Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 16

Kaɖɩnɩ Yiliyu nɛ ɛ-cɛzɩm

Kaɖɩnɩ Yiliyu nɛ ɛ-cɛzɩm

“Ɩlʋbɩnɩ Eleeu [Yiliyu] nɛ ese ɛɖɛɛ.”​—YAKUBU 4:7.

1, 2. Mba nɛ mba taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ lɩm mɩyɩsʋʋ sɔnzɩ yɔ?

PƖTƖLA ŋsɛɣ Yehowa yɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm yɔɔdʋʋ sakɩyɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu taa. Paa ŋwobi sɔnzɩ sɩnɛ si-ɖeɖe tam sakɩyɛ yɔ, ña-taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ pɔpɔzʋʋ mba pacaɣ-wɛ lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ pacaɣ ɛzɩdaa kpelisi yɔɔ yɔ se pakʋyɩ nɛ pasɩŋ yɔ. Mba pɔkɔma se panɩ tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, pa-taa lakɩ leleŋ nɛ pakpalɩɣ pe-nesi taa. Ɛzɩtɛɣlɩm pɩzɩɣ nɛ pikilimi ñɛ-ɛzɩdaa alɩwaatʋ ndʋ ŋnaɣ se ɛyaa kɩfama panɛ palɩzaa se pɛsɛɣ Yehowa yɔ. Ða-taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa pɩdɩɩfɛyɩ, yaa we!

2 Ða lɛ, wiɖii wiɖii ɖɩnaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ sɔnzɩ nzɩ pɩnaɣ taa. Ɛlɛ, Ɛsɔ tiyiyaa ñɛwɛnɩ waɖɛ se pɔcɔnɩ sɔnzɩ nzɩ tam sakɩyɛ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma, paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa “taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ” alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se ɛyaa sakɩyɛ kɔŋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ. (Luka 15:7, 10) Pɩtʋʋ fɛyɩ, Ɛsɔ tiyiyaa taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa ɖiɣni ɖɔʋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa.​—Agee 2:7.

YILIYU “PABƖ MƖ-CƆLƆ NƐ ƐMƲDƲƲ ƐZƖ MƲƲZƲƲ YƆ”

3. Ɛbɛ yɔɔ Sataŋ pabɩ ɖɔ-cɔlɔ nɛ “ɛmʋʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ” yɔ? Nɛ ɛbɛ ɛñɩnɩɣ se ɛla?

3 Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ ñanaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ sɔnzɩ lɛ, pɩɩkɛdɩɣnɩ-wɛ. Sataŋ kaayɔɔdaa se ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ  ɛsɛɛ Yehowa nɛ laŋɩyɛ pilim yaa se ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm taa. Mbʋ yebina nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ haɣ siɣye ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ lɛ, Sataŋ nɛ aleewa pa-taa wɩɣ pɩdɩɩfɛyɩ (Yɔb 2:4, 5) Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ kpakɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa lɛ, pɩwɩlɩɣ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ. Pɩwɛ ɛzɩ paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ ɖʋʋ Sataŋ fɛyɛ sɔsɔɖɛ yɔ. Pɩ-yɔɔ, ‘ɛpabɩ ɖɔ-cɔlɔ nɛ ɛmʋʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ yɔ nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔɔ.’ (1 Pɩyɛɛrɩ 5:8) “Mʋʋzʋʋ” ŋgʋ kʋsɔɔlaa se kɩtɔɔ-ɖʋ fezuu taa nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ yaa se kɩwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ.​—Keɣa 7:2, 3; 2 Timootee 3:12.

Ɛyʋ kpakɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, ɛwɩlɩɣ se Sataŋ kɛ cɛtɩyʋ

4, 5. (a) Hɔɔlɩŋ naalɛ weyi taa Yehowa pasɩ Sataŋ ɖoŋ? (b) Lidaʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ toovenim tʋ ɛwɛɛna?

 4 Paa ɖo-koyindu ɛnʋ ɛwɛ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, pɩtɩmʋnaa se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ pɩɖɛlɩsɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa pasɩ “mʋʋzʋʋ” ŋgʋ ki-ɖoŋ hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naalɛ taa. Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, Yehowa kaayɔɔdaa se samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ nɛ kasʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. (Natʋ 7:9, 14) Natʋ tɔm ndʋ tɩlɩ Ɛsɔ nɔɔ taa yɔ, tɩɩtɛŋɛlɩɣ yem. Ye mbʋ Sataŋ maɣmaɣ nawa se ɛɛpɩzɩɣ nɛ eɖezi Ɛsɔ samaɣ tɩŋa.

5 Nabʋlɛ lɛ, ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ toovenim tɔm natʋyʋ caanaʋ taa. Ɛyʋ ɛnʋ lɛ Nayʋ Azariya. Eheyi Wiyaʋ Asaa se: “Kɩbaɣlʋ ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ, mbʋ yɔ mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛ ɛ-cɔlɔ.” (4 Awiya 15:2; 1 Kɔrɛntɩ 10:13) Kɩɖaŋ kɩbaŋ sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ ɩwɩlɩɣ se Sataŋ taapɩzɩ nɛ ɛwa ɖooo lɔndaa Ɛsɔ sɛyaa mba pɔñɔtɩ pa-tɩ nɛ Ɛsɔ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ. (Ebree 11:4-40) Sɔnɔ ɖɔɖɔ, Krɩstʋ mba mba pɔñɔtʋʋ pa-tɩ nɛ Ɛsɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ palʋbɩnɩ Yiliyu nɛ halɩ pawabɩ-ɩ. Bibl sazɩɣ-ɖʋ se: “Ɩlʋbɩnɩ Eleeu [Yiliyu] nɛ ese ɛɖɛɛ mɩ-yɔɔ ɖooo poliŋ.”​—Yakubu 4:7.

‘ÐIYOUNI FEZIŊ KƖDƐKƐDƖŊ’

6. Ɛzɩma Sataŋ lʋkɩnɩ paa Krɩstʋ tʋ weyi?

6 Ɛzɩ ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, Sataŋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ eɖezi Ɛsɔ samaɣ. Ɛlɛ, ye ɖa-taa nɔɔyʋ ɛtɩcaɣnɩ ɛ-ɛza yɔ, Sataŋ pɩzɩɣ nɛ ehiɣ-i kɛlɛʋ yem. Sataŋ nawa se ye ɛpɩzaa nɛ ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ yɔ, ehikiɣ-ɖʋ. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna se ehiɣ-ɖʋ? Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnazɩ-ɖʋ siŋŋ, ɛlʋbɩnɩ-ɖʋ yaa ɛtɩŋnɩ ajitu yɔɔ nɛ epeɣzi-ɖʋ. Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩtazɩ nʋmɔŋ sɔsɔŋ weyi Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɩ-taa.

7. Ɛbɛ yɔɔ Sataŋ nazɩɣ Yehowa samaɣ siŋŋ mbʋ sɔnɔ?

7 Nazɩm siŋŋ. Apostoloo Yohanɛɛsɩ tɔm se: “Ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Tɔm tʋnɛ tɩpakɩ Krɩstʋ mba toovenim mba tɩŋa. Sataŋ tɛm hiɣu ɛyaa mba  poposi pa-tɩ nɛ Ɛsɔ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛpam ɛ-ɛza nɛ Ɛsɔ samaɣ nɛ ɛnazɩɣ-kɛ siŋŋ. (Mikee 4:1; Yohanɛɛsɩ 15:19; Natʋ 12:12, 17) Ɛ-pana kpawa pɩŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se alɩwaatʋ pazɩ yem pɩkazɩ-ɩ. Mbʋ yebina nɛ ɛnazɩɣ-ɖʋ pɩkɩlɩ mbʋ. Sɔnɔ, eɖiɣni ɛ-kɛdɛzaɣ pana ñaɣʋ kpem se ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Pɩ-yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ sɔnɔ se ‘ɖɩtɩlɩ wɛɛ wena a-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ ɖiɖiɣzini mbʋ pɩwɛnɩ-ɖʋ se ɖɩla yɔ.’​—3 Awiya 12:33.

8. Suwe apostoloo Pɔɔlɩ ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛmawa se ɖa nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ “ɖiyouna” yɔ?

8 Lʋbɩyɛ. Pɔɔlɩ heyi e-koobiya Krɩstʋ mba se: “Ða nɛ . . . feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi ɩmɩzɩ ɛsɔdaa yɔ, ɖiyouna.” (Efɛɛzɩ 6:12) Hela tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ ɖɩ-taa se “ɖiyouna” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ “lʋbɩyɛ” nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛyaa mba paɖiɣni you yɔ, pasʋ ɖama haŋ. Ye mbʋ, Pɔɔlɩ labɩ tʋmɩyɛ nɛ tɔm piye nɖɩ se ɛwɩlɩ-ɖʋ se ɖa-taa paa anɩ pɩwɛɛ se ɛlʋbɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ. Ye ɖɛ-ɛjaɖɛ taa ɛyaa sakɩyɛ itisiɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔɔ yaa paatisiɣ yɔ, pɩtɩmʋna se ɖɩsɔɔ se ɖa mba ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩcɛlɩ Yehowa yɔ, ɖɩsʋ you kadaɣ taa. Krɩstʋ tʋ paɣzɩ you ŋgʋ kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔ. Pɩ-yɔɔ Pɔɔlɩ paɣ Efɛɛzɩ Krɩstʋ mba nɛ ɛlɛlɩ se ‘pɔɖɔkɩ pa-tɩ’.​—Efɛɛzɩ 6:11, 13, 14.

9. (a) Ɛbɛ yɔɔ Sataŋ nɛ aleewaa patɩŋɩɣnɩ ajitu nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se pɛcɛzɩ-ɖʋ? (b) Ɛbɛ yɔɔ Sataŋ ñɩnɩɣ se ɛwɛɛkɩ ɖa-lɩmaɣza? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ-ɩ? (Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ  hɔɔlɩŋ 192-3 yɔɔ yɔ.) (c) Sataŋ cɛzɩm mbʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ lɛɛlɛɛyɔ?

9 Ajitu nʋmɔŋ. Pɔɔlɩ sazɩ Krɩstʋ mba se pakaɖɩnɩ Sataŋ “cɛzɩm.” (Efɛɛzɩ 6:11) Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ tɩŋɩɣnɩ “cɛzɩm” nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ipeɣziɣ ɛyaa. Nɛ pɩtɩkɛ yem feziŋ ɛnɩ ɩlakɩ mbʋ. Ɩnawa se Ɛsɔ sɛyaa nabɛyɛ pɩzaa nɛ pakaɖɩnɩ cɛzɩm nabʋyʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, pɔtɔlɩ cɛzɩm lɛɛbʋ taa. Pɩ-yɔɔ Sataŋ nɛ aleewaa lɛ, pɔcɔŋnɩ ɖa-taa paa weyi ɛ-lakasɩ camɩyɛ se papɩzɩ nɛ patɩlɩ ɛ-ɛjandʋ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, patɩŋnɩ ɛjandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ se pehiɣ-ɖʋ fezuu taa. Ñʋʋ leleŋ lɛ se  ɖɩsɩm Sataŋ ajitu nʋmɔŋ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl yɔɔdɩ ɩ-tɔm. (2 Kɔrɛntɩ 2:11) Takayaɣ kanɛ ke-kiɖe tɛɛ, ɖɩɩtazɩ Sataŋ cɛzɩm pʋnɛ pɩ-taa: Ñɩm laɣzaɣ, taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Yele nɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɖɩyɔɔdɩ Sataŋ cɛzɩm lɛɛbʋ tɔm. Mbʋ lɛ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ.

FEZIŊ KƖDƐKƐDƖŊ YAƲ KƐ ƐSƆ WAYƖ LƖƲ

10. (a) Ɛbɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛnaa? (b) Suwe Yehowa maɣzɩɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ? Nɛ suwe ñamaɣzɩɣ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ?

10 Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛnɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ kalaŋŋ nɛ aleewaa. Pazɩtʋ, efeletu, nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ, sɩɖaa sʋzʋʋ, kazaŋaɣ, fadɩŋ hɔkʋʋ, tɩyɩtʋ nɛ piye pɔzʋʋ pɛkɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ. Ðɩnawa se Yehowa ɛzɩdaa lɛ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛ “kʋzɔɔtʋ” pʋyʋ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10-12; Natʋ 21:8) Ye ɖa ɖɔɖɔ ɖa-taa ‘ɛkpɛndɩɣnɩ kɩdɛkɛdɩm’ yɔ, ɖɩɩkaɣ ɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ kpa. (Roma 12:9) Ɛlɛ ye ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ, ɖɩlɩɣ Yehowa, ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛ-wayɩ na.

11. Ɛbɛ yɔɔ ye ɖiyebi Sataŋ nɛ etuzi-ɖʋ nɛ ɖɩtɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ taa yɔ, ɛtɛm ɖɔ-tɔm? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

11 Sataŋ ɖɔɖɔ nawa se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛ Yehowa wayɩ lɩʋ, pɩ-yɔɔ etuzuu-ɖʋ se ɖɩla lakasɩ nzɩ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛcɛzɩɣ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ nɛ ɛlɛ tɔlɩ lakasɩ nzɩ sɩ-taa lɛ, ɛtɛm ɛ-tɔm kɛlɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Maɣzɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna: Ye pɛcɛzɩ sɔɔja nɔɔyʋ se ɛtɩnɩ e-koyindinaa yɔɔ nɛ pɩla se ɛlɩ ɛ-taabalaa wayɩ yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ koyindinaa ñʋʋdʋ siŋŋ. Halɩ pɩtɩla ɛkpakɩɣ sɔɔja agutaaku tʋ ɛnʋ nɛ ɛkʋndʋʋna nɛ ɛtʋʋ ɛlɛ ñʋʋdʋ kɩbɩnʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛyaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛkʋyɩ Yehowa yɔɔ faŋŋŋ nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha Sataŋ se ɛlɛ ɛkɛ ɛ-ñʋʋdʋ yɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Sataŋ taa lakɩ leleŋ se ɛkpaɣ agutaaku tʋ ɛnʋ nɛ ɛkʋndʋʋna yɔ. Pɩkɛdɩɣnɩ ɖa-taa nɔɔyʋ se ɛha Sataŋ waɖɛ nɖɩ? Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩkɛ agutaaku tɩnaa.

 SATAŊ TƖŊƖƔNƖ TƆM PƆZƲƲ YƆƆ NƐ ESIDIƔ ƐYAA ÑƲŊ TAA

12. Nʋmɔʋ ŋgʋ yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna se ɛla nɛ ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ?

12 Ye ɖɩpaɖɩɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ, Sataŋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ-ɖʋ kpa. Pɩ-yɔɔ ɛñɩnɩɣ se esidi ɖa-ñʋŋ taa nɛ ɖɩlɛɣzɩ maɣzɩm. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ se esidi Krɩstʋ mba ñʋŋ taa nɛ pamaɣzɩ se ‘kɩdɛkɛdɩm kɛ kɩbam nɛ kɩbam kɛ kɩdɛkɛdɩm.’ (Izaayii 5:20) Pɩsa nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛla mbʋ lɛ, Sataŋ tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɛɛtɛm tɩŋnʋʋ nɛ ehiɣ ɛyaa yɔ. Ɛtɩŋɩɣnɩ tɔm pɔzʋʋ yɔɔ nɛ esidiɣ ɛyaa ñʋŋ taa.

13. Ɛzɩma Sataŋ kaatɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ yɔɔ nɛ esidi ɛyaa ñʋŋ taa?

13 Cɔnɩ ɛzɩma Sataŋ kaatɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ caanaʋ taa yɔ nɛ ŋna. Ɛpɔzɩ Ɛva, Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa, se: “[Toovenim se] Ɛsɔ tɔm se: ‘Ɩtaatɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee yaa?’” Yɔb alɩwaatʋ taa, Ɛsɔ tiyiyaa kpeɣli ɛsɔdaa kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Sataŋ pɔzɩ tɔm tʋnɛ: “Ɛzɩ Yɔb ñaŋ Ɛsɔ falaa yem?” Nɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu paɣzɩ tɔm susuu ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, Sataŋ takɩ-ɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, la nɛ pɛɛ ana yɔ apɩsɩ tɔɔnaɣ.” Maɣzɩ kpem nɛ ŋna. Sataŋ tɛm ɛ-taa nɛ ehoŋ tɔm ndʋ Yehowa maɣmaɣ yɔɔdɩ Yesu yɔɔ, pɩlakɩ ɛzɩ kpɩtaŋ loɖo mbʋ yɔ. Yehowa kaatɔm se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛ-ɩ nɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.”​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1; Yɔb 1:9; Maatiyee 3:17; 4:3.

14. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Sataŋ lakɩ nɛ ɛyaa pɩtɩɣ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛ kɩdɛkɛdɩm? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ lɛɛlɛɛyɔ?

14 Mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ, Sataŋ tɩŋɩɣnɩ ajitu kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ se ɛla nɛ ɛyaa itaatisi se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛ kɩdɛkɛdɩm. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se, ehiɣ koobiya nabɛyɛ nɛ papɩtɩɣ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛ kɩdɛkɛdɩm. Papaɣzɩ maɣzʋʋ se kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ fɛyɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nasɩyɩ taa. Toovenim lɛ, pamaɣzɩɣ se: “Toovenim se feziŋ kɩdɛ kɛdɩŋ yaʋ fɛyɩ ɖeu na?” (2 Kɔrɛntɩ 11:3) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ koobiya mba nɛ pɔñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza? Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ Sataŋ ajitu ndʋ tɩtaawɛɛnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ ɖɔ-yɔɔ? Pɩsa nɛ ɖicosi lɛ, yele nɛ ɖɩtazɩ wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ naalɛ weyi i-taa Sataŋ cɛzɩɣ ɛyaa nɛ payaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ. Hɔɔlɩŋ ɛnɩ lɛ aleɣya nɛ kɔyɛ labʋ.

ƐTƖŊƖƔNƖ MBƲ PƖKƐDƖNƖ-ÐƲ NƐ ÐA-KƖCƐYƖM PƆ-YƆƆ

15. (a) Lɩmaɣza wena ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ anasaayɩwaa ajɛɛ naayɛ taa? (b) Ðoŋ weyi lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba wɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ yɔ, ɖɩwɛnɩ Krɩstʋ mba nabɛyɛ yɔɔ?

15 Kɔzɩ kɔzɩ anasaayɩwaa ajɛɛ naayɛ taa, ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se maajiki labʋ, tɩyɩtʋ, efeletu nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ lɛɛsɩ pɛkɛ aleɣya wondu yem na. Filimwaa, takayɩsɩ, teeleewaa nɛ videowaa yɔɔ aleɣya sakɩyɛ wɩlɩɣ maajiki nɛ hama lakasɩ ɛzɩ pɛkɛ hoŋa yaa lɛɣtʋ pʋyʋ yɔ, nɛ pɩɩwɛɛkɩɣ pʋyʋ ɛyʋ yɔɔ. Halɩ filimwaa mba nɛ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ, pɔtɔyɩ kpem. Pɩtʋʋ fɛyɩ se aleewaa pɩzaa nɛ pehiɣ ɛyaa nɛ paatasɩɣ kpaɣʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ se pɩkɛ lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ ɛyʋ kaɖɛ yɔ. Ɛzɩ Krɩstʋ mba nabɛyɛ paɣzɩ maɣzʋʋ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ ɛɛkɔŋnɩ ɛyʋ kaɖɛ naɖɩyɛ na? Ɛɛɛ, koobiya nabɛyɛ paɣzɩ maɣzʋʋ mbʋ ɖɔɖɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ðɩkpaɣ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ kɩɖaʋ. Ɛcɔnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ filim nakʋyʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Filim yem mɔncɔna, mantɩla feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nasɩyɩ.” Ɛbɛ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ ɖeu?

16. Ɛbɛ yɔɔ ye ɖɩsɔɔlɩ aleɣya wena a-taa pawɩlɩɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ?

16 Toovenim se tʋkaɣ nakɛyɛ wɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ cɔnʋʋ teelee yɔɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ cɔnʋʋ teelee yɔɔ pɩzɩɣ nɛ  pɩkɔnɩ ɛyʋ kaɖɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Maɣzɩ nɛ ŋna: Bibl wɩlɩɣ se Sataŋ nɛ ɛ-aleewa paapɩzɩɣ nɛ patɩlɩ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ. * Ye mbʋ, ɖa-lakasɩ yekina nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ tɩlɩɣ ɖa-lɩmaɣza nɛ ɛjandʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ fezuu taa yɔ. Ða-lakasɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ lɛ, aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ.. Ye mbʋ, ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ yɔ, ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ lakasɩ ɩlɩwɩɣ se ɛsɔɔlɩ filimwaa nɛ takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ pazɩtʋ, kʋdɔŋ ɖʋʋ nɛ eliikendu, pɩ-tɔm yɔ, eheyiɣ aleewaa tɔm natʋyʋ lɛ mbʋ yɔ. Toovenim taa lɛ, ɛwɩlɩɣ-wɛ ɛ-ɛjandʋ. Pɩhaɣ waɖɛ aleewaa se pañaɣ pana nɛ patɩŋnɩ ɛjandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ potuzi-i nɛ ɛla kɩwɛɛkɩm. Krɩstʋ mba mba pɔsɔɔlɩ cɔnʋʋ filimwaa mba pa-taa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ wɛɛ yɔ, pazɩ pazɩ lɛ, pa-maɣmaɣ pɔkɔm nɛ papaɣzɩ yaʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ.​—Galaatɩ 6:7.

Pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa

17. Ajitu nʋmɔʋ ŋgʋ yɔɔ Sataŋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋ nɛ epeɣzi Krɩstʋ tʋ weyi ɛhɩnɩ kʋdɔŋ yɔ?

17 Pɩtɩkɛ aleɣya wena akɛdɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, a-yɔɔ ɖeke Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ epeɣzi-ɖʋ; ɛtɩŋɩɣnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya kɩcɛyɩm mbʋ ɖɩwɛna yɔ, pɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ewolo nɛ ɛna ɖɔkɔtɔnaa ndɩ ndɩ, ɛlɛ ɛ-yɔɔ ɛɛcɛkɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-i yɔɔɔ. (Maarkɩ 5:25, 26) Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se kʋdɔŋ ŋgʋ kɩtɛkɛ ɖɔkɔtɔ tɛ kʋdɔŋ, ɛlɛ nɔɔyʋ ɖʋnɩ-ɩ kʋ, yaa pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ na. Nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛpɩzɩɣ ewolo nɛ ɛna kɔyɛ laɖʋ nɔɔyʋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa waɖɛ se pepeɣzi-i nɛ ɛla kɩwɛɛkɩm. Panawa se Ɛsɔtɔm paɣ-ɖʋ se ɖitaawolo “kɩwɛɛkɩm laɖaa” cɔlɔ se pasɩnɩ-ɖʋ. (Izaayii 31:2) Aleewaa pɩzɩɣ nɛ potuzi Krɩstʋ  tʋ weyi pɩwɩɣ-ɩ yɔ nɛ ɛmaanɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Papɩzɩɣ nɛ pepeɣzi-i se eyele nɛ patɩŋnɩ “sɩɩnaa latʋ” yaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔɔ nɛ pawaa ɛ-kʋdɔŋ; ŋgʋ lakasɩ nzɩ sɩkɔŋnɩ-ɩ kaɖɛ. (Izaayii 1:13, NW) Ye aleewaa ɩpɩzaa nɛ patɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ pepeɣzi Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ yɔ, pɛwɛɛkɩɣ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

18. Kɔyɛ labʋ nʋmɔŋ weyi pʋpɔzʋʋ se Krɩstʋ tʋ ese? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

18 Yehowa kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩlakaɣ “sɩɩnaa latʋ” yɔ se: “Iposuu nesi lɛ, mɛnkɛzɩɣ mɛ-ɛza kɩjaʋ; nɛ paa ɩtɩmɩɣ sakɩyɛ yɔ, maawelisiɣ.” (Izaayii 1:15) Toovenim, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla nabʋyʋ nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, Yehowa kizi ɖa-adɩma welisuu nɛ ɖa-sɩnʋʋ kɔzɩ kɔzɩ ye ɖɩhɩnɩ kʋdɔŋ yɔ. (Keɣa 40:4) Pɩ-yɔɔ lɛ, ye nabʋyʋ ɛwɩlɩɣ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ kɔyɛ nɖɩ palakɩ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pʋpɔzʋʋ se Krɩstʋ tʋ toovenim tʋ etaatisi nɛ palabɩ-ɩ kɔyɛ nɖɩ. * (Maatiyee 6:13) Ye ɛlakɩ mbʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtaa liu se Yehowa ɛɛkaɣ-ɩ lɔʋ kpa.​—Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 194 yɔɔ yɔ; ka-ñʋʋ yɔ: “ Pɩkɛ Feziŋ Kɩdɛkɛdɩŋ Yaʋ Toovenim na?

 YE ÐƖWƐ HƆƆLƖŊ WEYI Ɩ-TAA PƐKƐDƖƔ HAMA TƆM SAKƖYƐ YƆ

19. (a) Sataŋ peɣzi ɛyaa sakɩyɛ nɛ pamaɣzɩɣ suwe e-ɖoŋ yɔɔ? (b) Tɔm ndʋ pɩfɛyɩ ɖeu se Krɩstʋ mba toovenim mba ɩkɛdɩɣ?

19 Pɩkɛ toovenim se anasaayɩwaa ajɛɛ naayɛ taa lɛ, ɛyaa paa fɛyɩnɩ Sataŋ; ɛlɛ ajɛɛ lɛɛna taa lɛ, ɛyaa sakɩyɛ seɣ-i sɔɔndʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ajɛɛ wena a-taa peseɣ Sataŋ sɔɔndʋ yɔ, epeɣzi ɛyaa nɛ pamaɣzɩɣ se e-ɖoŋ fɛyɩnɩ kamaɣ. Sɔɔndʋ kpaɣ ɛyaa sakɩyɛ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ paa ɛzɩmtaa pe-wezuu caɣʋ taa; paa pɔtɔkɩ, palakɩ tʋmɩyɛ yaa poɖou kiɖou yɔ, pɛwɛ sɔɔndʋ taa. Kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ aleewaa nɛ hama pɔ-tɔm yɔ, sɩtɔyɩ ajɛɛ ana a-taa. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, mba pɛkɛdɩɣ kɛdɛsɩ nzɩ yɔ, pɛɖɛlɛsɩɣ niye nɛ pɔ-tɔm tukuuni ɛyaa laŋa nɛ pohou nɔsɩ. Pɩwɛɛ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkɛdɩɣ kɛdɛsɩ nzɩ na? Aayɩ. Lɩmaɣza naalɛ yɔɔ lɛ, Yehowa sɛyaa ɩɩlakɩ mbʋ.

20. Ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla nɛ Sataŋ hɩɖɛ sɛɛ?

20 Kajalaɣ lɛ, ye ɖɩkɛdɩɣ aleewaa tɔm yɔ, ɖɩsɩɣnɩ Sataŋ ɛ-pana ñaɣʋ taa. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛsɔtɔm heyiɣ-ɖʋ se Sa taŋ pɩzɩɣ nɛ ɛla hama lakasɩ nasɩyɩ, ɛlɛ tiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɛtɩŋɩɣnɩ ‘kawɩlɩsɩ yɔɔ nɛ ɛcɛtɩɣ ɛyaa nɛ eyiliɣ-wɛ’. (2 Tesalooniki 2:9, 10, ABT) Sataŋ kɛ peɣziyu sɔsɔɔ, ɛsɩm ɛzɩma ɛla nɛ epeɣzi mba pɔsɔɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ nɛ petisi mbʋ pɩtɩkɛ toovenim yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛyaa mba papɩzɩɣ nɛ petisi se pana nabʋyʋ yaa panɩ nabʋyʋ taŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se pɩkɛ toovenim tɔm. Pɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ mba pɔ-cɔlɔ yɔ, paba ñowoki se peheyiɣ-tʋ lalaa lɛ, posuyuu pa-lɩmaɣza nɛ pɩkɛdɩɣ lɛ, tɔm ndʋ tɩpɩsɩ tɔm lɛɛtʋ kpem. Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛkɛdɩɣ tɔm ndʋ yɔ, Sataŋ weyi ɛkɛ “cɛtɩm caa” yɔ, ɛ-sɔɔlɩm ɛlakɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlakɩ se Sataŋ hɩɖɛ ɛsɛɛ.​—Yohanɛɛsɩ 8:44; 2 Timootee 2:16.

21. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ kɛdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ?

21 Nabʋlɛ lɛ, ye nɔɔyʋ ɛlakaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nasɩyɩ nɛ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩɣ Krɩstʋ tʋ yɔ, pɩtɩmʋna se ɛyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm ɖoŋ ɖoŋ koobiya cɔlɔ ɛzɩ pɩkɛ aleɣya tɔm yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Bibl sazɩɣ-ɖʋ se: ‘Ðɛ-ɛza ɩwɛɛ ɖe-tisuu Ñʋʋdʋ yɔɔ, weyi ɛlakɩ-pʋ se pɩkpa ɖoŋ yɔ, Yesu.’ (Ebree 12:2) Toovenim, pʋpɔzʋʋ se ɖɛ-ɛza ɩwɛɛ Yesu yɔɔ na, pɩtaakɛ Sataŋ yɔɔ. Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛtaakɛdɩɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ tɔm, ŋgʋ ɛsɩm mbʋ Sataŋ pɩzɩɣ ɛla nɛ mbʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla yɔ camɩyɛ. Yesu ɛza kaawɛ Kewiyaɣ tɔm susuu yɔɔ na. Ye mbʋ, ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkɛdɩɣ “Ɛsɔ tʋma sɔsɔna tɔm” na.​—Tʋma Labʋ 2:11; Luka 8:1; Roma 1:11, 12.

22. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ nɛ pɩla Yehowa nɛ “Ɛsɔ tiyiyaa leleŋ”?

22 Toovenim Sataŋ tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ ɛzɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ, se ɛwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Ɛlɛ, ye ɖɩpaɖɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɖɩñɔɔnɩ kɩbam yɔ, ɖɩɩhaɣ Sataŋ waɖɛ se etuzi-ɖʋ nɛ ɖɩla feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nasɩyɩ. (Efɛɛzɩ 4:27) Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩlakɩ Yehowa nɛ “Ɛsɔ tiyiyaa leleŋ” ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ eleeu [Yiliyu] cɛzɩm taa yɔ’ pɩkɔɔ nɛ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ peɖezi Sataŋ yɔ.​—Efɛɛzɩ 6:11.

^ tay. 16 Pakʋm Sataŋ hɩla ɛzɩ: Koyindu, kɔlɔmɔtʋ tʋ, peɣziyu, takɩyʋ yaa cɛtɩyʋ yɔ. Ɛlɛ hɩla ana aawɩlɩɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna mbʋ pɩwɛ ɖa-laŋa nɛ ɖa-lɩmaɣza pa-taa yɔ. Ŋgʋ Bibl tɔm se Yehowa “takɩɣ laŋa.” Kɩtɔm ɖɔɖɔ se Yesu kɛ “weyi ɛcɔŋʋʋ nɛ ɛnaɣ ɛyaa kataŋgayɩsɩ taa nɛ pa-laŋa taa yɔ.”​—Aduwa 17:3; Natʋ 2:23.

^ tay. 18 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kalɩ tɔm tʋnɛ: “Une thérapeutique appropriée?”, La Tour de Garde, 15 décembre 1994, hɔɔlɩŋ 19-22, nɛ D’après la Bible . . . Vos choix en matière de traitement médical: ont-ils de l’importance?, Réveillez-vous! 8 janvier 2001.