Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 12

Yɔɔdɩ tɔm ‘ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ’

Yɔɔdɩ tɔm ‘ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ’

‘Tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ ɛtaalɩɩ mɩ-nɔɔ taa, ɛlɛ pɩkɛnɩ tɔm kɩbandʋ yeke, ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ.’​—EFƐƐZƖ 4:29.

1-3. (a) Kʋjɔʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ-kʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ? (b) Ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩcɔnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ?

YE ŊLABƖ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ kʋjɔʋ nɛ pʋwayɩ lɛ ŋnɩɩ se ɛtɩkpaɣ-kʋ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Ðɩkpaɣ se ŋha-ɩ kpokpo nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋnɩɩ se ɛtɩsaa-kʋ camɩyɛ nɛ pɩkɔnɩ kɛgbɛdɩsaɣ nɛ pɩkʋ ɛyaa lɛlaa, pɩlakɩ-ŋ leleŋ yaa we?

2 Yehowa hanɩ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ tɩ-taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi, paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ” kɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ. (Yakubu 1:17) Kʋjɔʋ ŋgʋ kiyebina nɛ ɖa ɛyaa lɛ, ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ kpɩna. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖiheyiɣ lalaa ɖa-lɩmaɣza nɛ mbʋ pɩcɛyɩɣ-ɖʋ yaa mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ. Ɛlɛ, ɛzɩ kpokpo yɔ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ yɔɔdaɣ nɛ palabɩnɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa taa wɩɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lakɩ kaakendu nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ lalaa ɖɩwɩzɩyɛ nɛ wɩzasɩ yɔ.

3 Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ yɔɔdaɣ camɩyɛ ɛzɩ Kʋjɔʋ Tʋ sɔɔlʋʋ yɔ. Yehowa heyi-ɖʋ kpayɩ kpayɩ yɔɔdaɣ ŋga kɛkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ. Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ se: ‘Tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ ɛtaalɩɩ mɩ-nɔɔ taa, ɛlɛ pɩkɛnɩ tɔm kɩbandʋ  yeke, ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ.’ (Efɛɛzɩ 4:29) Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ yɔɔdʋʋ, tɔm ndʋ pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩyɔɔdɩ nɛ ɛzɩma tɩyɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm ‘ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ.’

MBƲ PƖ-YƆƆ PƲMƲNAA SE ÐƖCƆNƖ ÐƆ-YƆƆDAƔ YƆƆ CAMƖYƐ YƆ

4, 5. Ɛzɩma Bibl taa aduwa naayɛ wɩlɩɣ se tɔm wɛnɩ ɖoŋ?

4 Lɩmaɣzɩyɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩcɔnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ camɩyɛ yɔ, nɖɩ lɛ se tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛnɩ ɖoŋ. Aduwa 15:4 tɔm se: “Leleŋ tɔm kɛ wezuu tɩʋ, ɛlɛ kañatʋ tɔm tɔyɩtɩɣ fezuu.” * Ɛzɩ lɩm yekiɣ se tɩʋ ŋgʋ wɩlɩŋ kpa-kʋ kɩnɛɣdɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ leleŋ tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ mba panɩɣ-tʋ yɔ, pe-fezuu ɖoŋ. Ɛlɛ, kañatʋ tɔm tɔyɩtɩɣ lɛlaa fezuu. Ye mbʋ, tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛnɩ ɖoŋ se tɩkʋ lalaa yaa tɩwaa-wɛ.​—Aduwa 18:21.

5 Eduuye lɛɛɖɛ wɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɖoŋ weyi tɔm wɛna yɔ. Eduuye nɖɩ ɖɩtɔm se: “Nɔɔyʋ kɛ tɔm lʋlʋyʋ yem nɛ eloŋ ɛzɩ laɣɖɛ yɔ.” (Aduwa 12:18) Tɔm ndʋ paamaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ-tʋ yem yem yɔ, tɩpɩzɩɣ  nɛ tɩkɔnɩ laŋwɛɛkɩyɛ nɛ tɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ taa. Wiɖiyi nɔɔyʋ tɛmɩ-ŋ lom tɔm ɛzɩ laɣɖɛ yɔ nɛ ɛɖʋ-ŋ wɩzasɩ na? Ñʋʋ leleŋ se eduuye nɖɩ ɖɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se: “Lɔŋsɩnɖaa nzʋlʋmɩyɛ waɣ kɩwaʋ.” Tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ ɛyʋ lɔŋsɩnɖʋ nɔɔ taa yɔ, tɩhaɣ laŋhʋlʋmɩyɛ nɛ tɩñɔɔzʋʋ taabalɩyɛ. Ŋtɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ peheyi-ŋ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ nɛ ŋkpeyiti na? (Kalɩ Aduwa 16:24) Ðɩnawa se tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛnɩ ɖoŋ, pɩ-yɔɔ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tiiloŋ lalaa, ɛlɛ tɩwaɣ-wɛ kɩwaʋ yɔ.

Yɔɔdaɣ ŋga kɛwɛ hɛɛɛ yɔ, kɛhɛzɩɣ ɛyʋ laŋɩyɛ

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlʋ kpem pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɔkɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ?

6 Lɩmaɣzɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩcɔnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ camɩyɛ yɔ, nɖɩ lɛ se paa ɖɩɩñaɣ pana ɛzɩma yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ paa ɛzɩmtaa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩwɛɛkɩm nɛ ɛzɩma ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, piyeki nɛ ɖɩɩlakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ. Laŋɩyɛ taa tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩlɩɣna. Ŋgʋ, “ɛyʋ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza tɩkɛdɩ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8:21; Luka 6:45) Mbʋ labɩna nɛ pʋcɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩlʋ kpem. (Kalɩ Yakubu 3:2-4) Paa ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩkpa ɖa-nzʋlʋmɩyɛ pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ye nɔɔyʋ ɛyaɣ lɩm se ɛtɛzɩ pɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɛlʋbɩnɩ lɩm hola camɩyɛ nɛ lɩm ɛtaakpaɣ-ɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩɩcaɣ se kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩñɩkɩɣ ɖɔ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa yɔ, pituzi-ɖʋ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana kpem nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ.

7, 8. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa kaɣ-ɖʋ tɔm hʋnʋʋ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ?

7 Lɩmaɣzɩyɛ tozo ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩcɔnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ camɩyɛ yɔ, nɖɩ lɛ se Yehowa kaɣ-ɖʋ tɔm pɔzʋʋ tɔm pee wena alɩɣnɩ ɖɔ-nɔɔ taa yɔ, a-yɔɔ. Ɛzɩma ɖɩlakɩnɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɛnɩ ɖoŋ  taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa nɛ ɖa nɛ ɛyaa lɛlaa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Pama Yakubu 1:26 taa se: “Ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛkɛ Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ ɛɛɖɔkʋʋ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ nɛ ɛcɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ɛ-Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ kɛʋ mbʋ, falaa.” * Ɛzɩ ɖɩnaɣ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa kɩ-taa yɔ, nɔɔ kʋyʋmaɣ nakɛyɛ wɛ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ pɛ-hɛkʋ taa. Ye ɖɩɩɖɔkʋʋ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ kañatʋ tɔm ndʋ tiloŋ lalaa yɔ, mbʋ mbʋ ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, pɩkɛ falaa tʋmɩyɛ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ siŋŋ.​—Yakubu 3:8-10.

8 Pɩnaɣ kaɣlaa se lɩmaɣza kɩbana yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ, nɛ ɖɩlabɩnɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ nɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Pʋcɔ nɛ ɖɩna tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩwazɩɣ yɔ lɛ, yele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ pɩtɩmʋnaa se Krɩstʋ tʋ toovenim tʋ ɛyɔɔdɩ yɔ.

TƆM NDƲ TƖWƐƐKƖƔ ƐYAA LAŊA YƆ

9, 10. (a) Tɔm ndʋ ɛyaa sɔɔlɩ yɔɔdʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖise azuluma yɔɔdaɣ? (Cɔnɩ pɩ-tɛɛ tɔm.)

9 Azuluma tɔm. Sɔnɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, tʋtʋ, kɔzɔlɩsɩ, nɛ azuluma tɔm lɛɛtʋ lɩɣ ɛyaa nɔsɩ taa ɖoŋ ɖoŋ. Ɛyaa nabɛyɛ kpakɩɣ kʋzɔɔtʋ tɔm nɛ pañɩkɩɣnɩ pa-lɩmaɣza yɔɔ. Lalaa ñɔsɔlʋʋ kɔzɔlɩsɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paasɩŋ ndʋ pɔyɔɔdɩ yɔ. Tanaʋ laɖaa ñɔyɔɔdʋʋ azuluma tɔm se ɛyaa ihoŋ. Ɛlɛ azuluma tɔm yɔɔdʋʋ tɩkɛ hoŋa tɔm. Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2 000 mbʋ yɔ, fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛpaɣ Koloosi ɛgbɛyɛ taa mba se pese “tɔm ɛzaɣtʋ ndʋ.” (Koloosi 3:8ABT ) Pɔɔlɩ kaaheyi Efɛɛzɩ ɛgbɛyɛ taa mba se kʋzɔɔtʋ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ aleɣya nʋmɔʋ taa yɔ, pɩkɛ  mbʋ pɩtɩmʋna se payaa ‘pɩ-hɩɖɛ Krɩstʋ mba toovenim mba hɛkʋ taa yɔ.’​—Efɛɛzɩ 5:3, 4.

10 Kʋzɔɔtʋ yɔɔdaɣ ɖʋʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ. Yɔɔdaɣ ŋga kaakɛdɩɣnɩ ɖɔɖɔ mba pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ. Ðɩsɔɔlɩ Yehowa, pɩ-yɔɔ ɖɩɩyɔɔdʋʋ azuluma tɔm. Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ “tomnaɣ lakasɩ” tɔm lɛ, ɛya “azuluma” hɩɖɛ pɩ-taa. Azuluma ana apɩzɩɣ akɛ kʋzɔɔtʋ yɔɔdaɣ. (Galaatɩ 5:19-21) Pɩtɩkɛ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se peleɣyina yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛyɔɔdʋʋ azuluma tɔm, yaa kʋzɔɔtʋ sɔsɔtʋ tɔm nɛ patasɩɣ-ɩ lɔŋ nɛ ɛɛlɛɣzɩɣ yɔ, papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa. *

11, 12. (a) Ɛbɛ yɔɔdʋtʋ kɛnaa? Nɛ ɛzɩma tɩpɩzɩɣ nɛ tɩpɩsɩ kɩdɛkɛdɩtʋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Yehowa sɛyaa ise kɔlɔmɔtʋ?

11 Yɔɔdʋtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ kɔlɔmɔtʋ. Yɔɔdʋtʋ kɛ tɔm yem ndʋ pɔyɔɔdʋʋ lɛlaa yɔɔ yɔ. Yɔɔdʋtʋ tɩŋa fɛyɩnɩ ɖeu yaa we? Aayɩ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ ɖoŋ yaa tɩwazɩɣ yɔ, lalaa yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ lalaa cɔlɔ se pamɩyɩsɩ nabɛyɛ lɩm, yaa pʋpɔzʋʋ se pakpazɩ nabɛyɛ ɖoŋ. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba maɣzaɣ po-koobiya kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ peheyiɣ ɖama tɔm kɩbandʋ koobiya lalaa yɔɔ. (Efɛɛzɩ 6:21, 22; Koloosi 4:8, 9) Ɛlɛ yɔɔdʋtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩpɩsɩ kɩdɛkɛdɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩtɩkɛ toovenim yaa tikuluu lɛlaa mɛsaɣ tɛɛ tɔm yɔɔ yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, yɔɔdʋtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩpɩsɩ kɔlɔmɔtʋ. Ŋgʋ, kɔlɔmɔtʋ ñɛkɛ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm. Kɔlɔmɔtʋ kɛ cɛtɩm tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ lɛlʋ yɔɔ se pɛwɛɛkɩ ɛ-hɩɖɛ yɔ. Farɩsɩ mba kaayɔɔdɩ kɔlɔmɔtʋ tɔm Yesu yɔɔ se pɛwɛɛkɩ ɛ-hɩɖɛ. (Maatiyee 9:32-34; 12:22-24) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, kɔlɔmɔtʋ yozuu ɛyaa.​—Aduwa 26:20.

 12 Yehowa ɛɛnaɣ nɛ ɛzɩyɛ mba pakpakɩɣ yɔɔdaɣ kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ-wɛ yɔ nɛ pɛwɛɛkɩɣ lɛlaa hɩla yaa poyozuu ɛyaa yɔ. Ɛtɩsɔɔlɩ mba pamakɩ “koobiya ñʋŋ nɛ ɖama yɔ.” (Aduwa 6:16-19) Hela tɔm piye “kɔlɔmɔtʋ tʋ” kɛlɛ diabolos. Tɔm piye nɖɩ ɖɔɖɔ ɖɩkɛnɩ Sataŋ hɩɖɛ kɩkʋmɩyɛ. Ɛnʋ lɛ “Yiliyu” weyi ɛlabɩ kɔlɔmɔtʋ sɔsɔtʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. (Natʋ 12:9, 10) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩtɩsɔɔlɩ se yɔɔdaɣ ŋga keyeki nɛ ɖɩla ɛzɩ Yiliyu yɔ, kalɩɩ ɖɔ-nɔɔ taa. Pɩtɩmʋna se kɔlɔmɔtʋ ɛwɛɛ ɛgbɛyɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩkɔŋnɩ “you” nɛ “cɩyʋʋ”. (Galaatɩ 5:19-21) Ye mbʋ, ye ŋnɩ tɔm natʋyʋ nɔɔyʋ yɔɔ yɔ, pʋcɔ nɛ ŋyɔɔdɩ-tʋ lalaa cɔlɔ lɛ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Pɩkɛ toovenim na? Pɩwɛɣ ɖeu se mɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ? Pɩcɛyaa yaa pɩwɛ ɖeu se meheyi tɔm ndʋ lɛlaa na?’​—Kalɩ 1 Tesalooniki 4:11.

13, 14. (a) Ɛbɛ tʋtʋ wɛɛkɩɣ lɛlaa yɔɔ? (b) Ɛbɛ tʋtʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩkɛna? Nɛ ɛbɛ yɔɔ weyi ɛtʋʋ ɛyaa yɔ, ɛkɔŋnɩ ɛ-tɩ kaɖɛ?

13 Tʋtʋ: Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, tɔm pee pɩzɩɣ nɛ alo ɛyaa. Pɩkɛ toovenim se ɖɩtɩtalɩ pilim, pɩ-yɔɔ wiɖii wiɖii ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ nɛ pɩwayɩ lɛ, ɖikpiɖi. Bibl paɣ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ yɔɔdaɣ ŋga pɩtɩmʋna se panɩɩ ka-taŋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Pɔɔlɩ paɣ Krɩstʋ mba se “ɖɩwɩzɩyɛ, kakalaɣ, pana, hola, mabʋtʋ, pɩtɩŋa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se ikuu-pʋ mɩ-tɛ nɛ ɩlɔ.” (Efɛɛzɩ 4:31) Tʋtʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ tɩkɛ hɩla kɩdɛkɛdaa kʋm yaa kakalaɣ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ lɛlaa hɩla nɛ pamaɣzɩɣ se patɩlɩɩ pʋyʋ. Piya taɣ lalaa liu nɛ paa ɛbɛ ññɩɩ lɛ, pɩwɛnɩ ɖoŋ sɩ-yɔɔ. Ye mbʋ tʋtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ sɩ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɩ-laŋa fɛyɩ ɛzɩ ɛyaa sɔsaa laŋa yɔ.​—Koloosi 3:21.

14 Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se tʋtʋ, lɛlaa nim yaa tɛtɛ pɛm kɛ kɩwɛɛkɩm. Weyi ɛlakɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ-ɩ kɔnʋʋ kaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛtʋʋ ɛyaa nɛ pañɩnɩɣ se  pasɩnɩ-ɩ nɛ eetisiɣ yɔ, papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa. Halɩ ye ɛtɩlɛɣzɩ ɛ-lakasɩ yɔ, ɛɛkaɣ caɣʋ wezuu ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. (1 Kɔrɛntɩ 5:11-13; 6:9, 10) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa ye ɖɩyɔɔdʋʋ kʋzɔɔtʋ tɔm, cɛtɩm tɔm nɛ kañatʋ tɔm yɔ. Tɔm ndʋ tɩwɛɛkɩɣ lalaa laŋa yɔ.

TƆM NDƲ ‘TƖWAZƖƔ MBA PANƖƔ-TƲ YƆ’

15. Tɔm ndʋ ‘wazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ’?

15 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ yɔɔdaɣ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ Kʋjɔʋ tʋ sɔɔlʋʋ yɔ? Tɔzɩ se Ɛsɔtɔm pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩyɔɔdɩ ‘tɔm kɩbandʋ yeke, ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ.’ (Efɛɛzɩ 4:29) Yehowa taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩwazɩɣ, tɩsazɩɣ nɛ tɩkpazɩɣ lɛlaa ɖoŋ yɔ. Pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɛmaɣzɩ camɩyɛ. Patɩma Bibl taa “tɔm . . . kiɖeɖetu” ndɩ ndɩ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩ yɔ, nɛ pasɩɩ. (Tiiti 2:8) Ye ɖɩcaɣ se ɖɩyɔɔdɩ ‘tɔm kɩbandʋ . . . ndʋ tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ’ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ wɛtʋ kɩbandʋ naadozo tʋnɛ: Tɔm ndʋ tɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, tɩkɛ toovenim nɛ tɩwɛɛ ɖeu. Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ tɩwazɩɣ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ.​—Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 140 yɔɔ yɔ, ka-taa. Ka-ñʋʋ yɔ: “ Ɛzɩ mɔ-yɔɔdaɣ wazɩɣ lɛlaa na?

16, 17. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩsaŋ lɛlaa? (b) Ɛbɛ nɛ ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsa lalaa ɛgbɛyɛ taa? Nɛ hɔʋ taa?

16 Samtʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ laŋɩyɛ taa yɔ. Yehowa nɛ Yesu pawɩlɩ-ɖʋ se ɛyʋ sam nɛ ɛyʋ yɩkʋʋ pɛcɛyɩ siŋŋ. (Maatiyee 3:17; 25:19-23; Yohanɛɛsɩ 1:47) Pɩwɛ ɖeu ɖa Krɩstʋ mba lɛ, ɖɩsaŋ lɛlaa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Ɛbɛ yɔɔ? Aduwa 15:23 tɔm se: “Tɔm ndʋ tɩkɔm ti-ɖeɖe yɔ, ndʋ tɩkpaɖɩnɩ ɖeu.” Ye mbʋ pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ye nɔɔyʋ ɛsamɩ-m nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim ɛzɩma pɩlakɩ-m? Pɩɩlakɩ-m  leleŋ nɛ pɩkpazɩ-m ɖoŋ yaa we?’ Samtʋ siŋŋ wɩlɩɣ se lalaa maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ, nɛ panaɣ pana wena ŋñakɩ yɔ. Laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩkpazɩɣ ñe-lidaʋ ɖoŋ nɛ piseɣtiɣ-ŋ se ŋñaɣ pana nɛ pɩkɩlɩ. Ye pɩlakɩ-ŋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ pasaŋɩ-ŋ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ña ɖɔɖɔ ŋñaɣ pana nɛ ŋsaŋ lɛlaa na?​—Kalɩ Maatiyee 7:12.

17 Ñaɣ pana nɛ ŋnaɣ lalaa wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ŋheyiɣ-wɛ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ-ŋ pɔ-yɔɔ yɔ. Ɛgbɛyɛ taa, koobu nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ, yaa pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ wɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ, yaa koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ ñakɩ pana nɛ ɛkɔŋ kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ paa pɩwɛ-ɩ kaɖɛ yɔ. Ye ŋsaŋ koobiya mba nɛ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ, pitukuuni pa-laŋa nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ fezuu taa. Hɔʋ taa lɛ, pʋpɔzʋʋ se abalʋ nɛ ɛ-halʋ pasaŋ ɖama nɛ nɔɔ leleŋ nɛ pa-taa paa weyi lɛ, eheyiɣ lɛlʋ se ɛsɔɔlɩ ɛ-tɔm pɩdɩɩfɛyɩ. (Aduwa 31:10, 28) Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pʋpɔzʋʋ se pawɩlɩ pe-piya se pɔsɔɔlɩ-sɩ nɛ pamaɣzɩɣ sɩ-yɔɔ. Pɩcɛyaa se pasaŋ pɩɣa nɛ pawɩlɩɣ-kɛ se pɔsɔɔlɩ-kɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ ɖomaɣ, tɛʋ nɛ wɩsɩ yɔ. Lʋlɩyaa, ɩsaŋ mi-piya ɖoŋ ɖoŋ sɩ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ sɩ-pana ñaɣʋ yɔɔ. Samtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-sɩ nɛ sɩwɛnɩ abalɩtʋ nɛ lidaʋ nɛ sɩñaɣ pana pɩkɩlɩ nɛ sɩla mbʋ pʋtʋʋzaa yɔ.

18, 19. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana kpem nɛ ɖɩhɛzɩ ɖo-koobiya laŋa nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ?

18 Laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Yehowa maɣzɩɣ “ajamaa” nɛ mba pa-laŋɩyɛ “taa nɛ wɩzasɩ” yɔ, pɔ-yɔɔ siŋŋ. (Izaayii 57:15) Ɛ-Tɔm sazɩɣ-ɖʋ se ‘ɖɩsɩnɩ ɖama nɛ ɖɩkpa ɖoŋ’ nɛ ‘ɖɩtasɩ tɔm mba pitibi po-toma taa yɔ.’ (1 Tesalooniki 5:11, 14) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩhɛzɩ ɖo-koobiya mba pɛwɛ kʋñɔmɩŋ taa pa-laŋa yɔ, Yehowa naɣ-yɛ nɛ pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ.

Pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩwazɩɣ lalaa yɔ

19 Ɛlɛ, tɔm ndʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi koobu weyi  pitibi-i yɔɔɔ yɔ, nɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ? Taamaɣzɩ se pɩcɛyaa kookoo se ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩɩ ɛ-kaɖɛ taa. Sakɩyɛ taa lɛ, tɔm ññɩɩ yem kɩlɩɣnɩ sɩnʋʋ. Heyi weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ se ŋmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ. Pɔzɩ-ɩ nɛ etisaa lɛ, ŋtɩm ɛ-yɔɔ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ. Tendi Yehowa adɩma ana a-taa se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ eɖiɣzina se lɛlaa nɛ Ɛsɔ lɛ, pɔsɔɔlɩ-ɩ. (Yakubu 5:14, 15) Hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ se ɛkɛ koobu weyi ɛwɛnɩ wazaɣ nɛ ɛwɛɛ ñɩm siŋŋ ɛgbɛyɛ taa yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 12:12-26) Kalɩ-ɩ Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ etisi se toovenim lɛ, Yehowa sɔɔlɩ-ɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ. (Keɣa 33:18; Maatiyee 10:29-31) Ye ŋkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ŋheyi “tɔm kɩbandʋ” weyi pitibi-i yɔɔɔ nɛ ye tɔm ndʋ tɩlɩnɩ ña-laŋɩyɛ taa na yɔ, pɩkaɣ-ɩ sɩnʋʋ nɛ eɖiɣzina se pɔsɔɔlɩ-ɩ.​—Kalɩ Aduwa 12:25.

20, 21. Wɛtʋ ndʋ yeki nɛ lɔŋ tasʋʋ kɛ kɩbambʋ?

20 Lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ. Ðɩtɩtalɩ pilim, pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se patasɩ ɖa-tɩŋa lɔŋ wiɖii wiɖii. Bibl sazɩɣ-ɖʋ se: “Welisi lɔŋ weyi papasɩɣ-ŋ yɔ, nɛ ŋtɩlɩ lɔŋ, nɛ ŋkɛ lɔŋsɩnɖʋ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ.” (Aduwa 19:20) Pɩtɩkɛ ɛzʋtʋyaa yeke pɩwɛɛ se patasɩ lɛlaa lɔŋ. Lʋlɩyaa tasɩɣ lɔŋ pe-piya. (Efɛɛzɩ 6:4) Koobiya halɩñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ, papɩzɩɣ patasɩ lɔŋ asɛyɩbiya. (Tiiti 2: 3-5) Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ lɛlaa yɔ, piyeki nɛ ɖɩtasɩ-wɛ lɔŋ weyi pamʋʋ-ɩ nɛ taa leleŋ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtasɩ lɔŋ ɛnɩ? Na wɛtʋ naadozo ndʋ tɩlakɩ nɛ lɔŋ tasʋʋ wɛɛ ɖeu yɔ: Lɔŋ tasɩyʋ wɛtʋ nɛ mbʋ putuzuu-i nɛ ɛtasɩɣ lɔŋ yɔ, mbʋ pɩ-yɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩñɩkɩɣ nesi yɔ, nɛ ɛzɩma patasɩɣ lɔŋ ɛnɩ yɔ.

21 Lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ lɩɣnɩ lɔŋ tasɩyʋ cɔlɔ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩmtaa pɩwɛ-m kɛlɛʋ se mentisi lɔŋ tasʋʋ nɩɩyɩ?’ Alɩwaatʋ ndʋ ŋɖiziɣna se weyi ɛtasɩɣ-ŋ lɔŋ yɔ ɛsɔɔlɩ-ŋ, ɛɛkalɩɣ-ŋ kɩkalʋ, nɛ ɛtɩkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tʋ yɔ, pɩwɛɣ-ŋ kɛlɛʋ se ŋmʋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ. Ye mbʋ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋwɛnɩ wɛtʋ ndʋ, ŋŋtasɩɣ nɔɔyʋ lɔŋ lɛ? Lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ ñɩkɩɣ niye Ɛsɔtɔm yɔɔ na. (2 Timootee 3:16) Paa ɖɩkalɩɣ Bibl mayaɣ nakɛyɛ yaa ɖɩɩkalɩɣ yɔ, pɩwɛɛ se lɔŋ weyi ɖɩtasɩɣ payɩ yɔ, ɩñɩɣ niye Masɩ yɔɔ na. Ye mbʋ, pɩtɩmʋna se ɛzʋtʋyaa ɩñɩɣ lɛlaa yɔɔ se pakpaɣ pa-lɩmaɣza. Pɩtɩmʋna ɖɔɖɔ se pɛkɛzɩ Masɩ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ Bibl lakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza yɔ. Pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se patasɩ lɔŋ camɩyɛ nɛ pʋcɔ pɩkɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ. Weyi patasɩɣ-ɩ lɔŋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ etisi lɔŋ tasʋʋ mbʋ kɛlɛʋ, ye pɔyɔɔdʋʋnɩ-ɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ñamtʋ yɔ.​—Koloosi 4:6.

22. Suwe ŋɖʋ ña-taa se ŋkaɣ labʋ yɔɔdaɣ nʋmɔʋ taa?

22 Pɩtʋʋ fɛyɩ se yɔɔdaɣ kɛ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ. Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖɩkpaɣ kʋjɔʋ ŋgʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ. Ðɩtaasɔɔ kpa se tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛnɩ ɖoŋ lalaa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ yaa tɩwɛɛkɩ pa-laŋa. Ye mbʋ, ɖɩkpaɣ kʋjɔʋ ŋgʋ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ tɔm ndʋ ‘tɩwazɩɣ mba panɩɣ-tʋ yɔ’ ɛzɩ Kʋjɔʋ Tʋ sɔɔlʋʋ yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɔ-yɔɔdaɣ kaɣ wazʋʋ lalaa nɛ kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa.

^ tay. 4 Ebree tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ ɖɩ-taa se “kañatʋ” Aduwa 15:4 taa yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se: “Ajitu, cɛtɩm.”

^ tay. 7 Hela tɔm piye “falaa” tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se “mbʋ pɩɩwazɩɣ” nɛ “mbʋ pɩɩlʋlʋʋ pee” yɔ.​—1 Kɔrɛntɩ 15:17; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:18.

^ tay. 10 Mbʋ payaɣ se “azuluma” Bibl taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm ndɩ ndɩ. Paa pɩtɩkɛ azuluma tɩŋa yɔɔ ɛzʋtʋyaa cakɩ se pahʋʋnɩ koobu nɔɔyʋ tɔm yɔ, papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ ɛyʋ weyi ɛlakɩ azuluma sɔsɔna nɛ eekpiɖiɣ yɔ, ɛgbɛyɛ taa.​—2 Kɔrɛntɩ 12:21; Efɛɛzɩ 4:19; cɔnɩ La Tour de Garde 15 juillet 2006 tɛ “Questions des lecteurs”.