An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Corinto 15:1-58

  • An pagkabanhaw han Kristo (1-11)

  • Pagkabanhaw basihan han pagtoo (12-19)

  • Pagkabanhaw han Kristo garantiya (20-34)

  • An pisikal nga lawas, an espirituwal nga lawas (35-49)

  • Imortalidad ngan pagin diri nadudunot (50-57)

  • Damu an buruhaton ha Ginoo (58)

15  Yana, mga kabugtoan, ginpapahinumdom ko kamo mahitungod han maopay nga sumat nga akon iginpasamwak ha iyo,+ nga ginkarawat liwat niyo, ngan marig-on nga gindadapigan niyo.  Pinaagi hito, natatalwas liwat kamo kon kaptan niyo hin marig-on an maopay nga sumat nga akon iginpasamwak ha iyo, labot la kon nagin mga tumuroo kamo nga waray la katuyoan.  Kay kaupod han siyahan nga mga butang nga akon igintutdo ha iyo amo liwat an akon nahibaroan, nga an Kristo namatay para ha aton mga sala sumala ha Kasuratan;+  nga hiya iginlubong,+ oo, nga hiya ginbuhi+ ha ikatulo ka adlaw+ sumala ha Kasuratan;+  nga nagpakita hiya kan Cefas,*+ ngan katapos ha Dose.+  Katapos hito, ha usa nga higayon nagpakita hiya ha sobra 500 nga kabugtoan,+ nga an kadam-an ha ira kaupod pa gihapon naton, pero an iba nangaturog na ha kamatayon.  Sunod hito, nagpakita hiya kan Santiago,+ katapos, ha ngatanan nga apostol.+  Pero katapos han ngatanan, nagpakita liwat hiya ha akon+ nga sugad hin nagpakita ha usa nga igin-anak nga diri pa panahon.  Kay ako an pinakaubos ha mga apostol, ngan diri ako takos tawagon nga apostol, kay gintimaraot ko an kongregasyon han Dios.+ 10  Kondi pinaagi han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios nagin sugad ako hini. Ngan an iya diri matupngan nga pagkabuotan ha akon waray makarag, pero mas damu an akon ginbuhat kay ha ira ngatanan; kondi diri pinaagi ha akon, lugod pinaagi han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios nga aadi ha akon. 11  Pero ako man o hira, ha sugad hini nga paagi kami nagsasangyaw, ngan ha sugad hini nga paagi tinoo kamo. 12  Yana kon iginsasangyaw nga an Kristo ginbuhi tikang ha mga patay,+ kay ano nga an iba ha iyo nasiring nga waray pagkabanhaw han mga patay? 13  Ha pagkamatuod, kon waray pagkabanhaw han mga patay, kon sugad, an Kristo waray buhia. 14  Pero kon an Kristo waray buhia, waray gud pulos an amon pagsangyaw, ngan waray liwat pulos an iyo pagtoo. 15  Dugang pa, nagigin buwaon liwat kita nga mga testigo han Dios,+ kay nagtestigo kita kontra ha Dios pinaagi ha pagsiring nga ginbuhi niya an Kristo,+ nga waray niya buhia, kon an mga patay diri man ngay-an bubuhion. 16  Kay kon an mga patay diri bubuhion, waray liwat buhia an Kristo. 17  Labot pa, kon waray buhia an Kristo, waray pulos an iyo pagtoo; nagpapabilin kamo ha iyo mga sala.+ 18  Sugad man, an mga nangaturog ha kamatayon nga kahiusa han Kristo nawara ha kadayonan.+ 19  Kon hini nga kinabuhi la kita naglalaom ha Kristo, mas makalolooy kita kay ha bisan hin-o. 20  Kondi yana, an Kristo ginbuhi tikang ha mga patay, an siyahan nga mga bunga han mga nangaturog ha kamatayon.+ 21  Tungod kay nagkaada kamatayon pinaagi han usa ka tawo,+ nagkakaada liwat pagkabanhaw han mga patay pinaagi han usa ka tawo.+ 22  Kay sugad la nga tungod kan Adan an ngatanan namamatay,+ sugad man tungod han Kristo an ngatanan bubuhion.+ 23  Pero an kada tagsa uyon hini nga pagkasunod-sunod: an Kristo amo an siyahan nga mga bunga,+ katapos hito, an mga iya han Kristo durante han iya presensya.+ 24  Sunod, an kataposan, ha dida nga ihatag na niya an Ginhadian ha iya Dios ngan Amay, ha dida nga mawara na niya an ngatanan nga gobyerno ngan an ngatanan nga awtoridad ngan gahum.+ 25  Kay kinahanglan maghadi hiya tubtob nga ibutang han Dios an ngatanan nga kaaway ha ilarom han iya mga tiil.+ 26  Ngan an kataposan nga kaaway, an kamatayon, pagwawad-on.+ 27  Kay “an ngatanan nga butang iginpasakop” han Dios “ha ilarom han iya mga tiil.”+ Pero han pagsiring niya nga ‘iginpasakop an ngatanan nga butang,’+ klaro nga diri hini upod an Dios nga amo an nagpasakop han ngatanan nga butang ha iya.+ 28  Pero ha dida nga igpasakop na ha iya an ngatanan nga butang, an Anak mismo magpapasakop liwat ha Dios nga amo an nagpasakop han ngatanan nga butang ha iya,+ basi an Dios gud la an magmando han ngatanan.+ 29  Kay kon diri, ano an mapapahimulsan nira nga mga ginbawtismohan basi magin mga patay?+ Kon an mga patay diri gud bubuhion, kay ano nga ginbawtismohan man hira basi magin mga patay? 30  Kay ano nga namimeligro liwat kita kada oras?*+ 31  Kada adlaw naatubang ako ha kamatayon. Sugad ini kasigurado han akon duro nga pagrayhak tungod ha iyo, mga kabugtoan, nga nakarawat ko kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. 32  Kon pariho han iba nga kalalakin-an,* nakig-away ako ha magpintas nga mga hayop ha Efeso,+ ano an kaopayan hito para ha akon? Kon an mga patay diri bubuhion, “pangaon ngan panginom kita, kay buwas mapatay kita.”+ 33  Ayaw kamo palimbong. An magraot nga mga kaupod nakakadaot han mag-opay nga pamatasan.*+ 34  Pamurubuot kamo ha matadong nga paagi ngan ayaw pagbinuhat hin sala, kay an iba waray kahibaro mahitungod ha Dios. Ginsisiring ko ini basi maawod kamo. 35  Kondi may masiring: “Paonan-o bubuhion an mga patay? Oo, ano nga klase an ira lawas kon buhion hira?”+ 36  Ikaw nga diri makatadunganon nga tawo! An imo iginsasabwag diri mabubuhi kon diri anay ito mamatay. 37  Ngan mahitungod han imo iginsasabwag, diri an lawas nga matubo an imo iginsasabwag, pero an liso la, trigo man ito o iba nga klase hin liso; 38  kondi an Dios naghahatag hito hin lawas uyon ha iya nalilipayan, ngan an tagsa nga liso iya gintatagan hin kalugaringon nga lawas. 39  Diri ngatanan nga unod parapriho nga unod, kondi may kanan mga tawo, may lain nga unod nga kanan mga hayop, may lain nga unod nga kanan mga tamsi, ngan may lain nga kanan mga isda. 40  Ngan may langitnon nga mga lawas+ ngan tunan-on nga mga lawas;+ pero iba nga klase an himaya han langitnon nga mga lawas, ngan iba liwat nga klase an himaya han tunan-on nga mga lawas. 41  Iba nga klase an himaya han adlaw, ngan iba an himaya han bulan,+ ngan iba an himaya han mga bitoon; ha pagkamatuod, iba an himaya han usa nga bitoon ha lain nga bitoon. 42  Sugad liwat hito an pagkabanhaw han mga patay. Iginsabwag ito nga nadudunot; ginbuhi ito nga diri nadudunot.+ 43  Iginsabwag ito nga waray dungog; ginbuhi ito ha himaya.+ Iginsabwag ito ha kaluyahan; ginbuhi ito ha gahum.+ 44  Iginsabwag ito nga pisikal nga lawas; ginbuhi ito nga espirituwal nga lawas. Kon may pisikal nga lawas, may-ada liwat espirituwal nga lawas. 45  Salit ini an nahisurat: “An siyahan nga tawo nga hi Adan nagin buhi nga persona.”*+ An kataposan nga Adan nagin espiritu nga naghahatag hin kinabuhi.+ 46  Pero diri nahiuuna an espirituwal nga lawas. An pisikal nga lawas an nahiuuna, ngan katapos hito, an espirituwal nga lawas. 47  An siyahan nga tawo tikang ha tuna ngan ginhimo tikang ha tapotapo;+ an ikaduha nga tawo tikang ha langit.+ 48  Pariho han usa nga ginhimo tikang ha tapotapo, amo man liwat an mga ginhimo tikang ha tapotapo; ngan pariho han usa nga langitnon, amo man liwat an mga langitnon.+ 49  Ngan sugad la nga an aton dagway pariho ha iya nga ginhimo tikang ha tapotapo,+ magigin pariho liwat kita ha dagway niya nga langitnon.+ 50  Pero ini an akon masisiring ha iyo, mga kabugtoan, nga an unod ngan dugo diri makakapanunod han Ginhadian han Dios, ngan an pagin nadudunot diri liwat makakapanunod han pagin diri nadudunot. 51  Kitaa! Susumatan ko kamo hin sagrado nga tinago: Diri kita ngatanan makaturog ha kamatayon, pero kita ngatanan mababag-o,+ 52  ha dalikyat, ha pagpirok* han mata, durante han ultimo nga trumpeta. Kay an trumpeta magtutunog,+ ngan an mga patay bubuhion nga diri na madudunot, ngan mababag-o kita. 53  Kay ini nga nadudunot kinahanglan magsul-ot hin pagin diri nadudunot,+ ngan ini nga mortal kinahanglan magsul-ot hin imortalidad.+ 54  Pero ha dida nga ini nga nadudunot magsul-ot hin pagin diri nadudunot ngan ini nga mortal magsul-ot hin imortalidad, matutuman na an mga pulong nga nahisurat: “An kamatayon ginlamoy ha kadayonan.”+ 55  “Kamatayon, hain an imo kadaogan? Kamatayon, hain an imo sugod?”+ 56  An sugod nga nagriresulta hin kamatayon amo an sala,+ ngan an gahum han sala amo an Balaud.*+ 57  Pero salamat ha Dios, kay gintatagan kita niya hin kadaogan pinaagi han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo!+ 58  Salit hinigugma ko nga kabugtoan, magmarig-on kamo,+ diri nababantad, nga pirme damu an ginbubuhat+ ha buruhaton han Ginoo, kay maaram kamo nga an iyo pagbudlay may kalabotan ha Ginoo diri nakakarag.+

Mga footnote

Gintatawag liwat nga Pedro.
O “ha ngatanan nga panahon?”
O posible nga “ha panlantaw han tawo.”
O “nakakadaot han maopay nga moral.”
O “kalag.”
O “pagkipat.”
O “ngan an Balaud naghahatag ha sala han gahum hito.”