Abami ba mbere 21:1-29

  • Ahabu yipfuza umurima w’imizabibu wa Naboti (1-4)

  • Yezebeli ategura umugambi wo kwicisha Naboti (5-16)

  • Eliya abwira Ahabu ivyago bizomushikira (17-26)

  • Ahabu yicisha bugufi (27-29)

21  Inyuma y’ivyo, hari ikintu cabaye ku bijanye n’umurima w’imizabibu wa Naboti w’i Yezireli. Uwo murima wari i Yezireli+, hafi y’ikirimba ca Ahabu umwami w’i Samariya.  Ahabu abwira Naboti ati: «Numpe umurima wawe w’imizabibu ndawuteremwo imboga kuko uri hafi y’inzu yanje. Nzoca ndaguha uwundi murima w’imizabibu mwiza kuwuruta. Canke na ho ubishatse ndaguhe amahera bikwiranye.»  Mugabo Naboti yishura Ahabu ati: «Sinokwubahuka gukora ikintu Yehova yabujije, ngo nguhe intoranwa ya ba sogokuruza banje+  Nuko Ahabu asubira iwe yijiriwe kandi yacitse intege kubera ko Naboti w’i Yezireli yamwishuye ati: «Sinoguha intoranwa ya ba sogokuruza banje.» Ahabu aca aja kuryama ku buriri bwiwe, aguma araba ku ruhome, yanka no kurya.  Maze umugore wiwe Yezebeli+ amusanga iyo ari amubaza ati: «Ubabajwe* n’iki ku buryo wanka no kurya?»  Amwishura ati: «Nabwiye Naboti w’i Yezireli nti: “Emera ngure umurima wawe w’imizabibu canke na ho ubishatse, ndaguhe uwundi murima w’imizabibu mu kibanza cawo.” Mugabo yambwiye ko atawumpa.»  Umugore wiwe Yezebeli aca amubwira ati: «None si wewe uganza Isirayeli? Vyuka urye ntusubire kubabara. Umurima w’imizabibu wa Naboti w’i Yezireli jewe nzowuguha+  Nuko Yezebeli yandika amakete mw’izina rya Ahabu araheza ayashirako ikidodo+ ca Ahabu. Maze arungikira nya makete abashingantahe+ n’abanyacubahiro bo mu gisagara Naboti yabamwo.  Muri ayo makete yanditse ati: «Nimutangaze umusi wo kwisonzesha muheze mwicarike Naboti imbere y’abantu. 10  Muce muzana abagabo babiri b’imburakimazi mubicarike imbere yiwe, maze bamwagirize+ bati: “Wavumye Imana n’umwami+!” Muheze mumujane hanze y’igisagara mumwicishe amabuye+ 11  Nuko abagabo bo mu gisagara Naboti yabamwo, ni ukuvuga abashingantahe n’abanyacubahiro baho, bakurikiza ivyo Yezebeli yabandikiye muri ayo makete. 12  Batangaza umusi wo kwisonzesha maze bicarika Naboti imbere y’abantu. 13  Nuko abagabo babiri b’imburakimazi baraza bicara imbere ya Naboti batangura kumwagiriza imbere y’abantu bati: «Naboti yavumye Imana n’umwami+!» Abantu baca bamujana hanze y’igisagara bamwicisha amabuye+. 14  Hanyuma Yezebeli bamumenyesha ko Naboti bamwicishije amabuye+. 15  Yezebeli akimara kwumva yuko Naboti yicishijwe amabuye, abwira Ahabu ati: «Genda wigarurire wa murima w’imizabibu Naboti w’i Yezireli+ yanka ko umugurira. Naboti ntakiriho, yapfuye.» 16  Ahabu yumvise ko Naboti w’i Yezireli yapfuye, aca aja kwigarurira umurima wiwe w’imizabibu. 17  Mugabo Yehova abwira Eliya+ w’i Tishibe ati: 18  «Genda ubonane na Ahabu umwami wa Isirayeli, aganza i Samariya+. Umusanga mu murima w’imizabibu wa Naboti. Yagiyeyo kugira awigarurire. 19  Umubwire uti: “Yehova avuze ati: ‘Ugire kwica umuntu+ uteko utware n’itongo ryiwe*+?’” Uce wongerako uti: “Yehova avuze ati: ‘Ahantu imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ni ho zizorigatira amaraso yawe+.’”» 20  Ahabu abwira Eliya ati: «Urambonye ga wa mwansi wanje+ we?» Na we ati: «Ndakubonye. Imana yavuze iti: “Kubera ko wiyemeje gukora* ivyo jewe Yehova mbona ko ari bibi+, 21  ngira nkuzaneko ivyago. Nzogukubura ndaguherengeteze. Nzozimanganya muri Isirayeli ab’igitsina-gabo bose*+ bakomoka kuri Ahabu, nzimanganye na nyarucari n’uwutagira gitabara+. 22  Umuryango wawe nzowugira nk’uwa Yerobowamu+ mwene Nebati nongere ndawugire nk’uwa Bayasha+ mwene Ahiya, kubera wanteye ishavu wongera utuma Abisirayeli bacumura.” 23  Nayo ku bijanye na Yezebeli, Yehova avuze ati: “Imbwa zizorira Yezebeli mw’itongo ry’i Yezireli+. 24  Uwo mu muryango wa Ahabu wese azopfira mu gisagara, imbwa zizomurya. Uwuzopfira mu gahinga na we, ibinyoni vyo mu kirere bizomurya+. 25  Ni ukuri nta n’umwe yigeze amera nka Ahabu+. Ahabu yiyemeje gukora* ivyo jewe Yehova mbona ko ari bibi yohejwe n’umugore wiwe Yezebeli+. 26  Yakoze ibintu binshisha rwose, asenga ibigirwamana bisesemye* cokimwe n’Abamori bose jewe Yehova nirukanye mu gihugu, kugira ndagihe Abisirayeli+.”» 27  Ahabu akimara kwumva ayo majambo, aca yitaburirako impuzu yambaye maze yambara igunira. Arisonzesha, aguma aryama yambaye igunira kandi akagenda yijiriwe. 28  Maze Yehova abwira Eliya w’i Tishibe ati: 29  «Mbega wabonye ukuntu Ahabu yicishije bugufi yumvise ivyo namubwiye+? Ko yicishije bugufi imbere yanje, sinzozana ivyo vyago akiriho. Nzobizana ku muryango wiwe ku ntwaro* y’umuhungu wiwe+

Utujambo tw'epfo

Canke «umutima wawe ubabajwe.»
Mu giheburayo havuga ngo «uteko wigarurire.»
Mu giheburayo havuga ngo «wigurishije ngo ukore.»
Mu giheburayo havuga ngo «uwo wese yihagarika ku ruhome.» Iyo ni imvugo y’igiheburayo y’akagaye bakoresha bashaka kuvuga abantu b’igitsina-gabo.
Mu giheburayo havuga ngo «yigurishije ngo akore.»
Ijambo ry’igiheburayo ryakoreshejwe ng’aha, rishobora kuba rifitaniye isano n’ijambo ryerekana akagaye, risobanura «umwanda mukuru.»
Mu giheburayo havuga ngo «mu misi.»