Cha Pili cha Samweli 7:1-29

  • Daudi hatajenga hekalu (1-7)

  • Agano pamoja na Daudi kwa ajili ya ufalme (8-17)

  • Sala ya Daudi ya shukrani (18-29)

7  Wakati mufalme alikuwa anaishi katika nyumba yake mwenyewe*+ na Yehova alikuwa amemupatia pumuziko kutokana na maadui wake wote wenye walimuzunguka,  mufalme akamuambia nabii Natani:+ “Angalia, mimi ninaishi katika nyumba ya mierezi+ wakati Sanduku la Mungu wa kweli linakaa katikati ya vitambaa vya mahema.”+  Natani akamujibu mufalme: “Uende na ufanye jambo lolote lenye kuwa katika moyo wako, kwa maana Yehova iko* pamoja na wewe.”+  Usiku uleule, neno la Yehova likakuja kwa Natani, likisema:  “Uende na umuambie mutumishi wangu Daudi, ‘Yehova anasema hivi: “Je, utanijengea nyumba ya kukaa ndani yake?+  Kwa maana sijakaa ndani ya nyumba tangu siku yenye nilileta watu wa Israeli kutoka Misri mupaka leo,+ lakini nimekuwa nikihama* huku na kule katika hema na katika tabenakulo.+  Wakati wote wenye nilienda pamoja na Waisraeli* wote, je, kuko siku nilimuambia neno lolote mutu yeyote kati ya viongozi wa makabila ya Israeli wenye niliweka ili wachunge watu wangu Israeli, nikisema, ‘Sababu gani hamukunijengea nyumba ya mierezi?’”’  Sasa ambia hivi mutumishi wangu Daudi, ‘Yehova wa majeshi anasema hivi: “Nilikutosha katika malisho, ili usiendelee kufuata kundi,+ ili ukuwe kiongozi juu ya watu wangu Israeli.+  Na nitakuwa pamoja na wewe kila mahali kwenye utaenda,+ na nitaharibu* maadui wako wote kutoka mbele yako;+ na nitakufanyia jina kubwa+ kama jina la watu wakubwa wa dunia. 10  Nitachagua mahali kwa ajili ya watu wangu Israeli na kuwakalisha pale, na wataishi pale na hawatasumbuliwa tena; na watu waovu hawatawakandamiza tena kama vile walifanya zamani,+ 11  tangu siku yenye niliweka waamuzi+ juu ya watu wangu Israeli. Na nitakupatia pumuziko kutokana na maadui wako wote.+ “‘“Pia, Yehova amekuambia kwamba Yehova atakujengea nyumba.*+ 12  Wakati siku zako zitafikia mwisho+ na ulale pamoja na mababu zako, basi nitainua uzao wako* kisha wewe, mwana wako mwenyewe,* na nitafanya ufalme wake ukuwe imara kabisa.+ 13  Yeye ndiye atajenga nyumba kwa ajili ya jina langu,+ na nitafanya imara kabisa kiti cha ufalme wake milele.+ 14  Nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwana wangu.+ Wakati atakosea, nitamukaripia kwa fimbo ya wanadamu na kwa viboko vya wana wa binadamu.*+ 15  Upendo wangu mushikamanifu hautaondolewa kwake kama vile niliuondoa kwa Sauli,+ mwenye niliondoa mbele yako. 16  Nyumba yako na ufalme wako vitakuwa salama milele mbele yako; kiti chako cha ufalme kitafanywa kuwa imara kabisa mi­lele.”’”+ 17  Natani akamuambia Daudi maneno hayo yote na maono hayo yote.+ 18  Halafu Mufalme Daudi akaingia na kukaa mbele ya Yehova na kusema: “Mimi ni nani, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova? Na nyumba yangu ni nini hivi kwamba umenileta mupaka hapa?+ 19  Na kama vile hilo halitoshe, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova, unasema pia juu ya nyumba ya mutumishi wako mupaka wakati murefu wenye kuja; na hili ni agizo* kwa wanadamu wote, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova. 20  Mutumishi wako Daudi anaweza kukuambia nini tena wakati unanijua muzuri sana,+ Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova? 21  Kwa ajili ya neno lako na kupatana na moyo wako* umefanya mambo haya yote makubwa na umeyafunulia mutumishi wako.+ 22  Ndiyo sababu wewe kwa kweli ni mukubwa,+ Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova. Hakuna mwenye kuwa kama wewe,+ na hakuna Mungu isipokuwa wewe;+ mambo yote yenye tumesikia kwa masikio yetu yanahakikisha jambo hilo. 23  Na ni taifa gani lingine katika dunia lenye kuwa kama watu wako Israeli?+ Mungu alienda na kuwakomboa ili wakuwe watu wake,+ akajifanyia jina+ kwa kufanya mambo makubwa na yenye kuogopesha sana kwa ajili yao.+ Ulifukuza mataifa na miungu yao kwa ajili ya watu wako, wenye ulikomboa kutoka Misri kwa ajili yako mwenyewe. 24  Ulifanya watu wako Israeli kuwa imara ili wakuwe watu wako mwenyewe kwa wakati wote;+ na wewe, Ee Yehova, umekuwa Mungu wao.+ 25  “Sasa, Ee Yehova Mungu, timiza ahadi yenye umefanya juu ya mutumishi wako na nyumba yake kwa wakati wote, na ufanye kama vile umeahidi.+ 26  Jina lako litukuzwe milele,+ ili watu waseme, ‘Yehova wa majeshi ni Mungu juu ya Israeli,’ na nyumba ya mutumishi wako Daudi ifanywe imara kabisa mbele yako.+ 27  Kwa maana wewe, Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, umemufunulia mutumishi wako kwa kusema, ‘Nitakujengea nyumba.’*+ Ndiyo sababu mutumishi wako iko* na uhodari* wa kukutolea sala hii. 28  Na sasa, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova, wewe ndiye Mungu wa kweli,+ na maneno yako ni kweli, na umeahidi mutumishi wako mambo hayo mema. 29  Basi ikupendeze kubariki nyumba ya mutumishi wako, na iendelee mbele yako milele;+ kwa sababu wewe, Ee Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova, umeahidi, na kwa baraka yako nyumba ya mutumishi wako ibarikiwe milele.”+

Maelezo ya Chini

Ao “nyumba ya mufalme.”
Ao “eko.”
Tnn., “nikitembea.”
Tnn., “wana wa Israeli.”
Tnn., “nitakatilia mbali.”
Ao “familia ya kifalme.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “ule mwenye atatoka katika sehemu zako za ndani.”
Ao pengine, “Adamu.”
Ao “sheria.”
Ao “kulingana na mapenzi yako.”
Ao “familia ya kifalme.”
Ao “eko.”
Tnn., “amepata moyo wake.”