Mateo 8:1-34

  • Gin-ayo ang aruon (1-4)

  • Pagtuo sang opisyal sang mga soldado (5-13)

  • Nagpang-ayo sa Capernaum (14-17)

  • Kon paano magsunod kay Jesus (18-22)

  • Ginpalinong ni Jesus ang unos (23-27)

  • Mga demonyo ginpakadto ni Jesus sa mga baboy (28-34)

8  Sang nagdulhog sia sa bukid, nagsunod sa iya ang madamo gid nga mga tawo.  Kag may nagpalapit sa iya nga isa ka aruon kag nagyaub* sa iya, kag nagpakiluoy: “Ginuo, kon luyag mo gid, matinluan mo ako.”+  Gani, gintandog niya sia kag nagsiling: “Luyag ko! Magmatinlo ka.”+ Gilayon nga nag-ayo sia sa iya aro.+  Dayon si Jesus nagsiling sa iya: “Indi ka gid manugid kay bisan sin-o,+ kundi magkadto ka sa saserdote+ kag magpatan-aw sa iya, kag maghalad ka sing dulot suno sa kasuguan ni Moises,+ bilang pamatuod sa ila.”  Sang nagsulod sia sa Capernaum, nagpalapit sa iya ang isa ka opisyal sang mga soldado, kag nagpakiluoy sa iya+  nga nagasiling: “Ginuo, ang akon alagad nagahigda na lang sa balay kay paralisado sia, kag nagaantos sia sing tuman.”  Nagsiling sia sa iya: “Pag-abot ko didto, ayuhon ko sia.”  Nagsabat ang opisyal sang mga soldado: “Ginuo, indi ako takus nga kadtuan mo sa akon balay, apang magsugo ka lang kag magaayo na ang akon alagad.  Kay ako man yara sa idalom sang awtoridad sang iban, kag may sakop nga mga soldado, kag nagamando sa isa, ‘Lakat ka!’ kag nagalakat sia, kag sa isa pa, ‘Kari ka!’ kag nagakari sia, kag sa akon ulipon, ‘Himua ini!’ kag ginahimo niya ini.” 10  Pagkabati sini ni Jesus, natingala gid sia kag nagsiling sa mga nagasunod sa iya: “Ginasiling ko sa inyo ang kamatuoran, wala pa ako sing nakita sa Israel nga may subong sini kadaku nga pagtuo.+ 11  Apang ginasiling ko sa inyo nga madamo halin sa sidlangan kag katundan ang magakari kag magasalo sa lamesa upod nanday Abraham, Isaac, kag Jacob sa Ginharian sang langit;+ 12  samtang ang mga anak sang Ginharian ihaboy sa kadudulman sa gua. Didto magahibi sila kag magapabagrot sang ila mga ngipon.”+ 13  Dayon nagsiling si Jesus sa opisyal sang mga soldado: “Lakat ka. Mahanabo ang imo ginatuuhan.”+ Kag nag-ayo ang iya alagad sa amo gid nga tion.+ 14  Pag-abot ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang ugangan nga babayi+ ni Pedro nga nagahigda kag may hilanat.+ 15  Gani gintandog niya ang iya kamot,+ kag nadula ang iya hilanat, kag nagbangon sia kag nag-alagad sa iya. 16  Sang sirom na, gindala sa iya ang mga tawo nga ginsudlan sang mga demonyo; kag sa isa lang niya ka sugo gintabog niya ang mga espiritu, kag gin-ayo niya ang tanan nga nagaantos, 17  agod matuman ang ginsiling paagi kay Isaias nga manalagna: “Sia ang nagkuha sang aton mga masakit kag nagdala sang aton mga balatian.”+ 18  Sang makita ni Jesus ang madamo nga tawo sa iya palibot, ginsugo niya ang iya mga disipulo nga matabok sila.+ 19  Kag may nagpalapit sa iya nga isa ka escriba kag nagsiling sa iya: “Manunudlo, masunod ako sa imo bisan diin ka makadto.”+ 20  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Ang mga ido nga talunon may lungib kag ang mga pispis sa langit may pugad, apang ang Anak sang tawo wala man lang sing matulugan.”+ 21  Ang isa pa sa mga disipulo nagsiling sa iya: “Ginuo, tuguti ako nga maglakat anay kag ilubong ang akon amay.”+ 22  Si Jesus nagsiling sa iya: “Padayon ka nga magsunod sa akon, kag pabay-i ang mga patay sa paglubong sang ila mga patay.”+ 23  Kag sang nagsakay sia sa sakayan, ang iya mga disipulo nagsunod sa iya.+ 24  Kag sa hinali lang nag-abot ang mabaskog nga unos sa dagat, amo nga ang sakayan daw matabunan na sang balod; apang nagakatulog sia gihapon.+ 25  Kag ginpalapitan nila sia kag ginpukaw, nga nagasiling: “Ginuo, luwasa kami, mapatay na kita!” 26  Apang nagsiling sia: “Ngaa hinadlukan gid kamo, kamo nga diutay sing pagtuo?”+ Gani, nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag ang dagat, kag naglinong ini.+ 27  Ang mga tawo natingala gid kag nagsiling: “Ano bala sia nga sahi sang tawo? Bisan ang hangin kag dagat nagatuman sa iya.” 28  Pag-abot niya sa tabok, sa rehiyon sang mga taga-Gadara, may duha ka tawo nga ginsudlan sang mga demonyo nga nagsugata sa iya halin sa mga lulubngan.*+ Mabangis gid sila, gani wala sing nagapangisog nga mag-agi sa amo nga dalan. 29  Kag nagsinggit sila: “Ngaa ginagamo mo kami, Anak sang Dios?+ Nagkari ka bala agod paantuson kami+ sa wala pa ang gintalana nga tion?”+ 30  Apang sa unhan nila may madamo nga baboy nga nagapanginaon.+ 31  Gani ang mga demonyo nagpakiluoy sa iya: “Kon tabugon mo gid man kami, pakadtua kami sa mga baboy.”+ 32  Kag nagsiling sia: “Lakat kamo!” Gani, naggua sila kag nagkadto sa mga baboy, kag ang mga baboy nagdinaguso sa pil-as kag nahulog sa dagat kag nagkalalumos. 33  Apang ang mga manugbantay sang mga baboy nagpalagyo pakadto sa siudad. Kag ginbalita nila ang tanan, lakip ang natabo sa mga tawo nga ginsudlan sang mga demonyo. 34  Gani, ang mga tawo sa bug-os nga siudad naggua kag nagsugata kay Jesus, kag sang makita nila sia, ginpangabay gid nila sia nga maghalin sa ila rehiyon.+

Footnote

Ukon “nagduko.”
Ukon “handumanan nga mga lulubngan.”