Numere 11:1-35

11  Cwale batu bakala kubilaela hahulu fapilaa Jehova. Jehova hautwa cwalo, buhali bwahae bwatuka, mi mulilo ozwa ku Jehova wakala kubatukela mi wacisa babañwi bane bali mwa sifukambanda sa mafulo.  Batu habakala kulilokela Mushe, alapela ku Jehova,+ mi mulilo watima.  Ka mukwa ocwalo, sibaka seo sabizwa Tabera,* kakuli mulilo ozwa ku Jehova neu batukezi.+  Sikopekope sa batu*+ sene sili mwahalaa bona kiha sibonisa takazo+ yetiswa ki mukwañuli, mi Maisilaele ni bona bakala kuliloka hape, bali: “Ki mañi yaka lufa nama luce?+  Luhupula litapi zene lucanga mwa Egepita lusa lileki, hamohocwalo ni bo kyukamba, mahapu, liki, nyanisi, ni galiki!+  Kono cwale lusweli lwafokola. Hakuna sesiñwi selubona kwandaa maana ye.”+  Cwale maana+ neiswana sina peu ya korianda,+ mi neibonahala inge njilela ya deliumi.  Batu nebahasananga kuyo nopa maana ni kuibela fa libelelo kamba kuisita mwa cika. Kihona baiapeha mwa lipoto kamba kuieza linkwa za laundi,+ mi haiciwa neiutwahala inge liñende lelimunati lelilubilwe ka oli.  Puka hane iwanga mwa mafulo busihu, maana ni yona neiwanga.+ 10  Mushe autwa batu babalila mwa mabasi abona, mutu ni mutu fa munyako wa tende yahae. Mi Jehova ahalifa hahulu,+ mi Mushe ni yena aswaba hahulu. 11  Mushe kihaa li ku Jehova: “Kiñi haunyandisize mutangaa hao? Ki kabakalañi hausika nishemuba, kuli mane unilwalisize mulwalo obukiti wa batu ba kaufela?+ 12  Kana ki na yatahisize batu ba kaufela? Kana ki na yabapepile, kuli unibulelele kuli: ‘Ubashimbe mwa sifuba sahao, sina muleli* mwashimbela mwana yaanya,’ kubaisa kwa naha yene ukonkile kuli uka ifa bo kuku wabona?+ 13  Nikafumana kai nama ya kufa batu ba kaufela? Kakuli basweli kunililokela, inze bali: ‘Lufe nama luce!’ 14  Hanikoni kubabalela sicaba se kaufela ninosi; siniimezi.+ 15  Haiba ki mona mouka niezeza cwana, nikupa kuli unibulaye honafa.+ Haiba unishemubile, usike wazwelapili kunibonisa manyando.” 16  Jehova ali ku Mushe: “Unikubukanyeze baana ba 70 mwahalaa baana-bahulu ba Isilaele, beuziba kuli ki* baana-bahulu ni makwambuyu ba sicaba,+ ubaise kwa tende ya makopanelo, mi uyo yema ni bona kwateñi. 17  Nikashetumuka+ nito ambola ni wena kwateñi,+ mi nikaanga kwa moya+ o fahalimwaa hao ni kuubeya fahalimwaa bona, mi baka kutusa kulwala mulwalo wa sicaba ilikuli usike waulwala unosi.+ 18  Ubulelele sicaba, uli: ‘Muikeniseze lizazi la kamuso,+ kakuli mukaca nama, kabakala kuli mulilokezi+ Jehova mi muize: “Ki mañi yaka lufa nama kuli luce? Neluiketile mwa Egepita.”+ Kaniti Jehova uka mifa nama, mi mukaca.+ 19  Mukaca nama, isiñi ka lizazi lililiñwi kamba ka mazazi amabeli kamba ka mazazi aketalizoho kamba ka mazazi alishumi kamba ka mazazi a 20, 20  kono ka kweli mukatumbi, kufitela imizwela mwa lingo mi iminyikwa,+ kakuli muhanile Jehova, yali mwahalaa mina, mi nemuliloka fapilaa hae, mwali: “Ki kabakalañi haluzwile mwa Egepita?”’”+ 21  Mushe kihaa li: “Sicaba senili ku sona ki sa baana babazamaya ka mahutu babaeza 600,000,+ kono wena uize: ‘Nika bafa nama, mi baka ica ka kweli mukatumbi’! 22  Hane kukabulaiwa mitapi mukatumbi ya lingu ni ya likomu, kana neika balikana? Kamba hane kukaswalwa litapi kaufela ze mwa liwate, kana nelika balikana?” 23  Jehova kihaa li ku Mushe: “Kikuli lizoho la Jehova ki lelikuswani?+ Cwale ukabona haiba zenibulela likaezahala ku wena kamba kutokwa.” 24  Mushe kihaa ya kuyo bulelela sicaba manzwi a Jehova. Mi akopanya baana ba 70 babazwa mwahalaa baana-bahulu ba sicaba mi abayemisa inze bapotolohile tende.+ 25  Cwale Jehova ashetumuka mwa lilu+ ni kubulela ku Mushe+ mi aanga kwa moya+ one uli fahalimwaa hae ni kuubeya fahalimwaa yomuñwi ni yomuñwi wa baana-bahulu ba 70. Mi moya usalula feela fahalimwaa bona, bakala kueza sina bapolofita,*+ kono nebasika eza cwalo hape. 26  Nekunani baana bababeli bane basali mwa mafulo. Mabizo abona neli bo Elidadi ni Medadi. Mi moya wakala kulula fahalimwaa bona, banze bali mwahalaa bane bañozwi mabizo, kono nebasika ya kwa tende. Ka mukwa ocwalo, bakala kueza sina bapolofita mwa mafulo. 27  Mi mutangana yomuñwi amata kuyo bihela Mushe kuli: “Elidadi ni Medadi baeza sina bapolofita mwa mafulo!” 28  Joshua+ mwanaa Nuni, sikombwa sa Mushe kuzwa kwa bwanana bwahae, kihaa alaba, ali: “Mushe mulenaaka, bahanise!”+ 29  Kono Mushe ali ku yena: “Kikuli uutwa lifufa kabakala ka? Batili, nenika tabela kuli kambe batu ba Jehova kaufelaa bona ki bapolofita, ni kuli Jehova abeye moya wahae fahalimwaa bona!” 30  Hasamulaho, Mushe akutela kwa mafulo hamoho ni baana-bahulu ba Isilaele. 31  Kiha kutaha moya ozwa ku Jehova mi wakalisa kutisa makwali kuzwa kwa liwate ni kuawiseza mwa mafulo,+ akwahela sibaka sesilikana musipili wa lizazi lililiñwi kwa lineku le, ni sibaka sesilikana musipili wa lizazi lililiñwi kwa lineku leliñwi, ili kupotoloha mafulo kaufela, mi naabundami fafasi ka mukita oeza liñokolwa* zepeli. 32  Ka mukwa ocwalo, lizazi leo kaufela ni busihu bwalona ni lizazi mukatumbi lene litatami, batu nebanze bakubukanya makwali. Hakuna yanaakubukanyize sesisa kwani lihomere* zelishumi, mi neba ayaneha mwa maneku kaufela a mafulo. 33  Kono nama isali mwa meeno abona, isika tafunwa kale, buhali bwa Jehova bwatukela sicaba, mi Jehova abulaya babañata hahulu ku bona.+ 34  Ka mukwa ocwalo, babeya sibaka seo libizo la Kiburoti-hatava,*+ kakuli ki mona mone bapumbekezi batu bane babonisize takazo yetiswa ki mukwañuli.+ 35  Sicaba safunduka mwa Kiburoti-hatava ni kuliba kwa Hazeroti, mi sazwelapili kuina mwa Hazeroti.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Kutuka,” fo kikuli, mulilo olyanta; ocisa.
Kubonahala kuli kutaluswa batu babasi Maisilaele bane bali mwahalaa bona.
Kamba “muleli wamuuna.”
Kamba “babazibahala ku wena sina.”
Kamba “bakala kupolofita.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Homere ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Lelitalusa “Mabita A Bane Balakaza.”