Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Ñʋʋ 1

“Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se”

“Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se”

“Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: Pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.”​—1 YOHANƐƐSƖ 5:3.

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ ŋsɔɔlɩ Yehowa Ɛsɔ?

ŊSƆƆLƖ Ɛsɔ na? Ye ŋtɛm ña-tɩ kpaɣʋ nɛ ŋcɛlɩ Yehowa Ɛsɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋcosuu se: Ɛɛɛ. Pʋmʋnɩ mbʋ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa. Ðɩsɔɔlɩ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ. Pɩ-yɔɔ Bibl tɔm se: “Piyele nɛ ɖa yɔ, ɖɩsɔɔlʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ ɛcalɩnɩ-ɖʋ sɔɔlʋʋ.”​—1 Yohanɛɛsɩ 4:19.

2 Yehowa calɩnɩ-ɖʋ wɩlʋʋ ɛ-sɔɔlɩm. Ɛha-ɖʋ tɛtʋ se tɩkɛnɩ-ɖʋ ɖɩɣa kɩbaŋa. Ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛhaɣ-ɖʋ wondu ndʋ pʋpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ. (Maatiyee 5:43-48) Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛhaɣ-ɖʋ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-ɖʋ fezuu taa yɔ. Ɛha-ɖʋ Bibl ŋgʋ kɩkɛ ɛ-Tɔm yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛha-ɖʋ lidaʋ se ye ɖɩtɩmnɩ-ɩ yɔ, ɛnɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɛha-ɖʋ fezuu kiɖeɖeu se kɩsɩnɩ-ɖʋ. (1 Yonanɛɛsɩ 5:14; Luka 11:13) Halɩ etiyi ɛ-Pɩyalʋ weyi ɛkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ se ɛkɔɔ nɛ eholi-ɖʋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa wɩlɩ-ɖʋ sɔɔlɩm sɔsɔm siŋŋ!​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16; Roma 5:8.

3. (a) Ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa? (b) Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ? Nɛ le pocosi tɩ-yɔɔ?

3 Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa tam. Ða pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ se ɖɩwɛɣ yaa ɖɩɩwɛɣ ɛ-sɔɔlɩm taa. Ɛsɔtɔm sazɩɣ-ɖʋ se: “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm  taa . . . nɛ ihiɣ tam tam wezuu.” (Yuudi 21) Tɔm loyaɣ “ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ” wɩlɩɣ se pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩla nabʋyʋ. Ða-lakasɩ wɩlɩɣna se toovenim lɛ, ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ. Ye mbʋ, tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ yɔ lɛ se: ‘Ɛzɩma tɩyɛ manpɩzɩɣ mawɩlɩ Ɛsɔ se mɔnsɔɔlɩ-ɩ?’ Apostoloo Yohanɛɛsɩ cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ: “Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: Pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:3) Pʋmʋnaa se ɖɩtazɩ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩwɩlɩ ɖɛ-Ɛsɔ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ.

“ƐSƆ SƆƆLƖM KƆYƆ SE”

4, 5. (a) Tɔm loyaɣ “Ɛsɔ sɔɔlɩm” tɔbʋʋ lɛ suwe? (b) Kɛdɩ ɛzɩma pɩɖɔma nɛ ŋpaɣzɩ sɔɔlʋʋ Yehowa yɔ.

4 Apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdʋʋ se “Ɛsɔ sɔɔlɩm” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pɩtɩkɛ sɔɔlɩm mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩnɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖa ɖɩsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ. Ŋtɔzʋʋ ɛzɩmtaa ŋpaɣzɩ Yehowa sɔɔlʋʋ yɔ?

Tɩ-haʋ nɛ lɩm tɛɛ mɩyɩsʋʋ wɩlɩɣna se ɛyʋ paɣzɩ caɣʋ wezuu ŋgʋ kɩ-taa ɛñaŋ Yehowa yɔ

5 Tɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋcalɩ nɩʋ toovenim tɔm Yehowa nɛ ɛ-tamaɣ pɔ-yɔɔ nɛ ŋpaɣzɩ wɛnʋʋ tisuu yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ŋkɔm nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa se paa palʋlɩ-ŋ kɩwɛɛkɩm taa yɔ, pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ lɛ, Yehowa haɣ-ŋ lidaʋ se ŋpɩsɩ ɛyʋ pilim tʋ ɛzɩ Aɖam yɔ nɛ ŋcaɣ wezuu tam. (Maatiyee 20:28; Roma 5:12, 18) Ŋnɩ pɩ-taa se Yehowa tiyiɣ ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ se ɛkɔɔ nɛ ɛsɩ ñɔ-yɔɔ yɔ, kɩlaʋ sɔsɔʋ kpem ɛlaba. Putukini ña-laŋɩyɛ nɛ ña ɖɔɖɔ ŋpaɣzɩ sɔɔlʋʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ sɔsɔ ɛnʋ.​—Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 4:9, 10.

6. Ɛbɛ patɩlɩɣnɩ sɔɔlɩm toovenim mbʋ? Ɛbɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm tuzuu-ŋ se ŋla?

6 Ŋpaɣzɩ Yehowa sɔɔlʋʋ kʋsɔɔlʋ mbʋ yɔ. Ɛlɛ sɔɔlɩm tɩkɛ nɔɔ taa tɔm yem. Ye ɛyʋ ɛyɔɔdʋʋ yem se ‘mɔnsɔɔlɩ Yehowa’ yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-ɩ toovenim taa. Ɛzɩ tisuu yɔ, patɩlɩɣ sɔɔlɩm toovenim mbʋ ɛyʋ lakasɩ taa na. (Yakubu 2:26) Pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyʋ ye ɖɩlakɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ŋpaɣzɩɣ Yehowa sɔɔlʋʋ yɔ, putuzuu-ŋ nɛ ŋcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ? Ye mbʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ, mbʋ tuzini-ŋ nɛ ŋkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ sɔsɔɔ ŋga ñe-wezuu caɣʋ taa. Ŋha ña-tɩ Yehowa se ŋla ɛ-sɔɔlɩm, nɛ ŋyele pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm se paa weyi ɛna se ŋha-ɩ ña-tɩ. (Kalɩ Roma 14:7, 8) Ye  ŋñɩnɩɣ se ŋcaɣ wezuu nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛzɩma ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa yɔɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ŋɖɔ tɔm ndʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, tɩ-yɔɔ.

“PƆÐƆ Ɛ-PAƔTƲ YƆƆ”

7. Ɛsɔ paɣtʋ taa natʋyʋ lɛ ndʋ? Nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩɖɔ tɩ-yɔɔ?

Yohanɛɛsɩ lɩzɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa yɔ, pɩ-taa: “Pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ.” Ɛsɔ paɣtʋ lɛ ndʋ? Yehowa ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ sakɩyɛ. Nɛ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ ɛ-Tɔm Bibl taa. Lakasɩ nzɩ Ɛsɔ kizini-ɖʋ yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ yɔ: Sʋlʋm kpaŋʋʋ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ, sɩɩnaa latʋ, mɩlɩm nɛ cɛtɩm. (1 Kɔrɛntɩ 5:11; 6:18; 10:14; Efɛɛzɩ 4:28; Koloosi 3:9) Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ.

8, 9. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ paa ɖɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Bibl tɩha paɣtʋ natʋyʋ yɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

8 Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖe-wezuu caɣʋ kɛdɩnɩ Yehowa? Pɩtasɩnɩ ɛ-paɣtʋ yɔɔ ɖɔm lɛ, pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa lɩmaɣza. Yehowa tɩɖʋ-ɖʋ paɣtʋ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. Nabʋyʋ taa, Bibl tɩyɔɔdɩ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla yaa ɖɩtaala ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa yɔ. Ða pɩwɛɛ se ɖɩsɛtɩ ɖa-tɩ tɔm taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛzɩma ɖɩlakɩ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ? Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ Yehowa lɩmaɣza kpayɩ kpayɩ. Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, ɖɩkaɣ tɩlʋʋ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa nɛ mbʋ ɛtɩsɔɔlɩ yɔ. (Kalɩ Keɣa 96:10; Aduwa 6:16-19) Ðɩkaɣ tɩlʋʋ ɖɔɖɔ wɛtʋ nɛ lakasɩ nzɩ sɩkɛdɩnɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ðɩtɩlɩɣ Yehowa wɛtʋ nɛ ɛ-lɩmaɣza nɛ pɩɖɔɔ lɛ, ɖɩkaɣ ñaɣʋ pana pɩkɩlɩ se ɖa-lɩmaɣza nɛ ɖa-lakasɩ ɩkpaɣ ɛ-nzɩ. Ðɩnɛ ɛlɛ, paa ɖɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Bibl  tɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ, ɖɩtɩlɩɣ “[Yehowa] sɔɔlɩ mbʋ yɔ.”​—Efɛɛzɩ 5:17.

9 Ðɩkpaɣ ɛzɩ filimwaa yaa teelee cɔnaʋ yɔ. Paɣtʋ natʋyʋ fɛyɩ Bibl taa nɛ tɩtɔŋ se pataacɔnɩ filimwaa mba pawɩlɩɣ puuyaɣ lakasɩ nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ. Ɛlɛ, pʋpɔzɩ-ɖʋ paɣtʋ natʋyʋ pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ? Ðɩsɩm ndʋ Yehowa maɣzɩɣ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ yɔ. Ɛ-Tɔm yɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ se: “[Yehowa] tɩkatɩ weyi ɛwɛ puuyaɣ yɔ.” (Keɣa 10:5) Bibl yɔɔdɩ ɖɔɖɔ se: “Ɛsɔ kɔŋ hʋnaʋ acɛyɛ nɛ hayitu pa-laɖaa.” (Ebree 13:4, ABT ) Ye ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ Bibl tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖiɖiɣzini mbʋ Yehowa sɔɔlɩm kɛnaa yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi cɔnʋʋ kɩlɛmɩŋ weyi ɩwɩlɩɣ lakasɩ nzɩ Yehowa tɩsɔɔlɩ kaaʋ yɔ. Ye ɖise azuluma lakasɩ nzɩ ɛjaɖɛ kpakɩɣ ɛzɩ aleɣya lakasɩ yem yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa. *

10, 11. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩlɩzaa se ɖɩñaŋ Yehowa? Nɛ ñamtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩcɛlɩ-ɩ?

10 Lɩmaɣzɩyɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ nɖɩ yɔɔ, ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ kpem ɖɩñakɩ pana se paa evemiye nɖɩ lɛ, ɖe-wezuu caɣʋ ɛla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Ɛsɔ lɩmaɣza? Pɩtɩkɛ se ɖiseɣ sɔɔndʋ se pataahɔ ɖa-nɩŋgbaaŋ yaa pɩtaakɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ. (Galaatɩ 6:7) Ɛlɛ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩwɩlɩ-ɩ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Ɛzɩ pɩɣa ñɩnɩɣ se kala nɛ ka-caa taa labɩ-kɛ nɛ leleŋ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩla nɛ Yehowa taa labɩ-ɖʋ nɛ leleŋ. (Keɣa 5:13) Ɛkɛ ɖa-Caa nɛ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Nabʋyʋ fɛyɩ nɛ pɩlakɩ-ɖʋ leleŋ nɛ  pɩkɩlɩ se ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ Yehowa yɔ.​—Aduwa 12:2.

11 Paakpaɣ-ɖʋ nɛ ɖoŋ se ɖɩña Ɛsɔ. Ðɩɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ nɛ ɖiyele lɛɛtʋ. * Ðɩɩlɩzɩɣ paɣtʋ ndʋ ɖɩsɔɔlɩ ñam nɛ ndʋ ɖɩtɩsɔɔlɩ yɔ. Pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩmaɣ-ɖʋ yaa pɩfɛyɩ kaɖɛ yɔ, ɖɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ. Ɛlɛ, ‘ɖɩñaŋɩ-ɩ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.’ (Roma 6:17) Ðɩwɛ ɛzɩ Bibl taa keɣa maɖʋ weyi ɛtɔm se: “Ña-paɣtʋ taa manɩɣ me-leleŋ tɩŋa, tʋtʋyɛ taa mɔnsɔɔlɩ-tʋ.” (Keɣa 118:47) Toovenim, pɩkɛdɩnɩ-ɖʋ se ɖɩña Yehowa. Ðɩnawa se ɛmʋnaa nɛ ɛwɛɛnɩ waɖɛ se ɖɩcɛlɩ-ɩ ñamtʋ tɩŋa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 12:32) Ðɩñɩnɩɣ se Yehowa ɛyɔɔdɩ ɖɔ-tɔm ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ Noa tɔm yɔ. Caanaʋ taa caja siɣsiɣ tʋ ɛnʋ, ɛɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ pɩnzɩ sakɩyɛ; pɩ-yɔɔ Bibl yɔɔdɩ ɛ-yɔɔ se: “Noa la mbʋ; mbʋ mbʋ Ɛsɔ pɔzɩ-ɩ yɔ, ɛlabɩ-pʋ.”​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:22.

12. Ɛzɩmtaa ɖa-ñamtʋ pɩzɩɣ piyele nɛ Yehowa laŋɩyɛ taa hʋlʋmɩ?

12 Ɛzɩma pɩlakɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñaŋɩ-ɩ nɛ laŋɩyɛ pilim yɔ? Bibl cosaa se ɖa-ñamtʋ yeki nɛ ɛ-taa “la leleŋ.” (Aduwa 27:11) Ɛlɛ toovenim se ɖa-ñamtʋ pɩzɩɣ pɩla nɛ Kedeŋa Kpeekpe Ñʋʋdʋ taa la leleŋ na? Ɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa lɩzɩ-ɖʋ lɛ, ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlɩzɩ se ɖɩñaŋ Yehowa yaa ɖɩɩñaŋɩ-ɩ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 30:15, 16, 19, 20) Ye ɖɩlɩzɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ pilim se ɖɩñaŋ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ yɔ, ɛ-taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ.  (Aduwa 11:20) Nɛ ɖɩcakɩ ɖɔɖɔ wezuu kɩbaŋʋ lɛ mbʋ yɔ.

“Ɛ-PAƔTƲ FƐYƖ YUŊ”

13, 14. Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Ɛsɔ “paɣtʋ fɛyɩ yuŋ”? Nɛ kɩɖaʋ ŋgʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ pɩ-taa?

13 Apostoloo Yohanɛɛsɩ heyi-ɖʋ laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ Yehowa yɔɔ: “Ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.” * Bibl nakʋyʋ lɩzɩ kalɩtʋ ndʋ tɩ-taa se: “Ɛ-paɣtʋ ɛɛñɩkɩɣ ɖɔ-yɔɔ.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:3, New English Translation) Yehowa paɣtʋ tɩkɩlɩ kaɖɛ nɛ tɩfɛyɩ yuŋ. Ðɩkɛ ɛyaa mba patɩtalɩ pilim yɔ, ɛlɛ ɛ-paɣtʋ tɩɖɛɛ ɖo-ɖoŋ kamaɣ yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñam-tʋ.

14 Ðɩkpaɣ se ña-taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ caɣ ɖɩɣa lɛɣzʋʋ nɛ ɛya-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ŋsɩnɩ-ɩ. Pɩwɛɛ se ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ituli wondu sakɩyɛ. Wondu natʋyʋ wɛɛ lɛ, tɩfɛyɩ yuŋ nɛ ɛyʋ kʋyʋm pɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ-tʋ. Ɛlɛ lɛɛtʋ ñɛwɛ yuŋ nɛ pʋpɔzʋʋ se ɛyaa naalɛ ɩkpaɣnɩ-tʋ. Ña-taabalʋ pɩwɛɛ se ɛwɩlɩ-ŋ wondu ndʋ ɛsɔɔlaa se ŋkpaɣ-ɩ yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ-ŋ se ŋkpaɣ wondu ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛnawa se ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ ñe-yeke yɔ? Aayɩ. Ɛtɩsɔɔlɩ se pɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ɖɛ-Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩkɩlɩ-ɖʋ kaɖɛ yɔ, tɩ-yɔɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 30:11-14) Ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩsɩɣlɩ sʋʋtʋ yuŋ ñɩndʋ kpa. Yehowa sɩm ɖo-ɖoŋ kamaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ “ɛsɩm mbʋ ponuutaa nɛ pamanɩ-ɖʋ yɔ, nɛ ɛnawa se cʋʋ yem ɖɩkɛnaa.”​—Keɣa 102:14.

15. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi se Yehowa ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se pɩwazɩ-ɖʋ na?

 15 Yehowa paɣtʋ tɩtɩɩfɛyɩ yuŋ paa ññɩɩ. Ða ɛ-paɣtʋ ndʋ tɩwazɩɣ. (Kalɩ Izaayii 48:17) Pɩ-yɔɔ Moyizi kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya caanaʋ taa se: “Nɛ [Yehowa] ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩla paɣtʋ ndʋ ti-kpeekpe tɩ-yɔɔ nɛ ɖise sɔɔndʋ [Yehowa] ɖɛ-Ɛsɔ, nɛ piɖeni-ɖʋ ɖe-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe, ɛzɩ pɩwɛɣ sɔnɔ yɔ.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:24) Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣnɩ lidaʋ se Yehowa ɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ yɔ, ɛñɩnɩɣ se piɖeni-ɖʋ cee wayɩ nɛ tam tam yɔɔ na. Yehowa paɣtʋ ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ ɖɔ-yɔɔ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa kɛ Ɛsɔ weyi ɛ-lɔŋsɩnɖɛ fɛyɩnɩ tɩnaɣ yɔ. (Roma 11:33) Ɛsɩm mbʋ pɩwazɩɣ-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Yehowa kɛnɩ sɔɔlɩm tʋ weyi ɛ-wayɩ nɔɔyʋ fɛyɩ yɔ. (1 Yohanɛɛsɩ 4:8) Toovenim taa lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛkɛ sɔɔlɩm. Ndʋ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ nɛ mbʋ mbʋ ɛlakɩ payɩ yɔ, sɔɔlɩm tuzuuni-i. Nɛ sɔɔlɩm mbʋ piyekina nɛ ɛɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ tɩŋa.

16. Paa ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɛ ɖo-tomnaɣ pɛwɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩña?

16 Ɛlɛ, pɩtɩwɩlɩ se Ɛsɔ paɣtʋ ñam wɛ kɛlɛʋ. Pʋpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩwɛ “kɩdɛkɛdɩm tʋ taa.” (1 Yohanɛɛsɩ 5:19) Pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩlʋbɩnɩ ɖɛ-ɛjandʋ tomnaɣ ŋga kotuzuu-ɖʋ se ɖɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. (Roma 7:21-25) Ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa. Yehowa wazɩɣ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ nɛ pañaŋɩ-ɩ yɔ. Ɛhaɣ e-fezuu kiɖeɖeu “mba pañaŋɩ-ɩ yɔ.” (Tʋma Labʋ 5:32) Nɛ fezuu ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋlɩ piye kɩbanɖɛ yaa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩña yɔ.​—Galaatɩ 5:22, 23.

17, 18. (a) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ, takayaɣ kanɛ ka-taa? Nɛ ɖɩɩtazɩɣ pɩ-taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ? (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa?

 17 Takayaɣ kanɛ ka-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ Yehowa paɣtʋ kila taa, wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ paɣtʋ taa nɛ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa yɔ, pɩ-taa. Ðɩɩlakɩ mbʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtaasɔɔ toovenim tɔm natʋyʋ yɔɔ. Ðɩtɔzɩ se Yehowa ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖoŋ se ɖɩña ɛ-paɣtʋ yaa ɛ-lɩmaɣza. Ɛñɩnɩɣ se ɖɩñamɩ-ɩ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Ðɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ se Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kɩkɔŋnɩ-ɖʋ wazasɩ sɔnɔ nɛ kiwoni-ɖʋ wezuu maatɛŋ taa cee wayɩ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩmaɣzɩ mbʋ ñamtʋ haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩwɩlɩ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩna: Pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem se ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ.

18 Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ pɩ-yɔɔ ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ se kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm. Kʋjɔʋ ŋgʋ lɛ ɛhʋyɛ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɛ-ɛhʋyɛ wɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ-ɖɩ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ-ɖʋ wɩlɩɣ ɛzɩma ɖɩla yɔ.

^ tay. 11 Halɩ ye pakpa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɖoŋ se ɩña Ɛsɔ yɔ, ɩñaŋɩ-ɩ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu ñazɩ aleewaa se palɩɩ aliikenaa nabɛyɛ taa yɔ, aleewaa ñamɩ-ɩ paa pɩtaakɛdɩnɩ-wɛ yɔ.​—Maarkɩ 1:27; 5:7-13.

^ tay. 13 Yesu labɩnɩ tɔm piye nɖɩ tʋmɩyɛ Maatiyee 23:4 taa. Ɛtɔm se ɛyaa paɣtʋ nɛ sɔnzɩ cokolo cokolo nzɩ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba pakpaɣ nɛ pasʋkɩ samaɣ yɔ, pɛkɛ “sʋʋtʋ yuŋ hɛmm” ndʋ. Pɛɖɛzɩ tɔm piye nɖɩ ɖɩ-taa Tʋma Labʋ 20:29, 30 taa se ‘ñaŋ wɩlʋʋ.’ Peeɖe Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tisuu yebiyaa mba pakaɣ wɩlʋʋ koobiya ñaŋ nɛ pɔyɔɔdɩ “tɩgbayɩtʋ tɔm” nɛ pelesi lɛlaa yɔ, pɔ-tɔm.