Isaya 44:1-28

  • Baraka kwa watu waliochaguliwa na Mungu (1-5)

  • Hakuna Mungu ila Yehova (6-8)

  • Upumbavu wa sanamu zilizotengenezwa na wanadamu (9-20)

  • Yehova, Mkombozi wa Israeli (21-23)

  • Ukombozi kupitia Koreshi (24-28)

44  “Sasa sikiliza, Ee Yakobo mtumishi wangu,Nawe, Ee Israeli, ambaye nimekuchagua.+   Hivi ndivyo anavyosema Yehova,Muumba wako, Yule aliyekutokeza,+Ambaye amekusaidia tangu ulipokuwa tumboni:* ‘Usiogope, mtumishi wangu Yakobo,+Na wewe, Yeshuruni,*+ ambaye nimekuchagua.   Kwa maana nitammiminia maji mwenye kiu*+Na kumimina vijito vinavyotiririka kwenye ardhi iliyokauka. Nitaimimina roho yangu juu ya uzao wako*+Na baraka yangu juu ya wazao wako.   Nao watachipuka kama majani mabichi,+Kama mierebi kando ya vijito vya maji.   Mtu mmoja atasema: “Mimi ni mali ya Yehova.”+ Mwingine atajiita kwa jina la Yakobo,Na mwingine ataandika kwenye mkono wake: “Mali ya Yehova.” Naye atalichukua jina la Israeli.’   Yehova, Mfalme wa Israeli+ na Mkombozi wake,+Yehova wa majeshi, anasema hivi: ‘Mimi ndiye wa kwanza na mimi ndiye wa mwisho.+ Hakuna Mungu ila mimi.+   Ni nani aliye kama mimi?+ Na aseme kwa sauti, atangaze, na kunithibitishia!+ Tangu nilipowatokeza watu wa zamani za kale,Na waseme mambo yatakayokujaNa yale yatakayotokea.   Msiogope,Wala msilemazwe na woga.+ Je, sikumwambia kila mmoja wenu mapema na kutangaza jambo hilo? Ninyi ni mashahidi wangu.+ Je, kuna Mungu zaidi yangu? Hapana, hakuna Mwamba mwingine;+ simjui mwingine.’”   Wale wote wanaotengeneza sanamu za kuchongwa hawana thamani yoyote,Na vitu wanavyovipenda sana havitakuwa na faida yoyote.+ Vikiwa kama mashahidi wao, havioni* chochote wala havijui chochote,+Basi waliovitengeneza vitu hivyo wataaibishwa.+ 10  Ni nani anayeweza kutengeneza mungu au sanamu ya chuma*Ambayo haina faida yoyote?+ 11  Tazameni! Wenzake wote wataaibishwa!+ Mafundi ni wanadamu tu. Wote na wakusanyike na kusimama. Watashikwa na hofu na kuaibishwa pamoja. 12  Mhunzi hutengeneza sanamu ya chuma kwenye makaa kwa kifaa chake.* Anaiunda kwa nyundo,Anaitengeneza kwa mkono wake wenye nguvu.+ Kisha anahisi njaa na kuishiwa na nguvu;Hanywi maji na anachoka. 13  Mchongaji wa mbao huinyoosha kamba ya kupimia, huchora umbo akitumia chokaa nyekundu. Huchonga sanamu kwa patasi na kuchora kwa bikari. Anaichonga kwa umbo la mwanadamu,+Kwa uzuri wa mwanadamu,Ili ikae katika nyumba.*+ 14  Kuna mtu ambaye kazi yake ni kukata mierezi. Huchagua mti wa aina fulani, mwaloni,Naye huuacha uwe imara kati ya miti ya msituni.+ Hupanda mlaurusi, na mvua huufanya ukue. 15  Kisha unakuwa kuni zinazotumiwa na mwanadamu kuwasha moto. Huchukua baadhi yake ili aote moto;Huwasha moto na kuoka mkate. Lakini pia hutengeneza mungu na kumwabudu. Huutengeneza kuwa sanamu ya kuchongwa, na kuiinamia.+ 16  Nusu yake huiteketeza motoni;Kwa nusu hiyo huchoma nyama anayokula, naye hushiba. Pia huota moto na kusema: “Aha! Ninahisi joto ninapotazama moto.” 17  Lakini sehemu inayobaki anaifanya kuwa mungu, kuwa sanamu yake ya kuchongwa. Anaiinamia na kuiabudu. Anasali kwake na kusema: “Niokoe, kwa maana wewe ni mungu wangu.”+ 18  Hawajui chochote, hawaelewi chochote,+Kwa sababu macho yao yamefungwa kabisa na hayawezi kuona,Na moyo wao hauna ufahamu. 19  Hakuna mtu anayetafakari moyoni mwakeWala aliye na ujuzi na uelewaji, anayesema: “Nusu yake niliiteketeza motoni,Nami nimeoka mkate juu ya makaa yake na kuchoma nyama ya kula. Basi, je, ninapaswa kutumia sehemu inayobaki kutengeneza kitu kinachochukiza?+ Je, ninapaswa kuabudu kipande cha mbao?”* 20  Anakula majivu. Moyo wake mwenyewe uliodanganyika umempotosha. Hawezi kujiokoa,* wala hasemi: “Je, hamna uwongo katika mkono wangu wa kulia?” 21  “Kumbuka mambo haya, Ee Yakobo, na wewe, Ee Israeli,Kwa maana wewe ni mtumishi wangu. Nilikutokeza, nawe ni mtumishi wangu.+ Ee Israeli, sitakusahau.+ 22  Nitayafuta kabisa makosa yako kama kwa wingu+Na dhambi zako kama kwa wingu zito. Rudi kwangu, kwa maana nitakukomboa.+ 23  Pigeni vigelegele kwa shangwe, enyi mbingu,Kwa maana Yehova ametenda! Pazeni sauti kwa ushindi, enyi sehemu zenye kina za dunia! Pazeni sauti kwa shangwe, enyi milima,+Ewe msitu, na miti yako yote! Kwa maana Yehova amemkomboa Yakobo,Na juu ya Israeli anaonyesha fahari yake.”+ 24  Yehova, Mkombozi wako,+Aliyekuumba tangu ulipokuwa tumboni, anasema hivi: “Mimi ni Yehova, niliyeumba kila kitu. Nilizitandaza mbingu mimi mwenyewe,+Na kuitandaza dunia.+ Ni nani aliyekuwa pamoja nami? 25  Ninazivuruga ishara za wale wanaoongea maneno matupu,*Na mimi ndiye ninayewafanya wabashiri watende kama wapumbavu;+Ninayewavuruga watu wenye hekimaNa kubadili ujuzi wao kuwa upumbavu;+ 26  Ni mimi ninayefanya neno la mtumishi wangu litimieNa kutimiza kikamili utabiri wa wajumbe wangu;+Ninayesema kuhusu Yerusalemu, ‘Litakaliwa,’+ Na kuhusu majiji ya Yuda, ‘Yatajengwa upya,+Nami nitajenga upya magofu yake’;+ 27  Ninayeviambia vilindi vya maji, ‘Kauka,Nami nitaikausha mito yako yote’;+ 28  Ninayesema kumhusu Koreshi,+ ‘Yeye ni mchungaji wangu,Naye atatimiza kikamili mapenzi yangu yote’;+Ninayesema kuhusu Yerusalemu, ‘Litajengwa upya,’ Na kuhusu hekalu, ‘Msingi wako utawekwa.’”+

Maelezo ya Chini

Au “tangu ulipozaliwa.”
Maana yake “Mnyoofu,” jina la heshima la Israeli.
Au “nitaimiminia maji nchi yenye kiu.”
Tnn., “mbegu yako.”
Yaani, sanamu.
Au “sanamu ya kuyeyushwa.”
Au “tezo yake.”
Au “madhabahu.”
Au “ubao uliokauka.”
Au “kuiokoa nafsi yake.”
Au “manabii wa uwongo.”