Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

A6-B

Igicapo: Abahanuzi n’abami b’Ubuyuda na Isirayeli (Igice ca 2)

Abami b’ubwami bwo mu bumanuko (Ibikurikira)

777 M.K.

Yotamu: imyaka 16

762

Ahazi: imyaka 16

746

Hezekiya: imyaka 29

716

Manase: imyaka 55

661

Amoni: imyaka 2

659

Yosiya: imyaka 31

628

Yehowahazi: amezi 3

Yehoyakimu: imyaka 11

618

Yehoyakini: amezi 3 n’imisi 10

617

Zedekiya: imyaka 11

607

Yeruzalemu n’urusengero rwaho bisamburwa n’ingabo z’Abanyababiloni zirongowe na Nebukadinezari. Zedekiya umwami wa nyuma wo kw’isi wo mu muryango wa Dawidi akurwa ku ngoma.

Abami b’ubwami bwo mu buraruko (Ibikurikira)

nk. 803 M.K.

Zakariya: yatwaye amezi 6 gusa

Zakariya yaratanguye kuganza ku rugero kanaka, ariko biboneka ko ubwami bwamwegukiye neza nko mu 792.

nk. 791

Shalumu: ukwezi 1

Menahemu: imyaka 10

nk. 780

Pekahiya: imyaka 2

nk. 778

Peka: imyaka 20

nk. 758

Hosheya: imyaka 9 kuva nko mu 748

nk. 748

Biboneka ko ingoma ya Hosheya yashinze imizi canke igafatwa mu mugongo n’umwami w’Abashuri Tigulati-Pileseri wa 3 nko mu 748.

740

Ashuri yigarurira Samariya, ikaganza Isirayeli. Ubwami bwa Isirayeli bwo mu buraruko bugizwe n’imiryango cumi buvaho.

 • Urutonde rw’abahanuzi

 • Yesaya

 • Mika

 • Zefaniya

 • Yeremiya

 • Nahumu

 • Habakuki

 • Daniyeli

 • Ezekiyeli

 • Obadiya

 • Hoseya