Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

A7

Ibintu nyamukuru vyabaye mu buzima bwa Yezu bwo kw’isi: Imbere y’uko Yezu atangura igikorwa ciwe

Uko ibivugwa mu Njili zine vyagiye birakurikirana

Ibi bicapo biri kumwe n’amakarata yerekana ingendo Yezu yagize igihe yamamaza inkuru nziza. Utumenyetso tw’imyampi turi ku makarata twerekana canecane iyo yagiye yerekeza, si inzira nyezina yaciyemwo.

Imbere y’uko Yezu atangura igikorwa ciwe

IGIHE

IKIBANZA

IVYABAYE

MATAYO

MARIKO

LUKA

YOHANI

Mu mwaka wa 3 M.K.

Yeruzalemu, urusengero

Umumarayika Gaburiyeli amenyesha Zakariya ivy’ivuka rya Yohani Umubatizi

   

1:5-25

 

Nko mu mwaka wa 2 M.K.

Nazareti; Yudaya

Umumarayika Gaburiyeli amenyesha Mariya ivy’ivuka rya Yezu; aja kuramutsa incuti yiwe Elizabeti

   

1:26-56

 

Mu mwaka wa 2 M.K.

Imitumba y’i Yudaya

Yohani Umubatizi avuka agahabwa izina; Zakariya avuga ubuhanuzi; Yohani yobaye mu bugaragwa

   

1:57-80

 

Mu mwaka wa 2 M.K., nko ku wa 1 Git.

Betelehemu

Yezu avuka; «Jambo acika umuntu»

1:1-25

 

2:1-7

1:14

Hafi y’i Betelehemu; Betelehemu

Umumarayika amenyesha inkuru nziza abungere; abamarayika bashemeza Imana; abungere baza kuraba uruyoya

   

2:8-20

 

Betelehemu; Yeruzalemu

Yezu agenyerwa (ku musi ugira 8); abavyeyi bamuzana mu rusengero (haciye imisi 40)

   

2:21-38

 

Mu mwaka wa 1 M.K. canke 1 N.K.

Yeruzalemu; Betelehemu; Misiri; Nazareti

Abaragurisha inyenyeri baja kumuraba; umuryango uhungira mu Misiri; Herodi yica abana b’abahungu; umuryango ugaruka uvuye mu Misiri ukaba i Nazareti

2:1-23

 

2:39, 40

 

Mu mwaka wa 12 N.K., Pasika

Yeruzalemu

Yezu afise imyaka 12, ari ku rusengero abaza ibibazo abigisha

   

2:41-50

 
 

Nazareti

Agaruka i Nazareti; aguma agamburukira abavyeyi; yiga kubaza; Mariya arafise abandi bahungu bane, hamwe n’abakobwa (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

Mu 29, mu mpeshi

Mu bugaragwa, uruzi Yorodani

Yohani Umubatizi atangura igikorwa ciwe

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8