2 Samuel 16:1-23

  • Ginpakalain ni Ziba si Mefiboset (1-4)

  • Ginpakamalaut ni Simei si David (5-14)

  • Ginbaton ni Absalom si Husai (15-19)

  • Ang laygay ni Ahitofel (20-23)

16  Sang nakalampuwas na si David sa putukputukan,+ ginsugata sia ni Ziba+ nga alagad ni Mefiboset.+ May dala sia nga duha ka asno nga may karga nga 200 ka tinapay, 100 ka tinapay nga pasas, 100 ka tinapay nga prutas sa tingadlaw* kag isa ka daku nga tibod sang alak.+  Dayon nagsiling ang hari kay Ziba: “Ngaa nagdala ka sini?” Nagsabat si Ziba: “Ang mga asno para sakyan sang panimalay sang hari, ang mga tinapay kag ang mga tinapay nga prutas sa tingadlaw para kaunon ninyo sang imo mga tinawo, kag ang alak para imnon ninyo kon kapuyon kamo sa kamingawan.”+  Nagpamangkot ang hari: “Diin ang anak* sang imo agalon?”+ Nagsabat si Ziba: “Nagpabilin sia sa Jerusalem, kay nagsiling sia, ‘Ibalik sa akon subong nga adlaw sang panimalay sang Israel ang ginharian sang akon amay.’ ”+  Nagsiling dayon ang hari kay Ziba: “Kon amo sina, ginahatag ko sa imo ang tanan nga ginapanag-iyahan ni Mefiboset.”+ Nagsabat si Ziba: “Nagaduko ako sa atubangan mo. Kabay pa nga mahamuot ka sa akon, ginuo ko nga hari.”+  Sang makalab-ot si Hari David sa Bahurim, may lalaki nga nagsugata sa iya kag ginapakamalaut sia.+ Sia si Simei+ nga anak ni Gera kag halin sia sa pamilya ni Saul.  Ginbato niya si David kag ang tanan nga alagad ni Hari David, pati ang tanan nga katawhan kag ang tanan nga isganan nga lalaki sa tuo kag sa wala sang hari.  Amo ini ang pagpakamalaut ni Simei: “Palayo ka, palayo ka, ikaw nga manugpatay kag wala sing pulos nga tawo!  Ginabalusan ka ni Jehova bangod ginpatay mo ang panimalay ni Saul, kag gin-agaw mo sa iya ang ginharian. Apang ginhatag ni Jehova ang ginharian kay Absalom nga imo anak. Karon nagaantos ka, kay isa ikaw ka manugpatay nga tawo!”+  Dayon nagsiling si Abisai nga anak ni Zeruias+ sa hari: “Ngaa ginapakamalaut sining patay nga ido+ ang akon ginuo nga hari?+ Palihug, tuguti ako nga utdan sia sing ulo.”+ 10  Apang nagsiling ang hari: “Ano ang labot ko sa inyo, kamo nga mga anak ni Zeruias?+ Pabay-i sia nga pakamalauton ako,+ kay si Jehova ang nagsiling sa iya,+ ‘Pakamalauta si David!’ Gani sin-o ang magsiling, ‘Ngaa ginahimo mo ini?’ ” 11  Nagsiling dayon si David kay Abisai kag sa tanan niya nga alagad: “Kon ang anak ko mismo nga naghalin sa akon nagatinguha sa pagpatay sa akon,*+ ano pa gid ayhan ang isa ka Benjaminhon!+ Pabay-i sia nga pakamalauton ako, kay si Jehova mismo ang nagsiling sa iya! 12  Basi makita ni Jehova ang akon pag-antos,+ kag sa baylo sang iya pagpakamalaut sa akon sini nga adlaw, pakitaan ako liwat ni Jehova sing kaayo.”+ 13  Si David kag ang iya mga tinawo nagpadayon sa paglakat sa dalan, samtang si Simei naman nagalakat sa kilid sang bukid nga dungan kay David. Samtang nagalakat si Simei ginapakamalaut niya si David+ kag ginahaboy sing mga bato kag mga yab-ok. 14  Sang ulihi, nakalab-ot ang hari kag ang tanan nga katawhan nga kaupod niya sa ila kaladtuan kag kapoy gid sila. Gani nagpahuwayhuway sila didto. 15  Samtang si Absalom naman kag ang tanan nga lalaki sang Israel nag-abot sa Jerusalem, kag kaupod niya si Ahitofel.+ 16  Pag-abot sang abyan ni David nga si Husai+ nga Arquinhon,+ nagkadto sia kay Absalom. Nagsiling si Husai kay Absalom: “Mabuhi ang hari!+ Mabuhi ang hari!” 17  Apang nagsiling si Absalom kay Husai: “Amo bala sini ang mainunungon nga gugma nga ginapakita mo sa imo abyan? Ngaa wala ka mag-upod sa imo abyan?” 18  Gani nagsiling si Husai kay Absalom: “Indi ko ina mahimo. Dampig ako sa isa nga ginpili ni Jehova kag sining katawhan kag sang tanan nga lalaki sang Israel. Sa iya ako maupod. 19  Ginasiling ko ini liwat, Kay sin-o ako magaalagad? Indi bala sa iya anak? Subong nga nag-alagad ako sa imo amay, magaalagad man ako sa imo.”+ 20  Dayon nagsiling si Absalom kay Ahitofel: “Ano ang malaygay mo nga himuon naton?”+ 21  Nagsiling si Ahitofel kay Absalom: “Maghulid ka sa mga babayi sang imo amay+ nga ginbilin niya agod mag-atipan sa balay.*+ Kon mabatian sang bug-os nga Israel nga ginhimo mo ini kag gin-insulto mo ang imo amay, mangisog ang mga nagasuporta sa imo.” 22  Gani nagpatindog sila sing tolda sa atop+ para kay Absalom, kag nakita sang bug-os nga Israel nga si Absalom naghulid sa mga babayi sang iya amay.+ 23  Ang laygay ni Ahitofel+ sadto nga mga adlaw ginkabig nga pulong sang matuod nga Dios. Amo sini ang pagkabig ni David kag ni Absalom sa tanan nga laygay ni Ahitofel.

Footnote

Mahimo gid nga mga igos kag ayhan mga bunga sang palma.
Ukon “apo.”
Ukon “nagatinguha sang akon kalag.”
Ukon “palasyo.”