 19  Lasa azontsika antoka kokoa àry ny teny faminaniana. Koa tsara raha mandinika azy io ianareo, toy ny fandinika jiro+ mamirapiratra ao amin’ny toerana maizina, izany hoe ao am-ponareo, mandra-pahazavan’ny andro sy mandra-piposaky ny kintana fitarikandro.+ 20  Fa fantatrareo voalohany indrindra fa tsy avy amin’ny hevitr’olombelona ny faminaniana rehetra ao amin’ny Soratra Masina. 21  Tsy noho ny sitrapon’olombelona+ na oviana na oviana mantsy no nampisy ny faminaniana, fa teny avy amin’Andriamanitra kosa no nolazain’ny olona, araka izay nitarihan’ny* fanahy masina+ azy.

Fanamarihana

Na: “finoana be voninahitra.”
Jereo F.T.
Na: “nanome antsika maimaim-poana.”
Na: “nanomezany antsika maimaim-poana.”
Na: “filan-dratsy.”
Na mety hoe “jamba ka tsy mahita lavitra.”
Na: “hiditra malalaka.”
Izany hoe ny vatan’olombelona ananany.
Abt: “teny hoatran’ny feo.”
Abt: “nitondran’ny.”