2 Samuel 3:1-39

  • Panimalay ni David nagbakod (1)

  • Mga anak ni David (2-5)

  • Si Abner nagdampig kay David (6-21)

  • Ginpatay ni Joab si Abner (22-30)

  • Naglalaw si David kay Abner (31-39)

3  Naglawig ang pag-inaway sang panimalay ni Saul kag sang panimalay ni David. Nagbakod pa gid si David,+ apang nagluya ang panimalay ni Saul.+  Samtang didto si David sa Hebron,+ natawo ang iya mga anak. Ang panganay amo si Amnon+ nga anak niya kay Ahinoam+ nga taga-Jezreel.  Ang ikaduha amo si Kileab nga anak niya kay Abigail,+ nga asawa anay ni Nabal nga taga-Carmel; kag ang ikatlo amo si Absalom+ nga anak niya kay Maaca, nga anak ni Talmai+ nga hari sang Gesur.  Ang ikap-at amo si Adonias+ nga anak niya kay Hagit, kag ang ikalima amo si Sepatias nga anak niya kay Abital.  Ang ikan-om amo si Itream nga anak ni David sa iya asawa nga si Egla. Amo ini ang mga anak ni David nga natawo sa Hebron.  Samtang nagapadayon ang pag-inaway sang panimalay ni Saul kag sang panimalay ni David, labi pa nga nangin gamhanan si Abner+ sa panimalay ni Saul.  May babayi si Saul nga ang ngalan amo si Rizpa+ nga anak ni Aya. Nagsiling si Is-boset+ kay Abner: “Ngaa naghulid ka sa babayi sang akon amay?”+  Naakig gid si Abner sa ginhambal ni Is-boset kag nagsiling sia: “Daw ido* lang bala ako sa Juda? Tubtob sini nga adlaw, ginpakitaan ko sing mainunungon nga gugma ang panimalay ni Saul nga imo amay, ang iya mga utod kag ang iya mga abyan, kag wala ko ikaw gintugyan kay David; apang karon ginasukmaan mo ako nga nakasala ako bangod sa isa ka babayi.  Kabay pa nga silutan sang Dios si Abner sing mabug-at, kon indi ko paghimuon ang ginpanumpa ni Jehova kay David,+ 10  nga kuhaon ang ginharian sa panimalay ni Saul kag palig-unon ang trono ni David sa Israel kag sa Juda, halin sa Dan tubtob sa Beer-seba.”+ 11  Wala na sia makasabat pa kay Abner, kay nahadlok sia sa iya.+ 12  Nagpadala dayon si Abner sing mga mensahero kay David sa pagsiling: “Sin-o bala ang nagapanag-iya sang duta? Makigkatipan ka sa akon kag himuon ko ang akon masarangan* nga magdampig sa imo ang bug-os nga Israel.”+ 13  Nagsabat sia: “Maayo ina! Makigkatipan ako sa imo. Apang may isa lang ako ka pangabay, nga indi ka magpakigkita sa akon kon indi mo upod si Mical+ nga anak ni Saul.” 14  Dayon nagpadala si David sing mga mensahero kay Is-boset+ nga anak ni Saul sa pagsiling: “Ibalik sa akon si Mical nga napangasawa ko kabaylo sang 100 ka panit sang punta sang kinatawo sang mga Filistinhon.”+ 15  Gani nagsugo si Is-boset nga kuhaon si Mical sa iya bana nga si Paltiel+ nga anak ni Lais. 16  Apang nagsunod sa iya ang iya bana nga nagahibi tubtob sa Bahurim.+ Nagsiling si Abner sa iya: “Magpauli ka!” Gani nagpauli sia. 17  Sa amo man nga tion, nagpadala sing mensahe si Abner sa mga gulang sang Israel sa pagsiling: “Madugay na nga luyag ninyo nga mangin hari ninyo si David. 18  Gani maghulag na kamo, kay si Jehova nagsiling kay David: ‘Paagi sa akon alagad nga si David,+ luwason ko ang akon katawhan nga Israel sa mga Filistinhon kag sa tanan nila nga kaaway.’ ” 19  Dayon nagpakighambal si Abner sa katawhan sang Benjamin.+ Nagkadto man si Abner sa Hebron kag ginsugid niya kay David nga silahanon lang ang ginkasugtan sang Israel kag sang bug-os nga panimalay ni Benjamin. 20  Pag-abot ni Abner kay David sa Hebron upod ang iya 20 ka tinawo, naghanda si David sing madamo nga pagkaon para sa ila. 21  Dayon nagsiling si Abner kay David: “Palakta ako kag tipunon ko ang bug-os nga Israel para sa akon ginuo nga hari, agod makigkatipan sila sa imo, kag mangin hari ka sang tanan nga katawhan.”* Gani ginpalakat ni David si Abner nga may paghidait. 22  Sa amo man nga tion, nagbalik si Joab kag ang mga alagad ni David halin sa pagsalakay kag madamo gid ang ila dala nga mga inagaw. Wala na si Abner sa Hebron, kay ginpalakat na sia ni David nga may paghidait. 23  Sang mag-abot si Joab+ upod ang tanan nga soldado, ginsugiran nila si Joab: “Nagkadto sa hari si Abner+ nga anak ni Ner,+ apang ginpalakat niya sia nga may paghidait.” 24  Gani nagkadto si Joab sa hari kag nagsiling sia: “Ano ang ginhimo mo? Nagkadto gali si Abner sa imo, ngaa ginpalakat mo pa sia? 25  Kilala mo gid si Abner nga anak ni Ner! Nagkadto sia diri agod limbungan ka kag agod hibaluon ang tanan nga ginahimo mo.” 26  Paghalin ni Joab kay David, nagpadala sia sing mga mensahero kay Abner. Naabtan nila sia sa bubon sang Sira kag ginpabalik nila sia. Apang wala makahibalo sini si David. 27  Pag-abot ni Abner sa Hebron,+ gindala sia ni Joab sa sulod sang gawang agod hambalon sia nga silahanon lang. Apang ginbuno sia ni Joab sa tiyan kag napatay sia.+ Gintimalos niya ang pagpatay kay* Asahel nga iya utod.+ 28  Sang mabalitaan ini ni David, nagsiling sia: “Nakahibalo si Jehova nga ako kag ang akon ginharian wala gid sing sala sa pagpatay+ kay Abner nga anak ni Ner. 29  Kabay pa nga ang ginhimo ni Joab magbalik sa iya+ kag sa bug-os nga panimalay sang iya amay. Kabay pa nga ang panimalay ni Joab indi madulaan sing tawo nga ginapangguaan sa iya kinatawo+ ukon sing aruon+ ukon sing lalaki nga nagakapot sang lansadera* ukon sing tawo nga mapatay paagi sa espada ukon sing tawo nga magutman!”+ 30  Gani ginpatay ni Joab kag ni Abisai nga iya utod+ si Abner,+ bangod ginpatay ni Abner si Asahel nga ila utod sa inaway+ sa Gibeon. 31  Dayon nagsiling si David kay Joab kag sa tanan nga katawhan nga kaupod niya: “Gisia ninyo ang inyo bayo kag magwagkus kamo sing sako kag maghaya kamo tungod kay Abner.” Si Hari David mismo nagkumpanyar man nga nagasunod sa ginahamyangan sang bangkay. 32  Ginlubong nila si Abner sa Hebron. Naghibi sing mabaskog ang hari sa lulubngan ni Abner, kag naghinibi ang tanan nga katawhan. 33  Nagpanalambiton ang hari tungod kay Abner: “Dapat bala mapatay si Abner pareho sang buangbuang nga tawo? 34  Wala nagapos ang imo mga kamot,Kag wala nakadenahan* ang imo mga tiil. Napatay ka pareho sang isa nga ginpatay sang mga kriminal.”*+ Bangod sini, naghinibi liwat ang tanan nga katawhan. 35  Samtang masanag pa ang adlaw, ginhatagan sang tanan nga katawhan si David sing tinapay agod lugpayan sia.* Apang nagpanumpa sia: “Kabay pa nga silutan ako sang Dios sing mabug-at kon magkaon ako sing bisan ano antes magtunod ang adlaw!”+ 36  Nakita sang tanan nga katawhan ang natabo kag nahamut-an nila ini. Pareho sa tanan nga ginhimo sang hari, nahamut-an ini sang katawhan. 37  Gani nahibaluan sang tanan nga katawhan kag sang bug-os nga Israel sina nga adlaw nga indi ang hari ang nagpapatay kay Abner nga anak ni Ner.+ 38  Dayon nagsiling ang hari sa iya mga alagad: “Wala bala kamo makahibalo nga isa ka pangulo kag dungganon nga tawo ang napatay sa Israel sini nga adlaw?+ 39  Maluya ako sini nga adlaw, kay bisan pa ako ang hinaplas nga hari,+ wala ako sing mahimo sa kapintas+ sang mga anak ni Zeruias.+ Kabay pa nga balusan ni Jehova sing nagakadapat ang nagahimo sing kalautan.”+

Footnote

Sa literal, “ulo sang ido.”
Sa literal, “kag tan-awa! kaupod mo ang akon kamot.”
Ukon “sa tanan nga ginahandum sang imo kalag.”
Sa literal, “ang dugo ni.”
Mahimo nagapatuhoy sa piang nga lalaki nga ginapaobra sang obra sang babayi.
Sa literal, “sing saway.”
Sa literal, “mga anak sang pagkadimatarong.”
Ukon “tinapay sa paglalaw.”