Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 22​:​1-46

  • Nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ yɔɔ eduuye (1-14)

  • Ɛsɔ nɛ Sezaarɩ (15-22)

  • Sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (23-33)

  • Paɣtʋ 2 ndʋ tɩkɩlaa yɔ (34-40)

  • Krɩstʋ kɛ Daviid pɩyalʋ yaa we? (41-46)

22  Yesu tasɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ aduwa taa nɛ ɛtɔ se:  «Papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɛ pamaɣzɩnɩ wiyaʋ weyi ɛlabɩ ɛ-pɩyalʋ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ yɔ.+  Nɛ etiyi e-yomaa se payaa mba paaya-wɛ se pɔkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa yɔ, ɛlɛ paba kizi se paakɔŋ.+  Ɛtasɩ tiyuu yomaa lalaa nɛ eheyi-wɛ se: “Iheyi mba paya-wɛ yɔ se: ‘Ɩna! Malabɩ mɔn-tɔɔnaɣ, mankʋ ma-naŋ nɛ kpɩna wena awɛ num yɔ, nɛ mɔñɔɔzɩ pɩtɩŋa nɛ mansɩɩ. Ɩkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa.’”  Ɛlɛ pitiheyi-wɛ natʋyʋ nɛ pacaŋ pɛɖɛɛ, lɛlʋ ɖɛ ɛ-hayɩm taa nɛ lɛlʋ ñɛɖɛɛ ɛ-tadɩyɛ taa;+  ɛlɛ pɩkazɩ mba yɔ, pakpa e-yomaa nɛ pawɩlɩ-wɛ ñaŋ nɛ pakʋ-wɛ.  «Pɩwɩzɩ wiyaʋ siŋŋ nɛ etiyi ɛ-sɔɔjanaa nɛ pakʋ ɛyaa kʋyaa mba nɛ pɔsɔ pɛ-tɛtʋ miŋ.+  Nɛ eheyi e-yomaa se: “Pɛtɛm ñɔɔzʋʋ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ, ɛlɛ mba paaya-wɛ yɔ patɩmʋna.+  Pʋyɔɔ lɛ, ɩlɩɩ habɛɛ wena awokini tɛtʋ wayɩ yɔ a-yɔɔ; nɛ ɩtɩɩna weyi lɛ, ɩyaa-ɩ se ɛkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa.”+ 10  Yomaa mba pala mbʋ, nɛ palɩɩ habɛɛ yɔɔ nɛ pekpeɣli ɛyaa mba payɩ panawa yɔ, kañatʋ tɩnaa nɛ ɛyaa kɩbama; nɛ ɛyaa mba powobi tɔɔnaɣ tɔɔʋ* yɔ, posu kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ palakaɣ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ yɔ. 11  «Wiyaʋ kɔm se ekilimiɣ mba paya-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, ɛna abalʋ nɔɔyʋ etisuu nesi ɖɔkʋʋ toko. 12  Peeɖe ɛpɔzɩ-ɩ se: “Taŋ, ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋsʋʋ cɩnɛ nɛ ŋtisuu nesi ɖɔkʋʋ toko?” Nɛ ɛlɛ su ɖiɣ ɖiɣ. 13  Ðɩnɛ ɛlɛ, wiyaʋ heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se: “Ɩhɔkɩ e-nesi nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ ɩlɔ-ɩ awayɩ cɩkpɛndʋʋ taa. Peeɖe ɛkaɣ wiu nɛ ɛsalɩɣ e-kela.” 14  «Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba paya-wɛ yɔ pɔɖɔwa; ɛlɛ pazɩ yem palɩzaa.» 15  Nɛ Farɩsɩ mba wolo nɛ pala nɔɔ se pañɩbɩ-ɩ kpaca nɛ pakpa-ɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa.+ 16  Peeɖe petiyi pɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ Eroodi hɔɔlʋʋ taa ñɩma+ ɛ-cɔlɔ se peheyi-i se: «Wɩlɩyʋ, ɖɩnawa se ŋyɔɔdʋʋ toovenim nɛ ŋwɩlɩɣ Ɛsɔ nʋmɔʋ toovenim taa, nɛ ŋŋtɩnɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋcɔŋnɩ ɛyaa ɛsɩndaa. 17  Pʋyɔɔ lɛ, heyi-ɖʋ, suwe ŋmaɣzɩɣ? Paɣtʋ haɣ nʋmɔʋ* se pɛhɛyɩ Sezaarɩ lambuu* yaa pataahɛyɩ-ɩ?» 18  Ɛlɛ Yesu kaasɩm pa-kañatʋ lakasɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: «Ɛbɛ yɔɔ ɩtakɩɣ-m se ɩna, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ? 19  Ɩwɩlɩ-m lambuu liidiye pɔɔyaɣ.» Nɛ pɔkɔnɩ-ɩ dinaarɩ* pɔɔyaɣ. 20  Ɛpɔzɩ-wɛ se: «A-kɩlɛmʋʋ nɛ a-matʋ yɔ?» 21  Pocosi se: «Sezaarɩ.» Peeɖe eheyi-wɛ se: «Ye mbʋ, ɩcɛlɩ Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ, ɛlɛ ɩcɛlɩ Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ.»+ 22  Panɩ mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti nɛ peyebi-i nɛ pɛɖɛɛ. 23  Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, Saduki ñɩma mba pɔtɔŋ se sɩɖaa femtu fɛyɩ yɔ,+ pɔkɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se:+ 24  «Wɩlɩyʋ, Moyizi yɔɔdaa se: “Ye abalʋ nɔɔyʋ ɛsɩba nɛ ɛfɛyɩnɩ piya yɔ, pɩwɛɛ se e-neu* ɛkpaɣ ɛ-halʋ nɛ ɛlʋlɩ ɛ-ɖalʋ* piya.”+ 25  Abalaa nabɛyɛ 7 kaawɛ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ paakɛ ɛyʋ kʋɖʋm piya. Kajalaɣ ñɩnʋ kpaɣ halʋ nɛ ɛkɔɔ ɛsɩ, ɛfɛyɩnɩ pɩɣa; nɛ eyebini ɛ-halʋ e-neu. 26  Mbʋ ɖɔɖɔ pɩlabɩ 2 ñɩnʋ nɛ 3 ñɩnʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ 7 ñɩnʋ. 27  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, halʋ ɖɔɖɔ sɩ. 28  Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, pa-lʋbɛ pa-taa lɛ, a-halʋ ɛkaɣ kɛʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa paakpaɣ-ɩ halʋ.» 29  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: «Piyiɣdi-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ Masɩ nɛ ɩɩsɩŋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ ɖoŋ;+ 30  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, abalaa ɩɩkpakɩɣ halaa nɛ halaa ɖɔɖɔ ɩɩwalɩɣ, ɛlɛ pɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ ɛsɔdaa.+ 31  Sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm lɛ, ɩtɩkalɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaaheyi-mɩ se: 32  “Mɛnkɛ Abraham tɛ Ɛsɔ nɛ Izaakɩ tɛ Ɛsɔ nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ”+ yɔ? Ɛtɩkɛ sɩɖaa tɛ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛsadɩnaa tɛ Ɛsɔ.»+ 33  Ɛyaa samaɣ nɩ mbʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-kɛ pɩŋŋ nɛ ɛ-tɔm wɩlʋʋ.+ 34  Farɩsɩ mba nɩwa se esuli Saduki mba nɔsɩ lɛ, pɛkpɛndɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɔkɔɔ. 35  Nɛ pa-taa lɛlʋ, weyi ɛɛsɩm Paɣtʋ camɩyɛ yɔ, ɛtakɩ-ɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: 36  «Wɩlɩyʋ, Paɣtʋ taa lɛ, paɣtʋ ndʋ kɩlaa?»+ 37  Ecosi-i se: «“Pɩwɛɛ se ŋsɔɔlɩ ñɛ-Ɛsɔ Yehowa* nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ña-kalɩzaɣ* pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim.”+ 38  Ndʋ kɛnɩ paɣtʋ sɔsɔtʋ nɛ kajalaɣ ñɩndʋ. 39  Paɣtʋ 2 ñɩndʋ ndʋ tɩwɛ ɛzɩ tʋnɛ yɔ, ndʋ yɔ: “Sɔɔlɩ ɛyʋ lɛlʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.”+ 40  Paɣtʋ tʋnɛ, tɩ-naalɛ tɩ-taa Paɣtʋ kpeekpe nɛ Nayaa tɔm palɩnaa.»+ 41  Farɩsɩ mba kpeɣli ɖama lɛ, Yesu pɔzɩ-wɛ se:+ 42  «Suwe ɩmaɣzɩɣ Krɩstʋ yɔɔ? A-pɩyalʋ ɛkɛnaa?» Pocosi-i se: «Daviid pɩyalʋ.»+ 43  Ɛpɔzɩ-wɛ se: «Ye mbʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ fezuu seɣti Daviid+ nɛ ɛyaa-ɩ se Kɩbaɣlʋ, nɛ ɛtɔ se: 44  “Yehowa* heyi man-Kɩbaɣlʋ se: ‘Caɣ me-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mansɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ’”?+ 45  Ye mbʋ, ye Daviid ɛyaɣ-ɩ se Kɩbaɣlʋ, ɛzɩma tɩyɛ ɛkɛ ɛ-pɩyalʋ yɔ?»+ 46  Nɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ecosi-i natʋyʋ, nɛ kpaɣnɩ puwiye lɛ, nɔɔyʋ taakatɩɣ se ɛtasɩ-ɩ tɔm natʋyʋ pɔzʋʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa «powoba nɛ pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.»
Yaa «Pɩmʋnaa.»
Yaa «lambuu ŋgʋ pɩwɛɛ se paa weyi ɛhɛyɩ yɔ.»
Yaa «e-neu.»
Yaa «ɛ-ɖalʋ.»
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ.