2 Samuel 14:1-33

  • Si Joab kag ang babayi nga taga-Tekoa (1-17)

  • Nahibal-an ni David ang padihot ni Joab  (18-20)

  • Si Absalom ginpabalik (21-33)

14  Nahibaluan ni Joab nga anak ni Zeruias+ nga nahidlaw ang hari kay Absalom.+  Gani ginpatawag ni Joab ang isa ka maalam nga babayi sa Tekoa+ kag nagsiling sia sa iya: “Palihug magpakunukuno ka nga nagalalaw kag magsuksok ka sing bayo sa paglalaw kag indi ka magpamanyos sing lana.+ Magpakunukuno ka nga isa ka babayi nga madugay na nga nagalalaw.  Dayon magkadto ka sa hari kag amo ini ang ihambal mo sa hari.” Ginsiling ni Joab sa iya kon ano ang iya ihambal.*  Gani nagkadto ang babayi nga taga-Tekoa sa hari kag naghapa sia kag nagsiling: “Buligi ako, O hari!”  Nagsabat ang hari sa iya: “Ano ang natabo sa imo?” Nagsiling sia: “Balo na ako; patay na ang akon bana.  May duha ka anak nga lalaki ang imo alagad. Nag-away sila nga duha sa uma kag wala sing nagtambag sa ila. Napatay sang isa ang iya utod.  Nagkadto sa akon ang tanan nga pamilya sang imo alagad kag nagsiling, ‘Itugyan sa amon ang nagpatay sa iya utod, kay patyon namon sia bilang bayad sa kabuhi* sang iya utod.+ Patyon namon sia bisan pa sia na lang ang manunubli!’ Patyon nila ang nabilin ko nga anak nga pareho sang pagpatay sa katapusan nga baga sang kalayo. Gani, madula ang ngalan sang akon bana kag wala na sia sing mabilin nga kaliwat sa duta.”  Nagsiling ang hari sa babayi: “Magpauli ka na kay ako na ang bahala sa imo.”  Bangod sini, nagsiling ang taga-Tekoa nga babayi sa hari: “O ginuo ko nga hari, ako na lang kag ang panimalay sang akon amay ang basula. Wala sing salabton ang hari kag ang iya trono.” 10  Dayon nagsiling ang hari: “Kon may maghambal pa batok sa imo, dalha sia sa akon, kag indi ka na niya pagtublagon.” 11  Apang nagsiling ang babayi: “Palihug, dumdumon sang hari si Jehova nga imo Dios agod ang tawo nga may kinamatarong sa pagtimalos+ sa akon anak indi maghimo sing halit kag patyon ang akon anak.” Nagsiling ang hari: “Ginapanumpa ko sa buhi nga Dios nga si Jehova,+ wala sing bisan isa ka buhok sang imo anak ang mahulog sa duta.” 12  Nagsiling ang babayi: “Palihug, tuguti ang imo alagad nga maghambal pa sa akon ginuo nga hari.” Gani nagsiling ang hari: “Maghambal ka!” 13  Nagsiling ang babayi: “O hari, ngaa naghimo ka sing makahalit sa katawhan sang Dios?+ Suno sa imo bag-o lang ginhambal, nakasala ka bangod wala mo ginpabalik ang imo gintabog nga anak.+ 14  Kay kita tanan mapatay kag pareho sang tubig nga gin-ula sa duta nga indi na makuha liwat. Apang ang Dios wala nagakuha sing kabuhi,* kag ginabinagbinag niya ang mga rason kon ngaa ang isa nga gintabog indi magpabilin nga tinabog. 15  Nagkadto ako sa akon ginuo nga hari agod ihambal ini bangod nahadlok ako sa mga tawo. Gani nagsiling ang imo alagad, ‘Makighambal ako sa hari. Ayhan himuon sang hari ang ginapangabay sang iya ulipon. 16  Mahimo mamati ang hari sa akon kag luwason niya ang iya ulipon sa kamot sang tawo nga nagatinguha nga kuhaon sa akon kag sa akon nabilin nga anak ang palanublion nga ginhatag sang Dios.’+ 17  Dayon nagsiling ang imo alagad, ‘Kabay pa nga ang ginsiling sang akon ginuo nga hari magahatag sa akon sing kalinong,’ kay ang akon ginuo nga hari pareho sang anghel sang matuod nga Dios, nga nakakilala sing maayo kag malain. Kabay pa nga si Jehova nga imo Dios mangin kaupod mo.” 18  Ginsabat sang hari ang babayi: “Palihug sugiri ako sing matuod sa akon ipamangkot sa imo.” Nagsiling ang babayi: “Palihug maghambal ang akon ginuo nga hari.” 19  Dayon nagsiling ang hari: “Si Joab bala ang nagpadihot sini?”+ Nagsabat ang babayi: “Ginapanumpa ko sa imo atubangan, O ginuo ko nga hari nga husto gid ikaw, kay si Joab nga imo alagad ang nagsugo sa akon kag sia ang nagsiling sang tanan nga ginhambal ko sa imo. 20  Ginhimo ini sang imo alagad nga si Joab agod magbag-o ang imo pagtamod sa natabo, apang maalam ang akon ginuo pareho sang anghel sang matuod nga Dios kag nahibaluan mo ang tanan nga nagakatabo sa duta.” 21  Dayon nagsiling ang hari kay Joab: “Himuon ko ini.+ Lakat ka kag pabalika diri ang pamatan-on nga si Absalom.”+ 22  Pagkabati sini, naghapa si Joab kag gindayaw niya ang hari. Nagsiling si Joab: “Nahibaluan na sang imo alagad nga ginakahamut-an mo ako, O ginuo ko nga hari, kay ginhimo sang hari ang ginpangabay sang iya alagad.” 23  Dayon nagtindog si Joab kag nagkadto sa Gesur+ kag gindala niya si Absalom sa Jerusalem. 24  Apang, nagsiling ang hari: “Papaulia sia sa iya balay, apang indi sia magpakita sa akon.” Gani nagpauli si Absalom sa iya balay, kag wala sia magpakita sa hari. 25  Wala sing tawo nga pareho ka guapo kay Absalom sa bug-os nga Israel kag ginadayaw gid sia. Wala sia sing depekto halin sa dapadapa tubtob sa ulo. 26  Sa katapusan sang kada tuig, ginautdan niya ang iya buhok bangod nabug-atan sia sa sini. Nagabug-at ang inutod niya nga buhok sing 200 ka siklo* suno sa kabug-aton sang bato sang hari.* 27  Si Absalom may tatlo ka anak nga lalaki+ kag isa ka anak nga babayi nga si Tamar. Matahom gid sia nga babayi. 28  Nag-istar si Absalom sa Jerusalem sing duha ka tuig, apang wala gid niya makita ang hari.+ 29  Gani ginpatawag ni Absalom si Joab agod pakadtuon sia sa hari, apang wala sia magkadto kay Absalom. Ginpatawag sia liwat ni Absalom, apang wala gihapon magkadto si Joab. 30  Sang ulihi, nagsiling sia sa iya mga alagad: “May uma si Joab malapit sa akon uma kag may tanom sia nga sebada. Lakat kamo kag sunuga ninyo ini.” Gani ginsunog sang mga alagad ni Absalom ang uma ni Joab. 31  Bangod sini, nagkadto si Joab sa balay ni Absalom kag nagsiling sa iya: “Ngaa ginsunog sang imo mga alagad ang akon uma?” 32  Nagsabat si Absalom kay Joab: “Ginpatawag ko ikaw agod pakadtuon ka sa hari kag pamangkuton sia: ‘Ngaa naghalin pa ako sa Gesur?+ Mas maayo pa kon didto na lang ako. Tuguti ako nga makigkita sa hari, kag kon may sala gid man ako, dapat niya ako ipapatay.’ ” 33  Gani nagkadto si Joab sa hari kag ginsugid ini sa iya. Dayon ginpatawag sang hari si Absalom. Kag nagkadto sia sa hari kag naghapa sa atubangan sang hari. Dayon ginhalukan sang hari si Absalom.+

Footnote

Ukon “Ginbutang ni Joab sa iya baba ang mga pulong.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Mga 2.3 ka kilo (5 ka libra). Tan-awa ang Apendise B14.
Mahimo nga isa ini ka talaksan sang kabug-aton sa palasyo sang hari ukon siklo “sang hari” nga tuhay sa kinaandan nga siklo.