2 Samuel 23:1-39

  • Katapusan nga ginhambal ni David (1-7)

  • Hinimuan sang mga soldado ni David (8-39)

23  Amo ini ang katapusan nga ginhambal ni David:+ “Amo ini ang ginsiling ni David nga anak ni Jesse,+Ang ginsiling sang tawo nga ginpakataas,+Ang hinaplas+ sang Dios ni Jacob,Ang kalahamut-an nga manug-amba* sing mga ambahanon+ sang Israel.  Ang espiritu ni Jehova naghambal paagi sa akon;+Ang iya pulong yara sa akon dila.+  Naghambal ang Dios sang Israel;Nagsiling sa akon ang Igang sang Israel:+ ‘Kon ang isa nga nagagahom sa katawhan matarong,+Kag nagagahom sia nga may kahadlok sa Dios,+  Ang iya paggahom daw kasanag sa kaagahon kon nagasilak ang adlaw,+Kag wala sing panganod. Pareho ini sang kasanag sa tapos sang ulan,Nga nagapatubo sang hilamon sa duta.’+  Indi bala pareho sina ang akon panimalay sa atubangan sang Dios? Bangod nagpakigkatipan sia sa akon sing wala katapusan nga katipan,+Ginhanda ini sing maayo kag malig-on. Bangod nagakahulugan ini sang akon bug-os nga kaluwasan kag kalipay,Palambuon gid niya ini.+  Apang ang wala sing pulos nga mga tawo ginahaboy+ nga daw tunukon nga mga tanom,Kay indi sila makuha paagi lang sa kamot.  Kon kuhaon sila sang tawo,Dapat may gamit sia nga salsalon kag bangkaw,Kag dapat sila sunugon sing bug-os sa ila lugar.”  Amo ini ang mga ngalan sang isganan nga mga soldado ni David:+ Si Joseb-basebet nga Taquemonhon, ang nagapanguna sa tatlo ka isganan nga soldado.+ Napatay niya paagi sa iya bangkaw ang 800 ka tawo sa isa lang ka tion.  Masunod sa iya amo si Eleazar+ nga anak ni Dodo+ nga anak ni Ahohi. Isa sia sa tatlo ka isganan nga soldado nga kaupod ni David sang ginyaguta nila ang mga Filistinhon. Nagtipon ang mga Filistinhon sa pagpakig-away, kag sang mag-isol ang mga soldado sang Israel, 10  nagpabilin si Eleazar kag ginpamatay niya ang mga Filistinhon tubtob nga ginkapoy ang iya butkon kag nagpalanig-a ang iya kamot sa pag-uyat sa iya espada.+ Ginpadaug* sila ni Jehova sadto nga adlaw;+ kag ang katawhan nagbalik sa pagsunod sa iya agod manguha lang sang mga pagkabutang sang mga ginpamatay. 11  Ang masunod sa iya amo si Shamah nga anak ni Age nga Hararnon. Nagtipon ang mga Filistinhon sa Lehi nga may uma nga puno sang lentehas. Nagpalagyo ang katawhan bangod sa mga Filistinhon. 12  Apang nagtindog sia sa tunga sang uma kag gindepensahan niya ini kag ginpamatay ang mga Filistinhon. Ginpadaug* sila ni Jehova.+ 13  Sang tig-alani, nagkadto kay David sa kueba sang Adulam+ ang tatlo sa 30 ka pangulo, kag nagkampo ang mga Filistinhon sa Nalupyakan* sang Refaim.+ 14  Didto si David sa kuta,+ kag ang garison sang mga Filistinhon didto sa Betlehem. 15  Dayon nagsiling si David: “Kuntani makainom ako sing tubig halin sa bubon malapit sa gawang sang Betlehem!” 16  Gani nagsulod ang iya tatlo ka isganan nga soldado sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sing tubig sa bubon malapit sa gawang sang Betlehem kag gindala nila ini kay David; apang wala niya ini gin-inom kundi gin-ula niya ini sa atubangan ni Jehova.+ 17  Nagsiling sia: “Indi ko gid ini mahimo, O Jehova! Imnon ko bala ang dugo+ sang mga lalaki nga nagrisgo sang ila kabuhi?”* Gani wala niya ini gin-inom. Amo ini ang ginhimo sang tatlo ka isganan nga soldado. 18  Si Abisai+ nga utod ni Joab nga anak ni Zeruias+ amo ang pangulo sang tatlo pa. Paagi sa iya bangkaw, 300 ang iya napatay, kag bantog sia pareho sang tatlo ka isganan nga soldado.+ 19  Bisan pa mas kilala sia sa ila nga tatlo pa ka soldado kag sia ang pangulo nila, indi sia subong kabantog sa nauna nga tatlo ka isganan nga soldado. 20  Si Benaias+ nga anak ni Jehoiada isa ka maisog nga tawo* kag madamo sia sing ginhimo sa Kabzeel.+ Ginpatay niya ang duha ka anak ni Ariel sang Moab. Ginpanaugan niya ang leon sa buho sang adlaw nga nagaulan sing yelo kag ginpatay niya ini.+ 21  Ginpatay man niya ang Egiptohanon nga tuman kadaku. Bisan pa may ginauyatan nga bangkaw ang Egiptohanon, nagpalapit sia sa iya nga sungkod lang ang iya dala kag gin-agaw niya ang bangkaw sang Egiptohanon kag amo ini ang ginpatay niya sa iya. 22  Amo ini ang ginhimo ni Benaias nga anak ni Jehoiada, kag bantog sia pareho sang tatlo ka isganan nga soldado. 23  Bisan pa mas kilala sia sangsa treinta ka soldado, indi sia subong kabantog sa tatlo ka isganan nga soldado. Apang, ginhimo sia ni David nga isa sa iya mga bantay. 24  Si Asahel+ nga utod ni Joab nalakip sa treinta ka soldado: si Elhanan nga anak ni Dodo sang Betlehem,+ 25  si Shamah nga Harodnon, si Elika nga Harodnon, 26  si Helez+ nga Paletnon, si Ira+ nga anak ni Ikes nga taga-Tekoa, 27  si Abi-ezer+ nga taga-Anatot,+ si Mebunai nga Husanhon, 28  si Zalmon nga Ahohanon, si Maharai+ nga Netofanhon, 29  si Heleb nga anak ni Baanah nga Netofanhon, si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea nga Benjaminhon, 30  si Benaias+ nga Piratonhon, si Hidai nga halin sa mga nalupyakan* sang Gaas,+ 31  si Abi-albon nga Arbanhon, si Azmavet nga taga-Bahurim, 32  si Eliaba nga taga-Saalbim, kag ang mga anak ni Jasen, si Jonatan, 33  si Shamah nga Hararnon, si Ahiam nga anak ni Sarar nga Hararnon, 34  si Elifelet nga anak ni Ahasbai nga anak sang Maacatnon, si Eliam nga anak ni Ahitofel+ nga Gilonhon, 35  si Hezro nga taga-Carmel, si Paarai nga Arbinhon, 36  si Igal nga anak ni Natan sang Zoba, si Bani nga Gadhanon, 37  si Zelek nga Ammonhon, si Naharai nga taga-Beerot, nga manugdala sing hinganiban ni Joab nga anak ni Zeruias, 38  si Ira nga Itrinhon, si Gareb nga Itrinhon,+ 39  kag si Urias+ nga Hethanon, 37 sila tanan.

Footnote

Ukon “Ang isa nga kalahamut-an.”
Ukon “Ginluwas.”
Ukon “Ginluwas.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “kalag?”
Sa literal, “anak sang maisog nga tawo.”
Tan-awa ang Glossary.