Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

A7-F

Ibintu nyamukuru vyabaye mu buzima bwa Yezu bwo kw’isi: Igikorwa Yezu yakoreye mu buseruko bwa Yorodani mu nyuma

IGIHE

IKIBANZA

IVYABAYE

MATAYO

MARIKO

LUKA

YOHANI

Mu 32, inyuma y’umusi mukuru wo kwegura urusengero

Betaniya hakurya ya Yorodani

Aja aho Yohani yariko arabatiriza; benshi bizera Yezu

     

10:40-42

Pereya

Yigisha mu bisagara no mu bigwati, agenda yerekeza i Yeruzalemu

   

13:22

 

Ahimiriza guca mu muryango waga; aririra Yeruzalemu

   

13:23-35

 

Kumbure i Pereya

Icigwa co kwicisha bugufi; ibigereranyo: abitorera ibibanza vy’iteka, abatumire barondera ivyitwazo

   

14:1-24

 

Ico bisaba kuba umwigishwa

   

14:25-35

 

Ibigereranyo: intama yatakaye, igiceri catakaye, umwana w’icangazi

   

15:1-32

 

Ibigereranyo: umusuku atagororotse, umutunzi na Lazaro

   

16:1-31

 

Yigisha ibijanye n’ibitsitaza, ukubabarira, n’ukwizera

   

17:1-10

 

Betaniya

Lazaro apfa hanyuma akazurwa

     

11:1-46

Yeruzalemu; Efurayimu

Umugambi wo kwica Yezu; avayo

     

11:47-54

Samariya; Galilaya

Akiza abanyamibembe 10; avuga uko Ubwami bw’Imana buzoza

   

17:11-37

 

Samariya canke Galilaya

Ibigereranyo: umupfakazi yumirako, Umufarizayo n’umutozakori

   

18:1-14

 

Pereya

Yigisha ivy’umubano n’ukwahukana

19:1-12

10:1-12

   

Ahezagira abana

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Ikibazo c’umusore w’umutunzi; ikigereranyo c’abakozi bo mu murima w’imizabibu n’impembo ingana

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Kumbure i Pereya

Avuga ivy’urupfu rwiwe ubugira

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Yakobo na Yohani basabirwa ivyicaro mu Bwami

20:20-28

10:35-45

   

Yeriko

Ariko ararengana, akiza impumyi zibiri; agendera Zakayo; ikigereranyo c’imina cumi

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28