Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 5

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔ

“Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba.”​—YOHANƐƐSƖ 15:19, NW.

1. Tɔm ndʋ yɔɔ Yesu kaañɩɣ niye ɖoo wena a-taa pakpa-ɩ yɔ?

ÐOO wena a-taa pakpa Yesu se pakʋ-ɩ yɔ, ɛwɩlaa se ɛmaɣzɩɣ mbʋ pɩkaɣ talʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ eheyi ɛ-Caa se: “Maatɩmɩɣnɩ-ŋ se ŋkʋsɩ-wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ se ŋɖaŋ pɔ-yɔɔ kɩdɛkɛdɩm taa. Patɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba, ɖɔɖɔ ɛzɩ ma, mantɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ tʋ yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 17:15, 16) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yesu sɔɔlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa siŋŋ; tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se tɔm ndʋ eeheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa taa nabɛyɛ se: “Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba” yɔ, tɩcɛyɩ siŋŋ. (Yohanɛɛsɩ 15:19, NW) Ye mbʋ, pɩcɛyɩ siŋŋ Yesu ɛzɩdaa se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ.

2. “Ɛjaɖɛ” nɖɩ Yesu yɔɔdaɣ ɖɩ-tɔm yɔ, ɛbɛ ɖɩkɛnaa?

2 “Ɛjaɖɛ” nɖɩ Yesu yɔɔdaɣ ɖɩ-tɔm yɔ, ɖɩsɩŋnɩ ɛyaa mba poposi pa-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ Sataŋ ɖiyiɣni-wɛ yɔ, pa-tɩŋa. Palakɩ pa-maɣmaɣ pɔ-sɔɔlɩm nɛ pakpazɩɣ pa-tɩ ɛzɩ Sataŋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 14:30; Efɛɛzɩ 2:2; 1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Pɩ-yɔɔ Bibl tɔm se “ɛjaɖɛ ɛgbaɣdɩyɛ kɛnɩ Ɛsɔ koyindiye.” (Yakubu 4:4) Ɛlɛ, mba pa-tɩŋa pɔsɔɔlaa se pɔɖɔkɩ pa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ, ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ pɛtɛ pɛwɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ? Ðɩkaɣ tazʋʋ nʋmɔŋ kagbanzɩ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋ nɛ ɖɩla mbʋ yɔ: (1) Ðɩwɛɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga ke-wiyaʋ kɛ Yesu yɔ, kɔ-hɔɔlʋʋ yɔɔ nɛ ɖɩtaaɖʋʋ ɖɔ-nɔsɩ politiki tɔm taa; (2) Ðɩkaɖɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu; (3) Ðisuu wondu nɛ  ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ; (4) Ðɩwɛɛnɩ ɛzɩyɛ kɛlɛʋ nɛ (5) Ðɩkpaɣ you wondu ndʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ.

WƐƐ SIƔSIƔ, TAAÐƲ ÑƆ-NƆƆ ƐJAÐƐ TƆM TAA

3. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yesu taaɖʋ ɛ-nɔɔ Politiki tɔm taa? (b) Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa pata-m numwaa kɛ e-tiyiyaa? (Cɔnɩ pɩ-tɛɛ tɔm.)

3 Yesu taaɖʋ ɛ-nɔɔ politiki tɔm taa, ɛlɛ ɛkam ɛ-ñʋʋ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm susuu. Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga, kɛkɛ ɛsɔdaa komina ŋgʋ Yesu kaɣ kɛʋ ki-Wiyaʋ yɔ. (Danɩyɛɛlɩ 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) Pɩ-yɔɔ Yesu pɩzaa nɛ ɛyɔɔdɩ Ñʋʋdʋ Pɔɔnsɩ Pilaatɩ ɛzɩdaa se: “Men-kewiyaɣ tɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ.” (Yohanɛɛsɩ 18:36) Yesu wayɩ tɩŋɩyaa siɣsiɣ tɩnaa lakɩ ɛzɩ ɛɛlabʋ yɔ. Pakpaɣ pa-tɩ nɛ pɛcɛlɩ Krɩstʋ nɛ e-Kewiyaɣ nɛ posusuu Kewiyaɣ ŋga kɔ-tɔm ɛjaɖɛ yɔɔ mba. (Maatiyee 24:14) Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ðɩkɛ Krɩstʋ tiyiyaa . . . Krɩstʋ hɩɖɛ taa lɛ, ɖɩpɔzʋʋ-mɩ se iyele nɛ mɩ nɛ Ɛsɔ iceɣ.”  *​—2 Kɔrɛntɩ 5:20.

4. Ɛzɩma Krɩstʋ mba toovenim mba tɩŋa wɩlɩɣ se pɛwɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔ? (Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ  takayaɣ hɔɔlʋʋ 52 yɔɔ yɔ.)

4 Tiyiyaa lakɩ tʋmɩyɛ wiyaʋ nɔɔyʋ yaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ lone taa. Pɩ-yɔɔ lɛ, paaɖʋʋ pɔ-nɔsɩ ajɛɛ wena petiyi-wɛ a-taa yɔ, a-tɔm taa. Ɛlɛ tiyiyaa mba palʋkɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖitiyi-wɛ yɔ, ɖi-komina yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ Krɩstʋ mba pata-m numwaa mba ‘pɛ-tɛ lɛ ɛsɔdaa’ yɔ, palakɩ. (Filiipu 3:20) Pɩtɩŋnɩ ɛzɩma posusuu Kewiyaɣ tɔm nɛ kpekpeka yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, papɩzaa nɛ pasɩnɩ Krɩstʋ “wondu lɛɛtʋ” yaa heŋ lɛɛŋ weyi ɩkpɛndɩ miiliyɔɔwaa yɔ, nɛ ‘pa nɛ Ɛsɔ peceɣ.’ (Yohanɛɛsɩ 10:16; Maatiyee 25:31-40) Heŋ lɛɛŋ  ɖɔɖɔ lakɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ Krɩstʋ tiyiyaa yɔ nɛ pasɩɣnɩ Yesu koobiya pata-m numwaa. Pɛkpɛndaa nɛ papɩsɩ ewiɖe kʋɖʋmɖɩyɛ. Patɩnɩɣ Krɩstʋ Kewiyaɣ yɔɔ nɛ paaɖʋʋ pɔ-nɔsɩ ɛjaɖɛ yɔɔ politiki tɔm taa kpa.​—Kalɩ Izaayii 2:2-4.

5. Ɛzɩma tɩyɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ wɛ ndɩ nɛ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ? Nɛ hɔɔlɩŋ weyi taa Krɩstʋ mba wɛ ndɩ?

 5 Ðɩñɩnɩɣ se ɖɩwɛɛ siɣsiɣ Krɩstʋ ɛzɩdaa, ɛlɛ pɩtɩkɛ pi-yeke pɩ-yɔɔ ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔsɩ ɛjaɖɛ tɔm taa. Ɛsɔ kaaha caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ, tɛtʋ natʋyʋ se tɩkɛ ɖɩ-ñɩndʋ. Ɛlɛ ɖa lɛ, ɖɩwɛnɩ koobiya ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. (Maatiyee 28:19; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:9) Pɩ-yɔɔ lɛ, ye ɖɩwɛ politiki ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɩwɛɣ-ɖʋ kaɖɛ se ɖisusi Kewiyaɣ tɔm, nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛɛwɛɣ ɖɛ-hɛkʋ taa. (1 Kɔrɛntɩ 1:10) Pɩtasɩ lɛ, you alɩwaatʋ taa, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla you nɛ ɖo-koobiya, ŋgʋ paɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama. (Yohanɛɛsɩ 13:34, 35; 1 Yohanɛɛsɩ 3:​10-12) Ye mbʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ yɔɔ Yesu kaaheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pataakpaɣ laɣɖɛ. Halɩ eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se pɔsɔɔlɩ po-koyindinaa.​—Maatiyee 5:44; 26:52; cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 55 yɔɔ yɔ. Ka-ñʋʋ yɔ: “ Am Mañakɩ pana se mɛwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ na?

6. Ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Ɛsɔ yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋcɛlɩ Sezaarɩ ɛ-pʋyʋ?

6 Ða Krɩstʋ mba toovenim mba, ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩha Ɛsɔ. Ðɩtɩha ɖa-tɩ ɛyʋ nɔɔyʋ, ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. 1 Kɔrɛntɩ 6:19, 20 tɔm se: “Mɩtɩtɩnɩ mɩ-tɩ. Payabɩ-mɩ kɩyabʋ.” Mbʋ labɩna nɛ paa Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩcɛlɩɣ Sezaarɩ mbʋ ɛpɔ zʋʋ-wɛ ɛzɩ ñamtʋ, lambuu nɛ ti-luzuu paɣtʋ tɛɛ yɔ, pɛcɛlɩɣ ɖɔɖɔ “Ɛsɔ, Ɛsɔ pʋyʋ.” (Maarkɩ 12:17; Roma 13:1-7) Mbʋ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ, pɩ-taa lɛɛbʋ lɛ Ɛsɔ sɛtʋ, Ɛsɔ sɔɔlʋʋ nɛ laŋɩyɛ pilim nɛ ɛ-ñamtʋ. Ye pʋpɔzʋʋ yɔ, pɛcɛlɩɣ Ɛsɔ pe-wezuu maɣmaɣ. ​—Luka 4:8; 10:27; Kalɩ Tʋma Labʋ 5:29; Roma 14:8.

KAÐƖNƖ ƐJAÐƐ YƆƆ FEZUU

7, 8. Ɛbɛ “ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu kɛnaa? Nɛ ɛzɩma ‘kɩlakɩ tʋmɩyɛ’ ɛyaa yɔɔ?

7 Krɩstʋ mba ɖɔkʋʋ pa-tɩ se pataakɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba ye pakaɖɩɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu yɔ. Pɔɔlɩ tɔm se: “Ðɩtɩmʋ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu, ɛlɛ fezuu ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ.”  (1 Kɔrɛntɩ 2:12) Eheyi ɖɔɖɔ Efɛɛzɩ mba se: “Mbʋ ɩɩwɛ pɩ-taa ɖooo lɛ yɔ, ɛzɩ pɩɖɔŋʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ . . . yɔ, fezuu ŋgʋ kɩɖɔŋ kɩ-tʋmɩyɛ labʋ mba palʋkɩ yɔ pa-taa.”​—Efɛɛzɩ 2:2, 3.

8 Ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu ŋgʋ, kɩkɛ ɖoŋ weyi paanaɣ-ɩ yɔ, nɛ ituzuu ɛyaa se pataaña Ɛsɔ nɛ iseɣtiɣ-wɛ se pɛwɛɛnɩ “tomnaɣ nandʋ sɔɔlɩm, nɛ ɛza naɣ naɣ” yɔ. (1 Yohanɛɛsɩ 2:16; 1 Timootee 6:9, 10) “Fezuu ŋgʋ kɩɖɔŋ kɩ-tʋmɩyɛ labʋ” pɩtɩŋnɩ ɛzɩma kiseɣtiɣ ɛyaa se pala tomnaɣ nandʋ sɔɔlɩm yɔ, pɩ-yɔɔ. Kɩwɛ paa le ɛzɩ helim yɔ, paa paanaɣ-kʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ‘kɩlakɩ tʋmɩyɛ’ ɛyʋ yɔɔ pazɩ pazɩ nɛ pɩkɛdɩɣ lɛ ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ɛzɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩmaɣza, tɩ-kpazʋʋ, kujonjoŋ wɛtʋ, cajayɛ nɛ kaañamtʋ yɔ. * Tobi lɛ, ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu ŋgʋ kiyeki nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɛyʋ wɛɛnɩ Yiliyu wɛtʋ.​—Yohanɛɛsɩ 8:44; Tʋma Labʋ 13:10; 1 Yohanɛɛsɩ 3:8, 10.

9. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu pɩzɩɣ nɛ kɩtɩŋna nɛ kɩsʋʋ ɖa-lɩmaɣza nɛ ɖa-laŋɩyɛ, pa-taa?

9 Ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩsʋʋ ña-lɩmaɣza nɛ ña-laŋɩyɛ na? Ɛɛɛ, ye ŋtikuli ɛza yaa ye ŋha-kʋ nʋmɔʋ yɔ. (Kalɩ Aduwa 4:23) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, kɩpaɣzɩɣ kɩ-tʋmɩyɛ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋɖiɣziɣna yɔ; pɩtɩla pɩtɩŋnɩ taabalɩyɛ nɖɩ ŋɖʋʋnɩ ɛyaa mba ŋmaɣzɩɣ se pɛkɛ ɛyaa kɩbama ɛlɛ patɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. (Aduwa 13:20; 1 Kɔrɛntɩ 15:33) Fezuu ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩsʋ-ŋ ɖɔɖɔ ye ŋkalɩɣ takayɩsɩ nzɩ sɩfɛyɩ ɖeu yɔ, ŋcɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ, ŋwoki tisuu yebiyaa lone yɔɔ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ, ŋlakɩ aleɣya wena afɛyɩ ɖeu yɔ, yaa ŋwɛnɩ ahela lɩmaɣza yɔ. Tobi lɛ, pɩtɩŋnɩ mbʋ yaa mba pɛwɛnɩ Sataŋ yaa ɛjaɖɛ lɩmaɣza yɔ, pɔ-yɔɔ.

10. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩkaɖɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu?

 10 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa? Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ kediɣzisi wobu papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ɖʋ. Pʋmʋnaa ɖɔɖɔ se ɖɩtɩmɩɣ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛha-ɖʋ fezuu kiɖeɖeu. Yehowa kɩlɩ Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ ɖoŋ. (1 Yohanɛɛsɩ 4:4) Pɩ-yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa pɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ.

 SUU WONDU NƐ ŊÑƆƆZƖ ÑA-TƖ CAMƖYƐ

11. Ɛyaa mba ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu wɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma posuu ­wondu?

11 Ɛzɩma ɛyʋ suu wondu, ɛzɩma ɛñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ nɛ ɛzɩma ɛwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ mbʋ ɛkɛnaa yɔ. Ajɛɛ sakɩyɛ taa, ɛyaa wondu suu wɛɛkɩ sakɩyɛ siŋŋ. Mbʋ labɩna nɛ teelee yɔɔ tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ tɔ se pɩkazɩ pazɩ lɛ, halaa mba pɛpɛdɩɣ pa-tɩ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, paakaɣ tɩlʋʋ ɛzɩma posuu wondu nɛ papɩzɩ nɛ patɩlɩ-wɛ yɔ. Halɩ halɩbiya nzɩ sɩkɛ piya evelisi yem yɔ, sisuu wondu mbʋ ɖɔɖɔ. Tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ tɔm se: “Ɛyaa suu wondu ndʋ tiyeki nɛ panaɣ po-tomnaɣ hɔɔlɩŋ weyi pɩtɩpɔzɩ se lalaa ɩna yɔ, ɛlɛ fɛyɛ ɩɩkpaɣ-wɛ.” Nabɛyɛ suu tokonaa mba pawɩlɩɣ se pɛwɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩmaɣza yaa se pa-paa fɛyɩnɩ pa-tɩ yɔ.

12, 13. Paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se asɩnɩ-ɖʋ wondu suu nɛ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ pɔ-hɔɔlʋʋ taa?

12 Ða mba ɖɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖisuu wondu camɩyɛ. Ðisuu wondu ndʋ tɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ tɩmʋnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yaa ɖenɖe ɖɩwɛɛ yɔ. Paa ɛzɩmtaa lɛ, pɩwɛɛ se abalaa nɛ halaa “mba pɔtɔŋ pa-tɩ se pañaŋ Ɛsɔ yɔ,” posuu wondu lɛ, “pataaɖɛlɛsɩ niye, pataakɩlɩ pa-tɩ canʋʋ.” Ðiisuu wondu se ɖɩhɔ lalaa lɩmaɣza ɖɔ-yɔɔ na, ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ‘ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.’ (1 Timootee 2:9, 10, ABT; Yuudi 21) Toovenim taa lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖo-wondu suu ɛkɛ ɖa-tɩ sandʋ nɛ “laŋɩyɛ taa kiŋ . . . Mbʋ wɛnɩ ɖeu pɩŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 3:3, 4.

13 Ðɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ se ye ɖisuu wondu nɛ ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ lalaa nɛ pana se toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa ɖɩwɛɛ. Hela tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ-ɖɩ se “pataaɖɛlɛsɩ niye” yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖiisuu wondu lɛ, ɖɩmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ nɛ ɖɩñaŋ-wɛ. Pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖitisi nɛ ɖiyele labʋ  mbʋ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ yɔ, nɛ ɖɩña lalaa ɛhʋyɛ.. Mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖʋ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ hɩɖɛ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩkɛ Ɛsɔ sɛyaa mba palakɩ pɩtɩŋa payɩ se “Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ” yɔ.​—1 Kɔrɛntɩ 4:9; 10:31; 2 Kɔrɛntɩ 6:3, 4; 7:1.

Ɛzɩma monsuu wondu nɛ mɔñɔɔzʋʋ man-tɩ yɔ, pɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ na?

14. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ, ɖo-wondu suu nɛ cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ nʋmɔʋ taa?

14 Pʋmʋnaa se ɖisuu wondu nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, kɔzɩ kɔzɩ ye ɖiwoki tɔm susuu yaa ɖiwoki kediɣzisi yɔ. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Ɛzɩ mon-wondu suu nɛ man-tɩ ñɔɔzʋʋ, pamʋnaa na? Pɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ? Pɩhɔŋ lalaa lɩmaɣza na? Pɩcɛyɩɣ ɛyaa lalaa yaa we? Mɔnsɔɔlaa se mɛlɛɣzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ manpɩzɩ nɛ mɛwɛnɩ waɖɛ ɛgbɛyɛ taa, yaa malakɩ mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ na?’​—Keɣa 67:7; Filiipu 4:5; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:6.

15. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔtɔm tɩɖʋ paɣtʋ ndɩ ndɩ wondu suu, tɩ-ñɔɔzʋʋ nɛ cɩɖɩ cɩɖɩ wɛtʋ pɔ-yɔɔ?

15 Bibl tɩɖʋ paɣtʋ ndɩ ndɩ Krɩstʋ mba ɛzɩma pɩwɛɛ se posuu wondu, pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pɛwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ, pɩ-yɔɔ. Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɛmʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ yaa ɖɩkpaɣ ɖa-lɩmaɣza nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ. Ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɖɩkɛnɩ ɛyaa mba papɩ fezuu taa yɔ, mba pasɩm ɛzɩma pakpaɣ Bibl paɣtʋ kila nɛ  palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ nɛ “pɩmalɩnɩ-wɛ nɛ pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” (Ebree 5:14) Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛsɔɔlaa se ɖɩla pɩtɩŋa payɩ nɛ sɔɔlɩm: Ðɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖo-koobiya. (Kalɩ Maarkɩ 12:30, 31) Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖisuu wondu ndɩ ndɩ sakɩyɛ ndʋ tɩwɛ ɖeu Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ. Mbʋ labɩna nɛ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa sɛyaa kpeɣliɣ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa lɛ, posuu wondu ndɩ ndɩ nɛ pɛwɛɛ taa leleŋ taa.

WƐƐNƖ ƐZƖYƐ KƐLƐƲ

16. Ɛzɩma ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu kaɖɩɣnɩ Yesu wɩlɩtʋ? Nɛ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

16 Ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu peɣziɣ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pamaɣzɩɣ se liidiye nɛ ñɩm peyekina nɛ ɛyʋ hiɣ koboyaɣ. Ɛlɛ Yesu ñɔyɔɔdaa se: “Paa ñɩm ɛɛtɔyɩnɩ ɛyʋ ɛzɩma yɔ, e-wezuu ɛɛwɛɣ ɛ-ñɩm mbʋ pɩ-yɔɔ kana.” (Luka 12:15) Yesu  tɩyɔɔdɩ se ye ɛyʋ ɛwɛnɩ ñɩm yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu. Ɛlɛ ɛwɩlaa se “koboyaɣ tɩnaa lɛ mba pasɩm mbʋ se fezuu taa wondu tɛɖɩɣ-wɛ yɔ” nɛ mba pɛwɛnɩ “ɛzɩyɛ kɛlɛʋ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se pasɩɣ fezuu taa wondu kajalaɣ lone taa. (Maatiyee 5:3; 6:22, 23, NW ) Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mentisiɣ tɔm ndʋ Yesu wɩlaa yɔ, tɩ-yɔɔ yaa meyeki man-tɩ se “cɛtɩm caa” epeɣzi-m? (Yohanɛɛsɩ 8:44) Ɛbɛ mɔ-yɔɔdaɣ, man-kaɖʋsɩ, mbʋ pɩwɛ ñɩm mɛ-ɛzɩdaa yɔ nɛ me-wezuu caɣʋ, pawɩlɩɣ?’​—Luka 6:45; 21:34-36; 2 Yohanɛɛsɩ 6.

17. Ye ɛyʋ ɛwɛnɩ ɛzɩyɛ kɛlɛʋ yɔ, wazasɩ nzɩ ehikiɣ?

17 Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ‘ɖɩɖɔ tɔm yɔɔ.’ (Yakubu 1:22) Ðɩyɔɔdɩ wazasɩ nzɩ mba pɛwɛnɩ ɛzɩyɛ kɛlɛʋ pehikiɣ yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ pazɩ tɔm. Pehikiɣ laŋhɛzɩyɛ siŋŋ Kewiyaɣ tʋmɩyɛ labʋ taa. (Maatiyee 11:29, 30) Paatɔlʋʋ nɩɣzɛ wena atɩmʋna yɔ, nɛ kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ pa-taa. (Kalɩ 1 Timootee 6:9, 10) Pe-liu sɩkɩnɩ mbʋ pɛwɛna yɔ, nɛ pɩhaɣ-wɛ alɩwaatʋ se pɔcɔnɩ pɔ-hɔʋ nɛ po-koobiya ɖeɖe. Po-ɖom wɛ leleŋ siŋŋ. (Eklesɩyastɩ 5:11) Pehikiɣ koboyaɣ sɔsɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pahaɣ mbʋ papɩzɩɣ yɔ. (Tʋma Labʋ 20:35) Pɩtasɩ lɛ, ‘pe-lidaʋ paɣlaa’ nɛ pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ pa-taa. (Roma 15:13; Maatiyee 6:31, 32) Pɩtʋʋ fɛyɩ se paayakɩ wazasɩ nzɩ nɛ liidiye.

KPAƔ YOU WONDU NDƲ ƐSƆ HA-ÐƲ YƆ

18. Ɛzɩma Bibl yɔɔdɩ ɖo-koyindu, ɛ-nʋmɔŋ nɛ you ŋgʋ ɖɩwɛɛ ɖɩlakɩ yɔ, pɔ-tɔm?

18 Mba pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ, Ɛsɔ huuzuu pɔ-yɔɔ se Sataŋ ɛtaakaɖɩnɩ-wɛ nɛ pelesi tisuu. Sataŋ tɩsɔɔlɩ se pehiɣ koboyaɣ nɛ wezuu maatɛŋ. (1 Pɩyɛɛrɩ 5:8) Pɔɔlɩ tɔm se: “Pɩtɩkɛ ɖa nɛ tomnaɣ nɛ calɩm ɖiyouna, ɛlɛ ɖa nɛ aleewaa ñʋndɩnaa nɛ ɖoŋ tɩnaa, ɖa nɛ cɩkpɛndʋʋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ yɔ ɖɩ-ñʋndɩnaa, ɖa nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi ɩmɩzɩ ɛsɔdaa yɔ, ɖiyouna.” (Efɛɛzɩ 6:12)  Tɔm piye “yonuu” wɩlɩɣ se pɩtɩkɛ you ŋgʋ mba poposini ɖama palakɩ yɔ, kɩ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ ɛlɛ pɩkɛ ɖama haŋ sʋʋ yaa lʋbɩyɛ na. Pɩtasɩ lɛ, tɔm pee “ñʋndɩnaa,” “ɖoŋ tɩnaa,” nɛ “ɛjaɖɛ ñʋndɩnaa” wɩlɩɣ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ñɔɔzɩ ɩ-tɩ camɩyɛ nɛ pʋcɔ ɩlakɩ-ɖʋ you ŋgʋ.

19. Kɛdɩ mbʋ nɛ mbʋ pɩkɛ Krɩstʋ tʋ fezuu taa you wondu yɔ.

19 Paa ɖɩkɛ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa nɛ ɖo-ɖoŋ wɛɛnɩ kamaɣ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa you ŋgʋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ye ɖɩkpaɣ “Ɛsɔ you wondu tɩŋa payɩ” yɔ. (Efɛɛzɩ 6:13ABT ) Pɔyɔɔdɩ you wondu ndʋ tɩ-tɔm Efɛɛzɩ 6:14-18 taa se: “Pɩ-yɔɔ lɛ, ɩwɛɛ mi-ɖeɖe mbʋ: Ɩkpaɣ toovenim ɛzɩ tambaɖɛ nɖɩ sɔɔja tɔɔlʋʋ yɔ nɛ tʋʋzʋʋ [siɣsiɣ wɛtʋ] ɛzɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ ehuuzuu e-lotu yɔɔ yɔ. Ɩkpaɣ mi-kpekpeka ŋga ɩwɛnɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɖisusiye yɔ ɛzɩ naataŋgbala wena ɩlɛɣ yɔ. Pʋnɛ pɩtɩŋa pɩ-wayɩ lɛ, ɩkpaɣ mi-lidaʋ [tisuu] alɩwaatʋ kpeekpe ɛzɩ kpayʋʋ ŋgʋ ɩmʋʋnɩ ñɩma wena Kañatʋ tʋ Sataŋ tɔʋ nɛ a-nɔsɩ taa nɛ miɖeɖeŋ yɔ. Ɩkpaɣ ɖɔɖɔ mɩ-ñʋʋ yabʋ ɛzɩ you hulaɣ yɔ nɛ Ɛsɔtɔm ɛzɩ you sɩɣa ŋga [Ɛsɔ fezuu] cɛlɩ-mɩ yɔ. Ðɔɖɔ lɛ, ɩtɩŋnɩ Ɛsɔ [fezuu] yɔɔ nɛ ɩsɛɛ-ɩ nɛ itendi-i alɩwaatʋ tɩŋa, pɩtɩŋa pɩ-taa.”

20. Ɛzɩma tɩyɛ ɖɩwɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔɔjanaa?

20 Ɛsɔ hanɩ-ɖʋ fezuu taa you wondu ndʋ, pɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu se ye ɖɩkpakɩɣ-tʋ paa ɛzɩmtaa yɔ, tɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ. Pɩtɩkɛ alɩwaatʋ tɩŋa ɛjaɖɛ yɔɔ sɔɔjanaa lakɩ you. Ɛlɛ Krɩstʋ mba ñɛwɛ you labʋ yɔɔ alɩwaatʋ tɩŋa, nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-wɛ kaɖɛ fezuu taa. You ŋgʋ palakɩ yɔ, kɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖeziɣ Sataŋ ɛjaɖɛ nɛ ɛpɛɖɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ tɩŋa pɔʋ sɔsɔʋ taa yɔ. (Natʋ 12:17; 20:1-3, ABT ) Ye mbʋ, ɖitaayele lʋbɩnʋʋ ɖɛ-ɛjandʋ nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Pʋpɔzʋʋ se ɖa-taa paa weyi ‘ɛnazɩ e-tomnaɣ’ pʋcɔ ɛpɩzɩ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa. (1 Kɔrɛntɩ 9:27) Toovenim taa lɛ, alɩ waatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩɩlʋkɩnɩ nabʋyʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ.

21. Ɛbɛ pʋmʋnaa se ɖɩla pʋcɔ nɛ ɖɩwa fezuu taa you ŋgʋ?

21 Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa you ŋgʋ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ. Mbʋ labɩna nɛ Pɔɔlɩ tɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩtɩmnɩ Yehowa “alɩwaatʋ tɩŋa, pɩtɩŋa pɩ-taa.” Ðɔɖɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖiwelisini Yehowa pɩtɩŋnɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ kediɣzisi wobu pɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɖe-ɖeke ɖalakɩnɩ you ŋgʋ. (Fileemɔɔ 2; Ebree 10:24, 25) Mba pɔɖɔŋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ siɣsiɣ yɔ, pawakɩ you ŋgʋ nɛ pɩtasɩ lɛ, pakandɩyɩɣ pe-tisuu yɔɔ camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pakaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ.

ÑƆƆZƖ ÑA-TƖ NƐ ŊKANDƖYƖ ÑE-TISUU YƆƆ

22, 23. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ tam nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖe-tisuu yɔɔ? Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa?

22 Yesu tɔm se: “Malɩzɩnɩ-mɩ ɛjaɖɛ yɔɔ, mbʋ ɛjaɖɛ ɛɛnaɣ-mɩ nɛ ɛzɩyɛ.” (Yohanɛɛsɩ 15:19) Pɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɩñɔɔzɩ pa-tɩ tam nɛ pakandɩyɩ pe-tisuu yɔɔ, ɛlɛ pala mbʋ nɛ ñamtʋ nɛ nɔɔ kɩbaŋa. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:16) Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mana mbʋ pʋyɔɔ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩlakɩ mbʋ ɛyaa lalaa sɔɔlɩ labʋ yɔ? Ye mankatɩ tɩlasɩ yɔ, mentisiɣ se Bibl nɛ yom siɣsiɣ tʋ pɔyɔɔdɩ toovenim yaa we? Ye pʋpɔzʋʋ se mala Yehowa sɔɔlɩm ɛyaa hɛkʋ taa yɔ, mentisiɣ se mɛwɛɛ ndɩ nɛ lalaa nɛ mamaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ-m waɖɛ sɔsɔɖɛ na?’​—Keɣa 33:3; Maatiyee 10:32, 33.

23 Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ, ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩkɔŋnɩ-ɖʋ takɩm hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Ɛzɩ ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ, Yiliyu ñakɩ pana se ɛtɩŋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ aleɣya yɔɔ nɛ ɛhɔ Yehowa sɛyaa nɛ pasʋʋ ɛjaɖɛ taa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ aleɣya kɩbana wena apɩzɩɣ nɛ awazɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ? Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ tazʋʋ tɔm ndʋ tɩ-taa.

^ tay. 3 Kpaɣnɩ Pantekooti 33 Ð.A., Yesu pɩsɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pata-m numwaa mba pɛwɛ tataa yɔ, pɛ-ɛgbɛyɛ Wiyaʋ. (Koloosi 1:13) Pɩnaɣ 1914 taa lɛ, paha Krɩstʋ waɖɛ se ɛkɛ Wiyaʋ “ɛjaɖɛ kewiyaɣ” yɔɔ. Ye mbʋ, lɛɛlɛɛyɔ lɛ Krɩstʋ mba pata-m numwaa kɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tiyiyaa.​—Natʋ 11:15.

^ tay. 8 Cɔnɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Comment raisonner à partir des Écritures yɔ, kɔ-hɔɔlɩŋ 140-143 yɔɔ.

^ tay. 65 Cɔnɩ Tɔm Kɩsɔzɩtʋ ndʋ tɩwɛ takayaɣ hɔɔlɩŋ 212-14 yɔɔ yɔ..