Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

B15

Ikirangamisi c’Abayuda

NISANI (ABIBU) Ntwarante—Ndamukiza

14 Pasika

15-21 Imikate itarimwo umwambiro

16 Ishikanwa ry’ivyeze ubwa mbere

Yorodani ruruzura kubera imvura, shelegi irayonga

Sayiri

IYARI (ZIVU) Ndamukiza—Rusama

14 Pasika yo hanyuma

Ici riratangura, ijuru riba rikeye rwose

Ingano

SIVANI Rusama—Ruheshi

6 Umusi mukuru w’amayinga (Pentekoti)

Ubushuhe bwo mu ci, ikirere gikeye

Ingano, insukoni zeze kare

TAMUZI Ruheshi—Mukakaro

 

Ubushuhe burongerekana, urume rwinshi mu duce tumwetumwe

Inzabibu zeze kare

ABI Mukakaro—Myandagaro

 

Ubushuhe buba bwinshi cane

Ivyamwa vyo mu ci

ELULI Myandagaro—Nyakanga

 

Ubushuhe burabandanya

Ivyamwa vy’itende, inzabibu n’insukoni

TISHIRI (ETANIMU) Nyakanga—Gitugutu

1 Kuvuza urumbete

10 Umusi w’impongano

15-21 Umusi mukuru w’insago

22 Ikoraniro ridasanzwe

Ici rirarangira, imvura ya mbere iratangura

Irima

HESHIVANI (BULI) Gitugutu—Munyonyo

 

Akavura gakegake

Imyelayo

KISILEVU Munyonyo—Kigarama

25 Umusi mukuru wo kwegurira Imana urusengero

Imvura iragwira, igikonyozi, shelegi mu misozi

Ibitungwa birakingirwa igikonyozi

TEBETI Kigarama—Nzero

 

Imbeho iba nyinshi cane, imvura, shelegi mu misozi

Ibiterwa birakura

SHEBATI Nzero—Ruhuhuma

 

Ubukanye burahwama, imvura irabandanya

Ibiti vya shakedi birashurika

ADARI Ruhuhuma—Ntwarante

14, 15 Purimu

Imituragaro n’urubura biba kenshi

Ilino

VEYADARI Ntwarante

Hari ukwezi kwongerwako incuro indwi mu myaka 19