Cha Pili cha Samweli 5:1-25

  • Daudi anafanywa kuwa mufalme juu ya Israeli yote (1-5)

  • Muji wa Yerusalemu unakamatwa (6-16)

    • Sayuni, Muji wa Daudi (7)

  • Daudi anashinda Wafilisti (17-25)

5  Kisha wakati fulani makabila yote ya Israeli yakakuja kwa Daudi kule Hebroni+ na kusema: “Angalia! Sisi ni mufupa wako na nyama yako mwenyewe.*+  Zamani, wakati Sauli alikuwa mufalme wetu, ni wewe ulikuwa unaongoza Israeli katika mapambano yao ya kijeshi.*+ Na Yehova alikuambia: ‘Utachunga watu wangu Israeli, na utakuwa kiongozi juu ya Israeli.’”+  Basi wazee wote wa Israeli wakakuja kwa mufalme kule Hebroni, na Mufalme Daudi akafanya agano pamoja nao+ katika Hebroni mbele ya Yehova. Kisha wakamutia Daudi mafuta kuwa mufalme juu ya Israeli.+  Daudi alikuwa na miaka makumi tatu (30) wakati alikuwa mufalme, na alitawala miaka makumi ine (40).+  Katika Hebroni alitawala juu ya Yuda miaka saba (7) na miezi sita (6), na katika Yerusalemu+ alitawala miaka makumi tatu na tatu (33) juu ya Israeli yote na Yuda.  Na mufalme na watu wake wakaondoka na kuenda Yerusalemu ili kupigana na Wayebusi+ wenye walikuwa wanaishi katika inchi hiyo. Walimuchokoza Daudi: “Hautaingia humu hata kidogo! Hata vipofu na vilema wa miguu watakufukuza.” Waliwaza, ‘Daudi hataingia humu hata kidogo.’+  Lakini, Daudi akakamata ngome ya Sayuni, yenye sasa ni Muji wa Daudi.+  Kwa hiyo Daudi akasema siku hiyo: “Wale wenye kushambulia Wayebusi wanapaswa kupita katika mufereji wa maji ili wapige na kuua ‘vilema wa miguu na vipofu,’ wenye wanamuchukia Daudi!”* Ndiyo sababu watu wanasema: “Vipofu na vilema wa miguu hawataingia hata kidogo katika nyumba.”  Kisha Daudi akaanza kukaa katika ngome hiyo, na ikaitwa* Muji wa Daudi; na Daudi akaanza kujenga kuzunguka pande zote kuanzia kwenye Kilima*+ kuelekea ndani.+ 10  Basi Daudi akakuwa mukubwa zaidi na zaidi,+ na Yehova Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye.+ 11  Mufalme Hiramu+ wa Tiro alituma wajumbe kwa Daudi, na pia mbao za mierezi,+ wafanyakazi wa miti, na mafundi wa kujenga kwa majiwe ili kujenga kuta, nao wakaanza kumujengea Daudi nyumba.*+ 12  Na Daudi akajua kwamba Yehova alikuwa amemufanya imara kabisa kuwa mufalme juu ya Israeli+ na alikuwa ameinua ufalme wake+ kwa ajili ya watu Wake Israeli.+ 13  Daudi akachukua masuria*+ na bibi wengine zaidi katika Yerusalemu kisha kutoka Hebroni, na wakamuzalia Daudi watoto wanaume na watoto wanamuke wengine zaidi.+ 14  Haya ndiyo majina ya watoto wake wenye walizaliwa Yerusalemu: Shamua, Shobabu, Natani,+ Sulemani,+ 15  Ibhari, Elishua, Nefegi, Yafia, 16  Elishama, Eliada, na Elifeleti. 17  Wakati Wafilisti walisikia kwamba Daudi alikuwa ametiwa mafuta kuwa mufalme juu ya Israeli,+ Wafilisti wote wakapanda kuja kumutafuta Daudi.+ Wakati Daudi alisikia jambo hilo, akashuka kuingia katika ngome.+ 18  Kisha Wafilisti wakaingia na kusambaa katika Bonde* la Refaimu.+ 19  Daudi akamuuliza Yehova,+ kwa kusema: “Je, nipande kuenda kupigana na Wafilisti? Je, utawatia katika mukono wangu?” Halafu Yehova akamuambia Daudi: “Panda uende, kwa maana hakika nitawatia Wafilisti katika mukono wako.”+ 20  Basi Daudi akafika Baal-perasimu, na Daudi akawapiga na kuwaua kule. Halafu akasema: “Yehova amepasua njia katikati ya maadui wangu+ mbele yangu, kama njia yenye kupasuliwa na maji.” Ndiyo sababu aliita mahali pale Baal-perasimu.*+ 21  Wafilisti wakaacha sanamu zao pale, na Daudi na watu wake wakazibeba. 22  Kisha wakati fulani Wafilisti wakakuja tena na kusambaa katika Bonde* la Refaimu.+ 23  Daudi akamuuliza Yehova, lakini Akasema: “Usipande moja kwa moja. Lakini, uzunguke nyuma yao, na uwashambulie mbele ya miti midogo-midogo ya mibaka. 24  Na wakati utasikia sauti ya mwendo juu ya miti midogo-midogo ya mibaka, basi tenda bila kusita, kwa sababu Yehova atakuwa ametoka kuenda mbele yako ili kupiga na kuua jeshi la Wafilisti.” 25  Basi Daudi akafanya kama vile Yehova alimuamuru, na akapiga na kuua Wafilisti+ kuanzia Geba+ mupaka Gezeri.+

Maelezo ya Chini

Ao “Tuko na uhusiano wa damu pamoja na wewe.”
Tnn., “ulikuwa unatosha inje na kuingiza ndani Israeli.”
Ao “wanachukia nafsi ya Daudi.”
Ao pengine, “na akapaita.”
Ao “Milo.” Neno la Kiebrania lenye kumaanisha “jaza.”
Ao “nyumba ya mufalme.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Maana yake “Bwana Mwenye Kufanya Mupasuko.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”