Exodo 38:1-31

  • Ti altar ti daton a mapuoran (1-7)

  • Ti gambang a palanggana (8)

  • Ti paraangan (9-20)

  • Pannakaimbentario dagiti materiales ti tabernakulo (21-31)

38  Nangaramid iti altar ti daton a mapuoran manipud iti kayo ti akasia. Kuadrado dayta a lima a kasiko* ti kaatiddogna, lima a kasiko ti kaakabana, ken tallo a kasiko ti kangatona.+  Inyaramidanna iti saggaysa a sara ti uppat a suli ti altar. Dagiti sarana ket paset a mismo ti altar. Kinalupkopanna iti gambang ti intero nga altar.+  Kalpasanna, inaramidna ti amin nga alikamen ti altar, dagiti timba, pala, malukong, tinidor, ken pagikkan iti beggang. Gambang ti inusarna a nangaramid amin kadagita.  Nangaramid met iti gambang a parilia para iti altar. Inkabilna ti parilia iti uneg ti altar ngem agingga laeng iti makintengnga a pasetna.  Nangaramid iti uppat a sinansingsing a pagyusokan iti uppat a suli iti ruar ti altar a pagyusokan kadagiti assiw.  Kalpasan dayta, nangaramid kadagiti assiw a kayo ti akasia ket kinalupkopanna dagita iti gambang.  Inyusokna dagiti assiw kadagiti sinansingsing a pagyusokan iti agsumbangir a sikigan ti altar tapno maawit dayta. Tabla ti inusarna a nangaramid iti altar ken awan nagyan ti unegna.  Nangaramid iti gambang a palanggana+ ken ti pagbatayanna; inusarna dagiti sarming* ti babbai nga agserserbi maitunos kadagiti urnos iti ruangan ti tolda a pagkonsultaan.  Ti tabernakulo ket inyaramidanna met iti paraangan.+ Iti abagatan a sikigan ti paraangan, nangikabil iti kortina a 100 a kasiko ti kaatiddogna+ ken naabel iti napino a lienso a sinulid. 10  Adda 20 nga adigi ken 20 a gambang a batay a pakaisulbonganda. Pirak dagiti naaramid a kawit dagiti adigi ken dagiti pagikonektaran* kadagita. 11  Iti amianan a sikigan, adda naikabil a kortina a 100 a kasiko ti kaatiddogna. Naaramid met ti 20 nga adigi ken 20 a gambang a batay a pakaisulbonganda. Pirak dagiti naaramid a kawit ken pagikonektaran* kadagiti adigi. 12  Iti laud a sikigan, adda naikabil a kortina a 50 a kasiko ti kaatiddogna. Naaramid met ti 10 nga adigi ken 10 a batay a pakaisulbonganda, ken pirak dagiti naaramid a kawit ken pagikonektaran* kadagiti adigi. 13  Ti kaatiddog ti daya a sikiganna* ket 50 a kasiko. 14  Iti makannawan ti ruangan, adda naikabil a kortina a 15 a kasiko ti kaatiddogna, nga addaan iti tallo nga adigi ken tallo a batay a pakaisulbonganda. 15  Iti makannigid ti ruangan, adda naikabil a kortina a 15 a kasiko ti kaatiddogna, nga addaan iti tallo nga adigi ken tallo a batay a pakaisulbonganda. 16  Amin a kortina iti aglawlaw ti paraangan ket naaramid iti napino a lienso a sinulid. 17  Gambang ti nausar para kadagiti batay a pakaisulbongan dagiti adigi ken pirak dagiti naaramid a kawit ken pagikonektaran* kadagiti adigi. Nakalupkopan iti pirak ti murdong dagiti adigi ken uray dagiti barut iti amin nga adigi iti paraangan.+ 18  Ti ruangan ti paraangan ket nayaramidan iti tabing* a naabel kadagiti asul a sinulid, purpura a sinulid a delana, nalabaga a sinulid, ken napino a lienso a sinulid. Dayta ket 20 a kasiko ti kaatiddogna, 5 a kasiko ti kaakabana, ken kapada dagiti kortina iti paraangan ti kagayadna.+ 19  Gambang ti nausar para iti uppat nga adigina ken iti uppat a batay a pakaisulbonganda. Pirak dagiti naaramid a kawit ket nakalupkopan iti pirak dagiti murdong ken pagikonektaran* kadagiti adigi. 20  Gambang ti nausar a pangaramid iti amin a pasok ti tabernakulo ken iti amin a pasok ti paraangan.+ 21  Imbilin ni Moises a maimbentario ti tabernakulo, ti tabernakulo ti Testimonia.+ Inaramid dayta dagiti Levita+ ket indauluan ida ni Itamar+ nga anak ni Aaron a padi. 22  Inaramid ni Bezalel+ nga anak ni Uri ken apoko ni Hur iti tribu ni Juda ti amin nga imbilin ni Jehova ken Moises. 23  Kaduana ni Oholiab+ nga anak ni Ahisamac iti tribu ni Dan. Isu ket nalaing nga agtrabaho, agborda, ken agabel iti asul a sinulid, purpura a sinulid a delana, nalabaga a sinulid, ken napino a lienso a sinulid. 24  Ti amin a balitok a nausar para iti intero a nasantuan a proyekto ket kas kadagsen ti balitok ti daton a mailili:+ 29 a talento* ken 730 a siklo* sigun iti siklo a maus-usar iti nasantuan a disso.* 25  Ti pirak nga inyeg dagiti nairehistro ket 100 a talento ken 1,775 a siklo, sigun iti siklo a maus-usar iti nasantuan a disso.* 26  Tunggal lalaki a nairehistro nga agtawen iti 20 ken nasursurok ket nangyeg iti kagudua a siklo, sigun iti siklo a maus-usar iti nasantuan a disso*+ ket agdagup dayta iti 603,550.+ 27  Ket 100 a talento a pirak ti nausar iti panangaramid kadagiti batay a pakaisulbongan dagiti adigi ti nasantuan a disso ken batay a pakaisulbongan dagiti adigi ti kortina. Nausar ti 100 a talento para iti 100 a batay a pagisulbongan, 1 a talento para iti tunggal batay a pagisulbongan.+ 28  Manipud iti 1,775 a siklo a pirak, isu ket nangaramid kadagiti kawit para kadagiti adigi, kinalupkopanna dagiti murdongda, ken pinagsisilpona dagita. 29  Ti daton* a gambang ket 70 a talento ken 2,400 a siklo. 30  Dayta ti inaramidna a batay a pakaisulbongan a nausar iti ruangan ti tolda a pagkonsultaan, iti altar a gambang ken iti gambang a pariliana, iti amin nga alikamen ti altar, 31  kadagiti batay a pagisulbongan a nausar iti aglikmut ti paraangan, kadagiti batay a pagisulbongan a nausar iti ruangan ti paraangan, ken iti amin a pasok ti tabernakulo ken iti amin a pasok+ ti aglikmut ti paraangan.

Footnotes

Ti 1 kasiko ket 44.5 cm. Kitaem ti App. B14.
Kayatna a sawen, nakasilsileng a metal a sarming.
Wenno “galut; pagpairut; barut; rematse.”
Wenno “galut; pagpairut; barut; rematse.”
Wenno “galut; pagpairut; barut; rematse.”
Lit., “iti makindaya a sikigan a sumango iti pagsingisingan ti init.”
Wenno “galut; pagpairut; barut; rematse.”
Wenno “kortina.”
Wenno “galut; pagpairut; barut; rematse.”
Ti 1 talento ket 34.2 kg. Kitaem ti App. B14.
Ti 1 siklo ket 11.4 g. Kitaem ti App. B14.
Wenno “babaen ti nasantuan a siklo.”
Wenno “babaen ti nasantuan a siklo.”
Wenno “babaen ti nasantuan a siklo.”
Wenno “daton a mailili.”