Mateo 20:1-34

  • Mga mamumugon sa ulubasan kag pareho nga sueldo (1-16)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (17-19)

  • Nangabay sang posisyon sa Ginharian (20-28)

    • Si Jesus gawad para sa madamo (28)

  • Gin-ayo ang duha ka bulag (29-34)

20  “Kay ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka tag-iya sang ulubasan, nga naglakat sing aga pa sa pagpangita sing mga mamumugon.+  Sang sia kag ang mga mamumugon nagsugtanay nga bayaran niya sila sing isa ka denario* ang adlaw, ginpadala niya sila sa iya ulubasan.  Sang naglakat sia sang mga ikatlo nga oras,* may nakita sia nga mga tawo nga nagatindog lang sa tiendahan bangod wala sila sing obra;  kag ginsilingan niya sila, ‘Magkadto man kamo sa ulubasan, kay suelduhan ko kamo sing husto.’  Gani nagkadto sila. Naglakat sia liwat sang mga ikan-om nga oras* kag ikasiam nga oras,* kag amo man ang ginhimo niya.  Pag-abot sang mga ika-11 nga oras,* naglakat sia kag may nakita naman sia nga mga tawo nga nagatindog lang, kag ginsilingan niya sila, ‘Ngaa nagatindog lang kamo diri sa bug-os nga adlaw nga wala sing ginaobra?’  Nagsabat sila, ‘Ti, kay wala man sing nagpaobra sa amon.’ Nagsiling sia, ‘Magkadto man kamo sa ulubasan.’  “Sang sirom na, nagsiling ang tag-iya sang ulubasan sa iya tulugyanan, ‘Tawga ang mga mamumugon kag suelduhi sila.+ Magsugod ka sa pinakaulihi tubtob sa pinakauna.’  Sang nag-abot ang mga tawo nga nagsugod sa pag-obra sang ika-11 nga oras, nagbaton ang tagsa sa ila sing isa ka denario.* 10  Gani, sang nag-abot ang mga nauna, naghunahuna sila nga magabaton sila sing kapin pa, apang ang tagsa sa ila nagbaton man sing isa ka denario.* 11  Pagbaton nila sini, nagreklamo sila sa tag-iya sang ulubasan. 12  Nagsiling sila: ‘Ining mga naulihi nag-obra sing isa ka oras lang; apang ginsuelduhan mo sila pareho sa amon nga nag-obra sa bug-os nga adlaw sa nagatagiti nga init!’ 13  Apang nagsabat sia, ‘Abyan, wala ko ikaw gindayaan. Indi bala nagsugtanay kita sa isa ka denario?*+ 14  Kuhaa ang imo sueldo kag maglakat. Luyag ko suelduhan ining naulihi sing pareho sa imo. 15  Wala bala ako sing kinamatarong sa paghimo sang luyag ko sa akon kuarta? Nahisa ka bala* bangod maayo* ako sa ila?’+ 16  Sa sini nga paagi, ang mga naulihi mangin una kag ang mga nauna maulihi.”+ 17  Samtang nagataklad sila sa Jerusalem, ginpain ni Jesus ang 12 ka disipulo kag ginsilingan sila:+ 18  “Mataklad kita sa Jerusalem, kag ang Anak sang tawo itugyan sa puno nga mga saserdote kag mga escriba. Pamatbatan nila sia sing kamatayon+ 19  kag itugyan sia sa mga Gentil agod yagutaon, lapdusan, kag ilansang sa usok,+ apang sa ikatlo nga adlaw, banhawon sia.”+ 20  Dayon ang asawa ni Zebedeo+ upod ang iya duha ka anak nga lalaki nagpalapit kag nagyaub* kay Jesus. May luyag sia nga ipangabay.+ 21  Namangkot si Jesus: “Ano ang luyag mo?” Nagsabat ang babayi: “Ginapangabay ko nga papungkuon mo ang akon duha ka anak sa tupad mo sa imo Ginharian. Ang isa sa imo tuo kag ang isa sa imo wala.”+ 22  Nagsabat si Jesus: “Wala kamo makahibalo sang inyo ginapangabay. Makasarang bala kamo sa pag-inom sa kopa nga akon imnan?”+ Nagsabat sila: “Makasarang kami.” 23  Nagsiling sia sa ila: “Magainom gid kamo sa akon kopa,+ apang indi ako ang magapili kon sin-o ang magapungko sa akon tuo kag sa akon wala kundi ang akon Amay. Ihatag niya ini sa mga ginpili niya.”+ 24  Sang mahibaluan ini sang napulo ka disipulo, naakig sila sa mag-utod.+ 25  Apang gintawag sila ni Jesus kag ginsilingan: “Nahibaluan ninyo nga ang mga manuggahom sang mga pungsod nagapakaginuo sa ila mga sakop kag ang mga may awtoridad nagapigos sa ila.+ 26  Dapat nga indi amo sini sa inyo;+ kay ang luyag mangin labaw sa inyo mangin alagad ninyo,+ 27  kag ang luyag mangin una sa inyo mangin ulipon ninyo.+ 28  Ang Anak sang tawo wala nagkari agod alagdon, kundi agod mag-alagad+ kag ihatag ang iya kabuhi* nga gawad kabaylo sang madamo.”+ 29  Sang nagapagua na sila sa Jerico, nagsunod sa iya ang madamo nga tawo. 30  May duha ka tawo nga bulag nga nagapungko sa higad sang dalan. Pagkabati nila nga nagalabay si Jesus, nagsinggit sila: “Ginuo, maluoy ka sa amon, Anak ni David!”+ 31  Apang ginpahipos sila sang mga tawo; pero nagsinggit pa gid sila sing mabaskog: “Ginuo, maluoy ka sa amon, Anak ni David!” 32  Nagdulog si Jesus, gintawag sila kag ginpamangkot: “Ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa inyo?” 33  Nagsabat sila: “Ginuo, luyag namon makakita.” 34  Naluoy gid si Jesus sa ila, gani gintandog niya ang ila mga mata.+ Sa gilayon nakakita sila kag nagsunod sa iya.

Footnote

Tan-awa ang Apendise B14.
Mga alas nuebe sang aga.
Mga alas 12 sang udto.
Mga alas tres sang hapon.
Mga alas singko sang hapon.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “Malaut bala ang imo mata.”
Ukon “maalwan.”
Ukon “nagduko.”
Ukon “kalag.”