Isaya 40:1-31

 • Faraja kwa watu wa Mungu (1-11)

  • Sauti nyikani (3-5)

 • Ukuu wa Mungu (12-31)

  • Mataifa kama tone kutoka katika ndoo (15)

  • Mungu hukaa “juu ya duara ya dunia” (22)

  • Nyota zote huitwa kwa majina (26)

  • Mungu hachoki kamwe (28)

  • Wanaomtumaini Yehova watapata nguvu mpya (29-31)

40  “Wafarijini, wafarijini watu wangu,” asema Mungu wenu.+   “Zungumzeni na moyo wa* Yerusalemu,Na kulitangazia kwamba utumishi wake wa kulazimishwa umetimizwa,Kwamba hatia yake imelipwa.+ Limepokea kutoka mkononi mwa Yehova malipo kamili* kwa ajili ya dhambi zake zote.”+   Kuna mtu anayepaza sauti nyikani: “Fungueni* njia ya Yehova!+ Tengenezeni barabara kuu iliyonyooka+ inayopitia jangwani kwa ajili ya Mungu wetu.+   Kila bonde na liinuliwe,Na kila mlima na kilima kishushwe. Na ardhi yenye mashimo-mashimo itasawazishwa,Na ardhi yenye mawemawe itakuwa bonde tambarare.+   Utukufu wa Yehova utafunuliwa,+Na wote wenye mwili* watauona pamoja,+Kwa maana kinywa cha Yehova kimesema hayo.”   Sikilizeni! Kuna mtu anayesema: “Tangaza!” Mwingine anauliza: “Nitangaze nini?” “Wote wenye mwili* ni majani mabichi. Upendo wao wote mshikamanifu ni kama ua la shambani.+   Majani mabichi hukauka,Ua hunyauka,+Kwa sababu pumzi* ya Yehova hupuliza juu yake.+ Kwa hakika watu ni majani mabichi tu.   Majani mabichi hukauka,Ua hunyauka,Lakini neno la Mungu wetu linadumu milele.”+   Panda juu ya mlima mrefu,Ewe mwanamke unayeletea Sayuni habari njema.+ Paza sauti yako kwa nguvu,Ewe mwanamke unayeliletea Yerusalemu habari njema. Ipaze, usiogope. Yatangazie majiji ya Yuda: “Tazameni Mungu wenu.”+ 10  Tazameni! Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova atakuja kwa nguvu,Na mkono wake utatawala kwa ajili yake.+ Tazameni! Anakuja na thawabu yake,Na malipo anayotoa yako mbele zake.+ 11  Atalitunza* kundi lake kama mchungaji.+ Atawakusanya pamoja wanakondoo kwa mkono wake,Naye atawabeba kwenye kifua chake. Atawaongoza kwa upole wale wanaonyonyesha watoto wao.+ 12  Ni nani amepima maji katika konzi ya mkono wake+Na kupima vipimo vya* mbingu kwa shubiri* ya mkono wake? Ni nani ameyakusanya mavumbi ya dunia katika kipimio+Au kupima milima katika mizaniNa vilima katika mizani? 13  Ni nani ambaye ameipima* roho ya Yehova,Na ni nani anayeweza kumfundisha akiwa mshauri wake?+ 14  Alishauriana na nani ili apate uelewaji,Au ni nani anayemfundisha njia ya haki,Au kumfundisha ujuzi,Au kumwonyesha njia ya uelewaji wa kweli?+ 15  Tazameni! Mataifa ni kama tone kutoka katika ndoo,Naye huyaona kuwa kama mavumbi membamba juu ya mizani.+ Tazameni! Anaviinua visiwa kama mavumbi laini. 16  Hata Lebanoni haitoshi kufanya moto uendelee kuwaka,*Na wanyama wake wa mwituni hawatoshi kwa ajili ya dhabihu ya kuteketezwa. 17  Mbele zake mataifa yote ni kama kitu kisichokuwepo;+Anayaona kuwa si kitu, kama ubatili.+ 18  Mnaweza kumlinganisha Mungu na nani?+ Mnaweza kumfananisha na nini?+ 19  Fundi hutengeneza sanamu,*Mfua chuma huifunika kwa dhahabu,+Naye huitengenezea mikufu ya fedha. 20  Huchagua mti fulani uwe mchango wake,+Mti ambao hautaoza. Humtafuta fundi stadiIli atengeneze sanamu ya kuchongwa ambayo haitaanguka.+ 21  Je, hamjui? Je, hamjasikia? Je, hamkuambiwa tangu mwanzoni? Je, hamjaelewa tangu misingi ya dunia ilipowekwa?+ 22  Kuna Yule anayekaa juu ya duara ya* dunia,+Na wakaaji wake ni kama panzi. Anazitandaza mbingu kama wavu laini,Naye huzitandaza kama hema la kuishi.+ 23  Huwafanya maofisa wakuu kuwa si kituNa kuwafanya waamuzi* wa dunia wawe ubatili. 24  Bado hawajapandwa,Bado hawajatiwa ardhini,Bado shina lao halijatia mizizi ardhini,Nao hupuliziwa na kukauka,Na upepo huwapeperusha mbali kama majani makavu.+ 25  “Mnaweza kunifananisha na nani ili niwe sawa naye?” auliza Yule Mtakatifu. 26  “Inueni macho yenu mbinguni mwone. Ni nani aliyeviumba vitu hivi?+ Ni Yule anayelileta nje jeshi lao kwa hesabu;Huziita zote kwa majina.+ Kwa sababu ya nguvu zake nyingi zenye msukumo na nguvu zake zenye kuogopesha,+Hakuna hata moja inayokosekana. 27  Ewe Yakobo, kwa nini unasema, na ewe Israeli, kwa nini unatangaza,‘Njia yangu imefichwa kutoka kwa Yehova,Nami sipati haki kutoka kwa Mungu’?+ 28  Je, hujui? Je, hujasikia? Yehova, Muumba wa miisho ya dunia, ni Mungu kwa umilele wote.+ Yeye hachoki kamwe wala haishiwi na nguvu.+ Uelewaji wake hauchunguziki.*+ 29  Yeye humpa nguvu mtu aliyechokaNa kuwapa uwezo kamili wale wasio na nguvu.*+ 30  Wavulana watachoka na kuishiwa na nguvu,Na vijana watajikwaa na kuanguka, 31  Lakini wale wanaomtumaini Yehova watapata nguvu tena. Watapaa juu kwa mabawa kama tai.+ Watakimbia na hawataishiwa na nguvu;Watatembea na hawatachoka.”+

Maelezo ya Chini

Au “Lifarijini.”
Au “malipo maradufu.”
Au “Tayarisheni.”
Au “wanadamu wote.”
Au “Wanadamu wote.”
Au “roho.”
Au “Atalichunga.”
Au “ukubwa wa.”
Ni urefu kuanzia kidole gumba hadi kidole kidogo, kiganja kikiwa kimepanuliwa. Angalia Nyongeza B14.
Au labda, “ameielewa.”
Au “haiwezi kuandaa kuni za kutosha.”
Au “sanamu ya kuyeyushwa.”
Au “tufe la.”
Au “watawala.”
Au “hauwezi kueleweka.”
Au “nguvu zenye msukumo.”