2 Samuel 13:1-39

  • Ginlugos ni Amnon si Tamar (1-22)

  • Ginpatay ni Absalom si Amnon (23-33)

  • Si Absalom nalagyo pa-Gesur (34-39)

13  Si Absalom nga anak ni David may matahom nga utod nga babayi nga si Tamar,+ kag ang anak ni David nga si Amnon+ naluyag kay Tamar.  Indi gid mahim-os si Amnon gani nagmasakit sia tungod kay Tamar nga iya utod, kay daw imposible nga mahimo ni Amnon ang luyag niya himuon kay Tamar bangod birhen sia.  May abyan si Amnon nga si Jehonadab,+ nga anak ni Simeah+ nga utod ni David; kag maayo gid magpadihot si Jehonadab.  Gani nagsiling sia kay Amnon: “Ngaa pirme ka lang masubo, anak sang hari? Sugiri ako.” Nagsabat si Amnon: “Naluyag ako kay Tamar, ang utod+ ni Absalom nga akon utod.”  Nagsiling si Jehonadab sa iya: “Maghigda ka kag magpamulumasakit. Kon duawon ka sang imo amay, isiling mo sa iya, ‘Palihug, pakadtua sa akon si Tamar nga utod ko kag pakaunon niya ako. Makaon lang ako kon makita ko nga sia ang magluto sing pagkaon para sa nagamasakit* kag sia ang magpakaon sa akon.’ ”  Gani naghigda kag nagpamulumasakit si Amnon, kag ginduaw sia sang hari. Dayon nagsiling si Amnon sa hari: “Palihug, pakadtua diri ang akon utod nga si Tamar kag luyag ko makita nga lutuan niya ako sing duha ka korte-tagipusuon nga tinapay kag sia ang magpakaon sa akon.”  Gani nagpadala si David sing mensahe kay Tamar sa iya balay: “Palihug, magkadto ka sa balay sang imo utod nga si Amnon kag lutui sia sing pagkaon.”*  Gani nagkadto si Tamar sa balay sang iya utod nga si Amnon, diin nagahigda sia. Dayon nagkuha sia sing linamas kag ginmasa ini samtang nagatan-aw si Amnon, kag ginluto niya ang tinapay.  Dayon ginbak-it niya ang kalaha kag ginbutang ang tinapay sa atubangan ni Amnon. Apang indi magkaon si Amnon kag nagsiling sia: “Paguaa ang tanan nga tawo diri!” Gani naggua ang tanan nga tawo. 10  Nagsiling si Amnon kay Tamar: “Dalha ang pagkaon* sa akon kuarto, kag pakauna ako.” Gani gindala ni Tamar sa kuarto sang iya utod nga si Amnon ang korte-tagipusuon nga mga tinapay nga ginluto niya. 11  Sang ginhatag ini ni Tamar sa iya agod pakaunon sia, gin-uyatan niya si Tamar kag ginsilingan: “Maghulid kita, utod ko.” 12  Apang, nagsiling si Tamar sa iya: “Indi, utod ko! Indi ako pagpakahuy-i, kay wala ini ginahimo sa Israel.+ Indi paghimua ining makahuluya nga butang.+ 13  Paano ko matago ang akon kahuy-anan? Kag kabigon ka nga isa sa makahuluya nga mga lalaki sa Israel. Palihug, hambala anay ang hari, kay mahimo gid nga ihatag niya ako sa imo.” 14  Apang wala magpamati si Amnon kay Tamar, kag tungod mas makusog sia, ginpakahuy-an niya kag ginlugos si Tamar. 15  Dayon naakig gid si Amnon sa iya, amo nga ang iya kaakig nangin sobra pa sa iya anay paghigugma sa iya. Ginsilingan sia ni Amnon: “Bangon ka; kag maghalin diri!” 16  Nagsiling si Tamar sa iya: “Indi, utod ko, kay kon palakton mo ako mas malain pa ini sangsa ginhimo mo sa akon!” Apang wala magpamati si Amnon kay Tamar. 17  Bangod sini, gintawag ni Amnon ang iya alagad kag ginsugo sia: “Paguaa ini nga babayi, kag siraduhi dayon ang puertahan.” 18  Gani ginpagua sang alagad si Tamar, kag ginsiraduhan niya dayon ang puertahan. (Nagasuksok si Tamar sing pinasahi* kag malaba nga bayo, kay amo ini ang ginasuksok nga bayo sang birhen nga mga anak sang hari.) 19  Dayon ginbutangan ni Tamar sing mga abo ang iya ulo,+ kag gingisi niya ang ginasuksok niya nga matahom kag malaba nga bayo; kag ginbutang niya ang iya mga kamot sa iya ulo kag naglakat sia nga nagahilibion. 20  Bangod sini, ginpamangkot sia sang iya utod nga si Absalom:+ “Ang utod mo bala nga si Amnon ang naghimo sini sa imo? Maghipos ka lang, utod ko. Utod mo sia.+ Indi lang pagbatyaga gid ang natabo.” Dayon nag-istar si Tamar sa balay sang iya utod nga si Absalom kag wala sia magpakig-upod sa iban nga mga tawo. 21  Sang mabalitaan ni Hari David ang tanan nga natabo, naakig gid sia.+ Apang indi niya luyag nga masaklaw si Amnon, bangod ginahigugma niya sia, kay sia ang iya panganay. 22  Kag wala sing ginhambal nga bisan ano si Absalom kay Amnon, maayo man ukon malain; kay gindumtan ni Absalom+ si Amnon bangod ginpakahuy-an niya ang iya utod nga si Tamar.+ 23  Pagligad sang duha ka tuig, nagpaalot* si Absalom sang iya mga karnero sa Baal-hazor malapit sa Efraim,+ kag gin-agda ni Absalom ang tanan nga anak sang hari.+ 24  Gani nagkadto si Absalom sa hari kag nagsiling: “Mapaalot ang imo alagad sang iya mga karnero! Palihug, mag-upod sa akon ang hari kag ang iya mga alagad.” 25  Apang nagsiling ang hari kay Absalom: “Indi, anak ko! Kon magkadto kami tanan, mangin mabug-at ini sa imo.” Bisan pa nagpamilit si Absalom, wala magsugot ang hari nga magkadto, apang ginpakamaayo niya si Absalom. 26  Dayon nagsiling si Absalom: “Kon indi ka, palihug, si Amnon na lang nga utod ko ang paupdon mo.”+ Nagsabat ang hari: “Ngaa luyag mo sia paupdon?” 27  Apang nagpamilit gid si Absalom, gani ginpaupod niya si Amnon kag ang tanan nga anak sang hari. 28  Dayon ginsugo ni Absalom ang iya mga alagad: “Magbantay kamo, kag kon makita na gani ninyo nga masadya si Amnon bangod sang alak, masiling ako sa inyo, ‘Patya si Amnon!’ Patyon ninyo sia dayon. Indi kamo magkahadlok kay ako ang nagasugo sa inyo. Magpakabakod kamo kag magpakaisog.” 29  Ginhimo sang mga alagad ni Absalom kay Amnon ang ginsugo sa ila ni Absalom. Dayon ang tanan nga iban pa nga anak sang hari nagsakay sa ila mula* kag nagpalagyo. 30  Samtang yara sila sa dalanon, may nagbalita kay David: “Ginpatay ni Absalom ang tanan nga anak sang hari, kag wala gid sing nabilin sa ila.” 31  Pagkabati sa sini, nagtindog ang hari kag gingisi niya ang iya panapton kag naghapa sia, kag gingisi man sang tanan niya nga alagad nga nagatindog sa tupad niya ang ila mga panapton. 32  Apang, si Jehonadab+ nga anak ni Simeah,+ nga utod ni David, nagsiling: “Indi maghunahuna ang akon ginuo nga ginpatay nila ang tanan nga pamatan-on nga anak sang hari, kay si Amnon lang ang napatay.+ Si Absalom ang nagsugo sini, bangod tuyo na niya nga himuon ini+ halin pa sang adlaw nga ginpakahuy-an ni Amnon si Tamar+ nga iya utod.+ 33  Gani indi dapat pagpatihan* sang ginuo ko nga hari ang balita nga napatay ang tanan nga anak sang hari; kay si Amnon lang ang napatay.” 34  Samtang, si Absalom naman nagpalagyo.+ Sang ulihi, ang isa ka bantay nagtulok sa unhan kag nakita niya ang madamo nga tawo nga nagapadulong. Yara sila sa dalan sa likod niya sa kilid sang bukid. 35  Gani nagsiling si Jehonadab+ sa hari: “Tan-awa! Nagbalik na ang mga anak sang hari. Matuod gid ang ginsiling sang imo alagad.” 36  Pagkatapos lang gid niya hambal, nag-abot ang mga anak sang hari, kag nagahibi sila sing mabaskog. Naghilibion man ang hari kag ang tanan niya nga alagad. 37  Apang nagpalagyo si Absalom kag nagkadto sia kay Talmai+ nga anak ni Amihud kag hari sang Gesur. Naglalaw si David sa sulod sang madamo nga adlaw tungod sa pagkapatay sang iya anak. 38  Sang malagyo si Absalom kag nagkadto sa Gesur,+ nagtener sia didto sing tatlo ka tuig. 39  Sang ulihi, ginhidlaw si Hari David kay Absalom, kay naumpawan* na sia sa pagkapatay ni Amnon.

Footnote

Ukon “sing tinapay sang paglugpay.”
Ukon “tinapay sang paglugpay.”
Ukon “tinapay sang paglugpay.”
Ukon “may mga puni.”
Ang “pag-alot” nagapatuhoy sa suop nga paggunting sang balahibo sang karnero.
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Sa literal, “pag-ibutang sa iya tagipusuon.”
Ukon “nalugpayan.”