Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 6

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ aleɣya wena amʋnaa yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ aleɣya wena amʋnaa yɔ

“Paa ɛbɛ pʋdʋ ɩlakɩ yɔ, ɩla-pʋ se Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ.”​—1 KƆRƐNTƖ 10:31.

1, 2. Aleɣya labʋ nʋmɔʋ taa lɛ, ɛbɛ nɛ ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla?

KPAƔ se ŋcaɣ tɔɔʋ tɩʋ piye leleŋ ñɩnɖɛ naɖɩyɛ, ɛlɛ ŋna se ɖɩɖazɩ hɔɔlʋʋ. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Ŋpɩzɩɣ ŋtɔɔ-ɖɩ mbʋ nɛ ŋkpɛndɩnɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩɖazaa yɔ; ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋlɔ ɖɩ-tɩŋa; yaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɛtɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩɖazaa yɔ ŋlɔ nɛ pɩkazɩ ŋtɔɔ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ. Ye ñɛ, ɛbɛ ŋkaɣ labʋ?

2 Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ, awɛ ɛzɩ tɩʋ piye nɖɩ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɔɔlɩ, alɩwaatʋ natʋyʋ taa se ŋla aleɣya naayɛ. Ɛlɛ aleɣya wena awɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ, a-taa sakɩyɛ fɛyɩ ɖeu yaa awɛɛkaa. Ye mbʋ, ɛbɛ ŋkaɣ labʋ? Nabɛyɛ huuzuu pɛ-ɛza mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ palakɩ ɛjaɖɛ yɔɔ aleɣya tɩŋa. Lalaa ñekiziɣ labʋ aleɣya tɩŋa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩsɔɔlɩ se pepisi pa-tɩ nɛ mbʋ pɩwɛɛkaa yɔ. Lalaa ɖɔɖɔ ñañakɩ pana nɛ peseɣ aleɣya wena afɛyɩ ɖeu yɔ nɛ wiɖii wiɖii lɛ, palakɩ wena awɛ ɖeu yɔ. Ɛbɛ ñakaɣ labʋ aleɣya nʋmɔʋ taa se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa?

3. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ lɛɛlɛɛyɔ?

3 Ða-taa sakɩyɛ lɩzɩɣ hɔɔlʋʋ tozo ŋgʋ na. Ðɩɩpɩtɩɣ se aleɣya kɛ pʋyʋ kɩbanʋ, ɛlɛ ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla aleɣya wɛna afɛyɩ ɖeu yɔ. Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩlɩzɩɣ aleɣya wena amʋnaa yɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɩtazɩ tɔm  tʋnɛ tɩ-taa lɛ, iyele ɖɩna ɖoŋ weyi aleɣya wena ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlakɩ yɔ, awɛnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ yɔ.

“PAA ƐBƐ PƲDƲ ƖLAKƖ YƆ, ƖLA-PƲ SE ƐSƆ HƖÐƐ ƐSƐƐ”

4. Ɛzɩma ɖa-tɩ haʋ Ɛsɔ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ aleɣya wena pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ?

4 Pɩlabɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm pɩnaɣ 1946 taa yɔ, ɛtɔm se: “Manɖʋ man-taa se mowoki nɛ mewelisiɣ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm yɔɔdʋʋ paa ɛzɩmtaa, ɛzɩ ma pacaɣ mɩyɩsʋʋ lɩm yɔ.” Ɛbɛ yɔɔ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Mantɩsɔɔ kpa se maha man-tɩ Ɛsɔ, mbʋ yebina nɛ mɔnɖɔkɩ men-siɣsiɣ wɛtʋ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋtisiɣ se tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩkɛ toovenim. Ye ŋtɔzʋʋ se ŋɖuuwa se ŋlakɩ Yehowa sɔɔlɩm ñe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam. (Kalɩ Eklesɩyastɩ 5:4; Ebree 10:7) Toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma ŋha ña-tɩ Yehowa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɣnɩ ɖoŋ ñɔ-tɔm susuu nɛ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ pɔ-yɔɔ, ɛzɩ aleɣya wena ŋlɩzɩɣ se ŋlakɩ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ ma tɔm ɛ-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ mba lɛ, ɛñɩɣ niye toovenim tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se: “Ɩtɔkɩ yaa ɩñɔʋ kɔyɔ, yaa paa ɛbɛ pʋdʋ ɩlakɩ yɔ, ɩla-pʋ se Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ.”​—1 Kɔrɛntɩ 10:31.

5. Ɛzɩma Levitiki 22:18-20 sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Roma 12:1 taa yɔ, tɩ-taa camɩyɛ?

 5 Mbʋ mbʋ ŋlakɩ payɩ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ, putukuuni Yehowa sɛtʋ. Takayaɣ ŋga Pɔɔlɩ ma Roma mba yɔ, ka-taa ɛkpaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ ɛsɩnɩ e-koobiya nɛ panɩɩ toovenim tɔm ndʋ tɩ-taa. Eheyi-wɛ se: “Ɩpɩsɩ mɩ-tɩ wezuu kɩlaʋ kiɖeɖeu, ŋgʋ kiɖeni Ɛsɔ yɔ, ŋgʋ kɛnɩ ciyam kilizaɣ ŋga pɩwɛnɩ-mɩ se ilizi yɔ.” (Roma 12:1) Pɔtɔm se ñe-wezuu yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ña-lɩmaɣza, ña-laŋɩyɛ nɛ ño-ɖoŋ. Mbʋ mbʋ ŋkpakɩɣ nɛ ŋlakɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ yɔ. (Maarkɩ 12:30) Pɔɔlɩ kpaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩnɩ laŋɩyɛ pilim yɔ nɛ ɛmaɣzɩnɩ kɩlaʋ labʋ. Ye ɖɩcɔna yɔ, lɔŋ patasɩɣ-ɖʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Moyizi Paɣtʋ taa lɛ, ye kɩlaʋ nakʋyʋ ɖoli ɛwɛɛkaa yɔ, Ɛsɔ ɛɛmʋʋ-kʋ. (Levitiki 22:18-20) Mbʋ ɖɔɖɔ, ye Krɩstʋ tʋ kɩlaʋ ɛwɛnɩ azuluma hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, Ɛsɔ kiziɣ-kʋ. Ɛzɩma tɩyɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ?

6, 7. Ɛzɩma Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ nɛ episi e-tomnaɣ? Nɛ ɛbɛ lɩɣ-ɩ pɩ-taa?

6 Pɔɔlɩ kaaheyi Krɩstʋ mba mba paawɛ Room yɔ se: “ Ɩtaakpaɣ mi-pilinzi nɛ ɩlabɩnɩ kɩwɛɛkɩm.” Ɛtasɩ-wɛ heyuu se ‘pakʋ po-tomnaɣ lakasɩ’. (Roma 6:12-14, ABT; 8:13) Pʋcɔ nɛ Pɔɔlɩ ma tɔm tʋnɛ lɛ, ɛya tomnaɣ lakasɩ ndɩ ndɩ. Ðɩkalɩɣ pɩlɩɩnɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔɔ se: “Pɔ-nɔɔ taa nɛ tʋtʋ . . . ɖo.” “Pa-nɩŋgbanzɩ sɩm seu se siwolo sɩkpɛdɩ calɩm.” “Pɛfɛyɩnɩ Ɛsɔ ñamtʋ natʋyʋ pɛ-ɛzɩdaa.” (Roma 3:13-18) Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛlakɩ lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ ɖeu yɔ, episiɣ ɛ-tɩ yaa e-tomnaɣ. Sɔnɔ, ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛcɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yaa ñam ñam lakasɩ yɔ, ‘ɛkpaɣ [ɛ-ɛza] nɛ ɛlabɩnɩ kɩwɛɛkɩm’ lɛ mbʋ yɔ; episi e-tomnaɣ tɩŋa. Kɩlaʋ ŋgʋ ɛlakɩ yɔ, kɩtɩtasɩ wɛʋ kele kele nɛ kɩɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 15:21; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:14-16; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:11) Ye ɖɩlakɩ  aleɣya wena afɛyɩ ɖeu yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se piiɖeɣni-ɖʋ kaaʋ.

7 Pɩnaɣ kaɣlaa se pɩɩwazɩɣ Krɩstʋ mba alɩwaatʋ ndʋ palakɩ aleɣya wena afɛyɩ ɖeu yɔ. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla aleɣya wena apisiɣ kɩlaʋ ŋgʋ ɖɩlakɩ Ɛsɔ yɔ. Ɛlɛ, ɖɩñɩnɩɣ se ɖa-kɩlaʋ eɖe Ɛsɔ ɛzɩdaa. Lɛɛlɛɛyɔ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ aleɣya wena amʋnaa nɛ wena atɩmʋna yɔ.

“MƖ-TAA ƐKPƐNDƖNƖ KƖDƐKƐDƖM”

8, 9. (a) Tindima sɔsɔna naalɛ wena taa papɩzɩɣ patayɩ aleɣya? (b) Aleɣya wena pɩwɛɛ se ɖikizi? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

8 Tobi lɛ, papɩzɩɣ patayɩ aleɣya tindima naalɛ taa. Pʋpɔzʋʋ se Krɩstʋ mba ise aleɣya wena awɛ kajalaɣ tindimiye taa yɔ. Aleɣya wena awɛ tindimiye naalɛ ñɩnɖɛ taa yɔ, Krɩstʋ mba nabɛyɛ maɣzɩɣ se awɛ ɖeu. Ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se afɛyɩ ɖeu. Yele nɛ ɖɩcalɩ tazʋʋ aleɣya wena awɛ kajalaɣ tindimiye taa yɔ, a-taa: Ana lɛ, aleɣya wena pʋpɔzʋʋ se Krɩstʋ mba ise yɔ.

9 Ɛzɩ ɖɩnaɣ Ñʋʋ 1 taa yɔ, aleɣya naayɛ wɩlɩɣ lakasɩ nzɩ Bibl yɔɔdʋʋ kpayɩ se sɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Kpaɣ ɛzɩ Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ lona yaa filimwaa, yaa teelee yɔɔ kɩlɛmɩŋ, yaa minziikiwaa mba pawɩlɩɣ kañatʋ kadadayaɣ yaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yaa kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yaa kʋzɔɔtʋ lakasɩ mbʋ yɔ. Aleɣya ana awɩlɩɣ lakasɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ yaa Bibl paɣtʋ kila yɔ. Pɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ikizi aleɣya ana. (Tʋma Labʋ 15:28, 29; 1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10; Natʋ 21:8) Ye ŋseɣ aleɣya kɩdɛkɛda ana yɔ, ŋwɩlɩɣ Yehowa se toovenim lɛ, ‘ña-taa kpɛndɩɣnɩ kɩdɛkɛdɩm’ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ ‘ŋkiziɣ kɩwɛɛkɩm.’ Ðɩnɛ ɛlɛ, ŋwɛnɩ “tisuu siŋŋ.”​—Roma 12:9; Keɣa 33:15; 1 Timootee 1:5.

10. Lɩmaɣza wena ye ɖɩwɛnɩ aleɣya yɔɔ yɔ, apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

 10 Nabɛyɛ maɣzɩɣ se paa pɔcɔŋnɩ kʋzɔɔtʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, pɩɩkɔŋnɩ-wɛ kaɖɛ naɖɩyɛ. Pɔtɔŋ se: ‘Mɔncɔŋnɩ kʋzɔɔtʋ lakasɩ wiɖii wiɖii sinimaɣ yaa teelee yɔɔ, ɛlɛ maakaɣ lakasɩ nzɩ labʋ wiɖiyi kpa.’ Ɛlɛ pɛcɛtɩɣ pa-tɩ kɩcɛtʋ, nɛ lɩmaɣza ana apɩzɩɣ akɔnɩ-wɛ kaɖɛ. (Kalɩ Yereemii 17:9) Mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm Yehowa ɛzɩdaa yɔ, ye pɩ-cɔnʋʋ ɛkɛnɩ-ɖʋ aleɣya yɔ, ‘ɖa-taa kpɛndɩɣnɩ kɩwɛɛkɩm’ toovenim na? Ye ɖɩmaɣzɩɣ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɖa-laŋa kaɣ wɛʋ kpɩzɩŋ. (Keɣa 118:70; 1 Timootee 4:1, 2) Pɩwɛɣnɩ ɖoŋ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ yaa piyeki nɛ ɖɩsɔɔlɩ mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ.

11. Ɛzɩma tɩyɛ tɔm ndʋ pama Galaatɩ 6:7 taa yɔ, tɩkɔm pɩ-taa aleɣya nʋmɔʋ taa?

11 Pɩtɛm labʋ mbʋ wiɖiyi. Krɩstʋ mba nabɛyɛ tɔlɩ kɩdɛkɛdɩm taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔcɔŋaɣnɩ aleɣya wena atɩmʋna yɔ. Pɛkpɛlɩkɩnɩ agbiɖa se “pakʋŋ mbʋ poɖuwa yɔ na.” (Galaatɩ 6:7) Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise kɛzɛɣa kɩdɛkɛdaɣ ŋga. Ye ŋñakɩ pana nɛ ŋmaɣzɩɣ mbʋ pʋtʋʋzaa pɩ-yɔɔ yɔ, ŋkaɣ kʋm mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ nɛ taa leleŋ.​—Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 67 yɔɔ yɔ. Ka-ñʋʋ yɔ: “ Aleɣya Wena Pɩwɛɛ se Malɩzɩ?

LƖMAƔZA KPAƔƲ PƖTƖŊNƖ BIBL PAƔTƲ KILA YƆƆ

12. Aleɣya labʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ Galaatɩ 6:5 nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ? Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm taa camɩyɛ?

12 Lɛɛlɛɛyɔ, ɖɩyɔɔdɩ aleɣya wena awɛ tindimiye naalɛ ñɩnɖɛ taa yɔ, a-tɔm. Ana lɛ, aleɣya wena Bibl ɛɛwɩlɩɣ se awɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu yɔ. Aleɣya ana a-hɔɔlʋʋ taa lɛ, paa Krɩstʋ tʋ weyi pɩwɛɛ se ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm taa nɛ ɛlɩzɩ mbʋ ɛmaɣzɩɣ se pɩwɛ ɖeu yɔ. (Kalɩ Galaatɩ 6:5) Ɛlɛ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ.  Bibl paɣtʋ kila yaa toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ tɔm ndʋ Yehowa maɣzɩɣ yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ Bibl paɣtʋ kila ana a-yɔɔ camɩyɛ yɔ, asɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ‘Yehowa sɔɔlɩm’ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa, pɩkpɛndɩnɩ aleɣya labʋ hɔɔlʋʋ taa.​—Efɛɛzɩ 5:17.

13. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi aleɣya wena aakɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ?

13 Toovenim taa lɛ, Krɩstʋ mba tɩŋa lɛɣtʋ fɛyɩ kɩ maŋ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɛfɛyɩnɩ tɩlɩtʋ kʋɖʋmtʋ. (Filiipu 1:9) Pɩtasɩ lɛ, ɖɩnawa se aleɣya wena ɖɩsɔɔlaa yɔ, pɩtɩkɛ ana lalaa ñɔsɔɔlaa. Ye mbʋ, pɩtɩcɛyɩ se Krɩstʋ mba tɩŋa ɩkpaɣ lɩmaɣza kʋɖʋmɛɛ. Ye ɖiyeba nɛ Bibl paɣtʋ kila wɛɛnɩ ɖoŋ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋa pɔ-yɔɔ yɔ, putuzuu-ɖʋ nɛ ɖikizi aleɣya wena Yehowa tɩsɔɔlɩ yɔ.​—Keɣa 118:11, 129; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:16.

14. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ pʋcɔ nɛ ɖɩlɩzɩ se ɖɩlakɩ aleɣya naayɛ? (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛɛ kajalaɣ lone ɖe-wezuu caɣʋ taa?

14 Pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ nɛ ŋleɣyiɣna yɔ, tɩ-yɔɔ. Aleɣya wena ŋlɩzɩɣ se ŋlakɩ yɔ, awɩlɩɣ mbʋ ŋmaɣzɩɣ se pɩwɛ ɖeu yɔ; ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ nɛ ŋleɣyiɣna yɔ, tɩwɩlɩɣ mbʋ pɩwɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa yɔ. (Kalɩ Maatiyee 6:33) Ye mbʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ kajalaɣ lone ñe-wezuu caɣʋ taa? Apostoloo Pɔɔlɩ tɔm se: “Ɩcɔnɩ mɩ-ɖɔnɛ yɔɔ camɩyɛ; ɩtaawɛɛ ɛzɩ kpanzɩyaa yɔ, ɛlɛ ɛzɩ mba pasɩm lɔŋ. Mba pasɩm labʋ nɛ wɛɛ [alɩwaatʋ] ana yɔ awazɩɣ-wɛ yɔ.” (Efɛɛzɩ 5:15, 16) Ye ŋɖʋ ña-tɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ nɛ ŋlakɩnɩ aleɣya yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋwɛnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ŋla “mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ”, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ŋla tʋma wena ayeki nɛ ŋpɩɩ fezuu taa yɔ.​—(Filiipu 1:10, ABT ).

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ ɖeu se ɖɩɖʋ ɖa-tɩ kamaɣ aleɣya nʋmɔʋ taa?

15 Pɩwɛɣ ɖeu se ŋɖɔkɩ ña-tɩ nɛ ŋɖʋ ña-tɩ kamaɣ aleɣya labʋ nʋmɔʋ taa. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Tasɩ tɔzʋʋ tɩʋ piye kɩɖaʋ yɔɔ. Ye ŋtɩsɔɔlɩ se picoɖi-ŋ nɛ ŋtɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩɖazaa yɔ, ŋŋsɛtɩɣ ɖenɖe pɩɖazaa yɔ pi-yeke na nɛ ŋlɔ; ŋsɛtɩɣ ɖɔɖɔ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ yɔɔ pazɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩɩlɩzɩɣ aleɣya naayɛ lɛ, ɖɩkpa ɖa-tɩ. Krɩstʋ tʋ weyi ɛwɛ lɛɣtʋ yɔ, eeseɣ aleɣya wena Bibl paɣtʋ kizaa yɔ, a-yeke na; ɛlɛ eseɣ ɖɔɖɔ aleɣya wena afɛyɩ cɩɖɩ  cɩɖɩ yaa pesidi a-taa mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pipisi ɛyʋ fezuu taa yɔ. (Aduwa 4:25-27) Ye ŋkpakɩɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Bibl taa yɔ nɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋse aleɣya wena apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ŋ kaɖɛ fezuu taa yɔ.

“MBƲ PƖWƐ KELE KELE YƆ”

Ye ɖɩkpakɩɣ Ɛsɔ paɣtʋ kila nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ aleɣya nʋmɔʋ taa yɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ fezuu taa

16. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ Yehowa lɩmaɣza wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ hɔɔlʋʋ taa? (b) Ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm pɩzɩɣ nɛ pɩmalɩnɩ-ŋ?

16 Pʋcɔ nɛ Krɩstʋ mba toovenim mba lɩzɩ aleɣya naayɛ lɛ, pañɩnɩɣ nɛ pana se suwe Yehowa maɣzɩɣ aleɣya ana a-yɔɔ. Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ Yehowa lɩmaɣza nɛ ɛ-paɣtʋ. Wiyaʋ Salomɔɔ yɔɔdɩ mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ, pɩ-tɔm ɛzɩ “nzʋlʋmɩyɛ kɩcɛtɩyɛ, nesi nzɩ sɩkpɛdɩɣ calɩm ɖulum yɔ, laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ tɩgbayɩtʋ maɣzɩm yɔ, naataŋ weyi iseɣ lɛɛ lɛɛ se iwolo kɩdɛkɛdɩm ɖeɖe yɔ.” (Aduwa 6:16-19) Ðoŋ weyi pɩwɛɛ se Yehowa maɣzɩm ɩwɛɛnɩ ɖa-maɣzɩm yɔ? Keɣa maɖʋ nɔɔyʋ paɣ-ɖʋ se: “Mba mɩ ɩñaŋ Kɩbaɣlʋ [Yehowa] yɔ, ise kɩdɛkɛdɩm.” (Keɣa 96:10) Pʋpɔzʋʋ se aleɣya wena ŋlɩzɩɣ se ŋlakɩ yɔ, awɩlɩ se ŋpaɖɩɣ mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ. (Galaatɩ 5:19-21) Taasɔɔ ɖɔɖɔ se mbʋ ŋlakɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛ ñe-yeke yɔ, pɩwɩlɩɣ ɛyʋ weyi keekee ŋkɛnaa yɔ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ ŋlakɩ lalaa ɛzɩdaa yɔ. (Keɣa 10:4; 15:8) Pɩ-yɔɔ lɛ, ye ŋsɔɔlɩ  siŋŋ se ŋkpaɣ Yehowa lɩmaɣza nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa yɔ, paa ɛzɩmtaa yɔ, ŋlɩzɩɣ mbʋ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩmalɩɣnɩ-ŋ.​—2 Kɔrɛntɩ 3:18.

17. Pʋcɔ nɛ ɖɩlɩzɩ aleɣya naayɛ lɛ, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

17 Ɛbɛ ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla aleɣya wena awɛ ɖeu Yehowa ɛzɩdaa yɔ? Pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Aleɣya wena mancaɣ labʋ yɔ, ɖoŋ weyi akaɣ wɛnʋʋ mɔ-yɔɔ? Akaɣ ñɔɔzʋʋ yaa akaɣ wɛɛkʋʋ ma nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ na?’ Pʋcɔ nɛ ŋcɔnɩ filim nakʋyʋ lɛ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ðoŋ weyi mbʋ pɩwɛ filim kʋnɛ kɩ-taa yɔ, pɩkaɣ wɛnʋʋ mɛ-ɛhʋyɛ yɔɔ?’ Lɛɛlɛɛyɔ, yele nɛ ɖɩna paɣtʋ kila wena papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ palabɩnɩ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.

18, 19. (a) Ɛzɩma Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Filiipu 4:8 taa yɔ, ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se aleɣya wena ɖɩlɩzaa yɔ, awɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu? (b) Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ asɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋlɩzɩ aleɣya kɩbana? (Cɔnɩ pɩ-tɛɛ tɔm.)

18 Paɣtʋ kiɖe sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ wɛ Filiipu 4:8 taa. Peeɖe pɔtɔm se: “Mbʋ pɩkɛ tʋtʋyɛ yɔ, mbʋ pɩkɛ pʋyʋ keem yɔ, mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ, mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ, mbʋ pɩkɛ kɩsɔɔlɩm yɔ, mbʋ pɩkɛ hɩɖɛ sɛʋ yɔ, mbʋ pɩkɛ camɩyɛ lakasɩ yɔ, mbʋ pɩkɛ ñamtʋ nɛ samtʋ ɛyaa taa yɔ, mbʋ ɩñɩnɩ.” Toovenim taa lɛ, Pɔɔlɩ taayɔɔdʋʋ aleɣya tɔm na. Ɛlɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ. (Keɣa 18:15) Ɛlɛ, papɩzɩɣ pakpaɣ Pɔɔlɩ tɔm ndʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ aleɣya nʋmɔʋ taa. Ɛzɩma tɩyɛ?

19 Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ filimwaa, video yɔɔ aleɣya, minziiki nɛ aleɣya lɛɛna wena malɩzɩɣ yɔ, asɩɣnɩ-m nɛ ma-lɩmaɣza wɛɛ “mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ” pɩ-yɔɔ na?’ Mɔncɔŋnɩ filim nɛ mɛntɛ lɛ, kɩlɛmɩŋ weyi kɔŋ ma-ñʋʋ taa pʋwayɩ? Ye pɩkɛ kɩlɛmɩŋ kɩbaŋ, weyi ɩwɛ kele kele nɛ ɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ña-aleɣya kɛ kɩbana lɛ. Ɛlɛ, ye filim ŋgʋ ŋcɔna kɩlakɩ se ŋmaɣzɩɣ mbʋ pɩfɛyɩ kele kele yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ña-aleɣya ana afɛyɩ ɖeu nɛ halɩ apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ŋ kaɖɛ. (Maatiyee 12:33; Maarkɩ 7:20-23) Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ pɩfɛyɩ kele  kele yɔ, pɩ-yɔɔ maɣzʋʋ cɛyɩɣ ɖa-laŋa, pɩwɛɛkɩɣ ɖɛ-ɛhʋyɛ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. (Efɛɛzɩ 5:5; 1 Timootee 1:5, 19) Aleɣya ana apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ŋ kaɖɛ, pɩ-yɔɔ lɛ ñaɣ pana nɛ ŋse-yɛ. * (Roma 12:2) La ɛzɩ keɣa maɖʋ weyi ɛtɩmnɩ Yehowa se: “Posi mɛ-ɛza nɛ sɩʋ kpelisi [mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ] cɔlɔ” yɔ.​—Keɣa 118:37.

ÑƖNƖ LALAA KƐSƐƔA

20, 21. Ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ 1 Kɔrɛntɩ 10:23, 24 nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ aleɣya lɩzʋʋ nʋmɔʋ taa?

20 Pɔɔlɩ kaama Bibl paɣtʋ kiɖe sɔsɔyɛ naɖɩyɛ, nɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ-ɖɩ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ taa. Ɛtɔm se: “Paha pɩtɩŋa nʋmɔʋ, ɛlɛ pɩtɩŋa pɩɩwɩlɩɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ. Nɔɔyʋ ɛtaañɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛlɛ lɛlʋ ŋga.” (1 Kɔrɛntɩ 10:23, 24) Ɛzɩma Bibl paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖɩwazɩɣ-ɖʋ aleɣya lɩzʋʋ nʋmɔʋ taa? Pɩwɛɛ se ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ðoŋ weyi aleɣya wena malɩzɩɣ yɔ, akaɣ wɛnʋʋ lɛlaa yɔɔ?’

21 Pɩtɩla, ñɛ-ɛhʋyɛ haɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋla aleɣya naayɛ. Ŋmaɣzɩɣ se “paha nʋmɔʋ” se pala aleɣya ana yaa awɛ ɖeu. Ɛlɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkizi aleɣya ana, ye ŋnawa se Krɩstʋ mba lalaa ɛhʋyɛ heyiɣ-wɛ se ña-aleɣya ana afɛyɩ ɖeu yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ‘ɖɩla ɖo-koobiya kɩwɛɛkɩm’ yaa halɩ ‘ɖɩla  Krɩstʋ maɣmaɣ kɩwɛɛkɩm.’ Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla nabʋyʋ nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩla kaɖɛ ɖo-koobiya se pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Ðɔkɩ tɔm tʋnɛ kpam: “Ɩtaawɩlɩ nɔɔyʋ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ.” (1 Kɔrɛntɩ 8:12; 10:32) Krɩstʋ mba toovenim mba kpakɩɣ Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ pʋnɛ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ peseɣ aleɣya wena ‘aawazɩɣ’ yɔ, paa “paha nʋmɔʋ” se pala-yɛ yɔ.​—Roma 14:1; 15:1.

22. Ɛbɛ yɔɔ Krɩstʋ mba ɩɩñɩkɩɣ lalaa yɔɔ se pɛwɛnɩ pa-lɩmaɣza ye pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm taa yɔ?

22 Ɛlɛ, papɩzɩɣ pañɩnɩ lɛlaa kɛzɛɣa ɖɔɖɔ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa. Krɩstʋ tʋ weyi ɛ-ɛhʋyɛ fɛyɩ ɖoŋ yɔ, pɩtɩmʋna se ɛñɩɣ e-koobiya lɛlaa yɔɔ se palɩzɩ aleɣya wena ɛlɩzɩɣ yɔ. Ye ɛlakɩ mbʋ yɔ, ɛwɛɣ ɛzɩ cɛɛcɛ sayʋ weyi ɛñɩkɩɣ cɛɛcɛ sayaa lɛlaa yɔɔ se pɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛɖɔŋ yɔ kɩ-taa yaa pasaɣ cɛɛcɛ ɛzɩ ɛsaɣ yɔ. Wɛtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɛɛnɩɣ tɔm taa. Sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, Krɩstʋ tʋ weyi ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛlakɩ aleɣya naayɛ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɛña e-koobiya mba pɔsɔɔlɩ labʋ aleɣya wena awɛ ndɩ nɛ ɛ-ñɩna, ɛlɛ paamaɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. Ye ɛlakɩ mbʋ yɔ, ‘eyeki nɛ paa weyi ɛtɩlɩ se ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛnɩɣ tɔm taa’ yɔ.​—Filiipu 4:5, ABT; Eklesɩyastɩ 7:16.

23. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋɖiɣzina se aleɣya wena ŋlɩzɩɣ yɔ, akɛ kɩbana?

23 Tobi lɛ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ se aleɣya wena ŋlɩzɩɣ yɔ, akɛ kɩbana? Kizi aleɣya wena a-taa pawɩlɩɣ kʋzɔɔtʋ lakasɩ nzɩ Ɛsɔtɔm kizaa yɔ, a-tɩŋa. Kpaɣ Bibl paɣtʋ kila nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ aleɣya wena Bibl ɛɛyɔɔdʋʋ a-tɔm yɔ, a-nʋmɔʋ taa. Kizi aleɣya wena awɛɛkɩɣ ñɛ-ɛhʋyɛ yɔ, nɛ wena apɩzɩɣ nɛ acɛyɩ ño-koobiya ɛhʋyɛ yɔ. Ðɩtaɣ liu se pana wena ŋñakɩ se ŋla mbʋ yɔ, ayeki nɛ pasa Ɛsɔ nɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam ɛ-sɔɔlɩm taa.

^ tay. 19 Cɔnɩ Bibl paɣtʋ kila lɛɛna wena apɩzɩɣ nɛ awazɩ-ŋ aleɣya nʋmɔʋ taa yɔ, Aduwa 3:31; 13:20; Efɛɛzɩ 5:3, 4; nɛ Koloosi 3:5, 8, 20 taa.