Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se pɔñɔɔzɩ tɔm liidiye nʋmɔʋ taa yɔ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se pɔñɔɔzɩ tɔm liidiye nʋmɔʋ taa yɔ

Pɔɔlɩ yɔɔdɩ ɛzɩma Krɩstʋ mba wokini ɖama tɔm ɖɩhʋyɛ yɔ, pɩ-tɔm 1 Kɔrɛntɩ 6:1-8 taa. Pɩtɩlabɩ-ɩ leleŋ se Kɔrɛntɩ Krɩstʋ mba nabɛyɛ wokaɣni po-koobiya “nɔɔkuye tɩnaa tɩŋ tɛɛ.” (Kalɩtʋ 1) Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩtɩpɔzɩ se Krɩstʋ mba ɩyaa ɖama tɔm ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm hʋyaa cɔlɔ yɔ. Ɛlɛ pɩkɩlɩɣ ɖeu se pɔñɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɛgbɛyɛ taa. Yele nɛ ɖɩtazɩ lɩmaɣza ana a-taa naayɛ taa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩna hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩtɩcɛyɩ se pakpaɣ Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Ye liidiye tɔm natʋyʋ ɛwɛ ɖa nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ Yehowa lɩmaɣza nɛ ɖɩñɔɔzɩnɩ tɔm ndʋ, ɖɩtaala ɖɔ-sɔɔlɩm. (Aduwa 14:12) Yesu kaayɔɔdaa se pɩwɛɛ se ɖɩcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe pʋcɔ nɛ tɩpɩsɩ tɔm sɔsɔtʋ. (Maatiyee 5:23-26) Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Krɩstʋ mba nabɛyɛ sɔɔlɩ tɔm hɔm nɛ halɩ powokini-tʋ ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm ɖɩhʋyɛ. Pɔɔlɩ tɔm se: “Pɩtɛm-mɩ kɛʋ tulutu se ɩwɛnɩ tɔm nɛ ɖama.” Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kajalaɣ lɛ, nɔɔhɔnɖɛ pisiɣ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɛ ɖipisiɣ ɖɔɖɔ Ɛsɔ weyi ɖɩsɛɣ yɔ ɛ-hɩɖɛ. Pɩ-yɔɔ pʋmʋnaa se ɖɩmaɣzɩ Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ camɩyɛ: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩɩtɛzɩɣ yebu se palazɩ-mɩ [pomuli-mɩ]?”​—Kalɩtʋ 7.

Pɔɔlɩ tɔm se Ɛsɔ labɩ ɖʋtʋ natʋyʋ se pɔñɔɔzɩnɩ tɔm ɛgbɛyɛ taa. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa wɛnɩ lɔŋ nɛ tɩlɩtʋ sakɩyɛ. Pɔɔlɩ tɔm ɖɔɖɔ se papɩzɩɣ nɛ ‘pahʋʋ koobiya hɛkʋ taa’ ye pɩkɛ “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ tɔm” yɔ. (Kalɩtʋ 3-5) Yesu tɔm se pɩwɛɛ se pɛkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ ndɩ ndɩ naadozo nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm ɛzɩ kɔlɔmɔtʋ yaa mɩlɩm mbʋ yɔ. Kajalaɣ lɛ, weyi palabɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm yɔ ɛ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ pañaɣ pana nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm pe-ɖeke pa-taa. Nabʋlɛ lɛ, ye patɩnɩɩnɩ ɖama yɔ, pʋmʋnaa se weyi palabɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm yɔ ɛñɩnɩ aseɣɖe tʋ yaa aseɣɖe tɩnaa naalɛ nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm pɛ-ɛzɩdaa. Tozo lɛ, ye pɩtɩcɔ ɖɔɖɔ lɛ, pakpaɣ tɔm ndʋ nɛ powoni ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa cɔlɔ.​—Maatiyee 18:15-17.

 Toovenim se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tɩkɛ tɔm hʋyaa yaa tadɩyɛ laɖaa nɛ patɩɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se patasɩɣ koobiya lɔŋ tɔm hʋʋ nɛ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa. Paaɖʋʋ koobiya paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se pɔɖɔ nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm pɛ-hɛkʋ taa tadɩyɛ nʋmɔʋ taa yɔ. Ɛlɛ, pasɩɣnɩ koobiya mba se pɔɖɔ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ panɩɩnɩ ɖama nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm laŋhɛzɩyɛ taa. Ye tɔm ɛkɩlɩ-wɛ ɖoŋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yaa ɛgbɛyɛ piliŋa se kasɩnɩ-wɛ. Ɛlɛ nabʋyʋ taa Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ nɛ ewoni e-koobu tɔm ɖɩhʋyɛ, ɛlɛ ɛɛmaɣnɩ Pɔɔlɩ tɔm yɔɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

Nabʋyʋ taa lɛ, pɩtɩkɛ tɔm natʋyʋ yɔɔ ɛyaa wokini ɖama tɔm ɖɩhʋyɛ. Powoki peeɖe se pala mbʋ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔɔ na. Ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm hʋyaa ɖeke pɩzɩɣna nɛ paha ɛyʋ takayɩsɩ nasɩyɩ. Takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ yɔ: Ðama kizuu komina ɛzɩdaa takayaɣ, takayaɣ ŋga kahaɣ lʋlʋyʋ waɖɛ se ɛcɔnɩ ɛ-pɩɣa yɔɔ yɔ, takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ mbʋ pɩwɛɛ se abalʋ ɛha ɛ-halʋ pekiziɣ ɖama wayɩ lɛ, takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ mbʋ pɩwɛɛ se pɛhɛyɩ nɔɔyʋ ye pɛwɛɛkɩ ɛ-pʋyʋ yɔ (assurance), takayaɣ ŋga ka-taa nɔɔyʋ maɣ ɛ-hɩɖɛ nɛ pɩwɩlɩ paɣtʋ ɛzɩdaa se ɛsʋ kɩmɩyɛ yɔ nɛ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ mbʋ ɛyʋ sɔɔlaa se pala ɛ-sɩm wayɩ yɔ (testament). Koobu nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛmaɣzɩ se pʋpɔzʋʋ se ewolo nɛ ɛna tɔm hʋyaa nɛ ɛkandɩyɩ ɛ-tɩ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ koobu lɛlʋ ya-ɩ tɔm. *

Ye pɩtɩkɛ ɖama kɩɩnɩnʋ yɔɔ powoni tɔm ndʋ tɔm hʋyaa cɔlɔ yɔ, pɩtɩkʋyɩnɩ tɔm ndʋ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛma yɔ, tɩ-yɔɔ. * Pʋmʋnaa se Yehowa hɩɖɛ sɛʋ nɛ ɛgbɛyɛ taa laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ pakɩlɩnɩ cɛyʋʋ Krɩstʋ mba tɩŋa ɛzɩdaa. Sɔɔlɩm kɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ sɔsɔtʋ ndʋ tiyeki nɛ patɩlɩɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa yɔ. Ŋgʋ “sɔɔlɩyʋ . . . ɛɛñɩnɩɣ ɛ-kɛzɛɣa.”​—1 Kɔrɛntɩ 13:4, 5; Yohanɛɛsɩ 13:34, 35.

^ tay. 2 Nabʋyʋ taa, Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla Krɩstʋ tʋ lɛlʋ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ ɛzɩ halʋ caʋ nɛ ɖoŋ, mabʋtʋ siŋŋ, ɛyʋ kʋʋ yaa mɩlɩm sɔsɔm yɔ. Krɩstʋ tʋ weyi palabɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ yɔ, ɛɛmaɣnɩ Bibl paɣtʋ yɔɔ ye ɛkpaɣ tɔm nɛ ewoni ñʋndɩnaa cɔlɔ yɔ, paa pɩtɛmna se payaɣ e-koobu tɔm ɖɩhʋyɛ yɔ.

^ tay. 3 Ye ŋñɩnɩɣ se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ yɔ, ɖitendi-ŋ, cɔnɩ La Tour de Garde 15 mars 1997 hɔɔlɩŋ 17-22, nɛ 15 octobre 1991 hɔɔlɩŋ 25-8 yɔɔ.