Cha Pili cha Samweli 23:1-39

  • Maneno ya mwisho ya Daudi (1-7)

  • Matendo ya ajabu ya wapiganaji-vita wenye nguvu wa Daudi (8-39)

23  Haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi:+ “Neno la Daudi mwana wa Yese,+Na neno la mwanaume mwenye aliinuliwa juu,+Mutiwa-mafuta+ wa Mungu wa Yakobo,Mwimbaji mwenye kupendeza* wa nyimbo+ za Israeli.   Roho ya Yehova ilisema kupitia mimi;+Neno lake lilikuwa kwenye ulimi wangu.+   Mungu wa Israeli alisema;Mwamba wa Israeli+ aliniambia: ‘Wakati ule mwenye kutawala wanadamu ni mwenye haki,+Na kutawala katika woga wa Mungu,+   Ni kama mwangaza wa asubui wakati jua linaangaza,+Asubui yenye haina mawingu. Ni kama kungaa kisha mvua kunyesha,Kunafanya majani yaote kutoka katika udongo.’+   Je, nyumba yangu haiko vile mbele ya Mungu? Kwa maana amefanya agano la milele pamoja na mimi,+Lenye kupangwa katika kila jambo na kuhakikishwa. Kwa sababu linamaanisha wokovu wangu wote na furaha yangu yote,Je, yeye halifanye lisitawi kwa sababu hiyo?+   Lakini watu wenye hawana mafaa yoyote wanatupwa wote+ kama miti midogo-midogo ya miiba,Kwa maana hawawezi kukamatwa kwa mukono.   Wakati mutu anawagusa,Anapaswa kuwa na silaha kamili za chuma na mupini wa mukuki,Nao wanapaswa kuteketezwa kabisa kwa moto ­mahali kwenye wako.”  Haya ndiyo majina ya wapiganaji-vita wenye nguvu wa Daudi:+ Yosheb-bashebeti Mutakemoni, kichwa cha wale watatu (3).+ Wakati mumoja, aliinua mukuki wake juu ya watu mia munane (800) na kuwaua kwa wakati mumoja.  Kisha yeye, Eleazari+ mwana wa Dodo+ mwana wa Ahohi alikuwa kati ya wapiganaji-vita watatu (3) wenye nguvu wenye walikuwa pamoja na Daudi wakati walichokoza Wafilisti. Walikuwa wamekusanyika kule kwa ajili ya vita, na wakati watu wa Israeli walikimbia, 10  alisimama imara na kuendelea kupiga na kuua Wafilisti mupaka wakati mukono wake ulichoka na kuganda kwa sababu ya kushika upanga.+ Kwa hiyo Yehova akaleta ushindi* mukubwa siku hiyo;+ na watu wakarudia nyuma ya Eleazari ili kuondoa vitu kwenye miili ya watu wenye waliuawa. 11  Kisha yeye kulikuwa Shamma mwana wa Agee, Muharari. Wafilisti walikusanyika pamoja kule Lehi, kwenye kulikuwa shamba lenye kujaa dengu; na watu wakakimbia kwa sababu ya Wafilisti. 12  Lakini yeye alisimama katikati ya shamba hilo na kulilinda na aliendelea kupiga na kuua Wafilisti, na hivyo Yehova akaleta ushindi* mukubwa.+ 13  Watatu (3) kati ya wale vichwa makumi tatu (30) walishuka wakati wa mavuno kuenda kwa Daudi katika pango la Adulamu,+ na kikundi cha askari* cha Wafilisti kilikuwa kimepiga kambi katika Bonde* la Refaimu.+ 14  Wakati huo Daudi alikuwa katika ile ngome,+ na kambi ya mbele ya Wafilisti ilikuwa katika Betlehemu. 15  Kisha Daudi akaonyesha tamaa yake: “Kama tu ningekunywa maji ya tangi lenye kuwa karibu na mulango mukubwa wa Betlehemu!” 16  Halafu wale wapiganaji-vita watatu (3) wenye nguvu wakaingia kwa nguvu katika kambi ya Wafilisti na wakashota maji katika tangi hilo lenye kuwa karibu na mulango mukubwa wa Betlehemu na wakayaletea Daudi; lakini akakataa kuyakunywa na akayamwanga mbele ya Yehova.+ 17  Akasema: “Ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa kwa upande wangu, Ee Yehova, kwamba nifanye jambo hilo! Je, nikunywe damu+ ya wanaume wenye walienda kwa kutia uzima wao* katika hatari?” Basi akakataa kuyakunywa. Hayo ndiyo mambo yenye wale wapiganaji-vita wake watatu (3) wenye nguvu wali­fanya. 18  Abishai+ ndugu ya Yoabu mwana wa Seruya+ alikuwa kichwa cha wengine watatu (3); aliinua mukuki juu ya watu mia tatu (300) na kuwaua, na alikuwa na sifa kama wale watatu.+ 19  Ijapokuwa alikuwa na sifa zaidi kuliko wale wengine watatu (3) na alikuwa mukubwa juu yao, hakufikia wale watatu wa kwanza. 20  Benaya+ mwana wa Yehoyada alikuwa mwanaume hodari* mwenye alifanya matendo mengi ya uhodari katika Kabzeeli.+ Alipiga na kuua wana wawili wa Arieli wa Moabu, na alishuka ndani ya shimo la maji siku ya teluji* na kuua simba.+ 21  Alimupiga na kumuua pia mwanaume Mumisri mwenye alikuwa na ukubwa wa ajabu. Hata kama Mumisri huyo alikuwa na mukuki katika mukono wake, alienda kumushambulia akiwa na fimbo na akanyanganya mukuki katika mukono wa Mumisri huyo na kumuua kwa mukuki wake mwenyewe. 22  Benaya mwana wa Yehoyada alifanya mambo hayo, na alikuwa na sifa kama ya wale wapiganaji-vita watatu (3) wenye nguvu. 23  Ijapokuwa alikuwa na sifa hata kuliko wale makumi tatu (30), hakufikia wale watatu (3). Lakini, Daudi alimuweka juu ya walinzi wake mwenyewe. 24  Asaheli+ ndugu ya Yoabu alikuwa kati ya wale makumi tatu (30): Elhanani mwana wa Dodo wa Betlehemu,+ 25  Shamma Muharodi, Elika Muharodi, 26  Helezi+ Mupeleti, Ira+ mwana wa Ikeshi Mutekoa, 27  Abiezeri+ Mwanatoti,+ Mebunai Muhusha, 28  Salmoni Mwahohi, Maharai+ Munetofa, 29  Helebu mwana wa Baana Munetofa, Itai mwana wa Ribai wa Gibea ya Wabenyamini, 30  Benaya+ Mupiratoni, Hidai wa mabonde ya muto* ya Gaashi,+ 31  Abi-alboni Mwarbati, Azmaveti Mubarhumu, 32  Eliaba Mushaalboni, wana wa Yasheni, Yonatani, 33  Shamma Muharari, Ahiamu mwana wa Sharari Muharari, 34  Elifeleti mwana wa Ahasbai mwana wa Mumaakati, Eliamu mwana wa Ahitofeli+ Mugiloni, 35  Hezro Mukarmeli, Paarai Mwarabi, 36  Igali mwana wa Natani wa Soba, Bani Mugadi, 37  Seleki Mwamoni, Naharai Mubeeroti, mubeba-silaha wa Yoabu mwana wa Seruya, 38  Ira Mwitri, Garebu Mwitri,+ 39  na Uria+ Muhiti—wote walikuwa makumi tatu na saba (37).

Maelezo ya Chini

Ao “Ule mwenye kupendeza.”
Ao “wokovu.”
Ao “wokovu.”
Ao “kijiji cha mahema.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Ao “nafsi yao.”
Tnn., “mwana wa mwanaume hodari.”
Ao “neige.”