Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Numenye ibiri mw’Ijambo ry’Imana

INGENE WOTORA IMIRONGO YO MURI BIBILIYA

Bibiliya igizwe n’ibitabu 66. Igabuye mu bice bibiri: Ivyanditswe vy’igiheburayo n’igiharameya («Isezerano rya kera») be n’Ivyanditswe vy’ikigiriki («Isezerano rishasha»). Buri gitabu ca Bibiliya kigabuwe mu bigabane n’imirongo. Igihe hari ivyanditswe bitanzwe, igiharuro gikurikira izina ry’igitabu cerekana ikigabane, igiharuro gikurikira na co cerekana umurongo. Nk’akarorero, ahanditse ngo Itanguriro 1:1 bisigura Itanguriro ikigabane ca 1, umurongo wa 1.