Abami ba mbere 16:1-34

  • Urubanza Yehova yaciriye Bayasha (1-7)

  • Ela, umwami wa Isirayeli (8-14)

  • Zimuri, umwami wa Isirayeli (15-20)

  • Omuri, umwami wa Isirayeli (21-28)

  • Ahabu, umwami wa Isirayeli (29-33)

  • Hiyeli asubira kwubaka Yeriko (34)

16  Ng’uru urubanza Yehova yaciriye Bayasha biciye kuri Yehu+ mwene Hanani+:  «Nagukuye mu mukungugu ndakuduza, nkugira indongozi y’abantu banje b’Abisirayeli+. Mugabo wagumye ukurikira akarorero kabi ka Yerobowamu, utuma abantu banje b’Abisirayeli bacumura, ibicumuro vyabo birambabaza+.  Ni co gituma ngira ndagukuburane n’umuryango wawe, ewe Bayasha, ntihagire n’igisigara. Umuryango wawe nzowugira nk’uko nagize umuryango wa Yerobowamu+ mwene Nebati.  Ewe Bayasha, umuntu wese wo mu muryango wawe azopfira mu gisagara, imbwa zizomurya. Uwuzopfira mu gahinga na we, ibinyoni vyo mu kirere bizomurya.»  Nayo ibisigaye ku vyerekeye Bayasha, ni ukuvuga ivyo yakoze n’ububasha yerekanye, vyanditswe mu gitabu kivuga ivyabaye mu gihe c’abami ba Isirayeli.  Nuko Bayasha arapfa bamuhamba i Tiruza+ maze umuhungu wiwe Ela atangura kuganza mu kibanza ciwe.  Yehova yaciriye urubanza Bayasha n’umuryango wiwe biciye ku muhanuzi Yehu mwene Hanani kubera ibibi vyose yakoreye imbere ya Yehova. Yakoze nk’ivyo abo mu muryango wa Yerobowamu bakoze, ababaza Imana. Ikindi catumye amucira urubanza ni uko yishe Nadabu+.  Mu mwaka ugira 26 Asa umwami w’Ubuyuda aganza, ni ho Ela mwene Bayasha yaba umwami wa Isirayeli i Tiruza. Yaganje imyaka ibiri.  Umusuku wiwe Zimuri yari umukuru w’ica kabiri c’ingabo zirwanira ku mikogote. Nuko Zimuri ategura umugambi wo kugirira nabi umwami. Ico gihe umwami yari i Tiruza, mu nzu y’uwagaba ivyo ku kirimba i Tiruza yitwa Ariza. Yariko aranywa yaborewe. 10  Zimuri arinjira aramwica+, aca atangura kuganza mu kibanza ciwe. Hari mu mwaka ugira 27 Asa umwami w’Ubuyuda aganza. 11  Zimuri akimara kuba umwami akicara ku ntebe y’ubwami, yica abo mu muryango wa Bayasha bose. Nta muntu n’umwe w’igitsina-gabo* yamusigarije, haba mu b’iwabo* canke mu bagenzi biwe. 12  Zimuri azimanganya rero umuryango wose wa Bayasha, nk’uko Yehova yari yabivuze mu rubanza yaciriye Bayasha biciye ku muhanuzi Yehu+. 13  Ivyo yabigize kubera ibicumuro vyose Bayasha n’umuhungu wiwe Ela bakoze bagatuma n’Abisirayeli bacumura. Bacumuje Abisirayeli mu gusenga ibigirwamana ata co bimaze, bababaza Yehova Imana ya Isirayeli+. 14  Nayo ibisigaye ku vyerekeye Ela, ni ukuvuga ivyo yakoze vyose, vyanditswe mu gitabu kivuga ivyabaye mu gihe c’abami ba Isirayeli. 15  Mu mwaka ugira 27 Asa umwami w’Ubuyuda aganza, ni ho Zimuri yaba umwami i Tiruza, aganza imisi indwi. Ico gihe abasoda b’Abisirayeli bari hafi y’igisagara ca Gibetoni+ kugira bagitere. Ico gisagara caganzwa n’Abafilisitiya. 16  Maze abo basoda bumva yuko Zimuri yari yateguye umugambi wo kugirira nabi umwami kandi ko yari yamwishe. Uwo musi nyene abasoda bose b’Abisirayeli* baca bimika umukuru w’ingabo yitwa Omuri+ ngo abe ari we aganza Isirayeli. Bamwimikiye aho nyene bari bakambitse. 17  Omuri n’abasoda bose b’Abisirayeli* bari kumwe na we, bava i Gibetoni baja kwugariza igisagara ca Tiruza. 18  Zimuri abonye ko igisagara cafashwe, aca yinjira mu munara ukomeye wo ku kirimba* maze aturira ico kirimba apfirayo+. 19  Ivyo vyamushikiye kubera yacumuye, agakora ivyo Yehova abona ko ari bibi, agakurikira akarorero kabi ka Yerobowamu. Ikindi catumye bimushikira ni uko yatumye Abisirayeli bacumura+. 20  Nayo ibisigaye ku vyerekeye Zimuri n’umugambi wiwe mubi, vyanditswe mu gitabu kivuga ivyabaye mu gihe c’abami ba Isirayeli. 21  Ico gihe Abisirayeli baciye bicamwo kubiri. Bamwe bari bashigikiye Tibuni mwene Ginati, bagashaka kumugira umwami, abandi bagashigikira Omuri. 22  Mugabo abashigikiye Omuri bahavuye barusha inguvu abashigikiye Tibuni mwene Ginati. Maze Tibuni arapfa, Omuri aca atangura kuganza. 23  Omuri yatanguye kuganza Isirayeli mu mwaka ugira 31 Asa umwami w’Ubuyuda aganza, aca atwara imyaka 12. Yamaze imyaka itandatu aganza ari i Tiruza. 24  Yahavuye agura umusozi wa Samariya italanto* zibiri z’ifeza, awugura n’umugabo yitwa Shemeri. Yaciye ahubaka igisagara maze acita Samariya*+ afatiye kw’izina rya Shemeri nyene* uwo musozi. 25  Omuri yaguma akora ivyo Yehova abona ko ari bibi, agakora nabi kurusha ababayeho imbere yiwe+ bose. 26  Yagumye akora nk’ivyo Yerobowamu mwene Nebati yakoze vyose. Yakoze n’ibicumuro Abisirayeli bakoze babitumwe na Yerobowamu, bababaza Yehova Imana ya Isirayeli mu gusenga ibigirwamana vyabo ata co bimaze+. 27  Nayo ibisigaye ku vyerekeye Omuri, ni ukuvuga ivyo yakoze n’ubutwari bwiwe, vyanditswe mu gitabu kivuga ivyabaye mu gihe c’abami ba Isirayeli. 28  Nuko Omuri arapfa bamuhamba i Samariya maze umuhungu wiwe Ahabu+ atangura kuganza mu kibanza ciwe. 29  Ahabu mwene Omuri yabaye umwami wa Isirayeli mu mwaka ugira 38 Asa umwami w’Ubuyuda aganza. Ahabu mwene Omuri yamaze imyaka 22 aganza Isirayeli ari i Samariya+. 30  Yakoze ivyo Yehova abona ko ari bibi, arusha ababayeho imbere yiwe bose+. 31  Nk’aho umengo gukora ibicumuro nk’ivya Yerobowamu+ mwene Nebati cari ikintu gisanzwe, yageretseko atwara Yezebeli+ umukobwa wa Etibayali umwami w’Abanyasidoni+. Maze atangura gukorera Bayali+ no kuyunamira. 32  Atako yubakira Bayali igicaniro ku rusengero* rwayo+ yari yarubatse i Samariya. 33  Ahabu akora n’inkingi nyeranda y’igiti*+, akora n’ibindi bibi vyinshi kugira ababaze Yehova Imana ya Isirayeli arusha abami bose ba Isirayeli babayeho imbere yiwe. 34  Ku ntwaro ya Ahabu, Hiyeli w’i Beteli asubira kwubaka igisagara ca Yeriko. Ashinze umushinge waco, yabuze imfura yiwe Abiramu, ashizeho amarembo yaco na ho, abura umuhererezi wiwe Segubu. Ivyo Yehova yari yaravuze biciye kuri Yosuwa mwene Nuni biba birarangutse+.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «yihagarika ku ruhome.» Iyo ni imvugo y’igiheburayo y’akagaye bakoresha bashaka kuvuga abantu b’igitsina-gabo.
Canke «mu bashobora guhora amaraso yiwe.»
Mu giheburayo havuga ngo «Isirayeli yose.»
Mu giheburayo havuga ngo «Isirayeli yose.»
Mu giheburayo havuga ngo «inzu y’umwami.»
Italanto imwe yangana n’ibilo 34,2. Raba Inyongera ya B14.
Iryo zina risobanura ngo «cegukira umuryango wa Shemeri.»
Mu giheburayo havuga ngo «umukama.»
Mu giheburayo havuga ngo «inzu.»