Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

B5

Ihema ryeranda n’umuherezi mukuru

Ivyari bigize ihema ryeranda

 1. 1 Isandugu (Kv 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Irido (Kv 26:31-33)

 3. 3 Inkingi imanitseko irido (Kv 26:31, 32)

 4. 4 Aheranda (Kv 26:33)

 5. 5 Aheranda cane (Kv 26:33)

 6. 6 Igikingirizo (Kv 26:36)

 7. 7 Inkingi y’igikingirizo (Kv 26:37)

 8. 8 Agatafari k’umujumpu (Kv 26:37)

 9. 9 Igicaniro c’imibavu (Kv 30:1-6)

 10. 10 Imeza y’imikate y’ishikanwa (Kv 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Ikintu baterekako amatara (Kv 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Igitambara c’ilino (Kv 26:1-6)

 13. 13 Igitambara c’ubwoya bw’impene (Kv 26:7-13)

 14. 14 Igitambara c’urushato rw’impfizi z’intama (Kv 26:14)

 15. 15 Igitambara c’urushato rw’ibikoko vyitwa tahashi (Kv 26:14)

 16. 16 Ikizingiti (Kv 26:15-18, 29)

 17. 17 Agatafari k’ifeza kari munsi y’ikizingiti (Kv 26:19-21)

 18. 18 Agakoni (Kv 26:26-29)

 19. 19 Agatafari k’ifeza (Kv 26:32)

 20. 20 Ikibesani c’umujumpu (Kv 30:18-21)

 21. 21 Igicaniro c’amashikanwa aturirwa (Kv 27:1-8)

 22. 22 Ikigo (Kv 27:17, 18)

 23. 23 Irembo (Kv 27:16)

 24. 24 Ibitambara vy’ilino (Kv 27:9-15)

Umuherezi mukuru

Muri Kuvayo ikigabane ca 28 haradondora neza impuzu z’umuherezi mukuru wo muri Isirayeli