Abami ba mbere 14:1-31

  • Ivyo Ahiya yavuze ko bizoshikira Yerobowamu (1-20)

  • Intwaro ya Rehobowamu mu Buyuda (21-31)

    • Igitero ca Shishaki (25, 26)

14  Ico gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara.  Yerobowamu abwira rero umugore wiwe ati: «Ndagusavye ugende wiyoberanye, kugira ngo ntihagire uwumenya ko uri umugore wanje maze uje i Shilo. Ni yo usanga umuhanuzi Ahiya. Ni we yavuze ko nzoba umwami w’aba bantu+.  Genda utwaye imikate cumi n’utundi dukate tumijagiyeko udutete be n’agakarabo k’ubuki, uheze uje iwe. Arakubwira ibizoshikira uyu muhungu wacu.»  Umugore wa Yerobowamu aca akora ivyo amubwiye. Afata urugendo aja i Shilo+, ashika kwa Ahiya. Ahiya yari yarahumye atakibona kubera ubusaza.  Ariko Yehova yari yabwiye Ahiya ati: «Umugore wa Yerobowamu araje kukubaza ibijanye n’umuhungu wiwe kuko arwaye. Ndaza kukubwira ivyo umwishura*. Aza kuza yiyoberanije.»  Ahiya akimara kwumva ibirenge vyiwe yinjiye mu muryango, avuga ati: «Shika shika mugore wa Yerobowamu. Kubera iki wiyoberanije? Erega ndagufitiye ubutumwa bukaze.  Genda ubwire Yerobowamu uti: “Yehova Imana ya Isirayeli avuze ati: ‘Nagukuye mu bandi ndakuduza, ndakugira indongozi y’abantu banje b’Abisirayeli+.  Naciye nshikura ubwami umuryango wa Dawidi ndabuguha+, ariko ntiwabaye nk’umusavyi wanje Dawidi. We yarakurikije amabwirizwa yanje, ankorera* n’umutima wiwe wose, akora gusa ivyo mbona ko bigororotse+.  Mugabo wewe wakoze ibibi kurusha ababayeho imbere yawe bose, wihingurira iyindi mana n’ibishusho bikoze mu cuma* kugira umbabaze+, maze untera ibitugu+. 10  Ngomba rero nteze ivyago umuryango wa Yerobowamu. Nzozimanganya muri Isirayeli abantu bose b’igitsina-gabo* bo mu muryango wiwe, nzimanganye na nyarucari be n’uwutagira gitabara. Nzokubura abo mu muryango wa Yerobowamu+, ndabakureho nka kurya umuntu akuraho amase ntihagire n’agasigara. 11  Uwo mu muryango wa Yerobowamu azopfira mu gisagara, imbwa zizomurya. Uwuzopfira mu gahinga na we, ibinyoni vyo mu kirere bizomurya. Ni jewe Yehova ndabivuze.’” 12  Haguruka rero utahe iwawe. Niwashika mu gisagara, umwana wawe aca apfa. 13  Abisirayeli bose bazomuririra, bamuhambe. Ni we wenyene mu muryango wa Yerobowamu azohambwa mu mva kubera ari we gusa Yehova Imana ya Isirayeli yabonyemwo iciza mu bo mu muryango wa Yerobowamu. 14  Yehova azokwironderera uwundi mwami aganza Isirayeli. Umusi uri izina, uwo mwami azorandura umuryango wa Yerobowamu+, mbere n’ubu yobigira. 15  Yehova azohana Abisirayeli bamere nk’irenga rizungagizwa n’amazi. Azobarandura abakure mu gihugu ciza yahaye ba sekuruza+, abashwiragirize hakurya ya rwa ruzi runini*+ kubera ko bakoze inkingi nyeranda z’ibiti*+, bakababaza Yehova. 16  Azoheba Abisirayeli kubera ibicumuro Yerobowamu yakoze, agatuma n’Abisirayeli babikora+ 17  Nuko umugore wa Yerobowamu arahaguruka afata inzira, ashika i Tiruza. Agishika ku muryango iwe, wa muhungu aca arapfa. 18  Maze baramuhamba, Abisirayeli bose baramuririra, nk’uko Yehova yari yabivuze biciye ku musavyi wiwe Ahiya wa muhanuzi. 19  Nayo ibisigaye ku vyerekeye Yerobowamu, ni ukuvuga ukuntu yarwanye intambara+ n’ukuntu yaganje, vyanditswe mu gitabu kivuga ivyabaye mu gihe c’abami ba Isirayeli. 20  Yerobowamu yamaze imyaka 22 aganza hanyuma arapfa+. Umuhungu wiwe Nadabu aca atangura kuganza mu kibanza ciwe+. 21  Nayo Rehobowamu mwene Salomo, yari umwami aganza Ubuyuda. Yari afise imyaka 41 igihe yatangura kuganza, amara imyaka 17 aganza i Yeruzalemu, igisagara Yehova yari yaratoye+ mu miryango yose ya Isirayeli kugira ngo citirirwe izina ryiwe+. Nyina wa Rehobowamu yari Umwamonikazi yitwa Nayama+. 22  Ico gihe, abo mu Buyuda baguma bakora ivyo Yehova abona ko ari bibi+ ku buryo ibicumuro vyabo bimushavuza cane kuruta ivyo ba sekuruza bakoze+. 23  Abo mu Buyuda na bo nyene baguma bitunganiriza ibibanza vyo gusengeramwo*, bagashinga n’inkingi nyeranda z’amabuye* n’iz’ibiti+ ku misozi+ yose no munsi y’ibiti bitotahaye+ vyose. 24  Muri ico gihugu, hariyo n’abamaraya b’abagabo* mu bibanza vyo gusengeramwo*+. Ababa mu Buyuda bakora ibintu vyose bishisha vyakorwa n’amahanga Yehova yari yaromoye, akabisa Abisirayeli. 25  Mu mwaka ugira gatanu umwami Rehobowamu aganza, Shishaki+ umwami wa Misiri aduga gutera Yeruzalemu+. 26  Atwara amatungo yari mu nzu ya Yehova n’ayari mu nzu* y’umwami+. Atwara ibintu vyose, harimwo na za nkinzo zose z’inzahabu Salomo yari yarakoze+. 27  Umwami Rehobowamu akora rero inkinzo z’umujumpu zisubirira izo z’inzahabu. Maze azizeza abakuru b’abarinzi* barinda ubwinjiriro bw’inzu y’umwami. 28  Igihe cose umwami yaba aje ku nzu ya Yehova, abo barinzi barazitora mu nyuma bakazisubiza mu cumba c’abarinzi. 29  Nayo ibisigaye ku vyerekeye Rehobowamu, ni ukuvuga ivyo yakoze vyose, vyanditswe mu gitabu kivuga ivyabaye mu gihe c’abami b’Ubuyuda+. 30  Hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu hama intambara+. 31  Maze Rehobowamu arapfa hanyuma bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu gisagara ca Dawidi+. Nyina yari Umwamonikazi yitwa Nayama+. Nuko umuhungu wiwe Abiyamu*+ atangura kuganza mu kibanza ciwe.

Utujambo tw'epfo

Canke «umubwire uku n’uku.»
Mu giheburayo havuga ngo «agendera imbere yanje.»
Canke «mu cuma bashongesheje.»
Mu giheburayo havuga ngo «uwo wese yihagarika ku ruhome.» Iyo ni imvugo y’igiheburayo y’akagaye bakoresha bashaka kuvuga abantu b’igitsina-gabo.
Ni uruzi Efurate.
Mu giheburayo havuga ngo «ibibanza bitaramutse.»
Canke «abagabo baryamana n’abandi bagabo.»
Mu giheburayo havuga ngo «abamaraya b’abagabo bo ku rusengero.» Raba Insiguro y’amajambo (Umumaraya).
Canke «ku kirimba.»
Mu giheburayo havuga ngo «b’abirutsi.»
Yitwa kandi Abiya.