Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Pili cha Samweli

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Daudi anapata habari ya kifo cha Sauli (1-16)

  • Wimbo wa huzuni wa Daudi kuhusu Sauli na Yonatani (17-27)

 • 2

  • Daudi, mufalme juu ya Yuda (1-7)

  • Ish-bosheti, mufalme juu ya Israeli (8-11)

  • Vita kati ya nyumba ya Daudi na nyumba ya Sauli (12-32)

 • 3

  • Nyumba ya Daudi inaendelea kupata nguvu (1)

  • Wana wa Daudi (2-5)

  • Abneri anajiunga na Daudi (6-21)

  • Yoabu anamuua Abneri (22-30)

  • Daudi anamuombolezea Abneri (31-39)

 • 4

  • Ish-bosheti anauawa (1-8)

  • Daudi anaamuru wauaji wauawe (9-12)

 • 5

  • Daudi anafanywa kuwa mufalme juu ya Israeli yote (1-5)

  • Muji wa Yerusalemu unakamatwa (6-16)

   • Sayuni, Muji wa Daudi (7)

  • Daudi anashinda Wafilisti (17-25)

 • 6

  • Sanduku linaletwa Yerusalemu (1-23)

   • Uza anashika Sanduku na kuuawa (6-8)

   • Mikali anamuzarau Daudi (16, 20-23)

 • 7

  • Daudi hatajenga hekalu (1-7)

  • Agano pamoja na Daudi kwa ajili ya ufalme (8-17)

  • Sala ya Daudi ya shukrani (18-29)

 • 8

  • Ushindi mbalimbali wa Daudi (1-14)

  • Namna utawala wa Daudi ulipangwa (15-18)

 • 9

  • Daudi anamuonyesha Mefibosheti upendo mushikamanifu (1-13)

 • 10

  • Ushindi mbalimbali juu ya Waamoni na Wasiria (1-19)

 • 11

  • Daudi anafanya uzinifu na Bat-sheba (1-13)

  • Daudi anafanya mipango ili Uria auawe (14-25)

  • Daudi anamuchukua Bat-sheba ili akuwe bibi yake (26, 27)

 • 12

  • Natani anamukaripia Daudi (1-15a)

  • Mwana wa Bat-sheba anakufa (15b-23)

  • Bat-sheba anamuzaa Sulemani (24, 25)

  • Muji wa Raba wa Waamoni unakamatwa (26-31)

 • 13

  • Amnoni anamulala Tamari kinguvu (1-22)

  • Absalomu anamuua Amnoni (23-33)

  • Absalomu anakimbilia Geshuri (34-39)

 • 14

  • Yoabu na mwanamuke Mutekoa (1-17)

  • Daudi anavumbua mupango mubaya wa Yoabu (18-20)

  • Absalomu anaruhusiwa kurudia (21-33)

 • 15

  • Mupango mubaya na uasi wa Absalomu (1-12)

  • Daudi anakimbia kutoka Yerusalemu (13-30)

  • Ahitofeli anajiunga na Absalomu (31)

  • Hushai anatumwa ili amuzuie Ahitofeli (32-37)

 • 16

  • Siba anamuchongea Mefibosheti (1-4)

  • Shimei anamulaani Daudi (5-14)

  • Absalomu anamupokea Hushai (15-19)

  • Shauri la Ahitofeli (20-23)

 • 17

  • Hushai anavuruga shauri la Ahitofeli (1-14)

  • Daudi anaonywa; anamuponyoka Absalomu (15-29)

   • Barzilai na wengine wanaleta vyakula (27-29)

 • 18

  • Absalomu anashindwa; kifo chake (1-18)

  • Daudi anajulishwa kuhusu kifo cha Absalomu (19-33)

 • 19

  • Daudi anamuombolezea Absalomu (1-4)

  • Yoabu anamukaripia Daudi (5-8a)

  • Daudi anarudia Yerusalemu (8b-15)

  • Shimei anaomba musamaha (16-23)

  • Mefibosheti anaonekana kuwa hana hatia (24-30)

  • Barzilai anaonyeshwa heshima (31-40)

  • Ubishi kati ya makabila (41-43)

 • 20

  • Uasi wa Sheba; Yoabu anamuua Amasa (1-13)

  • Sheba anafuatiliwa na kukatwa kichwa (14-22)

  •  Namna utawala wa Daudi ulipangwa (23-26)

 • 21

  • Wagibeoni wanalipiza kisasi juu ya nyumba ya Sauli (1-14)

  • Vita juu ya Wafilisti (15-22)

 • 22

  • Daudi anamusifu Mungu kwa sababu ya matendo yake ya wokovu (1-51)

   • “Yehova ni mwamba wangu” (2)

   • Yehova ni mushikamanifu kwa wenye kuwa washikamanifu (26)

 • 23

  • Maneno ya mwisho ya Daudi (1-7)

  • Matendo ya ajabu ya wapiganaji-vita wenye nguvu wa Daudi (8-39)

 • 24

  • Zambi ya Daudi ya kuhesabia watu (1-14)

  • Ugonjwa wa kuambukiza unaua watu elfu makumi saba (15-17)

  • Daudi anajenga mazabahu (18-25)

   • Hakuna zabihu bila garama (24)