Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 7

Wezuu wɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ kɩwɛɣ ñɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ?

Wezuu wɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ kɩwɛɣ ñɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ?

“Ñɔ-cɔlɔ wezuu hiɖe wɛɛ.”​—KEƔA 35:10.

1, 2. Kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ nɛ kɩwɛɛnɩ wazaɣ siŋŋ sɔnɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

ÐA-CAA weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Ɛha-ɖʋ wezuu nɛ lɔŋsɩnɖɛ. Ɛha-ɖʋ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛwɛna yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:27) Ðɩsɛɣ-ɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila wazɩɣ-ɖʋ yɔ. Ye ɖɩkpakɩɣ paɣtʋ kila ana nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩɩ fezuu taa, ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ‘ɖɩsɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm.’​—Ebree 5:14.

2 Sɔnɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɛyʋ ɛtɩlɩ Bibl paɣtʋ kila wazaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ caɣ kaɖɛ nɛ paapɩzɩɣ nɛ paɖʋ paɣtʋ ɛyaa wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. Ye ɖɩkpaɣ ɛzɩ kɔyɛ labʋ nʋmɔʋ taa yɔ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ pakpakɩɣ calɩm se palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ kɛlɛʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Tɔm ndʋ, tɩcɛyɩ Yehowa sɛyaa tɩŋa ɛzɩdaa. Ye ɖɩsɩm Bibl paɣtʋ kila wena pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana wena alakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔ, nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa. (Aduwa 2:6-11) Ðɩtazɩ paɣtʋ kila ana, a-taa naayɛ taa.

WEZUU NƐ CALƖM PƐKƐ PƲYƲ KIÐEÐEU

3, 4. Ɛzɩmtaa Bibl wɩlaa se calɩm kɛ pʋyʋ kiɖeɖeu Ɛsɔ ɛzɩdaa? Nɛ paɣtʋ kila wena ñɩkɩɣ niye toovenim tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ?

3 Kayɩnɩ kʋ Aabɛɛlɩ nɛ pɩla pazɩ lɛ, Yehowa wɩlɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ wezuu nɛ calɩm pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛwɩlaa ɖɔɖɔ se wezuu nɛ calɩm pɛkɛ pʋyʋ kiɖeɖeu. Ɛsɔ heyi Kayɩnɩ se:  “Welisi ñe-neu calɩm makɩɣ kubusi tataa nɛ pɩkpaɣ mɔn-cɔlɔ!” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 4:10) Yehowa ɛzɩdaa lɛ, Aabɛɛlɩ calɩm sɩŋnɩ e-wezuu ŋgʋ palɩzaa yɔ. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se Aabɛɛlɩ calɩm makaɣ kubusi nɛ pɩyaɣ Ɛsɔ se ɛkpa kɩmɩyɛ.​—Ebree 12:24.

4 Noa alɩwaatʋ taa Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ, Ɛsɔ ha ɛyaa nʋmɔʋ se pɔtɔɔ kpɩna nandʋ, ɛlɛ pataatɔɔ calɩm. Ɛtɔm se: “Ɩtaatɔɔ nanʋʋ nɛ ɩkpɛndɩnɩ ki-ciyam, pʋ-tɔbʋʋ se calɩm. Ɛlɛ mankaɣ pɔzʋʋ mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛ-calɩm yɔɔ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 9:4, 5) Pɩwɛɛ se Noa sayɩnaa tɩŋa ɩɖɔɔ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ taa. Paɣtʋ tʋnɛ tɩñɩkɩɣ niye tɔm ndʋ Ɛsɔ heyi Kayɩnɩ se wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa ciyam yaa wezuu sɩŋnɩnɩ calɩm yɔ, tɩ-yɔɔ. Tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Yehowa cɔlɔ wezuu lɩnaa, pɩ-yɔɔ ɛkaɣ tɔm hʋnʋʋ mba paañaŋ wezuu nɛ calɩm yɔ.​—Keɣa 35:10.

5, 6. Ɛzɩma Moyizi Paɣtʋ wɩlɩɣ se calɩm kɛ pʋyʋ kiɖeɖeu nɛ pɩwɛɛnɩ ñɩm? (Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 78 yɔɔ yɔ.)

5 Toovenim tɔm ndʋ tɩ-naalɛ tɩwɛ ɖɔɖɔ Moyizi Paɣtʋ taa. Pama Levitiki 17:10, 11 taa se: “Paa ɛyʋ weyi . . . ɛtɔɔ calɩm, paa calɩm mbʋ yɔ, mankaɣ pam ɛza nɛ weyi ɛtɔɔ calɩm mbʋ yɔ, nɛ mankaɣ-ɩ lɩzʋʋ ɛ-samaɣ hɛkʋ taa. Ɛɛɛ, nandʋ wezuu wɛ calɩm taa. Calɩm mbʋ, mɛncɛlɩ-mɩ pʋ se ilizi altaaru [kɩlaʋ pɩyɛ] yɔɔ mi-weziŋ yɔɔ; mbʋ yɔ calɩm pahɩzɩɣnɩ kɩwɛɛkɩm, wezuu yɔɔ.” *​—Cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ 76 yɔɔ yɔ. Ka-ñʋʋ yɔ: “ Ðoŋ Weyi Calɩm Wɛna se Pɩhɩzɩ Kɩwɛɛkɩm yɔ.”

6 Ye pɛcɛbɩ kpɩnɛ liu tɛɛ nɛ patɩpɩyɩ ɖɩ-calɩm kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se papɩyɩ-pʋ tataa. Mbʋ wɩlɩɣna se papɩsɩnɩ wezuu Weyi ɛ-cɔlɔ kɩlɩnaa yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 12:16; Ezekɩyɛɛlɩ 18:4) Izrayɛɛlɩ piya taakʋʋ sɩ-tɩ ɖɔɖɔ se sɩñalɩ  nandʋ taa calɩm cɩɖɩ cɩɖɩ pʋcɔ nɛ sɩtɔɔ-tʋ. Ye Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ ɛñaɣ pana nɛ kɛcɛ kpɩnɛ liu tɛɛ nɛ keyele nɛ calɩm kpe camɩyɛ yɔ, kapɩzɩɣ nɛ kɔtɔɔ nandʋ ndʋ nɛ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kañam Weyi ɛ-cɔlɔ wezuu lɩnaa yɔ.

7. Ɛzɩma Daviid wɩlaa se ɛñaŋ calɩm se pɩkɛ pʋyʋ kiɖeɖeu?

7 Daviid weyi Ɛsɔ tɔm se “ɛkɛ me-liu ɛyʋ” yɔ, ɛnɩ mbʋ pɩ- yɔɔ Ɛsɔ ɖʋ paɣtʋ calɩm yɔɔ yɔ, pɩ-taa. (Tʋma Labʋ 13:22) Kɩyakʋ nakʋyʋ lɔkɔtʋ ɖɔkɩ-ɩ siŋŋ lɛ, ɛ-sɔɔjanaa naadozo sʋʋ koyindinaa maalika taa nɛ ɖoŋ nɛ polu lɩm lɔkɔ nakʋyʋ taa nɛ pɔkɔnɩ-ɩ se ɛñɔɔ. Pɔkɔnɩ lɩm mbʋ lɛ, ɛbɛ Daviid laba? Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛzɩ mɔñɔʋ mba peleɣzi pe-wezuu yɔ, pa-calɩm na?” Daviid ɛzɩdaa lɛ, lɩm mbʋ pɔkɔnaa yɔ, pɩsɩŋnɩ ɛ-sɔɔjanaa calɩm. Pɩ-yɔɔ paa lɔkɔtʋ ɛɛɖɔkɩ-ɩ yɔ, “elizi-pʋ Kɩbaɣlʋ [Yehowa].”​—2 Samɩyɛɛlɩ 23:15-17.

8, 9. Alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ ñɔɔ yɔ, lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ wezuu nɛ calɩm pɔ-yɔɔ yɔ, alɛɣzaa na? Lɩzɩ pɩ-taa.

8 Yehowa ɖʋ Noa paɣtʋ nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 2 400 mbʋ yɔ, nɛ ɛcɛlɩ Moyizi paɣtʋ nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 1 500 mbʋ yɔ lɛ, ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eyele nɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ma tɔm tʋnɛ: “Ða nɛ fezuu kiɖeɖeu ɖɩtɔm se: Pataasɔzɩ-mɩ paɣtʋ natʋyʋ, ɛlɛ sɔsɔtʋ tʋnɛ yɔ ti-yeke: Ɩsɔ nandʋ ndʋ pakʋ sɩɩnaa yɔɔ yɔ, calɩm, yaa kpɩnɛ nɖɩ ɖɩ-calɩm tikpe yɔ, ɖɩ-nandʋ, nɛ ikizi acɛyɛ labʋ.”​—Tʋma Labʋ 15:28, 29.

9 Pɩtʋʋ fɛyɩ se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ kaanawa se calɩm kɛ pʋyʋ kiɖeɖeu. Panawa ɖɔɖɔ se ye ɛyʋ ɛkpaɣ calɩm nɛ ɛlabɩnɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛkɛ sɩɩnaa layʋ yaa ɛlabɩ acɛyɛ yɔ. Sɔnɔ Krɩstʋ mba toovenim mba ɖɔɖɔ tisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, pamaɣzɩɣ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ pakpakɩɣ-yɛ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ. Pɩ-yɔɔ Yehowa taa lakɩnɩ-wɛ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ pɛsɛtɩɣ pa-tɩ tɔm camɩyɛ pɩlɩɩnɩ calɩm yɔɔ yɔ.

KƆYƐ LABƲ NƐ CALƖM

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ meheyi ɖɔkɔtɔ nɔɔyʋ nɛ ɛnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ ndʋ mamaɣzɩɣ pɩlɩɩnɩ tʋmɩyɛ labʋ nɛ calɩm taa hɔɔlɩŋ cikpeŋ nɩɩyɩ yɔɔ yɔ?

10, 11. (a) Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ calɩm nɛ calɩm hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naanza pa-ɖʋʋ yɔɔ? (b) Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ calɩm nʋmɔʋ taa lɛ, hɔɔlʋʋ ŋgʋ taa Krɩstʋ mba pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ?

10 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɩ pɩ-taa se pɔtɔm se ‘pɔsɔ calɩm yɔ’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pataatisi nɛ paɖʋ-wɛ calɩm, yaa pataaha calɩm se paɖʋ nɔɔyʋ, yaa se pataalɩzɩ pa-maɣmaɣ  pa-calɩm nɛ pasɩɩ se pʋwayɩ lɛ paaɖʋ-wɛ pʋ. Pekiziɣ ɖɔɖɔ se pataaɖʋ-wɛ calɩm hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naanza. Hɔɔlɩŋ ɛnɩ yɔ: Calɩm kuludasɩ kɩsɛɛmasɩ (globules rouges), calɩm kuludasɩ kʋhʋlʋmasɩ (globules blancs), calɩm kuludasɩ nzɩ sɩlakɩ nɛ calɩm kiu yɔ (plaquettes), nɛ calɩm akeleta (plasma).

11 Sɔnɔ papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ patayɩ calɩm hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ taa nɛ ɩpɩsɩ hɔɔlɩŋ cikpeŋ sakɩyɛ weyi palakɩnɩ tʋma ndɩ ndɩ yɔ. Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ etisi nɛ paɖʋ-ɩ hɔɔlɩŋ cikpeŋ ɛnɩ yaa we? Pɩwɛɛ se ɛmaɣzɩ se hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩkɛ “calɩm” maɣmaɣ na? Paa weyi pɩwɛɛ se ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm taa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ ye pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se palabɩ-ɩ mbʋ payaɣ Fransɩɩ taa se hémodialyse, hémodilution récupération du sang épanché yɔ.​—Cɔnɩ Tɔm Kɩsɔzɩtʋ ndʋ tɩwɛ takayaɣ hɔɔlɩŋ 215-18 yɔɔ yɔ.

12. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pʋpɔzʋʋ se paa weyi ewelisini ɛ-ɛhʋyɛ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?

 12 Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛsɛtɩ ɛ-tɩ yɔ, tɩcɛyɩ Yehowa ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ ɖa-lɩmaɣza nɛ mbʋ pituzuu-ɖʋ nɛ ɖɩñaŋɩ-ɩ yɔ. (Kalɩ Aduwa 17:3; 21:2; 24:12) Pʋmʋnaa se ɖɩla adɩma nɛ ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛwɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ pɩlɩɩnɩ kɔɔ wena ɖɩsɔɔlaa se palabɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩwɛɣ ɖeu ɖɔɖɔ se ɖiwelisini ɖɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɖɩmalɩsɩnɩ Bibl yɔ. (Roma 14:2, 22, 23) Toovenim taa lɛ, pɩtɩmʋna se koobiya lalaa ɩñɩɣ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩla ɛzɩ mba yɔ. Pɩtɩmʋna ɖɔɖɔ se ɖɩpɔzɩ-wɛ se: “Ye pɩɩkɛ ña yɔ, ɛbɛ ŋŋlaba?” Paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ “ɛsɩɣlɩ ɛ-sʋʋtʋ ɛ-maɣmaɣ.” *​—Galaatɩ 6:5; Roma 14:12; cɔnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ hɔɔlʋʋ 81 yɔɔ yɔ. Ka-ñʋʋ yɔ: “ Ɛzɩ Calɩm Kɛ Pʋyʋ Kiɖeɖeu Mɛ-ɛzɩdaa?

YEHOWA PAƔTƲ WƖLƖƔ SE ƐKƐ CAJA KƲSƆƆLƲ

13. Ɛbɛ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛ-yɔɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

13 Paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ, pawɩlɩɣ se Yehowa kɛ Paɣtʋ Ðʋyʋ lɔndʋ nɛ Caja kʋsɔɔlʋ weyi ɛñɩnɩɣ se piɖeni e-piya yɔ. (Keɣa 18:8-12) Pɩtɩkɛ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔɔ paɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ‘ɖɩsɔ [ɖikizi] calɩm’, ɛlɛ paɣtʋ ndʋ tɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ pɩlɩɩnɩ kʋdɔmɩŋ weyi ɛyaa hikiɣ calɩm ɖʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ. (Tʋma Labʋ 15:28, 29) Toovenim lɛ, ɖɔkɔtɔnaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se pɩkɩlɩ ɖeu se palakɩ ɛyʋ tʋmɩyɛ yɔ, pataaɖʋ-ɩ calɩm. Krɩstʋ mba toovenim mba maɣzɩɣ se tɔm ndʋ ɖɔkɔtɔnaa yɔɔdaa yɔ, tɩñɩkɩɣ niye Yehowa sɔɔlɩm yɔɔ, tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛ-lɔŋ fɛyɩnɩ kamaɣ.​—Kalɩ Izaayii 55:9; Yohanɛɛsɩ 14:21, 23.

14, 15. (a) Paɣtʋ ndʋ wɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛ-samaɣ? (b) Ɛzɩma paɣtʋ kila ana apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ paɣtʋ ndʋ tɩkandɩɣ ñe-wezuu yɔɔ yɔ, ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ?

14 Paɣtʋ ndʋ Yehowa ha Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlaa se piɖeni-sɩ. Izrayɛɛlɩ piya cakaɣ kuduyuŋ ñʋŋ taa ɖoŋ  ɖoŋ nɛ sɩlakɩ tʋma naayɛ peeɖe. Pɩ-yɔɔ Yehowa heyi-sɩ se pʋmʋnaa se sɩma koloŋa kuduyuŋ ñʋŋ taa nɛ nɔɔyʋ ɛtaatɔlɩ nɛ pʋkʋ-ɩ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 22:8; 1 Samɩyɛɛlɩ 9:25, 26; Nehemiya 8:16; Tʋma Labʋ 10:9) Ɛsɔ ɖʋ paɣtʋ ɖɔɖɔ se pɔcɔnɩ naŋ weyi ɩyɔkʋʋ ɛyaa yɔ, ɩ-yɔɔ camɩyɛ. (Egipiti Lɩʋ 21:28, 29) Ye nɔɔyʋ ɛmanɩ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ sɩm lɩɩ pɩ-taa yɔ, ɛwɩlɩɣ se ɛ-paa fɛyɩnɩ lalaa wezuu, nɛ pɔhɔŋ ɛ-nɩŋgbaaŋ.

15 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ paɣtʋ ndʋ tɩsɩŋ paɣtʋ kila ana a-yɔɔ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ? Pɩwɛɣ ɖeu se ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ñɔ-lɔɔɖɩyɛ, ño-kpokpo yaa ñɛ-cɛɛcɛ pɛwɛɛ yɔ, nɛ ɛzɩma ŋsaɣ-wɛ yɔ. Maɣzɩ ña-ɖɩɣa, ña-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɛ aleɣya wena ŋlɩzɩɣ yɔ, a-yɔɔ nɛ ŋna se awɛ camɩyɛ na? Ajɛɛ naayɛ taa, habɩyɛ yɔɔ kɛgbɛdɩsasɩ kʋʋnɩ piya evelisi sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɩlakɩ kaakendu sakɩyɛ lɔɔɖɩyɛ saʋ taa. Ɛlɛ piya evelisi nzɩ sɩsɔɔlaa se sɩɖɔkɩ sɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ, sɩñaŋ wezuu nɛ siileɣyiɣni sɩm. Sɩɩmazɩɣ ɛzɩ lalaa yɔ se si-evebitu yɔɔ lɛ, nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-sɩ. Ɛlɛ, siseɣ kɩdɛkɛdɩm.​—Eklesɩyastɩ 11:9, 10.

16. Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ palabɩnɩ tʋmɩyɛ hosi lɩzʋʋ nʋmɔʋ taa? (Cɔnɩ pɩ-tɛɛ tɔm)

16 Halɩ pɩɣa ŋga kɛwɛɛ ko-ɖoo lotu taa yɔ, ke-wezuu wɛ ñɩm Ɛsɔ ɛzɩdaa. Moyizi paɣtʋ tɔŋ se: “Ye abalaa iyou nɛ potuzi halʋ hoɣa tʋ . . . Ye pɩkɔnɩ sɩm yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ŋhɛyɩɣ wezuu, wezuu yɔɔ.” (Kalɩ Egipiti Lɩʋ 21:22, 23, NW) * Ye kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ ɛtalɩ halʋ hoɣa tʋ yaa pɩɣa nɛ pa-taa nɔɔyʋ sɩ yɔ, Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ pʋdʋ ɛnʋ ɛkʋ ɛyʋ, ye mbʋ ɛhɛyɩɣ “wezuu, wezuu yɔɔ.” Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, halaa kudokiŋ sakɩyɛ lɩzɩɣ hosi mbʋ pɩ-yɔɔ patɩsɔɔlɩ se pɔcɔnɩ piya yɔɔ. Halaa mba, pataa sakɩyɛ lakɩ mbʋ se pɩha-wɛ nʋmɔʋ nɛ pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ. Yehowa naɣ mbʋ lɛ, pɩcɛyɩɣ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ.

17. Ye halʋ nɔɔyʋ ɛɛlɩzɩ hoɣa nɛ pʋcɔ ɛtɩlɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ?

 17 Ɛlɛ, ye halʋ nɔɔyʋ ɛlɩzɩ hoɣa pʋcɔ nɛ ɛtɩlɩ Bibl taa toovenim? Mbʋ ɛlaba yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, Yehowa ɛɛkaɣ  naʋ ɛ-pʋtɔdɩyɛ yaa we? Aayɩ, toovenim taa lɛ, weyi ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtaa liu se Yehowa tɩŋɩɣnɩ calɩm mbʋ Yesu kpɛdaa yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ekpeɣ-i ɛ-kɩwɛɛkɩm. (Keɣa 102:8-14; Efɛɛzɩ 1:7) Krɩstʋ maɣmaɣ tɔm se: “Mantɩkɔɔ ɛyaa kiɖeɖema yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa se papɩsɩ pa-laŋa.”​—Luka 5:32.

TAAMAƔZƖƔ KƖDƐKƐKƐDƖM YƆƆ!

18. Ɛzɩma Bibl ñɩɣ niye mbʋ pɩ-cɔlɔ calɩm kpɛdʋʋ sakɩyɛ lɩɣna yɔ, pɩ-yɔɔ?

18 Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩla lalaa kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Ɛtɩsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se ɖɩpaɖɩ-wɛ ɖa-laŋɩyɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋɩyɛ taa calɩm kpɛdʋʋ lɩɣna. Apostoloo Pɔɔlɩ tɔm se: “Weyi ɛpaɖɩɣ e-koobu yɔ, ɛkɛ ɛyʋ kʋyʋ.” (1 Yohanɛɛsɩ 3:15) Ye nɔɔyʋ ɛtɩsɔɔlɩ e-koobu yɔ, pɩwɛɛ ɛzɩ ɛñɩnɩɣ ɛ-sɩm yɔ. Ɛwɩlɩɣ se ɛtɩsɔɔlɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩɣ ɛ-wayɩ, yaa ɛcɛtɩɣ tɔm ɛ-yɔɔ se ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ. (Levitiki 19:16; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 19:18-21; Maatiyee 5:22) Ye mbʋ, pɩcɛyaa siŋŋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩlɩzɩ kɩwɛɛkɩm ɖa-laŋa taa.​—Yakubu 1:14, 15; 4:1-3.

19. Ɛyʋ weyi eyeki nɛ Bibl paɣtʋ kila ɖiyiɣ-i yɔ, ɛmaɣzɩɣ suwe Masɩ ɛzɩ Keɣa 10:5Filiipu 4:8, 9 pɔ-yɔɔ?

19 Mba pañaŋ wezuu ɛzɩ Yehowa, nɛ pañɩnɩɣ se pɔɖɔkɩ pa-tɩ kpam ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ, pɩwɛɛ se pese ñam ñam yaa puuyaɣ lakasɩ tɩŋa. Keɣa 10:5 tɔm se: “[Yehowa] tɩkatɩ weyi ɛwɛ puuyaɣ yɔ.” Tɔm tʋnɛ, tɩtɩkɛ Ɛsɔ wɛtʋ yɔɔ tɔm yeke na; tɩkɛ paɣtʋ kiɖe nɖɩ pɩwɛɛ se tiɖiɣyi-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩsazɩɣ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pa-tɩŋa se pese aleɣya wena ayeki nɛ ɛyʋ sɔɔlʋʋ puuyaɣ lakasɩ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, payaɣ Yehowa se “laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ.” Tɔm ndʋ tiseɣtiɣ ɛ-sɛyaa se peyele nɛ mbʋ pɩkɛ kɩsɔɔlɩm, mbʋ pɩkɛ camɩyɛ lakasɩ, nɛ mbʋ pɩkɛ ñamtʋ nɛ samtʋ ɛyaa taa nɛ mbʋ pɩhaɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ, pɩwɛɛnɩ pa-lɩmaɣza nɛ pa-laŋa taa.​—Kalɩ Filiipu 4:8, 9.

 POSI ÑA-TƖ NƐ AGBAA WENA AKPƐDƖƔ CALƖM YƆ

20-22. Krɩstʋ mba maɣzɩɣ suwe ɛjaɖɛ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ?

20 Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ, Sataŋ ɛjaɖɛ tɩŋa pisi ɖɩ-tɩ nɛ calɩm kpɛdʋʋ. Bibl taa, pakpaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ politiki kewiyisi nɛ pamaɣzɩnɩ kañatʋ tɛtɛgbɩna wena akʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔ, nɛ pɩkpɛndɩnɩ Yehowa sɛyaa sakɩyɛ. (Danɩyɛɛlɩ 8:3, 4, 20-22; Natʋ 13:1, 2, 7, 8) Kewiyisi nzɩ, tadɩyɛ agbaa nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ lɛɣtʋ tɩnaa palabɩ nɔɔ nɛ polu you wondu ndʋ tɩwɛ sɔɔndʋ kamaɣ fɛyɩ yɔ, nɛ pɛpɛdɩ nɛ pehiɣ kɛzɛɣa sɔsɔɔ. Toovenim se “ɛjaɖɛ pilim wɛ kɩdɛkɛdɩm tʋ taa” na.​—1 Yohanɛɛsɩ 5:19.

21 Yesu wayɩ tɩŋɩyaa “tɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba,” paalakɩ politiiki nɛ you. Pɩ-yɔɔ lɛ, paakaɣ-wɛ yaa pɛ-ɛgbɛyɛ hʋnaʋ tɔm ɛyaa mba pakʋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ. * (Yohanɛɛsɩ 15:19; 17:16) Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ Krɩstʋ yɔ, ye lalaa ɩnazɩɣ-wɛ yɔ,  paacosuu-wɛ. Ɛlɛ pawɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ po-koyindinaa nɛ halɩ patɩmɩɣ pɔ-yɔɔ.​—Maatiyee 5:44; Roma 12:17-21.

22 Mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se Krɩstʋ mba toovenim mba tɩsɔɔlɩ se natʋyʋ ɛwɛɛ pa nɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se “Babilooni Sɔsɔʋ” yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩnɩ calɩm kpɛdʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ. Bibl tɔm se pana ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa “nayaa nɛ ɛyaa kiɖeɖema calɩm kpema nɛ mba pɛcɛbɩ pe-liŋ tɛɛ tataa yɔ, pe-kpeekpe pa-calɩm.” Pɩ-yɔɔ peheyiɣ-ɖʋ se: “Ɩlɩɩ, hayɩ man-samaɣ, iyele-kʋ.”​—Natʋ 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Pɔtɔm se palɩɩ Babilooni Sɔsɔʋ taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

23 Pɔtɔm se ɖɩlɩɩ Babilooni Sɔsɔʋ taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩpɔzɩ nɛ pahɩzɩ ɖa-hɩla Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩɩwɛɛ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ ɖɔɖɔ se ɖɩtaasɔɔlɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ sazɩɣ ɛyaa se pala yɔ. Lakasɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ yɔ: Kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ, politiki labʋ nɛ ñɩm laɣzaɣ. (Kalɩ Keɣa 96:10; Natʋ 18:7, 9, 11-17) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, lakasɩ nzɩ siyeki nɛ pɛkpɛdɩɣ ɛyaa calɩm.

24, 25. (a) Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ ɛnaɣ weyi ɛkpɛdɩ calɩm nɛ pʋwayɩ ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, ɛ-pʋtɔdɩyɛ? b) Nɛ Bibl alɩwaatʋ taa ɖʋtʋ ndʋ sɩŋnɩ wɛtʋ ndʋ?

24 Pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩɣ toovenim lɛ, ɖa-tɩŋa ɖɩɩɖʋ nesi Sataŋ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Ye mbʋ, ɖɩsɩnɩ ɛjaɖɛ calɩm kpɛdʋʋ nʋmɔʋ taa. Ɛlɛ, Ɛsɔ labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩlɛɣzɩ wezuu caɣʋ, ɖɩwɩlɩ se ɖitisi Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩha Ɛsɔ. (Tʋma labʋ 3:19) Ɛzɩma Yehowa kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ ɛzɩ caanaʋ taa ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ ɖʋtʋ yɔ.​—Kɩgalʋʋ 35:11-15; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 21:1-9.

25 Ɛzɩma ɖɩjɔzɩyɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩɖɔŋaɣ? Ye picoɖi Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ nɛ kakʋ ɛyʋ yɔ, pɩwɛɛ se kese nɛ kowolo ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ natʋyʋ taa. Tɔm hʋyaa hʋʋ tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɛyʋ kʋyʋ ɛnʋ ɛcaɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩkɔɔ nɛ pɩsɩɩnɩ cɔjɔ sɔsɔ sɩm wiye. Pʋwayɩ lɛ ɛwɛnɩ waɖɛ se ewolo ɖenɖe ɛsɔɔlaa yɔ. Ðʋtʋ tʋnɛ tɩwɩlɩɣ Ɛsɔ lootiye nɛ ñɩm mbʋ wezuu wɛnɩ ɛ-ɛzɩdaa yɔ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɖʋtʋ natʋyʋ wɛɛ nɛ tɩwɛɛ ɛzɩ Izra yɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ yɔ. Yesu Krɩstʋ kɩlaʋ yɔɔ palabɩ ɖʋtʋ ndʋ. Ye picoɖi-ɖʋ nɛ ɖɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ pɩlɩɩnɩ wezuu nɛ calɩm pɔ-yɔɔ yɔ, ɖʋtʋ ndʋ tihuuzuu ɖɔ-yɔɔ se ɖɩtaasɩ. Ðʋtʋ ndʋ, tɩwɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa? Ye mbʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se tɩwɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi lalaa se pasʋʋ mbʋ pɩsɩŋnɩ ɖɩjɔzɩyɛ tɛtʋ yɔ, pɩ-taa. Pɩcɛyaa se ŋla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “siziŋ sɔsɔŋ” ñɔtaa.​—Maatiyee 24:21, NW; 2 Kɔrɛntɩ 6:1, 2.

ÑA WEZUU PƖTƖŊNƖ KEWIYAƔ TƆM SUSUU YƆƆ

26-28. Ɛzɩma tɩyɛ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ mbʋ pɩ-taa Ezekiyɛɛlɩ kaawɛɛ yɔ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa?

26 Ɛsɔ samaɣ wɛ mbʋ pɩ-taa sɔnɔ yɔ, pɩtɔzʋʋ-ɖʋ nayʋ Ezekɩyɛɛlɩ, weyi Yehowa kaakpaɣ se ɛkɛ fezuu taa feŋiyu Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɛ-tɔm. Ɛsɔ kaaheyi-i se: “Ŋnɩ mɔ-nɔɔ taa tɔm natʋyʋ yɔ, ŋpaɣ-wɛ nɛ mɔ-nɔɔ.” Ye Ezekɩyɛɛlɩ ɛlabɩ kaakendu tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɩ ɖɩ-labʋ taa yɔ, mba pakʋʋ payɩ Yerusalɛm yɔkʋʋ wiye yɔ, ɛnʋ pakaɣ pɔzʋʋ pa-calɩm. (Ezekɩyɛɛlɩ 33:7-9) Ñʋʋ leleŋ se Ezekɩyɛɛlɩ ñam Ɛsɔ nɛ patɩkpa-ɩ kɩmɩyɛ nɔɔyʋ calɩm yɔɔ.

27 Sataŋ ɛjaɖɛ kpeekpe pacaɣ ɖezuu sɔnɔ. Pɩ-yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pɩkɛnɩ-wɛ kɩjɛyʋʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ se posusi “Ɛsɔ kɩmɩyɛ kpaʋ kɩyakʋ” nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. (Izaayii 61:2; Maatiyee 24:14) Ŋkpakɩɣ ño-ɖoŋ tɩŋa nɛ ŋlakɩnɩ ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ nɖɩ yaa we? Apostoloo Pɔɔlɩ taaleɣyiɣni ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pɩ-yɔɔ ɛpɩzaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mantipisi man-tɩ nɛ mɩ-taa nɔɔyʋ calɩm. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mentikitini ma-wayɩ kaaʋ, kɩyakʋ ŋgʋ pʋpɔzaa se meheyi-mi Ɛsɔ tamaɣ pilim yɔ.” (Tʋma Labʋ 20:26, 27) Ɛkɛ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ.

28 Toovenim taa lɛ, pʋcɔ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam ɖa-Caa Yehowa sɔɔlɩm taa lɛ, pɩtɩmaɣ se ɖɩwɛɛnɩ ɛ-lɩmaɣza pɩlɩɩnɩ wezuu nɛ calɩm pɔ-yɔɔ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛ kele kele ɛ-ɛzɩdaa. Tɔm ndʋ, tɩ-taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa.

^ tay. 5 Takayaɣ nakɛyɛ (Scientific American) tazɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdaa se: “Nandʋ wezuu wɛ calɩm taa” yɔ, tɩ-taa nɛ kɔtɔ se: “Paa tɔm ndʋ tɩkɛ kɩɖaʋ tɔm na yɔ, tɩkɛ ɖɔɖɔ toovenim tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa calɩm taa kuludaɣ ŋga lɛ, kasɩɣnɩ ɛyʋ nɛ ɛwɛɛ wezuu.”

^ tay. 12 Cɔnɩ août 2006 tɛ Réveillez-vous! ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa yɔ, kɩ-hɔɔlɩŋ 3-12.

^ tay. 16 Bibl taa tazɩyaa tɔm se tɔm ndʋ pama Egipiti Lɩʋ 21:23 Ebree kʋnʋŋ taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se “pɩtɩkɛ asɛyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa halʋ yeke sɩba yɔ, kɩ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ.” Pɩtasɩ lɛ, Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ ɛɛwɩlɩɣ se pɩɣa ŋga kɛwɛ lotu taa yɔ, ke-fenasɩ Yehowa cɔŋna nɛ pʋcɔ ɛhʋʋ tɔm.

^ tay. 74 Ye ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ pɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, cɔnɩ Tɔm Kɩsɔzɩtʋ ndʋ tɩwɛ takayaɣ hɔɔlɩŋ 215-16 yɔɔ yɔ.