“Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa”

Takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ñe-wezuu caɣʋ taa, nɛ ŋpɩzɩ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ seɣtiɣ mba pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ se patɩŋɩ Yesu weyi ɛɖɔkɩ kpam ɛ-caa sɔɔlɩm taa yɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa.

Ñʋʋ 1

“Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se”

Tɔm tobi lɛ, Bibl wɩlɩɣ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ŋwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ.

Ñʋʋ 2

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ?

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se ɛwɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ ɛlɛ ɖɩfɛyɩ kele kele Ɛsɔ ɛsɩndaa?

Ñʋʋ 3

Sɔɔlɩ mba Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ

Yehowa wɛ ndɩ taabalaa lɩzʋʋ taa nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ ɖɩla.

Ñʋʋ 4

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩña ñʋndɩnaa?

Masɩ kele kele ñɩkɩɣ niye ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ naadozo nɩɩyɩ taa, nɛ ɩ-taa lɛ Ɛsɔ pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩña ñʋndɩnaa.

Ñʋʋ 5

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔ

Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ-ɖʋ hɔɔlɩŋ kagbanzɩ weyi ɩ-taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛ ndɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔ.

Ñʋʋ 6

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ aleɣya wena amʋnaa yɔ

Tɔm pɔzʋʋ naadozo pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlɩzɩ camɩyɛ.

Ñʋʋ 7

Wezuu wɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ kɩwɛɣ ñɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ?

Is there more involved than simply not taking the life of another person?

Ñʋʋ 8

Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa mba pɛwɛ kele kele yɔ

Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋse lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sipisi-ŋ Yehowa ɛsɩndaa yɔ.

Ñʋʋ 9

“Ise hatiye”

Paa pɩnaɣ ŋga, krɩstʋ mba kudokiŋ sakɩyɛ tɔlʋʋ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋ kpaca taa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩse nɛ ɖɩtaatɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa

Ñʋʋ 10

Nesi Ðɔkʋʋ kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ sɔɔlɩm tɛ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ ɖɔ camɩyɛ? Ye ŋtɛm ɖɔkʋʋ nesi yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ mi-nesi ɖɔkʋʋ leɖi?

Ñʋʋ 11

“Ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ”

Tɔm pɔzʋʋ loɖo kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwili ña-taa pɩsa nɛ ŋcɛyɩsɩ ñe-nesi ɖɔkʋʋ.

Ñʋʋ 12

Yɔɔdɩ tɔm ‘ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ’

Yɔɔdaɣ tiki lalaa yɔɔɔ yaa pɩwazɩɣ-wɛ.Kpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔɔdaɣ haɖɛ ɛzɩ Yehowa sɔɔlʋʋ yɔ.

Ñʋʋ 13

Kazandʋ ndʋ Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ yɔ

Kazandʋ nɛ helim mʋʋ mbʋ ɛyaa maɣzɩɣ se pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩɖʋʋ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ.

Ñʋʋ 14

Wɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa

Pʋcɔ nɛ ŋwɛ toovenim nɛ lalaa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋkpɛzɩ kajalaɣ nɩŋgbaŋaɣ nakɛyɛ.

Ñʋʋ 15

Na koboyaɣ ña-tʋmɩyɛ taa

Tɔm pɔzʋʋ kɩcɛyɩtʋ kagbanzɩ yɔɔ cosuu kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtisi yaa ŋkizi tʋmɩyɛ naɖɩyɛ.

Ñʋʋ 16

Kaɖɩnɩ Yiliyu nɛ ɛ-cɛzɩm

Ye ɖɩsɩm Sataŋ kpacanaa yɔ, sɔɔndʋ ɩɩkaɣ-ɖʋ kpaʋ na-ɩ. Ɛbɛ yɔɔ?

Ñʋʋ 17

“Ɩɖɔkɩ mi-tisuu kiɖeɖem sɔsɔm kpam”

Hɔɔlɩŋ naadozo nɩɩyɩ pɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ pɩsa nɛ ŋɖɔkɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Wɛtʋ ndʋ ɖɩwɛɛnɩ ɛyʋ weyi palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛ-yɔɔ?

Pɩcɛyɩ mbʋ kpem se ɖise mba palɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ?

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛzɩmtaa pʋpɔzʋʋ se halʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ nɛ ɛbɛ yɔɔ?

Bibl wɩlɩɣ hɔɔlɩŋ naadozo nɩɩyɩ, ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Kɩɖaʋ kɛdɛɛka sɛʋ, Takayɩsɩ ɖʋzʋʋ nɛ Tʋmɩyɛ labʋ sɔɔjatʋ lone taa

Ɛzɩma masɩ pɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ wɛtʋ na mba pa-taa?

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Calɩm hɔɔlɩŋ cikpeŋ nɛ nʋmɔŋ weyi i-yɔɔ patɩŋɩɣ nɛ palakɩ ɛyʋ tʋmɩyɛ yɔ

Ye ŋɖɔŋ pɩkpɛndɩnɩ lɔŋ tasʋʋ cikpeŋ yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋwa ɖɔkɔtɔ nʋmɔʋ taa kala.

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋyele kʋzʋʋ pilinzi yɔɔ saɣyʋʋ?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ?

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛbɛ Bibl wɩlɩɣ ɖama kizuu komina ɛzɩdaa nɛ ɖama yaʋ pɔ-yɔɔ?

Ɛzɩmtaa Bibl haɣ nʋmɔʋ se ɛyʋ ɛtasɩ ɖɔkʋʋ nesi?

TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se pɔñɔɔzɩ tɔm liidiye nʋmɔʋ taa yɔ

Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ nɛ ewoni e-koobu tɔm ɖɩhʋyɛ?