Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Koobu Kʋsɔɔlʋ Ña Weyi Ŋsɔɔlɩ Yehowa yɔ:

Yesu tɔm se: “Ɩkaɣ tɩlʋʋ tʋtʋyɛ [toovenim] tɔm nɛ tʋtʋyɛ [toovenim] tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 8:32) Tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ laŋa pɩdɩɩfɛyɩ! Paa ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ kaɖɛ ñɩŋ weyi ɩ-taa cɛtɩm nɛ pɔbɔtʋ pɔtɔyaa yɔ, ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ toovenim tɔm. (2 Timootee 3:1) Ŋtɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋcalɩ nɩʋ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ na? Pɩɩlabɩ-ŋ leleŋ siŋŋ!

Ɛlɛ, paa ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm nɛ ɖisusuu-tʋ lɛlaa ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pʋpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ toovenim tɔm ndʋ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Yesu cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖoo wena a-taa pakpa-ɩ se pakʋ-ɩ yɔ. Eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ tɩnaa se: “Ye ɩɖɔkʋʋ man-paɣtʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɩwɛɣ mɔn-sɔɔlɩm taa kɛlɛ, ɖɔɖɔ ɛzɩ mɔnɖɔkʋʋ man-Caa paɣtʋ nɛ mɛwɛɛ ɛ-sɔɔlɩm taa yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 15:10.

Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɖɔkɩ ɛ-Caa paɣtʋ. Tɔm ndʋ titukuuni-ɖʋ sɔnɔ. Ye ɖɩcaɣ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm taa yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa. Ðanaɣ kʋyʋmaɣ ŋga kɔ-yɔɔ, Yesu tɔm se: “Ye ɩsɩm mbʋ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa.”​—Yohanɛɛsɩ 13:17.

Ðɩtaɣ liu siŋŋ se takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋɖɔ toovenim tɔm yɔɔ ñe-wezuu caɣʋ taa, nɛ ŋpɩzɩ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam “Ɛsɔ sɔɔlɩm taa . . . nɛ ŋhiɣ tam tam wezuu.”​—Yuudi 21.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ