Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖSƆZƖTƲ

Ɛbɛ Bibl wɩlɩɣ ɖama kizuu komina ɛzɩdaa nɛ ɖama yaʋ pɔ-yɔɔ?

Ɛbɛ Bibl wɩlɩɣ ɖama kizuu komina ɛzɩdaa nɛ ɖama yaʋ pɔ-yɔɔ?

Yehowa sɔɔlaa se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pacaɣ ɖama cɔlɔ tam ɛzɩ poɖuunuu ɖama yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa labɩ halʋ nɛ ewoni ɛcɛlɩ kajalaɣ abalʋ se pɔɖɔkɩ nesi yɔ, ɛtɔm se: “Abalʋ . . . ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ papɩsɩ tomnaɣ kʋyʋmaɣ.” Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ tɔm kʋyʋmtʋ ndʋ yɔɔdʋʋ nɛ ɛsɔzɩ se: “Mbʋ lɛ, tomiye nɖɩ Ɛsɔ tama yɔ, ɛyʋ ɛtaahɛɖɩ-ɖɩ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24;  Maatiyee 19:3-6) Ye mbʋ Yehowa nɛ Yesu pɛ-ɛzɩdaa lɛ, sɩm ɖeke pɩzɩɣnɩ pɩtayɩ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. (1 Kɔrɛntɩ 7:39) Nesi ɖɔkʋʋ kɛ pʋyʋ kiɖeɖeu, ye mbʋ ɖama kizuu komina ɛzɩdaa tɩkɛ mbʋ pɩwɛɛ se peleɣyina yɔ. Toovenim lɛ, Yehowa tɩsɔɔlɩ se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pekizi ɖama komina ɛzɩdaa, ye Masɩ ɩtɩha-wɛ nʋmɔʋ yɔ.​—Malakiya 2:15, 16.

Ɛbɛ Masɩ wɩlɩɣ se pɩpɩzɩɣ piyele nɛ abalʋ nɛ ɛ-halʋ pekizi ɖama komina ɛzɩdaa? Ðɩnawa se Yehowa paɖɩɣ hayitu nɛ acɛyɛ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39:9; 2 Samɩyɛɛlɩ 11:26, 27; Keɣa 50:6) Toovenim taa lɛ, acɛyɛ kɛ kʋzɔɔtʋ pʋyʋ kpem Yehowa ɛzɩdaa; acɛyɛ labʋ yeke hanɩ nʋmɔʋ se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pekizi ɖama komina ɛzɩdaa. (Ye ŋcaɣ se ŋtazɩ mbʋ acɛyɛ kɛnaa pɩ-taa yɔ, wolo Ñʋʋ 9, tayʋʋ 7 taa nɛ ŋna ɛzɩma palɩzɩ acɛyɛ taa yɔ) Yehowa ha nʋmɔʋ weyi ɛ-tɛŋga labɩ hayitu yɔ se ɛlɩzɩ se ekpeɣ-i yaa ekiziɣ-i komina ɛzɩdaa. (Maatiyee 19:9) Ye mbʋ, ye abalʋ yaa halʋ nɔɔyʋ tɛŋga ɛlabɩ hayitu nɛ ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm taa se ekiziɣ-i yɔ, pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm Yehowa ɛzɩdaa. Ɛlɛ pɩfɛyɩ se koobiya iseɣti-i se ekizi ɛ-tɛŋga. Lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ ekpeɣ ɛ-tɛŋga nɛ ɛcaɣ ɛ-cɔlɔ kɔzɩ kɔzɩ ye ɛlɛ ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ. Mba patɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ yɔ, kɩ-yɔɔ se pekizi ɖama komina ɛzɩdaa yɔ, pɩwɛɛ se pa-maɣmaɣ pɛsɛtɩ pa-tɩ tɔm taa nɛ pʋwayɩ lɛ pasɩɣlɩ pa-sʋʋtʋ.​—Galaatɩ 6:5.

Krɩstʋ mba nabɛyɛ kizi ɖama komina ɛzɩdaa yaa paya ɖama kaɖɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa, paa pa-taa nɔɔyʋ ɛtɩla acɛyɛ yɔ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, Bibl tɔm se ye halʋ nɔɔyʋ “ɛkʋyɩ ɛ-walʋ yɔɔ kɔyɔ, ɛtaaɖaɣnɩ walʋʋ, yaa ɛ nɛ ɛ-walʋ paɖaɣnɩ ceɣu.” (1 Kɔrɛntɩ 7:11) Pɩtɩha nʋmɔʋ koobu weyi ɛ nɛ ɛ-halʋ yaa ɛ-walʋ paya ɖama nɛ pɩtɩkɛ acɛyɛ yɔɔ yɔ se ɛ nɛ nɔɔyʋ pɔɖɔkɩ nesi. (Maatiyee 5:32) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, yele nɛ ɖɩna wɛtʋ ndʋ tɩ-taa nabɛyɛ maɣzɩɣ se papɩzɩɣ nɛ paya ɖama yɔ.

Abalʋ lakɩ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ ɛɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ. Hɔʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ hɔʋ caja kiziɣ ɛ-hɔʋ yɔɔ cɔnʋʋ ŋgʋ ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛcɔnɩ kɩ-yɔɔ. Bibl tɔm se “Ye nɔɔyʋ ɛɛcɔŋnɩ . . . ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔɔ kɔyɔ, ɛlɔ tisuu nɛ  ɛkɛ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ pɩkɩlɩ weyi ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ.” (1 Timootee 5:8) Ye abalʋ ɛnʋ ekizaa se ɛɛlɛɣzɩɣ yɔ, ɛ-halʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkʋyɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛkandɩyɩ ɛ nɛ e-piya pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ ye halʋ nɔɔyʋ eheyi ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa se ɛ-walʋ ɛɛcɔŋnɩ hɔʋ yɔɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ se paba ɩtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ nɛ pana se toovenim lɛ abalʋ lakɩ mbʋ. Papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ weyi ekiziɣ ɛ-hɔʋ yɔɔ cɔnʋʋ yɔ ɛgbɛyɛ taa.

Kañatʋ labʋ kadadayaɣ. Nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmakɩ ɛ-halʋ yaa ɛ-walʋ kadadayaɣ nɛ halɩ pɩcamɩ-ɩ yaa pɩɖʋ e-wezuu kaɖɛ taa. Ye koobu ɛlakɩnɩ kañatʋ mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe nɛ pana se tɩkɛ toovenim yaa cɛtɩm. Pana mʋʋ yem yem nɛ ñam ñam lakasɩ pɩzɩɣ piyele nɛ palɩzɩ ɛyʋ ɛgbɛyɛ taa.​—Galaatɩ 5:19-21.

Ye halʋ nɛ ɛ-walʋ pa-taa nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ kpem se ɛwɛɛkɩ ɛ-tɛŋga nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ, halʋ nɛ ɛ-walʋ pa-taa nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi se lɛlʋ ɛtaasɛɛ Yehowa yaa se ɛtaaɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ. Wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, weyi panazɩɣ-ɩ yɔ e-ɖeke pʋmʋnaa se ɛlɩzɩ se ɛ nɛ ɛ-tɛŋga lɛ paya ɖama nɛ ɛpɩzɩ ‘ɛña Ɛsɔ pɩkɩlɩ ɛyaa.’​—Tʋma Labʋ 5:29.

Ye hɔʋ nakʋyʋ ɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-tɔm ɖɩyɔɔdaa yɔ, tɩ-taa yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu se nɔɔyʋ ɛñɩɣ weyi ɛ-halʋ yaa ɛ-walʋ labɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛ-yɔɔ se ɛ nɛ ɛ-tɛŋga lɛ paya ɖama yaa pataaya ɖama. Koobiya mba papɩ fezuu taa yɔ nɛ ɛzʋtʋyaa papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ Bibl nɛ patasɩ-wɛ lɔŋ, ɛlɛ paapɩzɩɣ nɛ patɩlɩ mbʋ pɩlakɩ hɔʋ taa keekee yɔ. Ɛsɔ ɖeke naɣ na. Ye koobu nɔɔyʋ ɛyɔɔdʋʋ ɛ-hɔʋ taa tɔm nɛ ɛɖɛlɩsɩɣ niye nɛ ɛñɩnɩɣ se lalaa ɩmaɣzɩ se ɛwɛnɩ toovenim se ɛ nɛ ɛ-tɛŋga paya ɖama yɔ, ɛɛɖʋʋ hɩɖɛ Yehowa nɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ. Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ ajitu nɛ ɛ nɛ ɛ-halʋ yaa ɛ-walʋ paya ɖama yɔ, ɛtɩlɩ se Yehowa na mbʋ ɛlabɩ mɛsaɣ tɛɛ yɔ. Toovenim, “pɩtɩŋa pɩwɛ ndaakpeɖe nɛ pɩ-yɔɔ kulaa nɛ pɩnaɣ kaɣlaa weyi ɖɩkaɣ-ɩ pɩtɩŋa tʋʋzʋʋ yɔ, ɛ-ɛzɩdaa.” (Ebree 4:13) Ɛlɛ ye koobu nɔɔyʋ ɛwɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa nɛ ɛla nɛ ɛwɩɩ nɛ pʋwayɩ ɛlɩzɩ se ɛ nɛ ɛ-tɛŋga paya ɖama yɔ, pɩtɩmʋnaa se nɔɔyʋ ɛhʋʋnɩ-ɩ tɔm. Tobi lɛ, “ɖe-kpeekpe payɩ ɖɩkɔŋ talʋʋ Ɛsɔ tɔm tɩŋ tɛɛ.”​—Roma 14:10-12.