Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IKIBAZO CA 20

Wokwungukira gute ku busomyi bwawe bwa Bibiliya?

NUZE URISHURA IBI BIBAZO IGIHE COSE USOMYE BIBILIYA:

Ibi binyigishije iki ku vyerekeye Yehova Imana?

Iki gice co mu Vyanditswe gishigikira gute ubutumwa bwo muri Bibiliya?

Ibi nobishira mu ngiro gute mu buzima bwanje?

Iyi mirongo noyikoresha gute mu gufasha abandi?

«Ijambo ryawe ni itara ry’ibirenge vyanje, rikaba n’umuco umurikira mu nzira.»

Zaburi 119:105