Mateo 26:1-75

  • Paghimbon nga patyon si Jesus (1-5)

  • Mahamot nga lana ginbubo kay Jesus (6-13)

  • Katapusan nga Paskua, pagluib (14-25)

  • Panihapon sang Ginuo (26-30)

  • Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro (31-35)

  • Nangamuyo si Jesus sa Getsemane (36-46)

  • Gindakop si Jesus (47-56)

  • Bista sa Sanhedrin (57-68)

  • Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus (69-75)

26  Pagkatapos mahambal ni Jesus ini tanan nga butang sa iya mga disipulo, nagsiling pa gid sia:  “Nakahibalo kamo nga duha na lang ka adlaw Paskua* na,+ kag ang Anak sang tawo itugyan agod patyon sa usok.”+  Sa sina nga tion ang puno nga mga saserdote kag ang mga gulang sang katawhan nagtipon sa luwang sang mataas nga saserdote nga si Caifas.+  Naghimbon sila+ kon paano nila madakop* si Jesus sa malalangon nga paagi kag mapapatay sia.  Apang, nagsinilingay sila: “Indi naton sia pagdakpon sa tion sang kapiestahan, agod indi magkinagamo ang mga tawo.”  Sang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga aruon,+  nagpalapit sa iya ang isa ka babayi nga may dala nga suludlan nga alabastro nga may unod nga malahalon kag mahamot nga lana. Ginbubo niya ini sa ulo ni Jesus samtang nagakaon sia.*  Sang nakita ini sang mga disipulo, naakig sila kag nagsiling: “Ngaa gin-uyangan lang niya ini?  Kay kuntani ginbaligya na lang naton ini sing mahal kag ginhatag ang kuarta sa mga imol.” 10  Bangod nakahibalo si Jesus sang ila ginahambalan, nagsiling sia: “Ngaa ginagamo ninyo ang babayi? Naghimo sia sang maayo sa akon. 11  Kay ang mga imol kaupod ninyo pirme,+ apang ako indi.+ 12  Sang ginbubo niya ang mahamot nga lana sa akon lawas, ginhimo niya ini agod ihanda ako sa akon lubong.+ 13  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, bisan diin man ibantala ining maayong balita sa bug-os nga kalibutan, ang ginhimo sini nga babayi isugid man bilang pagdumdom sa iya.”+ 14  Dayon si Judas Iscariote nga isa sa 12 ka apostoles,+ nagkadto sa puno nga mga saserdote+ 15  kag nagsiling: “Ano ang ihatag ninyo sa akon kon itugyan* ko sia sa inyo?”+ Nagsugtanay sila sa 30 ka bilog nga pilak.+ 16  Gani sugod sadto nagpangita sia sing kahigayunan sa pagluib sa iya. 17  Sa nahauna nga adlaw sang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura,+ nagpalapit ang mga disipulo kay Jesus kag nagpamangkot: “Diin mo luyag nga maghanda kami agod makakaon ka sang panihapon sa Paskua?”+ 18  Nagsabat sia: “Kadto kamo sa isa ka tawo sa siudad kag silingan sia, ‘Ang Manunudlo nagsiling: “Ang gintalana nga tion nga mapatay ako malapit na; magasaulog ako sang Paskua upod sa akon mga disipulo sa imo balay.”’” 19  Gani ginsunod sang mga disipulo ang instruksion ni Jesus sa ila, kag naghanda para sa Paskua. 20  Sang sirom na,+ nagpanihapon sia upod sa iya 12 ka disipulo.+ 21  Samtang nagakaon sila, nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang isa sa inyo magaluib sa akon.”+ 22  Nasubuan gid sila sa sini, gani nagpamangkot sila sa iya: “Ginuo, ako bala?” 23  Nagsabat sia: “Ang isa nga nagasawsaw sang iya kamot dungan sa akon sa yahong amo ang magaluib sa akon.+ 24  Matuod, ang Anak sang tawo mapatay, suno sa ginsulat tuhoy sa iya, apang makaluluoy+ ang tawo nga magaluib sa Anak sang tawo!+ Maayo pa kuntani sa sina nga tawo nga wala sia mabun-ag.”+ 25  Si Judas, nga buot magluib sa iya, nagsiling: “Ako bala, Rabbi?” Nagsabat si Jesus: “Ikaw mismo ang nagsiling sina.” 26  Samtang nagakaon sila, nagkuha si Jesus sang tinapay kag nagpangamuyo. Dayon gintipiktipik niya ini+ kag ginhatag sa mga disipulo, nga nagasiling: “Kuha kamo, kaon kamo. Ini nagakahulugan sang akon lawas.”+ 27  Nagkuha man sia sing isa ka kopa kag nagpasalamat sa Dios. Dayon ginhatag niya ini sa ila, nga nagasiling: “Mag-inom kamo tanan sa sini,+ 28  kay ini nagakahulugan sang akon ‘dugo+ sang katipan,’+ nga ibubo tungod sa madamo+ para sa kapatawaran sang mga sala.+ 29  Apang nagasiling ako sa inyo: Indi na gid ako mag-inom liwat sini nga alak tubtob sa adlaw nga magainom ako sing bag-o nga alak kaupod ninyo sa Ginharian sang akon Amay.”+ 30  Sang ulihi, sa tapos mag-amba sang mga pagdayaw,* nagkadto sila sa Bukid sang mga Olibo.+ 31  Nagsiling si Jesus sa ila: “Tanan kamo masandad bangod sa matabo sa akon karon nga gab-i, kay nasulat na: ‘Patyon ko ang manugbantay, kag magaalaplaag ang mga karnero sang panong.’+ 32  Apang kon mabanhaw na ako, mauna ako sa inyo sa Galilea.”+ 33  Nagsabat si Pedro sa iya: “Bisan pa ang tanan masandad bangod sa matabo sa imo, indi gid ako masandad!”+ 34  Si Jesus nagsiling sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, karon nga gab-i, sa wala pa makapamalo ang manok, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”+ 35  Si Pedro nagsabat: “Bisan mapatay pa ako kaupod mo, indi ko gid ikaw pag-ipanghiwala.”+ Amo man sini ang ginsiling sang tanan nga disipulo. 36  Dayon si Jesus kag ang iya mga disipulo nagkadto sa lugar nga ginatawag Getsemane,+ kag nagsiling sia sa ila: “Pungko kamo diri samtang nagapangamuyo ako didto sa unhan.”+ 37  Gin-upod niya si Pedro kag ang duha ka anak ni Zebedeo. Nagakasubo gid sia kag nalisang.+ 38  Kag nagsiling sia sa ila: “Nagakasubo ako* sing tuman nga daw mapatay ako. Pabilin kamo diri kag padayon nga magbantay upod sa akon.”+ 39  Nagkadto sia sa uluunhan, naghapa, kag nagpangamuyo:+ “Amay ko, kon mahimo, kuhaa sa akon ini nga kopa.+ Apang, indi ang akon kabubut-on ang matuman kundi ang imo.”+ 40  Nagbalik sia sa iya mga disipulo kag naabtan niya sila nga nagakatulog, gani nagsiling sia kay Pedro: “Indi bala kamo makabantay upod sa akon sing isa lang ka oras?+ 41  Magpadayon kamo sa pagbantay+ kag pagpangamuyo,+ agod indi kamo masulay.+ Sa pagkamatuod, ang espiritu handa, apang ang unod maluya.”+ 42  Sa liwat, sa ikaduha nga tion, naglakat sia kag nagpangamuyo: “Amay ko, kon indi mahimo nga kuhaon ini kay dapat gid ako mag-inom sa sini, ang imo kabubut-on amo ang matuman.”+ 43  Kag nagbalik sia liwat kag naabtan naman niya sila nga nagakatulog, kay natuyo gid sila. 44  Gani ginbayaan niya sila kag naglakat liwat kag nagpangamuyo sa ikatlo nga tion sing amo gihapon nga butang. 45  Dayon nagbalik sia sa mga disipulo kag nagsiling sa ila: “Sa tion nga subong sini, nagakatulog kamo kag nagapahuway! Malapit na ang oras nga ang Anak sang tawo itugyan* sa mga makasasala. 46  Tindog kamo, malakat kita. Nagapalapit na ang magaluib sa akon.” 47  Samtang nagahambal pa sia, nag-abot si Judas, nga isa sa 12 ka apostoles, kag upod niya ang madamo nga tawo nga may mga espada kag mga inuglampos. Ginpadala sila sang puno nga mga saserdote kag mga gulang sang katawhan.+ 48  Karon, ang nagluib sa iya naghatag sa ila sang tanda. Nagsiling sia: “Ang akon halukan, amo ina sia; dakpa ninyo sia.” 49  Kag nagpalapit sia kay Jesus kag nagsiling: “Maayong gab-i, Rabbi!” kag ginhalukan sia. 50  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Ngaa yari ka?”+ Dayon nagpalapit sila kag gindakop si Jesus. 51  Apang, gingabot sang isa sa mga kaupod ni Jesus ang iya espada kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya dulunggan.+ 52  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Itagob ang imo espada,+ kay ang tanan nga nagagamit sang espada mapatay sa espada.+ 53  Ukon nagahunahuna ka bala nga indi ako makapangabay sa akon Amay nga padalhan ako sa sini nga tion sing kapin sa 12 ka lehiyon* sang mga anghel?+ 54  Kon amo, paano matuman ang Kasulatan nga nagasiling nga dapat ini matabo sa sini nga paagi?” 55  Sa amo nga oras si Jesus nagsiling sa mga tawo: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon subong isa ka kawatan? Adlaw-adlaw nagapungko ako kag nagapanudlo sa templo,+ apang wala ninyo ako gindakop.+ 56  Apang tanan ini nahanabo agod matuman ang mga sinulatan* sang mga manalagna.”+ Kag ang tanan nga disipulo nagbiya sa iya kag nagpalagyo.+ 57  Gindala si Jesus sang mga nagdakop sa iya sa balay sang mataas nga saserdote nga si Caifas.+ Nagtipon didto ang mga escriba kag mga gulang.+ 58  Apang si Pedro nagsunod sa iya pero nagpabilin sia sa luwang sang mataas nga saserdote. Sang ulihi, nagsulod sia kag nagpungko upod sa mga alagad sa balay agod tan-awon ang matabo.+ 59  Sini man nga tion, ang puno nga mga saserdote kag ang bug-os nga Sanhedrin* nagpangita sing butig nga panumbungon batok kay Jesus agod mapapatay sia.+ 60  Apang wala sila sing makita, bisan pa madamo nga butig nga mga saksi ang nagpalapit.+ Sang ulihi, may duha nga nagpalapit. 61  Nagsiling sila: “Ini nga tawo nagsiling, ‘Masarangan ko gub-on ang templo sang Dios kag patindugon ini sa tatlo ka adlaw.’”+ 62  Bangod sini nagtindog ang mataas nga saserdote kag nagsiling sa iya: “Wala ka bala sing isabat? Ano ang masiling mo sa panumbungon nila batok sa imo?”+ 63  Apang si Jesus naghipos lang.+ Gani ang mataas nga saserdote nagsiling sa iya: “Ginapasumpa ko ikaw sa atubangan sang buhi nga Dios nga maghambal ka sing matuod kag isugid sa amon kon bala ikaw ang Cristo, ang Anak sang Dios!”+ 64  Nagsabat si Jesus: “Ikaw mismo ang nagsiling sina. Apang, nagasiling ako sa inyo: Halin karon makita ninyo ang Anak sang tawo+ nga nagapungko sa tuo sang Isa nga Gamhanan+ kag nagakari sa mga panganod sang langit.”+ 65  Dayon gingisi sang mataas nga saserdote ang iya bayo kag nagsiling: “Nagpasipala sia! Kinahanglan pa bala naton ang mga saksi? Nabatian na ninyo ang pagpasipala. 66  Ano ang masiling ninyo?” Nagsabat sila: “Takus sia sa kamatayon.”+ 67  Kag ginduplaan nila sia sa nawong+ kag ginsumbag sia.+ Gintampa sia sang iban,+ 68  nga nagasiling: “Ikaw nga Cristo, kon ikaw isa ka manalagna, sugiri kami kon sin-o ang nagsakit sa imo.” 69  Samtang nagapungko si Pedro sa luwang sa gua, ginpalapitan sia sang alagad nga babayi, nga nagasiling: “Kaupod ka man ni Jesus nga taga-Galilea!”+ 70  Apang ginpanghiwala niya ini sa atubangan nila tanan, nga nagasiling: “Wala ako makahibalo sang imo ginasiling.” 71  Sang naggua sia pakadto sa pasilyo sang gawang, isa pa ka babayi ang nakatalupangod sa iya kag nagsiling sa mga tawo didto: “Ini nga tawo kaupod ni Jesus nga Nazaretnon.”+ 72  Liwat nga ginpanghiwala niya ini, nga nagapanumpa: “Indi ko kilala ina nga tawo!” 73  Dugaydugay nagpalapit ang mga nagatindog sa palibot kag nagsiling kay Pedro: “Pat-od gid nga isa ka man sa ila, kay mahibal-an ini sa imo panghambal.”* 74  Apang nagpanumpa sia: “Indi ko kilala ina nga tawo!” Kag gilayon nga nagpamalo ang manok. 75  Kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus: “Sa wala pa makapamalo ang manok, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”+ Gani naggua sia kag naghilibion gid.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “maaresto.”
Ukon “nagasaliay sia sa lamesa.”
Ukon “luiban.”
Ukon “mga kanta; mga salmo.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “luiban.”
Tropa sang mga hangaway sang dumaan nga Roma. Ini nga tinaga nagapahangop sing tuman kadamo.
Ukon “kasulatan.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sa tono sang imo panghambal.”