2 Samuel 19:1-43

  • Si David naglalaw kay Absalom (1-4)

  • Ginsabdong ni Joab si David (5-8a)

  • Si David nagbalik sa Jerusalem (8b-15)

  • Si Simei nangayo patawad (16-23)

  • Si Mefiboset wala sing sala (24-30)

  • Si Barzilai ginpadunggan (31-40)

  • Mga tribo nagsinuay (41-43)

19  May nagbalita kay Joab: “Nagahibi kag nagalalaw ang hari tungod kay Absalom.”+  Gani ang kadalag-an* sina nga adlaw nangin paglalaw para sa tanan nga katawhan, bangod nabatian nila nga nasubuan gid ang hari sa natabo sa iya anak.  Mahipos nga nagbalik sa siudad ang katawhan+ sina nga adlaw nga pareho sang mga tawo nga nahuy-an bangod nalagyo sila sa inaway.  Gintabunan sang hari ang iya nawong, kag nagasinggit sia: “Absalom, anak ko! Absalom, anak ko, anak ko!”+  Dayon ginkadtuan ni Joab ang hari sa iya balay kag ginsilingan: “Ginpakahuy-an mo subong ang tanan mo nga alagad nga amo ang nagluwas sang imo kabuhi* sini nga adlaw, kag sa kabuhi* sang imo mga anak nga lalaki,+ sang imo mga anak nga babayi,+ sang imo mga asawa, kag sang imo mga babayi.+  Ginahigugma mo ang mga tawo nga nagadumot sa imo kag ginadumtan mo ang mga tawo nga nagahigugma sa imo, kay ginapakita mo subong nga adlaw nga balewala sa imo ang imo mga pangulo kag ang imo mga alagad, kay sigurado ako nga mas maayo pa para sa imo kon si Absalom ang nabuhi kag kami tanan ang napatay.  Maggua ka na kag pasaliga ang* imo mga alagad, kay nagapanumpa ako sa atubangan ni Jehova nga kon indi ka maggua, wala sing tawo nga mabilin sa imo sini nga gab-i. Mas malain ini sangsa tanan nga kahalitan nga natabo sa imo halin sang bata ka tubtob subong.”  Gani naggua ang hari kag nagpungko sa gawang sang siudad, kag ginpahibalo sa tanan nga katawhan nga nagapungko ang hari sa gawang. Dayon nagkadto ang tanan nga katawhan sa atubangan sang hari. Apang nagpalagyo ang iban nga mga Israelinhon* kag nagpauli sila.+  Nagbinaisay ang tanan nga katawhan sa tanan nga tribo sang Israel, kag nagsiling sila: “Ginluwas kita sang hari batok sa aton mga kaaway,+ kag ginluwas niya kita batok sa mga Filistinhon; apang nagpalagyo sia halin sa aton duta tungod kay Absalom.+ 10  Kag si Absalom nga ginhaplasan naton bilang hari,+ napatay sa inaway.+ Gani ngaa wala kamo sing ginahimo agod pabalikon ang hari?” 11  Nagpadala si Hari David sini nga mensahe sa mga saserdote nga si Zadok+ kag si Abiatar:+ “Ihambal ninyo ini sa mga gulang sang Juda,+ ‘Ngaa kamo pa ang ulihi sa pagpabalik sa hari sa iya palasyo, samtang nakalab-ot na sa balay sang hari kag nabalitaan na niya ang ginsiling sang bug-os nga Israel? 12  Mga utod ko kamo kag mga kadugo.* Gani ngaa kamo pa ang ulihi sa pagpabalik sa hari?’ 13  Kag isiling ninyo ini kay Amasa,+ ‘Indi bala nga kadugo ko ikaw? Gani kabay pa nga silutan ako sang Dios sing mabug-at kon indi ikaw ang mangin pangulo sang mga soldado sugod subong sa baylo ni Joab.’ ”+ 14  Gani nakumbinsi* niya ang tagipusuon sang tanan nga taga-Juda, kag nagpadala sila sing mensahe sa hari: “Magbalik ka sa amon kag ang tanan mo nga alagad.” 15  Nagbalik ang hari kag nakalambot sia sa Jordan. Nagkadto sa Gilgal+ ang katawhan sang Juda agod sugataon ang hari kag updan sia sa pagtabok sa Jordan. 16  Dayon si Simei+ nga anak ni Gera nga Benjaminhon nga taga-Bahurim, nagdalidali kag nag-upod sa mga lalaki sang Juda sa pagsugata kay Hari David, 17  kag kaupod niya ang 1,000 ka lalaki halin sa Benjamin. Si Ziba+ nga alagad sang panimalay ni Saul nagdalidali man kadto sa Jordan kag naunahan niya abot didto ang hari. Kaupod niya ang iya 15 ka anak nga lalaki kag 20 ka alagad. 18  Ginbuligan niya* sa pagtabok ang panimalay sang hari kag ginhimo niya ang tanan nga luyag sang hari. Apang si Simei nga anak ni Gera nagluhod sa hari sang manugtabok na sia sa Jordan. 19  Nagsiling sia sa hari: “Patawara ako sa akon ginhimo, kag indi pagdumduma ang sala nga nahimo sang imo alagad+ sang adlaw nga naggua sa Jerusalem ang akon ginuo nga hari. Kabay pa nga indi ini paghuptan sang hari sa iya tagipusuon, 20  kay ginabaton sang imo alagad nga nakasala ako; gani ako ang nauna sa tanan nga panimalay ni Jose sa pagsugata sa akon ginuo nga hari.” 21  Si Abisai+ nga anak ni Zeruias+ nagsaligbat: “Indi bala nga dapat patyon si Simei bangod ginpakamalaut niya anay ang hinaplas ni Jehova?”+ 22  Apang nagsiling si David: “Ano ang labot ninyo sa sini, kamo nga mga anak ni Zeruias?+ Ngaa ginapamatukan ninyo ako? May tawo bala nga dapat patyon subong nga adlaw sa Israel? Wala bala ako makahibalo nga ako ang hari subong sa Israel?” 23  Dayon nagsiling ang hari kay Simei: “Indi ka mapatay.” Kag nagpanumpa ang hari sa iya nga indi sia pagpatyon.+ 24  Si Mefiboset+ nga apo ni Saul nagkadto man agod sugataon ang hari. Wala niya gintinluan ang iya tiil,* wala niya gin-utdan ang iya bungot kag wala niya ginlabhan ang iya mga bayo halin sang adlaw nga nagpalagyo ang hari tubtob sang adlaw nga nagbalik ang hari nga luwas sa katalagman. 25  Sang nag-abot sia sa* Jerusalem agod sugataon ang hari, nagsiling ang hari sa iya: “Ngaa wala ka mag-upod sa akon, Mefiboset?” 26  Nagsabat sia: “Ginuo ko nga hari, ginluiban ako sang akon alagad.+ Bangod piang ako,+ nagsiling ang imo alagad, ‘Ipahanda ko ang asno nga sakyan ko kay maupod ako sa hari.’ 27  Ginpakalain niya ang imo alagad sa akon ginuo nga hari.+ Apang ang akon ginuo nga hari pareho sang anghel sang matuod nga Dios, gani himua kon ano sa banta mo ang maayo. 28  Ang tanan nga panimalay sang akon amay palatyon na kuntani sang akon ginuo nga hari, apang gin-agda mo ang imo alagad nga mag-upod sa pagkaon sa imo lamesa.+ Gani ano pa ang akon kinamatarong nga magreklamo sa hari?” 29  Apang nagsiling ang hari sa iya: “Indi ka na maghambal. Amo sini ang desisyon ko, tungaa ninyo ni Ziba ang uma.”+ 30  Bangod sini, nagsiling si Mefiboset sa hari: “Iya na lang ang bug-os nga uma, kay nakabalik na ang akon ginuo nga hari sa iya balay nga luwas sa katalagman.” 31  Dayon si Barzilai+ nga Gileadnon nagdulhog halin sa Rogelim pakadto sa Jordan agod idul-ong ang hari sa Jordan. 32  Tigulang na si Barzilai kay 80 ka tuig na ang iya edad, kag sia ang nagahatag sing pagkaon sa hari sang nagtener ang hari sa Mahanaim,+ kay manggaranon gid sia. 33  Gani nagsiling ang hari kay Barzilai: “Magtabok ka upod sa akon, kag ako ang mahatag sa imo sing pagkaon sa Jerusalem.”+ 34  Apang nagsiling si Barzilai sa hari: “Pila pa bala ka tuig ang* akon kabuhi amo nga maupod pa ako sa hari sa Jerusalem? 35  Nagaedad na ako sing 80 ka tuig.+ Mahangpan ko pa bala kon ano ang maayo kag malain? Makapanabor pa bala ako sang akon ginakaon kag ginainom? Makabati pa bala ako sang tingog sang lalaki kag babayi nga mga manug-amba?+ Gani ngaa magpabug-at pa ang imo alagad sa akon ginuo nga hari? 36  Kontento na ako nga madul-ong sang imo alagad ang hari sa Jordan. Ngaa balusan pa ako sang hari sini nga padya? 37  Palihug, pabalika ang imo alagad kag pabay-i nga mapatay ako sa akon siudad nga malapit sa lulubngan sang akon amay kag sang akon iloy.+ Apang yari ang imo alagad nga si Kimham.+ Paupda sia sa akon ginuo nga hari sa pagtabok, kag himua sa iya kon ano sa banta mo ang maayo.” 38  Gani nagsiling ang hari: “Matabok si Kimham upod sa akon, kag himuon ko sa iya kon ano sa banta mo ang maayo; himuon ko ang bisan ano nga ipangabay mo.” 39  Nagtabok sa Jordan ang tanan nga katawhan, kag sang matabok na ang hari, ginhalukan niya kag ginpakamaayo si Barzilai.+ Dayon nagpauli si Barzilai. 40  Sang magtabok ang hari pakadto sa Gilgal,+ nag-upod sa iya si Kimham. Gin-updan sang tanan nga katawhan sang Juda kag sang katunga sang katawhan sang Israel ang hari sa pagtabok.+ 41  Dayon ang tanan nga lalaki sang Israel nagpalapit sa hari kag nagsiling sa iya: “Ngaa patago nga naglakat ang amon mga utod nga lalaki sang Juda agod patabukon nila sa Jordan ang hari kag ang iya panimalay, pati na ang tanan nga tinawo ni David?”+ 42  Nagsabat ang tanan nga lalaki sang Juda sa mga lalaki sang Israel: “Bangod paryente namon ang hari.+ Ngaa maakig gid kamo? Ginpakaon bala kami sang hari, ukon ginregaluhan bala niya kami?” 43  Apang, nagsabat ang mga lalaki sang Israel sa mga lalaki sang Juda: “Napulo ang parte namon sa ginharian, gani mas may kinamatarong kami kay David sangsa inyo. Gani ngaa ginatamay ninyo kami? Indi bala nga kami ang una nga nagsiling nga pabalikon ang aton hari?” Apang ang ginsiling sang mga lalaki sang Juda mas matigdas* sangsa iya sang mga lalaki sang Israel.

Footnote

Ukon “kaluwasan.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “maghambal sa tagipusuon sang.”
Ang mga nagdampig kay Absalom.
Sa literal, “tul-an ko kag unod.”
Sa literal, “nabuyok.”
Ukon mahimo, “nila.”
Ang Hebreo nga ekspresyon mahimo man maglakip sang pag-utod sing mga kuko sa tiil.
Ukon mahimo, “halin sa.”
Sa literal, “Pila pa ang mga adlaw sang mga tuig sang.”
Ukon “nangibabaw.”