Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛzɩmtaa pʋpɔzʋʋ se halʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ nɛ ɛbɛ yɔɔ?

Ɛzɩmtaa pʋpɔzʋʋ se halʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ nɛ ɛbɛ yɔɔ?

Ɛzɩmtaa nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ halɩñɩnʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa? Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ecosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛtasɩ-ɖʋ lɔŋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana wena aɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 11:3-16) Pɔɔlɩ wɩlɩ lɩmaɣza naadozo wena pɩwɛɛ se pakpaɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ: (1) tʋma wena a-taa pɩwɛɛ se halʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ, (2) alɩwaatʋ yaa ɖenɖe pɩwɛɛ se ɛla mbʋ yɔ, nɛ (3) lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se ɛla mbʋ yɔ.

Tʋma. Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tʋma naalɛ tɔm: adɩma nɛ natʋ tɔm yɔɔdʋʋ. (Kalɩtʋ 4, 5) Adɩma kɛ Yehowa yɔɔdɩnʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa. Sɔnɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ natʋ tɔm nɛ pamaɣzɩnɩ Krɩstʋ mba wɩlɩtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Bibl taa yɔ. Ɛzɩ Pɔɔlɩ ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ se paa ɛzɩmtaa lɛ, pʋpɔzʋʋ se halʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ɛtɩmɩ yaa ɛwɩlɩ Bibl tɔm na? Aayɩ. Ðenɖe halʋ ɛnʋ ɛwɛɛ pʋcɔ nɛ ɛtɩmɩɣ yaa ɛwɩlɩɣ Bibl tɔm yɔ, mbʋ yekina nɛ ɛna se pɩwɛɛ se ehuuzi yaa etaahuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ.

Lona. Pɔɔlɩ yɔɔdɩ lona naalɛ tɔm: hɔʋ taa nɛ ɛgbɛyɛ taa. Ɛmawa se: “Halʋ ñʋʋdʋ lɛ, abalʋ. . . Halʋ weyi ɛtɩmɩɣ yaa ɛyɔɔdʋʋ nayʋ yɔɔdaɣ nɛ ɛ-ñʋʋ ndaakpasɩ yɔ, ɛɖʋʋ fɛyɛ ɛ-ñʋʋdʋ.” (Kalɩtʋ 35) Hɔʋ taa lɛ, abalʋ Yehowa lɩzaa se ɛkɛ ɛ-halʋ ñʋʋdʋ. Pʋpɔzʋʋ se halʋ lakasɩ ɩwɩlɩ se etisaa se ɛ-walʋ  kɛ ɛ-ñʋʋdʋ. Ye halʋ ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ ɛ-walʋ yɔ, ɛɖʋʋ ɛ-walʋ ɛnʋ fɛyɛ. Ye pʋpɔzʋʋ se ɛ nɛ nɔɔyʋ pɛkpɛlɩkɩ Bibl ɛ-walʋ ɛzɩdaa yɔ, ehuuzuu ɛ-ñʋʋ yɔɔ nɛ pɩwɩlɩ se etisaa se ɛ-walʋ kɛnɩ ɛ-ñʋʋdʋ. Pɩwɛɛ se ɛla mbʋ paa patɩmɩyɩsɩ ɛ-walʋ lɩm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kɛnɩ hɔʋ ñʋʋdʋ. * Ye pɩwɛɛ se halʋ ɛtɩmɩ yaa ɛwɩlɩ Bibl tɔm ɛ-pɩyalʋ abalɩbɩɣa ŋga pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm kɛ-ɛzɩdaa yɔ, pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ. Ɛ-pɩyalʋ tɩkɛ hɔʋ ñʋʋdʋ, ɛlɛ koobiya abalaa paha waɖɛ ɛgbɛyɛ taa se pɛɖɛɛ nɔɔ Bibl wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa.

Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ ɛgbɛyɛ taa tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ye nɔɔyʋ liu ɛwɛɛ se ɛkpɛɣnɩ tɔm ndʋ yɔ, ɖɩɩlakɩ mbʋ. Paalakɩ mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ agbaa taa.” (Kalɩtʋ 16, ABT) Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa lɛ, koobiya abalaa mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, mba pɩha waɖɛ se pɛɖɛɛ nɔɔ. (1 Timootee 2:11-14; Ebree 13:17) Abalaa yeke pakpakɩɣ se pɛkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa nɛ mba Ɛsɔ ha waɖɛ se pɔcɔnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ. (Tʋma Labʋ 20:28) Ɛlɛ wiɖii wiɖii lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ pɩwɛna se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ pɩɩpɔzaa se koobu abalɩñɩnʋ weyi ɛwɛnɩ waɖɛ yɔ, ɛla. Pɩtɩla pɩwɛɛ se ɛcɔnɩ tɔm susuu kediɣzaɣ nakɛyɛ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Yaa pɩwɛɛ se ɛ nɛ nɔɔyʋ pɛkpɛlɩkɩ Bibl koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛzɩdaa. Tʋma ana akɛ ɛgbɛyɛ taa tʋma, pɩ-yɔɔ lɛ pʋmʋnaa se koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ nɛ pɩwɩlɩ se tʋmɩyɛ nɖɩ eɖiɣni labʋ yɔ, abalaa pɩɩpɔzaa se palabɩ-ɖɩ.

Ɛlɛ, Ɛsɔ sɛtʋ tʋma sakɩyɛ wɛɛ nɛ pɩtɩpɔzɩ se koobu halɩñɩnʋ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ pʋcɔ nɛ ɛla-yɛ. Pɩtɩcɛyɩ se ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ecosuu tɔm yɔɔ kediɣzisi taa, yaa ye ɛ nɛ ɛ-walʋ yaa koobu abalɩñɩnʋ lɛlʋ posusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa yɔ, yaa ye ɛ nɛ e-piya nzɩ patɩmɩyɩsɩtɩ-sɩ lɩm pɛkpɛlɩkɩɣ yaa patɩmɩɣ yɔ. Nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛtasɩ tɔm lɛɛtʋ pɔzʋʋ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa. Pɩ-yɔɔ lɛ, ye koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛwɛ wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ eeɖiɣzini mbʋ pɩwɛɛ se ɛla yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se  ɛñɩnɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ taa. * Ye ɛñɩnaa ɛlɛ eeɖiɣziɣni mbʋ ɛla ɖeyi ɖeyi yɔ nɛ ye ɛ-ɛhʋyɛ ɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ehuuzi ɛ-ñʋʋ yɔɔ ɛzɩ pawɩlɩɣ kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ. Ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ nabʋyʋ.

Lɩmaɣza. Kalɩtʋ 10 taa, ɖɩnaɣ lɩmaɣza naalɛ wena a-yɔɔ pɩwɛɛ se koobu halɩñɩnʋ ɛɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ: “Mbʋ pɩwɛnɩ halʋ se ekendi ɛ-ñʋʋ yɔɔ pʋyʋ nɔɔyʋ, Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ.” Kajalaɣ lɛ, halʋ huuzuu ɛ-ñʋʋ yɔɔ se ɛwɩlɩ se eluzuu ɛ-tɩ waɖɛ nɖɩ Yehowa ha ɛgbɛyɛ taa koobiya abalaa yeke yɔ, ɖɩ-tɛɛ. Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ ɛñaŋ ɛ-paɣtʋ. Lɩmaɣzɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ wɛ tɔm loyaɣ kanɛ ka-taa: “Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ.” Ye halʋ ehuuzuu ɛ-ñʋʋ yɔɔ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛɣnɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ?

Ye pañaŋ Yehowa ɛsɔdaa nɛ tataa yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ tiyiyaa siŋŋ. Nɛ kɩɖaʋ ŋgʋ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa haɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩwazɩɣ Ɛsɔ tiyiyaa. Mba ɖɔɖɔ lɛ, pʋmʋnaa se poluzi pa-tɩ Yehowa ɖʋtʋ tɛɛ. Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ tɩpɩzɩ nɛ paña Yehowa paɣtʋ caanaʋ taa. (Yuudi 6) Ɛsɔ tiyiyaa pɩzɩɣ nɛ panaɣ Krɩstʋ tʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɛpɩ fezuu taa, ɛwɛɛnɩ tɩlɩtʋ nɛ ɛwɛɛ lɔŋ pɩkɩlɩ koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ, ɛlɛ koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ etisiɣ nɛ eluzuu ɛ-tɩ ɛ-tɛɛ. Nɛ halɩ nabʋyʋ taa lɛ, koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛkɛ pata-m num. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se halʋ ɛnʋ ɛkaɣ hiɣu waɖɛ nɖɩ yɔ, ɖɩcɛzɩ nɖɩ Ɛsɔ tiyiyaa wɛna yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ nɛ Krɩstʋ pakaɣnɩ tɔɔʋ kewiyitu. Pɩkɛnɩ Ɛsɔ tiyiyaa kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Toovenim taa lɛ, pɩkɛnɩ waɖɛ koobiya halaa kpeekpe se pawɩlɩ ñamtʋ nɛ ti-luzuu Ɛsɔ tiyiyaa kɩbama miiliyɔɔwaa ɛzɩdaa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma poluzuu pa-tɩ nɛ pañaŋ Yehowa paɣtʋ yɔ.

^ tay. 3 Koobu halɩñɩnʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛtɩmɩ nɛ ɛ-nɔɔ kʋyɩ ɛ-walʋ weyi ɛkɛ koobu yɔ ɛ-ɛzɩdaa ye pɩtɩkɛ kɩcɛyɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔɔ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ se kʋdɔŋ nakʋyʋ yɔɔ lɛ, abalʋ pɩsɩ kaayɔɔdaɣ.

^ tay. 2 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ɖitendi-ŋ cɔnɩ La Tour de Garde, 15 juillet 2002 hɔɔlɩŋ 26-7, nɛ 1er juin 1977 hɔɔlɩŋ 349-52.