Cha Pili cha Samweli 2:1-32

  • Daudi, mufalme juu ya Yuda (1-7)

  • Ish-bosheti, mufalme juu ya Israeli (8-11)

  • Vita kati ya nyumba ya Daudi na nyumba ya Sauli (12-32)

2  Kisha Daudi akamuuliza Yehova,+ kwa kusema: “Je, nipande kuenda katika muji mumoja kati ya miji ya Yuda?” Yehova akamuambia: “Panda.” Kisha Daudi akauliza: “Niende wapi?” Akajibu: “Hebroni.”+  Kwa hiyo Daudi akapanda kuenda kule pamoja na bibi zake wawili, Ahinoamu+ wa muji wa Yezreeli na Abigaili+ mujane wa Nabali Mukarmeli.  Daudi akapeleka pia watu wenye walikuwa pamoja naye,+ kila mumoja na watu wa nyumba yake, nao wakakaa katika miji yenye kuzunguka Hebroni.  Kisha watu wa Yuda wakakuja, na kule wakamutia Daudi mafuta ili akuwe mufalme juu ya nyumba ya Yuda.+ Wakamuambia Daudi: “Watu wa Yabesh-gileadi ndio walimuzika Sauli.”  Kwa hiyo Daudi akatuma wajumbe kwa watu wa Yabesh-gileadi na kuwaambia: “Yehova awabariki, kwa sababu mulimuonyesha bwana wenu Sauli upendo mushikamanifu kwa kumuzika.+  Yehova awaonyeshe upendo mushikamanifu na uaminifu. Mimi pia nitawaonyesha fazili kwa sababu mumefanya jambo hili.+  Sasa mikono yenu ikuwe na nguvu na mukuwe hodari, kwa sababu bwana wenu Sauli amekufa, na nyumba ya Yuda imenitia mafuta ili nikuwe mufalme juu yao.”  Lakini Abneri+ mwana wa Neri, mukubwa wa jeshi la Sauli, alikuwa amemuchukua Ish-bosheti+ mwana wa Sauli na kumuvukisha mupaka Mahanaimu+  na kumufanya kuwa mufalme juu ya Gileadi,+ Waashuri, Yezreeli,+ Efraimu,+ Benyamini, na juu ya Israeli wote. 10  Ish-bosheti, mwana wa Sauli, alikuwa na miaka makumi ine (40) wakati alikuwa mufalme juu ya Israeli, na alitawala miaka mbili. Lakini, nyumba ya Yuda ilimuunga Daudi mukono.+ 11  Wakati wenye* Daudi alikuwa mufalme kule Hebroni juu ya nyumba ya Yuda ulikuwa miaka saba (7) na miezi sita (6).+ 12  Kisha wakati fulani Abneri mwana wa Neri na watumishi wa Ish-bosheti, mwana wa Sauli, wakatoka Mahanaimu+ na kuenda Gibeoni.+ 13  Yoabu+ mwana wa Seruya+ na watumishi wa Daudi wakaondoka pia na kukutana nao kwenye kiziwa cha maji cha Gibeoni; na kikundi kimoja kilikaa upande huu wa kiziwa hicho cha maji, na kikundi kingine upande ule wa kiziwa hicho cha maji. 14  Mwishowe Abneri akamuambia Yoabu: “Acha vijana wasimame na kupigana* mbele yetu.” Basi Yoabu akasema: “Acha wasimame.” 15  Kwa hiyo wakasimama na wakavuka kulingana na hesabu yao, kumi na mbili (12) wa Benyamini na Ish-bosheti mwana wa Sauli, na kumi na mbili kutoka katikati ya watumishi wa Daudi. 16  Kila mumoja alimukamata mwenzake kwenye kichwa na kila mumoja wao aliingiza upanga wake katika ubavu wa mutu mwenye alikuwa anapigana naye, na wote wakaanguka pamoja. Kwa hiyo mahali pale, penye kuwa katika Gibeoni, pakaitwa Helkat-hasurimu. 17  Mapigano yenye yalifuata yakakuwa makali sana siku hiyo, na mwishowe Abneri na wanaume wa Israeli wakashindwa mbele ya watumishi wa Daudi. 18  Sasa wana watatu (3) wa Seruya+ walikuwa pale—Yoabu,+ Abishai,+ na Asaheli;+ na Asaheli alikuwa mbio kwa miguu yake kama vile swala katika eneo lenye kuwa wazi la mashamba. 19  Asaheli akamukimbiza Abneri, na hakukuwa anageukia upande wa kuume wala upande wa kushoto wakati alikuwa anamufuatilia Abneri. 20  Wakati Abneri aliangalia nyuma, aliuliza, “Ni wewe, Asaheli?” akajibu, “Ndiyo, ni mimi.” 21  Kisha Abneri akamuambia: “Geukia upande wako wa kuume ao upande wako wa kushoto na ukamate mumoja wa vijana hao, na ujikamatie kitu chochote chenye utaondoa kwenye mwili wake.” Lakini Asaheli hakutaka kuacha kumukimbiza. 22  Kwa hiyo Abneri akamuambia tena Asaheli: “Acha kunikimbiza. Sababu gani nikupige na kukuua? Namna gani nitaweza kumuangalia ndugu yako Yoabu katika uso?” 23  Lakini akaendelea kukataa kuacha, kwa hiyo Abneri akamupiga katika tumbo kwa chongo ya nyuma ya mukuki,+ na mukuki huo ukatokea katika mugongo wake; na akaanguka pale na kufa pale pale. Kila mutu mwenye alifika mahali kwenye Asaheli alianguka na kufa alikuwa anasimama na kutua kidogo pale. 24  Kisha Yoabu na Abishai wakaenda kumufuatilia Abneri. Wakati jua lilikuwa linashuka, wakafika kwenye kilima cha Ama, chenye kuangaliana na Gia kwenye njia yenye inaenda katika jangwa la Gibeoni. 25  Wabenyamini wakakusanyika kule pamoja nyuma ya Abneri, na wakakuwa kikundi kimoja na wakasimama kwenye kichwa cha kilima fulani. 26  Kisha Abneri akamuita Yoabu: “Je, upanga utameza bila kuacha? Je, haujue kwamba mwisho utakuwa muchungu tu? Basi, utangojea mupaka wakati gani ili uambie watu waache kufuatilia ndugu zao?” 27  Halafu Yoabu akasema: “Kama vile hakika Mungu wa kweli anaishi, kama haungesema, basi ni kufikia asubui tu ndio watu hawa wangeacha kufuatilia ndugu zao.” 28  Sasa Yoabu akapiga baragumu, na watu wake wakaacha kufuatilia Israeli, na mapigano yakaisha. 29  Kisha Abneri na watu wake wakapita katika Araba+ usiku huo wote na wakavuka Yorni na kupita katika bonde lote* na mwishowe wakafika Mahanaimu.+ 30  Kisha Yoabu kugeuka na kuacha kumufuatilia Abneri, akakusanya watu wote pamoja. Kati ya watumishi wa Daudi, kumi na kenda (19) walikosekana, zaidi ya Asaheli. 31  Lakini watumishi wa Daudi walikuwa wameshinda Wabenyamini na watu wa Abneri, na mia tatu makumi sita (360) kati ya watu wao walikuwa wamekufa. 32  Wakamuchukua Asaheli+ na kumuzika katika kaburi la baba yake, lenye kuwa Betlehemu.+ Kisha Yoabu na watu wake wakatembea usiku wote, na wakafika Hebroni+ asubui sana.

Maelezo ya Chini

Tnn., “Hesabu ya siku zenye.”
Ao “kushindana, kupambana.”
Ao pengine, “katika eneo lote la Bitroni.”