Mateo 16:1-28

  • Pagpangabay sing isa ka tanda (1-4)

  • Lebadura sang Fariseo, Saduceo (5-12)

  • Yabi sang Ginharian (13-20)

    • Kongregasyon gintukod sa igang (18)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna (21-23)

  • Matuod nga disipulo (24-28)

16  Didto may nagpalapit sa iya nga mga Fariseo kag mga Saduceo agod tilawan sia. Nagpangabay sila sa iya nga magpakita sia sing isa ka tanda halin sa langit.+  Nagsabat sia sa ila: “Kon magsirom na, nagasiling kamo, ‘Mangin maayo ang tiempo, kay ang langit mapula kaangay sang kalayo,’  kag kon aga, nagasiling kamo, ‘Mangin matugnaw kag maulan ang tiempo karon nga adlaw, kay ang langit mapula kaangay sang kalayo apang magal-um.’ Makahibalo kamo maghatag sing kahulugan sa dagway sang langit, apang indi kamo makahibalo maghatag sing kahulugan sa mga tanda sang mga tion.  Ang isa ka malaut kag makihilahion* nga kaliwatan padayon nga nagapangita sang isa ka tanda, apang wala sing tanda nga ihatag sa sini nga kaliwatan+ luwas sa tanda ni Jonas.”+ Gani naglakat sia kag ginbiyaan sila.  Nagtabok ang mga disipulo sa pihak sang linaw, apang nalipat sila magdala sing tinapay.+  Si Jesus nagsiling sa ila: “Magbantay kamo kag mag-andam sa lebadura sang mga Fariseo kag mga Saduceo.”+  Kag naghambalanay sila: “Mahimo nga nasiling niya ina bangod wala kita nakadala sing tinapay.”  Nahibaluan ini ni Jesus, gani nagsiling sia: “Ngaa nagahambalanay kamo nga wala kamo makadala sing tinapay, kamo nga diutay sing pagtuo?  Wala bala kamo makahangop, ukon wala bala kamo makadumdom sang lima ka tinapay nga ginpakaon sa 5,000 ka lalaki kag kon pila ka alat ang natipon ninyo?+ 10  Ukon sang pito ka tinapay nga ginpakaon sa 4,000 ka lalaki kag kon pila ka dalagku nga alat ang natipon ninyo?+ 11  Ngaa wala kamo makahangop nga indi nahanungod sa tinapay ang akon ginsiling sa inyo? Mag-andam kamo sa lebadura sang mga Fariseo kag mga Saduceo.”+ 12  Gani nahangpan nila nga wala sia magpaandam sa ila nahanungod sa lebadura sang tinapay, kundi sa panudlo sang mga Fariseo kag mga Saduceo. 13  Pag-abot niya sa rehiyon sang Cesarea Filipos, ginpamangkot ni Jesus ang iya mga disipulo: “Suno sa mga tawo, sin-o ang Anak sang tawo?”+ 14  Nagsabat sila: “Ang iban nagasiling si Juan nga Manugbawtismo,+ ang iban pa si Elias,+ kag ang iban pa gid si Jeremias ukon isa sa mga manalagna.” 15  Nagsiling sia: “Apang sin-o ako suno sa inyo?” 16  Nagsabat si Simon Pedro: “Ikaw ang Cristo,+ ang Anak sang buhi nga Dios.”+ 17  Nagsiling si Jesus: “Malipayon ka, Simon nga anak ni Jonas, kay wala ini ginpahayag sa imo sang tawo kundi sang akon Amay sa langit.+ 18  Nagasiling man ako sa imo: Ikaw si Pedro,+ kag sa sini nga igang+ tukuron ko ang akon kongregasyon, kag indi ini madaug sang mga gawang sang Lulubngan.* 19  Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang Ginharian sang langit, kag ang gapuson mo sa duta gingapos na sa langit, kag ang hubaran mo sa duta ginhubaran na sa langit.” 20  Dayon ginpaandaman niya ang iya mga disipulo nga indi nila pag-isugid bisan kay sin-o nga sia amo ang Cristo.+ 21  Sugod sadto ginpaathag ni Jesus sa iya mga disipulo kon ngaa dapat sia magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sing tuman sa mga gulang, sa puno nga mga saserdote, kag sa mga escriba kag pagapatyon sia, kag sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon.+ 22  Bangod sini gindala sia ni Pedro sa higad kag ginsabdong: “Maluoy ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ina matabo sa imo.”+ 23  Apang, nagtalikod sia kag ginsilingan si Pedro: “Kadto ka sa likod ko, Satanas! Kasandaran ka sa akon kay ang imo panghunahuna indi iya sang Dios, kundi iya sang tawo.”+ 24  Dayon nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos* kag padayon nga magsunod sa akon.+ 25  Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kabuhi* madula niya ini, apang ang bisan sin-o nga madula ang iya kabuhi* tungod sa akon makatigayon sini.+ 26  Kay ano gid nga kaayuhan ang maagom sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan apang madula ang iya kabuhi?*+ Ukon ano ang ihatag sang isa ka tawo kabaylo sang iya kabuhi?*+ 27  Kay ang Anak sang tawo magaabot sa himaya sang iya Amay upod ang iya mga anghel, kag ihatag niya sa tagsa ka tawo ang nagakadapat sa iya.+ 28  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang iban nga nagatindog diri makakita sang pag-abot sang Anak sang tawo sa iya Ginharian sa wala pa sila mapatay.”+

Footnote

Ukon “indi matutom.”
Ukon “Hades,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”