Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 14

Wɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa

Wɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa

“Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.”​—EBREE 13:18.

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩwɛɛ toovenim yɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

ABALƖBƖƔA cikpelaɣ nakɛyɛ nɛ ko-ɖoo palɩnɩ faɣɖɛ naɖɩyɛ taa. Pɩkɛdaa lɛ, pɩɣa sɩŋ, kɛ-ɛza ñɩŋaa. Kɔɖɔkɩ ke-nesi tɛɛ aleɣya wonuu cikpeluu nakʋyʋ. Kakpaɣ-kʋ faɣɖɛ taa. Nɛ kɔsɔɔ se kapɩsɩnɩ-kʋ nɛ kasɩɩ yaa kɔpɔzɩ ko-ɖoo se ɛyabɩ-kɛ kʋ. Sɔɔndʋ kpa-kɛ nɛ kɛwɛɛ kewiɣni ko-ɖoo. Ðoyo hɛzɩ pɩɣa laŋɩyɛ nɛ ɛkpaɣ-kɛ ɛpɩsɩnɩ faɣɖɛ taa se kapɩsɩnɩ wonuu ŋgʋ ki-ɖeɖe, nɛ ketendi faɣɖɛ tʋ. Pɩɣa lakaɣ mbʋ lɛ, ɖoyo taa nɛ leleŋ. Ɛbɛ yɔɔ?

2 Lʋlɩyaa naɣ se pe-piya ɖiɣni nɩʋ pɩ-taa se pɩwɛ ɖeu se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim lɛ, pa-taa lakɩ leleŋ kamaɣ fɛyɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, weyi ɛkɛ “tʋtʋyɛ [toovenim] Ɛsɔ” yɔ. (Keɣa 31:5) Alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ-ɖʋ ɖiɖiɣni pɩʋ fezuu taa nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɛɛ toovenim lɛ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ. Ðɩñɩnɩɣ se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-ɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ ɛ-sɔɔlɩm taa; pɩ-yɔɔ ɖɩwɛnɩ ɖɔɖɔ lɩmaɣza wena apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛna alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se: “Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa” yɔ. (Ebree 13:18) Yele nɛ ɖɩna ɖe-wezuu hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naanza weyi ɩ-taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ siŋŋ se ɖɩwɛɛ toovenim yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩna wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ ye ɖɩwɛ toovenim yɔ.

ÐIHEYI ÐA-TƖ TOOVENIM

3-5. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Bibl pakɩ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ ɖa-tɩ cɛtʋʋ yɔɔ? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiheyi ɖa-tɩ toovenim?

3 Kajalaɣ lɛ, pɩwɛ kaɖɛ se ɖiheyi ɖa-tɩ toovenim. Ðɩtɩtalɩ  pilim, pɩ-yɔɔ lɛ pɩwɛ kɛlɛʋ se ɖɩcɛtɩ ɖa-tɩ. Yesu kaaheyi Krɩstʋ mba mba paawɛ Laodisee yɔ se pɛcɛtɩɣ pa-tɩ kɩcɛtʋʋ se pɛkɛ ñɩm tɩnaa, ŋgʋ toovenim taa lɛ pɛkɛ ‘kʋñɔndɩnaa, yʋlʋmaa nɛ pɛwɛɛ ndaakpeɖe’ fezuu taa. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paawɛɛ yɔ, tɩcaɣ pʋtɔdɩyɛ kpem. (Natʋ 3:17) Ɛzɩma pataaheyiɣ pa-tɩ toovenim yɔ, piyeba nɛ pɛ-wɛtʋ ndʋ tɩcaɣ sɔɔndʋ.

4 Pɩtɩla ŋtɔzʋʋ ɖɔɖɔ se tɔmkpɛlɩkɩyʋ Yakubu kaapaɣ-ɖʋ se: “Ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ ɛ-taa se ɛkɛ Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ ɛɛɖɔkʋʋ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ nɛ ɛcɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ɛ-Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ kɛʋ mbʋ, falaa.” (Yakubu 1:26) Ye ɖɩmaɣzɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ ɛlɛ ɖɩɩɖɔkʋʋ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ yɔ, ɖa-maɣmaɣ ɖa-laŋɩyɛ ɖɩcɛtɩɣ. Ðɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩɩkaɣ wazʋʋ pʋyʋ, falaa tʋmɩyɛ ɖɩlakɩ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖise wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ?

5 Bibl hɔɔlʋʋ kʋyʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-taa, Yakubu kpaɣ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ nɛ ɛmaɣzɩnɩ ñɩnʋʋ. Nɛ ɛtasɩ-ɖʋ lɔŋ se ɖɩcɔnɩ camɩyɛ Ɛsɔ paɣtʋ taa nɛ ye pɩwɛɛ se ɖɩlɛɣzɩ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ, ɖɩlɛɣzɩ-kʋ. (Kalɩ Yakubu 1:23-25) Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiheyi ɖa-tɩ toovenim nɛ ɖɩtɩlɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlɛɣzɩ yɔ. (Witu 3:40; Agee 1:5) Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ se ewili ɖa-laŋɩyɛ taa nɛ ye ɛna ɛjandʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ lɛ, ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ-tʋ nɛ ɖɩcɔnɩ ti-ɖeɖe. (Keɣa 138:23, 24) Ye ɛyʋ ɛfɛyɩ toovenim yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ tɛndɛŋa tɛɛ ɛjandʋ. Pʋmʋnaa se ɖɩwɛɛnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛ-lɩmaɣza ɛjandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Pama Aduwa 3:32 taa se: “Yehowa ɛɛnaɣ paa ɛyʋ tɩgbayʋ weyi lɛ nɛ ɛzɩyɛ, piyele nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ tɩnaa kɛlɛ mba pa-taa fɛyɩ nabʋlɛ yɔ.” Yehowa pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɖɩna ɖa-tɩ ɛzɩ ɛnaɣ-ɖʋ yɔ. Tɔzɩ se Pɔɔlɩ tɔm se: “Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.” Toovenim se paa ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ toovenim.

 TOOVENIM WƐƲ HƆƲ TAA

Ye ɖɩwɛ toovenim yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖise mɛsaɣ tɛɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se abalʋ nɛ ɛ-halʋ peheyi ɖama toovenim? Nɛ ye palakɩ mbʋ, kpacanaa mba pakaɣ wɛsʋʋ?

6 Pɩcɛyaa kpem se toovenim ɛwɛɛ Krɩstʋ mba hɔŋ taa. Pɩ-yɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se abalʋ nɛ ɛ-halʋ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɖama nɛ laŋɩyɛ kpayɩ nɛ peheyiɣ ɖama toovenim. Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nasɩyɩ wɛɛ lɛ, pɩtɩmʋna se pana-sɩ Krɩstʋ mba mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɔ-cɔlɔ; ɛzɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ mba patɩkɛ ɖa-halʋ yaa ɖa-walʋ yɔ, mɛsaɣ tɛɛ ɖanɩyɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, yaa kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ paa pɩtɩɩkɛ intɛrnɛɛtɩ yaa teelee yɔɔ yɔ. Krɩstʋ mba mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pa-taa nabɛyɛ labɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ mɛsaɣ tɛɛ. Mba palakɩ mbʋ yɔ, pɛfɛyɩ toovenim. Wiyaʋ siɣsiɣ tʋ Daviid yɔɔdɩ se: “Ma nɛ cɛtɩm tɩnaa ɖɩɩcakɩ, maawoki tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tʋ tɛ.” (Keɣa 25:4) Ye ŋɖɔkɩ nesi yɔ, pitaatuzi-ŋ kpa nɛ ŋla nabʋyʋ mɛsaɣ tɛɛ nɛ ŋmɛsɩ-pʋ ñɛ-tɛŋga.

7, 8. Bibl taa kɩɖaŋ weyi pɩzɩɣ ɩsɩnɩ piya nɛ sɩkpɛlɩkɩ mbʋ pɩ-yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim yɔ?

7 Lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ Bibl taa kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ pawɩlɩ pe-piya mbʋ pɩ-yɔɔ pɩcɛyaa se sɩwɛɛ toovenim yɔ. Akaŋ kaamɩlaa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛñaɣ pana se pataalɩɩ ɛ-yɔɔ. Gehaazi kaacɛtaa se liidiye naɖɩyɛ ɛpɩsɩ ɛ-ñɩnɖɛ. Yuda ñaamɩlaa nɛ ɛcɛtɩ ɖɔɖɔ se ɛkɔnɩ kigiluu Yesu yɔɔ. Papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ kɩɖaŋ ɛnɩ nɛ pasɩnɩ piya.—Yosue 6:17-19; 7:11-25; 2 Awiya 5:14-16, 20-27; Maatiyee 26:14, 15; Yohanɛɛsɩ 12:6.

 8 Kɩɖaŋ kɩbaŋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ kɛdɛsɩ ɛzɩ Yakɔɔb weyi eeheyi ɛ-pɩyalaa se papɩsɩnɩ liidiye nɖɩ paana po-huyuŋ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩla piyiɣdi pɛdɩyaa kiyiɣduu.Yeftee pɛlɛ labɩ ndʋ ɛ-caa ɖuuwaa yɔ, tɩ-yɔɔ paa pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ siŋŋ yɔ. Nɛ Yesu ñokuli ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ e-koyindinaa se ɛla mbʋ natʋ tɔm yɔɔdaa yɔ, nɛ ɛkandɩyɩ ɖɔɖɔ ɛ-taabalaa yɔɔ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 43:12; Tɔm Hʋyaa 11:30-40; Yohanɛɛsɩ 18:3-11) Kɩɖaŋ ɛnɩ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ lʋlɩyaa nɛ pakpaɣ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ, nɛ pawɩlɩ pe-piya mbʋ pɩ-yɔɔ pɩcɛyaa se sɩwɛɛ toovenim yɔ.

9. Alɩwaatʋ ndʋ lʋlɩyaa ñɩnɩɣ se paha toovenim wɛʋ kɩɖaʋ pe-piya lɛ, ɛbɛ pɩtɩmʋna se pala? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se lʋlɩyaa ɩha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ pe-piya?

9 Sʋʋtʋ sɔsɔtʋ pɩkɛnɩ lʋlɩyaa se pɛkpɛlɩkɩ pe-piya toovenim wɛʋ. Pɔɔlɩ pɔzaa se: “Ñɛ ɛyʋ ŋwɩlɩɣ lɛlʋ nɛ ŋŋwɩlɩɣ ña-maɣmaɣ? Ŋwɩlɩɣ se pataamɩlɩ, ɛlɛ ŋmɩlɩɣ.” (Roma 2:21) Lʋlɩyaa nabɛyɛ lakasɩ yeki nɛ pe-piya ɩɩsɩŋ mbʋ keekee sɩla yɔ. Pawɩlɩɣ piya se pɩwɛɛ se sɩwɛɛ toovenim, ɛlɛ pa-lakasɩ wɩlɩɣ se pa-maɣmaɣ pɛfɛyɩ toovenim. Pañɩnɩɣ se pawɩlɩ se mɩlɩm nabʋyʋ kɛ cikpem yaa cɛtɩm natʋyʋ tɩwɛɛkɩ lɛ, pɔyɔɔdʋʋ se: “Pʋyʋ tɩnaa maɣmaɣ nawa se pakaɣ wondu ndʋ mɩlʋʋ” yaa “cɛɛkɛ cɛtɩm ññɩɩ na.” Ɛlɛ toovenim taa lɛ, mɩlɩm kɛ mɩlɩm, paa mbʋ pamɩlaa yɔ, pɩwɛ ññɩɩ yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ, cɛtɩm kɛ cɛtɩm, cɛtɩm cikpem nabʋyʋ fɛyɩ. * (Kalɩ Luka 16:10) Pɩfɛyɩ kaɖɛ se piya ɩna se sɩ-lʋlɩyaa kɛ pɩ-tɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyaa nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ sɩ-yɔɔ. (Efɛɛzɩ 6:4) Ɛlɛ, ye lʋlɩyaa ɩhaɣ pe-piya kɩɖaʋ kɩbaŋʋ toovenim yɔɔdʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se sɩmaɣzɩɣnɩ-wɛ, nɛ sɩpaɣlɩɣ lɛ sɩwɛɣ toovenim nɛ sɩtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ sɩsaŋ Yehowa.​—Aduwa 22:6.

 TOOVENIM WƐƲ ƐGBƐYƐ TAA

10. Ðɩɩyɔɔdʋʋ tɔm ɖo-koobiya cɔlɔ lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖɔ-nɔsɩ?

10 Ða nɛ ɖo-koobiya Krɩstʋ mba lɛlaa ɖɩwɛɣ lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ sakɩyɛ se ɖɩwɛɛ toovenim. Ɛzɩ ɖɩɩkpɛlɩkɩɣ Ñʋʋ 12 taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ yɔɔdʋʋ kɔzɩ kɔzɩ ɖa nɛ ɖo-koobiya fezuu taa mba ɖɩwɛɣ lɛ. Faawɩyɛ yem pɩzɩɣ nɛ pɩpɩsɩ yɔɔdʋtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ lɛlʋ yɔɔ, yaa kɔlɔmɔtʋ. Ye ɖɩnɩ tɔm natʋyʋ nɛ ɖɩɩsɩŋ se tɩkɛ toovenim yaa cɛtɩm, ɛlɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ-tʋ yɔ, pɩtɩla cɛtɩm tɔm ɖisusuu mbʋ yɔ. Ye mbʋ, pɩkɩlɩ ɖeu se ɖɩɖɔkɩ ɖɔ-nɔsɩ. (Aduwa 10:19) Pɩtasɩ lɛ, paa pɩkɛ toovenim tɔm yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pʋpɔzʋʋ se ɖɩyɔɔdɩ-tʋ. Pɩtɩla tɔm ndʋ tɩtɩna-ɖʋ, yaa pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩyɔɔdɩ-tʋ lɛlaa cɔlɔ. (1 Tesalooniki 4:11) Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se tɔm yɔɔdʋʋ yem wɩlɩɣna se pɛwɛ toovenim. Pʋmʋnaa se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɔ-yɔɔdaɣ ɛwɛɛ ɖeu nɛ kɛkɛ kɩbaŋa.​—Kalɩ Koloosi 4:6.

11, 12. (a) Ɛzɩma tɩyɛ nabɛyɛ labɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩtɛ lɛ, patasɩ tɔm wɛɛkʋʋ? (b) Cɛtɩm tɔm ndʋ Sataŋ sʋzʋʋ ɛyaa lɩmaɣza taa pɩlɩɩnɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔɔ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-tʋ? (c) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi Yehowa ɛgbɛyɛ toovenim?

11 Pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖiheyi toovenim mba pɛɖɛ-ɖʋ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Nabɛyɛ labɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa  pɔzɩ-wɛ lɛ, pɛcɛtɩ-wɛ. Lakasɩ nzɩ sɩtɛzɩɣ tɔm wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ. Pe-wezuu caɣʋ wɩlɩɣ se pɛkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ se pɛsɛɣ Yehowa ŋgʋ peɖiɣni kɩwɛɛkɩm labʋ mɛsaɣ tɛɛ. Lakasɩ nzɩ siyeki nɛ ɛyʋ wezuu caɣʋ kpeekpe pɩsɩ cɛtɩm. (Keɣa 11:3) Lalaa ñaaheyiɣ ɛzʋtʋyaa toovenim tɩŋa, pɛmɛsɩɣ tɔm ndʋ tɩkɩlɩ kaɖɛ yɔ. (Tʋma Labʋ 5:1-11) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, cɛtɩm lakasɩ nzɩ sɩlɩɣnɩ Sataŋ cɔlɔ na.​—Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlɩŋ 164-5 yɔɔ nɛ ka-ñʋʋ yɔ: “ Cɛtɩm tɔm ndʋ Sataŋ wɩlɩɣ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔɔ yɔ.”

12 Pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖiheyi toovenim Yehowa ɛgbɛyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖicosuu tɔm natʋyʋ yɔɔ se ɖitiyini-ɖɩ yɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Pʋpɔzʋʋ se mbʋ ɖɩmaɣ tɔm susuu akɔnta takayaɣ yɔɔ yɔ, pɩkɛ toovenim. Mbʋ ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖicosuu tɔm takayaɣ ŋga pɔpɔzʋʋnɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ kɔ-yɔɔ yɔ, ɖɩyɔɔdɩ toovenim ɖɔ-tɔnʋʋ taa alaafɩya nɛ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yɔɔ.​—Kalɩ Aduwa 6:16-19.

13. Ye ɖa nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɩlakɩ liidiye tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim?

13 Pʋpɔzʋʋ se ɖiheyi ɖo-koobiya toovenim tadɩyɛ labʋ nʋmɔʋ taa ɖɔɖɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa koobiya nabɛyɛ kpɛndɩɣ nɛ palakɩ tadɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ. Pɩwɛɛ se pakpa pa-tɩ nɛ tʋma ana ataasidini pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ, paa pɩtɩɩkɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yaa tɔm susuu taa yɔ. Koobu nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmʋ koobu lɛlʋ tʋmɩyɛ. Ye ɖɩmʋ koobiya nabɛyɛ ɖa-tʋmɩyɛ taa, yaa ye ɖɩpɔzɩ koobiya nabɛyɛ se palabɩ-ɖʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖiheyiɣ-wɛ toovenim nɛ ɖɩhɛyɩɣ-wɛ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ðɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ se ɖɩha-wɛ waɖɛ nɖɩ paɣtʋ pɔzʋʋ se pɛwɛɛna yɔ. (1 Timootee 5:18; Yakubu 5:1-4) Mbʋ ɖɔɖɔ ye koobu nɔɔyʋ ɛmʋ-ɖʋ ɛ-tʋmɩyɛ taa, yaa ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɛhɛyɩ-ɖʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩlabɩ-ɖɩ  camɩyɛ nɛ ɖɩtaakpaɣ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlaa yɔ. (2 Tesalooniki 3:10) Pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩ se ɖɩkɛ koobu yɔɔ lɛ, koobu weyi ɛmʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ yɔ ɛhaɣ-ɖʋ waɖɛ yaa kɛzɛsɩ nɛ pɩkɩlɩ tʋmlaɖaa lɛlaa.​—Efɛɛzɩ 6:5-8.

14. Ye Krɩstʋ mba ɩcaɣ liidiye tʋmɩyɛ naɖɩyɛ labʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɣ ɖeu se pala? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

14 Ye pɩlaba se ɖɩcɔ liidiye se ɖɩla tadɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? Bibl ha-ɖʋ paɣtʋ kɩbandʋ natʋyʋ: Pɩwɛɛ se ɖɩma takayaɣ nɛ ɖɩsɩɩ. Alɩwaatʋ ndʋ Yereemii yakaɣ tɛtʋ yɔ, eyebi nɛ pama takayɩsɩ naalɛ aseɣɖe tɩnaa ɛzɩdaa nɛ pasɩɩ-sɩ camɩyɛ, cee wayɩ yɔɔ. (Yereemii 32:9-12; cɔnɩ ɖɔɖɔ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 23:16-20) Ye ɖa nɛ koobiya ɖɩlakɩ tadɩyɛ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩma pɩtɩŋa camɩyɛ takayaɣ taa nɛ ɖɩñɩɣ kɔ-yɔɔ nesi aseɣɖe tɩnaa ɛzɩdaa. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɖɩɩtaɣ ɖo-koobiya liu. Ɛlɛ pɩsɩɣna se tɔm yaa agbiɖa yaa you nɛ tayʋʋ pataakɔɔ koobiya hɛkʋ taa. Ye Krɩstʋ mba nabɛyɛ ɩlakɩ liidiye tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se pɔtɔzɩ se pɩtɩmʋnaa se liidiye yɔɔ lɛ, pɛwɛɛkɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ. *​—1 Kɔrɛntɩ 6:1-8.

TOOVENIM ƐWƐƐ ÐA NƐ ƐYAA KPEEKPE ÐƐ-HƐKƲ TAA

15. Suwe Yehowa maɣzɩɣ mulum lakasɩ yɔɔ tadɩyɛ taa? Nɛ wɛtʋ ndʋ Krɩstʋ mba ñɛwɛna nɛ tɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛyaa sakɩyɛ lakasɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa?

15 Pɩtɩkɛ ɛgbɛyɛ taa yeke pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛwɛɛ toovenim. Pɔɔlɩ tɔm se: “Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.” (Ebree 13:18) Ye ɖɩwɛ toovenim tʋma wena ɖɩlakɩ ɛjaɖɛ yɔɔ a-taa yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ siŋŋ. Aduwa takayaɣ taa, pɔyɔɔdɩ kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ peyiɣdaa yɔ, kɩ-tɔm tam naanza. (Aduwa 11:1; 16:11; 20:10, 23) Ðooo caa naʋ taa, palakaɣnɩ tʋmɩyɛ kɩmaɣzɩŋ nɛ ñɩɣtʋ ndʋ peteɣdiɣni liidiye, wondu ɖɩbɛdɩyɛ se pamaɣzɩnɩ wondu ndʋ ɛyaa yakɩ nɛ liidiye nɖɩ pɩwɛɛ se pɛhɛyɩ yɔ. Pɛdɩyaa mba pɛfɛyɩ toovenim yɔ, pɛwɛnɩ cɛtɩm kɩmaɣzʋʋ se pomuluuni yaɖaa. * Yehowa tɩsɔɔlɩ lakasɩ nzɩ. Ye ɖɩcaɣ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖitaamuli nɔɔyʋ tadɩyɛ labʋ taa.

16, 17. Mulum lakasɩ nzɩ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ? Nɛ ɛbɛ Krɩstʋ mba toovenim mba ñakɩ pana se pala?

16 Pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se mulum cɔ-ɖʋ nɛ pɩta mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Sataŋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-wiyaʋ. Paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, pɩtakɩɣ-ɖʋ se ɖimuli. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, mba pañɩnɩɣ tʋmɩyɛ yɔ, pɛcɛtɩɣ yaa pɛɖɛlɛsɩɣ niye takayɩsɩ nzɩ pamʋ sukuli taa yaa mbʋ pasɩm labʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cosuu tɔm nʋmɔʋ wobu takayɩsɩ taa, ɛyʋ yɔɔ kandɩyʋʋ takayɩsɩ taa yaa lambuu takayɩsɩ taa yɔ, pɛcɛtɩɣ se pɩsa nɛ pehiɣ mbʋ pañɩnɩɣ yɔ. Sukuli piya sakɩyɛ mɩlɩɣ alɩwaatʋ ndʋ pamaɣzɩɣ-sɩ yɔ. Sukulibiya nasɩyɩ ɖɔɖɔ kpakɩɣ tʋmɩyɛ nɖɩ lalaa laba nɛ paɖʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ nɛ pɛcɛlɩɣ se pɩkɛ pa-maɣmaɣ pa-tʋmɩyɛ. Nɛ komina tʋma taa lɛ, ɛyaa haɣ liidiye se pehiɣ mbʋ pañɩnɩɣ yɔ. Lakasɩ nzɩ, sɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl kaatɔm se ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa ɛyaa sakɩyɛ “kaɣ nɩnaʋ pa-tɩ yeke, pakaɣ wɛʋ liidiye lazaɣ sɔsɔɔ, . . . pakaɣ kɛʋ kɩbandʋ koyindinaa.”​—2 Timootee 3:1-5.

17 Krɩstʋ mba toovenim mba ñakɩ pana se pese lakasɩ nzɩ. Mbʋ pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim yɔɔ lɛ se mba pomuluu yɔ, mba hikiɣni pa-tɩ yaa mba ɖɛɣnɩnɩ ɛzɩdaa ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. (Keɣa 72:1-8) Ɛlɛ Krɩstʋ mba ñalakɩ liidiye kʋñɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔsɔɔlaa se pɛwɛɛ  toovenim “pɩtɩŋa pɩ-taa.” Ða-pana ñaɣʋ mbʋ pɩwɛnɩ wazaɣ nakɛyɛ na? Ɛɛɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Wazasɩ nzɩ ɖo-toovenim ɖɔnɛ kɔŋnɩ-ɖʋ?

TOOVENIM WƐƲ WAZASƖ

18. Ɛbɛ yɔɔ ɛyʋ weyi pasɩmɩ-ɩ se ɛwɛ toovenim yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ wazaɣ sɔsɔɔ?

18 Ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ ñɩm nabʋyʋ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩcɛzɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɛyʋ toovenim tʋ wɛna yɔ. (Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 167 yɔɔ yɔ. Ka-ñʋʋ yɔ: “ Ɛzɩ mɛwɛ toovenim na?”) Maɣzɩ nɛ ŋna, paa weyi ɛpɩzɩɣ ɛñaɣ pana nɛ ɛwɛɛnɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ. Pɩɩlɩɣnɩ niye nɖɩ ŋwɛna, yaa ña-ñɩm, yaa hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ŋlɩnaa, yaa mbʋ ŋfɛyɩnɩ ɖoŋ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩ-cɔlɔ na. Paa mbʋ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ fɛyɩnɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ. (Mikee 7:2) Paa nabɛyɛ ihoŋuu-ŋ ño-toovenim yɔɔdʋʋ yɔɔ yɔ, lalaa kaɣ-ŋ taʋ liu nɛ pañamɩ-ŋ pɩ-yɔɔ. Halɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ hiɣ wazasɩ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ toovenim. Pɔɖɔɔnɩ tʋmlaɖaa nabɛyɛ se pɛfɛyɩ toovenim, ɛlɛ mba lɛ petilesi pa-tʋma; yaa pehiɣ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pañɩnaɣ ɛyʋ weyi ɛwɛ toovenim yɔ se ɛlabɩ-ɖɩ.

19. Ye ɖɩwɛ toovenim ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛzɩma putukuuni ɖɛ-ɛhʋyɛ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ?

19 Pɩtɩsɩɩnɩ pi-yeke. Toovenim wɛʋ kɔŋnɩ ɖɔɖɔ wazasɩ sɔsɔsɩ pɩkɩlɩ mbʋ. Ŋkaɣ wɛnaʋ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ. Pɔɔlɩ mawa se: “Ðɩmaɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ [ɛhʋyɛ] kɩbanɖɛ.” (Ebree 13:18) Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, ño-toovenim wɛʋ ɛɛtɛŋɛlɩɣ yem ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛzɩdaa. Ɛsɔɔlɩ ɛyaa mba pɛwɛ toovenim yɔ. (Kalɩ Keɣa 14:1, 2; Aduwa 22:1) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ŋwɛ toovenim yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa. Wazaɣ sɔsɔɔ ŋga ɖɩñɩnɩɣ. Tɔm ndʋ tɩ-taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ kɩ-taa yɔ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm tʋnɛ: Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ yɔ.

^ tay. 9 Ye nɔɔyʋ ɛcɛtɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ lɛlaa yɔɔ faɖaɖa se ɛlabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ payaa pʋdʋ tɔm hʋʋ kɔɔmiite ɛzɩdaa.

^ tay. 14 Ye ŋcaɣ se ŋtɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se pala ye tadɩyɛ naɖɩyɛ ɛwɛɛkaa yɔ, kalɩ Tɔm Kɩsɔzɩtʋ takayaɣ hɔɔlɩŋ 222-3 yɔɔ.

^ tay. 15 Payakɩ wondu nɛ ñɩɣtʋ ndʋ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ ndʋ pɛpɛdɩɣna yɔ, se pɩsa nɛ pehiɣ kɛzɛɣa pɩkɩlɩ. Palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ ki-nesi lɛɛsɩ ɖaɣlaa nɛ pɩkɩlɩ lɛɛsɩ yaa sɩwɛ yuŋ nɛ pɩkɩlɩ lɛɛsɩ yɔ, se pomuli yaɖʋ.